Analiza Economica Financiara

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 36991
Mărime: 1.71MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Catalin
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ

Cuprins

Capitolul 1 Rolul analizei în cunoaşterea fenomenelor economico-financiare 5

1.1 Locul analizei economico-financiare în ansamblul ştiinţelor economice 5

1.2 Obiectul analizei economico-financiare 6

1.3 Tipuri de analiză economică 7

1.4 Elemente şi factori 8

1.5 Etape ale procesului de analiză economico-financiară 9

1.6 Metode şi tehnici utilizate în analiza economico-financiară 10

Aplicaţii rezolvate 17

Aplicaţii propuse 20

Capitolul 2 Indicatori utilizaţi în analiza economico-financiară 21

2.1 Sistemul de informaţii - premisă a studiului de analiză economicofinanciară

21

2.2 Tipuri de indicatori 23

2.3 Indicatori relativi 24

Aplicaţii rezolvate 46

Aplicaţii propuse 52

Capitolul 3 Analiza activităţii de producţie şi comercializare 33

3.1 Sistemul indicatorilor valorici utilizaţi pentru caracterizarea activităţii de

producţie şi comercializare

33

3.2 Analiza cifrei de afaceri 34

3.3 Analiza valorii adăugate 39

3.4 Analiza producţiei fizice 41

Aplicaţii rezolvate 46

Aplicaţii propuse 52

Capitolul 4 Analiza resurselor umane 54

4.1 Analiza dinamicii şi structurii resurselor umane 54

4.2 Analiza stabilităţii resurselor umane 55

4.3 Analiza calificării resurselor umane 56

4.5 Analiza utilizării resurselor umane 56

Aplicaţii rezolvate 60

Aplicaţii propuse 66

Capitolul 5 Analiza resurselor materiale 68

5.1 Analiza dinamicii mijloacelor fixe 68

5.2 Analiza structurii mijloacelor fixe 68

129

5.3 Analiza stării mijloacelor fixe 69

5.4 Analiza eficienţei mijloacelor fixe 69

5.5 Analiza stocurilor 73

Aplicaţii rezolvate 74

Aplicaţii propuse 79

Capitolul 6 Analiza cheltuielilor 80

6.1 Structuri privind cheltuielile şi veniturile întreprinderii 80

6.2 Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri totale 80

6.3 Analiza cheltuielilor de exploatare 81

6.4 Analiza cheltuielilor variabile şi fixe 82

6.5 Analiza cheltuielilor materiale 85

6.6 Analiza cheltuielilor cu personalul 85

Aplicaţii rezolvate 88

Aplicaţii propuse 95

Capitolul 7 Analiza rentabilităţii 96

7.1 Abordări conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii 96

7.2 Analiza profitului 96

7.3 Analiza ratelor de rentabilitate 101

Aplicaţii rezolvate 103

Aplicaţii propuse 108

Capitolul 8 Analiza situaţiei financiare a întreprinderii 110

8.1 Bilanţul - instrument de bază al analizei financiare 110

8.2 Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii 111

8.3 Analiza situaţiei nete 113

8.4 Analiza echilibrului financiar 114

8.5 Analiza corelaţiei dintre creanţe şi obligaţii pe termen scurt 117

8.6 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 118

8.7 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante 119

Aplicaţii rezolvate 120

Aplicaţii propuse 124

Principalele notaţii şi simboluri 126

Bibliografie 127

Cuprins 128

Extras din document

Obiectivele cursului

Analiza, în general, înseamnă o metodă de cercetare ce constă în

descompunerea unui obiect sau fenomen în părţile componente ale acestuia.

Scopul final al analizei constă în elaborarea concluziilor ce stau la baza

fundamentării unor decizii, care au drept scop îmbunătăţirea obiectului sau

fenomenului respectiv. Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de

concepte, tehnici şi instrumente de tratare a informaţiilor cu scopul diagnosticării

stării unui fenomen economic, a aprecierii nivelului calitativ al performanţelor

acestuia în condiţiile unui mediu concurenţial dinamic.

Obiectivul general al lucrării este de a prezenta în mod sistemic elementele

indispensabile cu care se operează în analiza economico-financiară a întreprinderii.

În cadrul lucrării accentul a fost pus pe concepte, instrumente şi metode,

semnificaţiile respectiv utilizarea lor. Acest lucru este cu atât mai justificat cu cât nu

există referinţele normative prestabilite în acest domeniu, ca urmare rigoarea

metodologică garantează eficienţa.

In mod concret subobiectivele prezentului curs sunt:

- consolidarea noţiunilor de bază asimilate la alte discipline economice;

- cunoaşterea unor metode de investigare ştiinţifică aparţinând analizei economicofinanciare;

- prelucrarea informaţiilor provenind din mediul intern sau extern al întreprinderii,

îndeosebi a informaţiei contabile;

- găsirea de soluţii privind gestiunea patrimonial-financiară a întreprinderii,

cumpărarea, vânzarea unor active fizice sau financiare, oportunitatea apelării la

credite;

- fundamentarea deciziilor privind acţiuni de privatizare sau lichidare;

- identificarea modului de finanţare pentru diversele proiecte investiţionale;

- alcătuirea unei strategii privind evoluţia viitoare a întreprinderii.

La sfârşitul fiecărui capitol sunt rezolvate aplicaţii utilizând date din

întreprinderi provenind din mediul economic real. Atât aplicaţiile rezolvate cât şi

cele propuse au fost selectate şi prezentate nu atât pentru recapitularea

materialului lucrării, cât pentru extinderea cunoştinţelor şi înţelegerea materiei.

Subliniez astfel caracterul practic pe care l-am impus tuturor capitolelor lucrării.

4

5

CAPITOLUL 1

Rolul analizei în cunoaşterea fenomenelor economico-financiare

1.1 Locul analizei economico-financiare în ansamblul ştiinţelor economice

Complexitatea vieţii economice a făcut ca, în desfăşurarea procesului de

cercetare şi cunoaştere, să nu se poată utiliza o singură metodă. Astfel au fost

concepute, elaborate mai multe tipuri de metode, fiecare dintre ele având o anumită

valoare instrumentală în recoltarea, prelucrarea şi interpretarea datelor despre un

fenomen economic sau altul. Din categoria acestora se detaşează analiza, frecvent

utilizată pentru studierea diverselor fenomene din toate domeniile de cercetare:

economic, juridic, medical, social, ingineresc etc.

Analiza, în general, înseamnă o metodă de cercetare ce constă în

descompunerea unui obiect sau fenomen în părţile componente ale acestuia.

Activitatea presupune utilizarea unor procedee şi tehnici specifice pentru

cercetarea părţilor componente ale ansamblului, în vederea determinării relaţiilor de

cauzalitate şi a factorilor generatori ai acestora. Scopul final al analizei constă în

elaborarea concluziilor ce stau la baza fundamentării unor decizii, care au drept

scop îmbunătăţirea obiectului sau fenomenului respectiv. Indiferent de scop,

analiza este orientată de la complex la simplu. În acelaşi timp reprezintă un mijloc

de informare şi cunoaştere, atunci când ansamblul observat constituie un complex

insesizabil dintr-o singură privire. În mod normal, decupajul analitic este urmat de

regrupări realizate, potrivit metodelor teoretice sau normative, în aşa numitele

operaţii de sinteză, de reunire într-un întreg. Împreună analiza şi sinteza se

întrepătrund şi au un caracter continuu, servind la reconsiderarea unor concluzii şi

decizii atunci când apar situaţii noi.

Orice activitate de cercetare necesită utilizarea unor metode proprii sau

aparţinând altor ştiinţe conexe. Astfel analiza economico-financiară, activitate

teoretică şi practică reţine atenţia altor discipline ca dreptul, economia, sociologia,

ştiinţele inginereşti, matematica sau ştiinţele aplicate. Principalele discipline

economice de la care analiza împrumută tehnici, metode sau informaţii, dar în

acelaşi timp se constituie ca furnizor de instrumente şi rezultate, sunt prezentate în

figura 1.1.

Analiza economico-financiară se detaşează prin conţinut de activitatea de

evaluare a unei întreprinderi, aceasta din urmă reprezentând o îmbinare între ştiinţă

şi experienţă prin care se urmăreşte o estimare a „preţului” unei întreprinderi,

bunurilor imobiliare sau valorilor mobiliare aparţinând acesteia, la o anumită dată,

în acord cu o anumită definiţie a valorii (patrimonială, de randament, investiţională

etc.). Evaluarea constituie o problemă fundamentală a ştiinţei financiare ce necesită

cunoştinţe de sinteză legate de alegerea investiţiilor, deciziile de finanţare,

diagnostic financiar sau planificare.

Dintre diferitele tipuri de organizaţii (întreprinderi comerciale, fundaţii şi

asociaţii non-profit, instituţii publice etc.), lucrarea se circumscrie sferei

întreprinderilor industriale, al căror scop constă în maximizarea valorii şi care vor fi

denumite pe scurt, întreprinderi.

6

1.2 Obiectul analizei economico-financiare

Cu ajutorul metodologiei specifice analizei economico-financiare se creează

o bază ştiinţifică privind fundamentarea unor decizii referitoare la activitatea

întreprinderii cum ar fi:

- gestiunea patrimonial-financiară a întreprinderii;

- cumpărarea, vânzarea unor active fizice sau financiare;

- oportunitatea apelării la credite;

- acţiuni de privatizare sau lichidare;

- angajarea unor proiecte investiţionale;

- modificarea modului de finanţare;

- încheierea sau reînnoirea contractelor manageriale;

- alcătuirea unei strategii privind evoluţia viitoare a întreprinderii;

- acordarea unor subvenţii bugetare.

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, tehnici şi

instrumente de tratare a informaţiilor cu scopul diagnosticării stării unui fenomen

economic, a aprecierii nivelului calitativ al performanţelor acestuia în condiţiile unui

mediu concurenţial dinamic.

Preview document

Analiza Economica Financiara - Pagina 1
Analiza Economica Financiara - Pagina 2
Analiza Economica Financiara - Pagina 3
Analiza Economica Financiara - Pagina 4
Analiza Economica Financiara - Pagina 5
Analiza Economica Financiara - Pagina 6
Analiza Economica Financiara - Pagina 7
Analiza Economica Financiara - Pagina 8
Analiza Economica Financiara - Pagina 9
Analiza Economica Financiara - Pagina 10
Analiza Economica Financiara - Pagina 11
Analiza Economica Financiara - Pagina 12
Analiza Economica Financiara - Pagina 13
Analiza Economica Financiara - Pagina 14
Analiza Economica Financiara - Pagina 15
Analiza Economica Financiara - Pagina 16
Analiza Economica Financiara - Pagina 17
Analiza Economica Financiara - Pagina 18
Analiza Economica Financiara - Pagina 19
Analiza Economica Financiara - Pagina 20
Analiza Economica Financiara - Pagina 21
Analiza Economica Financiara - Pagina 22
Analiza Economica Financiara - Pagina 23
Analiza Economica Financiara - Pagina 24
Analiza Economica Financiara - Pagina 25
Analiza Economica Financiara - Pagina 26
Analiza Economica Financiara - Pagina 27
Analiza Economica Financiara - Pagina 28
Analiza Economica Financiara - Pagina 29
Analiza Economica Financiara - Pagina 30
Analiza Economica Financiara - Pagina 31
Analiza Economica Financiara - Pagina 32
Analiza Economica Financiara - Pagina 33
Analiza Economica Financiara - Pagina 34
Analiza Economica Financiara - Pagina 35
Analiza Economica Financiara - Pagina 36
Analiza Economica Financiara - Pagina 37
Analiza Economica Financiara - Pagina 38
Analiza Economica Financiara - Pagina 39
Analiza Economica Financiara - Pagina 40
Analiza Economica Financiara - Pagina 41
Analiza Economica Financiara - Pagina 42
Analiza Economica Financiara - Pagina 43
Analiza Economica Financiara - Pagina 44
Analiza Economica Financiara - Pagina 45
Analiza Economica Financiara - Pagina 46
Analiza Economica Financiara - Pagina 47
Analiza Economica Financiara - Pagina 48
Analiza Economica Financiara - Pagina 49
Analiza Economica Financiara - Pagina 50
Analiza Economica Financiara - Pagina 51
Analiza Economica Financiara - Pagina 52
Analiza Economica Financiara - Pagina 53
Analiza Economica Financiara - Pagina 54
Analiza Economica Financiara - Pagina 55
Analiza Economica Financiara - Pagina 56
Analiza Economica Financiara - Pagina 57
Analiza Economica Financiara - Pagina 58
Analiza Economica Financiara - Pagina 59
Analiza Economica Financiara - Pagina 60
Analiza Economica Financiara - Pagina 61
Analiza Economica Financiara - Pagina 62
Analiza Economica Financiara - Pagina 63
Analiza Economica Financiara - Pagina 64
Analiza Economica Financiara - Pagina 65
Analiza Economica Financiara - Pagina 66
Analiza Economica Financiara - Pagina 67
Analiza Economica Financiara - Pagina 68
Analiza Economica Financiara - Pagina 69
Analiza Economica Financiara - Pagina 70
Analiza Economica Financiara - Pagina 71
Analiza Economica Financiara - Pagina 72
Analiza Economica Financiara - Pagina 73
Analiza Economica Financiara - Pagina 74
Analiza Economica Financiara - Pagina 75
Analiza Economica Financiara - Pagina 76
Analiza Economica Financiara - Pagina 77
Analiza Economica Financiara - Pagina 78
Analiza Economica Financiara - Pagina 79
Analiza Economica Financiara - Pagina 80
Analiza Economica Financiara - Pagina 81
Analiza Economica Financiara - Pagina 82
Analiza Economica Financiara - Pagina 83
Analiza Economica Financiara - Pagina 84
Analiza Economica Financiara - Pagina 85
Analiza Economica Financiara - Pagina 86
Analiza Economica Financiara - Pagina 87
Analiza Economica Financiara - Pagina 88
Analiza Economica Financiara - Pagina 89
Analiza Economica Financiara - Pagina 90
Analiza Economica Financiara - Pagina 91
Analiza Economica Financiara - Pagina 92
Analiza Economica Financiara - Pagina 93
Analiza Economica Financiara - Pagina 94
Analiza Economica Financiara - Pagina 95
Analiza Economica Financiara - Pagina 96
Analiza Economica Financiara - Pagina 97
Analiza Economica Financiara - Pagina 98
Analiza Economica Financiara - Pagina 99
Analiza Economica Financiara - Pagina 100
Analiza Economica Financiara - Pagina 101
Analiza Economica Financiara - Pagina 102
Analiza Economica Financiara - Pagina 103
Analiza Economica Financiara - Pagina 104
Analiza Economica Financiara - Pagina 105
Analiza Economica Financiara - Pagina 106
Analiza Economica Financiara - Pagina 107
Analiza Economica Financiara - Pagina 108
Analiza Economica Financiara - Pagina 109
Analiza Economica Financiara - Pagina 110
Analiza Economica Financiara - Pagina 111
Analiza Economica Financiara - Pagina 112
Analiza Economica Financiara - Pagina 113
Analiza Economica Financiara - Pagina 114
Analiza Economica Financiara - Pagina 115
Analiza Economica Financiara - Pagina 116
Analiza Economica Financiara - Pagina 117
Analiza Economica Financiara - Pagina 118
Analiza Economica Financiara - Pagina 119
Analiza Economica Financiara - Pagina 120
Analiza Economica Financiara - Pagina 121
Analiza Economica Financiara - Pagina 122
Analiza Economica Financiara - Pagina 123
Analiza Economica Financiara - Pagina 124
Analiza Economica Financiara - Pagina 125
Analiza Economica Financiara - Pagina 126
Analiza Economica Financiara - Pagina 127
Analiza Economica Financiara - Pagina 128
Analiza Economica Financiara - Pagina 129

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economica Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Etica Negocierii in Afaceri

INTRODUCERE În lumea afacerilor contemporane, negocierea şi negociatorul dobândesc o importanţă considerabilă. Niciodată în istorie, tranzacţiile...

Performanta Financiara a Firmei SC Oltchim Ramnicu Valcea SA

1. Introducere-Aspecte privind conceptul de performanţă financiară Bilantul contabil este considerat documentul ce descrie pozitia unei...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Analiza Economico-Financiara a SC Raptronic SRL

1. Prezentarea societatii RAP Group este un grup de firme private, cu capital integral romanesc, ce ofera solutii integrate in domeniul...

Analiza Economico-Financiara a SC Mob Construct SRL

1. Prezentarea societăţii comerciale analizate Societatea analizată în proiectul de faţă se numeşte MOB CONSTRUCT şi are ca domeniu de activitate...

Analiză economico-financiară

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. COMERŢ S.R.L. Analiza economico-financiară detectează eventualele stări de dezechilibru financiar precum şi cauzele...

Analiza Economică

Introducere Aceasta lucrare îsi propune o analiza asupra situatiei economice a firmei în vederea identificarii puctelor tari si slabe, care sunt...

Analiza Situației Financiare la SC Rusca SA

1 PREZENTAREA GENERALA A S.C. RUSCA SA 1.1 ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea: SC RUSCA SA Sediul: HUNEDOARA, B-DUL DACIA, NR.10, Jud. HUNEDOARA...

Ai nevoie de altceva?