Analiza economică financiară

Curs
7/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 36991
Mărime: 1.71MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Catalin
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ

Cuprins

Capitolul 1 Rolul analizei în cunoaşterea fenomenelor economico-financiare 5

1.1 Locul analizei economico-financiare în ansamblul ştiinţelor economice 5

1.2 Obiectul analizei economico-financiare 6

1.3 Tipuri de analiză economică 7

1.4 Elemente şi factori 8

1.5 Etape ale procesului de analiză economico-financiară 9

1.6 Metode şi tehnici utilizate în analiza economico-financiară 10

Aplicaţii rezolvate 17

Aplicaţii propuse 20

Capitolul 2 Indicatori utilizaţi în analiza economico-financiară 21

2.1 Sistemul de informaţii - premisă a studiului de analiză economicofinanciară

21

2.2 Tipuri de indicatori 23

2.3 Indicatori relativi 24

Aplicaţii rezolvate 46

Aplicaţii propuse 52

Capitolul 3 Analiza activităţii de producţie şi comercializare 33

3.1 Sistemul indicatorilor valorici utilizaţi pentru caracterizarea activităţii de

producţie şi comercializare

33

3.2 Analiza cifrei de afaceri 34

3.3 Analiza valorii adăugate 39

3.4 Analiza producţiei fizice 41

Aplicaţii rezolvate 46

Aplicaţii propuse 52

Capitolul 4 Analiza resurselor umane 54

4.1 Analiza dinamicii şi structurii resurselor umane 54

4.2 Analiza stabilităţii resurselor umane 55

4.3 Analiza calificării resurselor umane 56

4.5 Analiza utilizării resurselor umane 56

Aplicaţii rezolvate 60

Aplicaţii propuse 66

Capitolul 5 Analiza resurselor materiale 68

5.1 Analiza dinamicii mijloacelor fixe 68

5.2 Analiza structurii mijloacelor fixe 68

129

5.3 Analiza stării mijloacelor fixe 69

5.4 Analiza eficienţei mijloacelor fixe 69

5.5 Analiza stocurilor 73

Aplicaţii rezolvate 74

Aplicaţii propuse 79

Capitolul 6 Analiza cheltuielilor 80

6.1 Structuri privind cheltuielile şi veniturile întreprinderii 80

6.2 Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri totale 80

6.3 Analiza cheltuielilor de exploatare 81

6.4 Analiza cheltuielilor variabile şi fixe 82

6.5 Analiza cheltuielilor materiale 85

6.6 Analiza cheltuielilor cu personalul 85

Aplicaţii rezolvate 88

Aplicaţii propuse 95

Capitolul 7 Analiza rentabilităţii 96

7.1 Abordări conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii 96

7.2 Analiza profitului 96

7.3 Analiza ratelor de rentabilitate 101

Aplicaţii rezolvate 103

Aplicaţii propuse 108

Capitolul 8 Analiza situaţiei financiare a întreprinderii 110

8.1 Bilanţul - instrument de bază al analizei financiare 110

8.2 Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii 111

8.3 Analiza situaţiei nete 113

8.4 Analiza echilibrului financiar 114

8.5 Analiza corelaţiei dintre creanţe şi obligaţii pe termen scurt 117

8.6 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 118

8.7 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante 119

Aplicaţii rezolvate 120

Aplicaţii propuse 124

Principalele notaţii şi simboluri 126

Bibliografie 127

Cuprins 128

Extras din document

Obiectivele cursului

Analiza, în general, înseamnă o metodă de cercetare ce constă în

descompunerea unui obiect sau fenomen în părţile componente ale acestuia.

Scopul final al analizei constă în elaborarea concluziilor ce stau la baza

fundamentării unor decizii, care au drept scop îmbunătăţirea obiectului sau

fenomenului respectiv. Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de

concepte, tehnici şi instrumente de tratare a informaţiilor cu scopul diagnosticării

stării unui fenomen economic, a aprecierii nivelului calitativ al performanţelor

acestuia în condiţiile unui mediu concurenţial dinamic.

Obiectivul general al lucrării este de a prezenta în mod sistemic elementele

indispensabile cu care se operează în analiza economico-financiară a întreprinderii.

În cadrul lucrării accentul a fost pus pe concepte, instrumente şi metode,

semnificaţiile respectiv utilizarea lor. Acest lucru este cu atât mai justificat cu cât nu

există referinţele normative prestabilite în acest domeniu, ca urmare rigoarea

metodologică garantează eficienţa.

In mod concret subobiectivele prezentului curs sunt:

- consolidarea noţiunilor de bază asimilate la alte discipline economice;

- cunoaşterea unor metode de investigare ştiinţifică aparţinând analizei economicofinanciare;

- prelucrarea informaţiilor provenind din mediul intern sau extern al întreprinderii,

îndeosebi a informaţiei contabile;

- găsirea de soluţii privind gestiunea patrimonial-financiară a întreprinderii,

cumpărarea, vânzarea unor active fizice sau financiare, oportunitatea apelării la

credite;

- fundamentarea deciziilor privind acţiuni de privatizare sau lichidare;

- identificarea modului de finanţare pentru diversele proiecte investiţionale;

- alcătuirea unei strategii privind evoluţia viitoare a întreprinderii.

La sfârşitul fiecărui capitol sunt rezolvate aplicaţii utilizând date din

întreprinderi provenind din mediul economic real. Atât aplicaţiile rezolvate cât şi

cele propuse au fost selectate şi prezentate nu atât pentru recapitularea

materialului lucrării, cât pentru extinderea cunoştinţelor şi înţelegerea materiei.

Subliniez astfel caracterul practic pe care l-am impus tuturor capitolelor lucrării.

4

5

CAPITOLUL 1

Rolul analizei în cunoaşterea fenomenelor economico-financiare

1.1 Locul analizei economico-financiare în ansamblul ştiinţelor economice

Complexitatea vieţii economice a făcut ca, în desfăşurarea procesului de

cercetare şi cunoaştere, să nu se poată utiliza o singură metodă. Astfel au fost

concepute, elaborate mai multe tipuri de metode, fiecare dintre ele având o anumită

valoare instrumentală în recoltarea, prelucrarea şi interpretarea datelor despre un

fenomen economic sau altul. Din categoria acestora se detaşează analiza, frecvent

utilizată pentru studierea diverselor fenomene din toate domeniile de cercetare:

economic, juridic, medical, social, ingineresc etc.

Analiza, în general, înseamnă o metodă de cercetare ce constă în

descompunerea unui obiect sau fenomen în părţile componente ale acestuia.

Activitatea presupune utilizarea unor procedee şi tehnici specifice pentru

cercetarea părţilor componente ale ansamblului, în vederea determinării relaţiilor de

cauzalitate şi a factorilor generatori ai acestora. Scopul final al analizei constă în

elaborarea concluziilor ce stau la baza fundamentării unor decizii, care au drept

scop îmbunătăţirea obiectului sau fenomenului respectiv. Indiferent de scop,

analiza este orientată de la complex la simplu. În acelaşi timp reprezintă un mijloc

de informare şi cunoaştere, atunci când ansamblul observat constituie un complex

insesizabil dintr-o singură privire. În mod normal, decupajul analitic este urmat de

regrupări realizate, potrivit metodelor teoretice sau normative, în aşa numitele

operaţii de sinteză, de reunire într-un întreg. Împreună analiza şi sinteza se

întrepătrund şi au un caracter continuu, servind la reconsiderarea unor concluzii şi

decizii atunci când apar situaţii noi.

Orice activitate de cercetare necesită utilizarea unor metode proprii sau

aparţinând altor ştiinţe conexe. Astfel analiza economico-financiară, activitate

teoretică şi practică reţine atenţia altor discipline ca dreptul, economia, sociologia,

ştiinţele inginereşti, matematica sau ştiinţele aplicate. Principalele discipline

economice de la care analiza împrumută tehnici, metode sau informaţii, dar în

acelaşi timp se constituie ca furnizor de instrumente şi rezultate, sunt prezentate în

figura 1.1.

Analiza economico-financiară se detaşează prin conţinut de activitatea de

evaluare a unei întreprinderi, aceasta din urmă reprezentând o îmbinare între ştiinţă

şi experienţă prin care se urmăreşte o estimare a „preţului” unei întreprinderi,

bunurilor imobiliare sau valorilor mobiliare aparţinând acesteia, la o anumită dată,

în acord cu o anumită definiţie a valorii (patrimonială, de randament, investiţională

etc.). Evaluarea constituie o problemă fundamentală a ştiinţei financiare ce necesită

cunoştinţe de sinteză legate de alegerea investiţiilor, deciziile de finanţare,

diagnostic financiar sau planificare.

Dintre diferitele tipuri de organizaţii (întreprinderi comerciale, fundaţii şi

asociaţii non-profit, instituţii publice etc.), lucrarea se circumscrie sferei

întreprinderilor industriale, al căror scop constă în maximizarea valorii şi care vor fi

denumite pe scurt, întreprinderi.

6

1.2 Obiectul analizei economico-financiare

Cu ajutorul metodologiei specifice analizei economico-financiare se creează

o bază ştiinţifică privind fundamentarea unor decizii referitoare la activitatea

întreprinderii cum ar fi:

- gestiunea patrimonial-financiară a întreprinderii;

- cumpărarea, vânzarea unor active fizice sau financiare;

- oportunitatea apelării la credite;

- acţiuni de privatizare sau lichidare;

- angajarea unor proiecte investiţionale;

- modificarea modului de finanţare;

- încheierea sau reînnoirea contractelor manageriale;

- alcătuirea unei strategii privind evoluţia viitoare a întreprinderii;

- acordarea unor subvenţii bugetare.

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, tehnici şi

instrumente de tratare a informaţiilor cu scopul diagnosticării stării unui fenomen

economic, a aprecierii nivelului calitativ al performanţelor acestuia în condiţiile unui

mediu concurenţial dinamic.

Preview document

Analiza economică financiară - Pagina 1
Analiza economică financiară - Pagina 2
Analiza economică financiară - Pagina 3
Analiza economică financiară - Pagina 4
Analiza economică financiară - Pagina 5
Analiza economică financiară - Pagina 6
Analiza economică financiară - Pagina 7
Analiza economică financiară - Pagina 8
Analiza economică financiară - Pagina 9
Analiza economică financiară - Pagina 10
Analiza economică financiară - Pagina 11
Analiza economică financiară - Pagina 12
Analiza economică financiară - Pagina 13
Analiza economică financiară - Pagina 14
Analiza economică financiară - Pagina 15
Analiza economică financiară - Pagina 16
Analiza economică financiară - Pagina 17
Analiza economică financiară - Pagina 18
Analiza economică financiară - Pagina 19
Analiza economică financiară - Pagina 20
Analiza economică financiară - Pagina 21
Analiza economică financiară - Pagina 22
Analiza economică financiară - Pagina 23
Analiza economică financiară - Pagina 24
Analiza economică financiară - Pagina 25
Analiza economică financiară - Pagina 26
Analiza economică financiară - Pagina 27
Analiza economică financiară - Pagina 28
Analiza economică financiară - Pagina 29
Analiza economică financiară - Pagina 30
Analiza economică financiară - Pagina 31
Analiza economică financiară - Pagina 32
Analiza economică financiară - Pagina 33
Analiza economică financiară - Pagina 34
Analiza economică financiară - Pagina 35
Analiza economică financiară - Pagina 36
Analiza economică financiară - Pagina 37
Analiza economică financiară - Pagina 38
Analiza economică financiară - Pagina 39
Analiza economică financiară - Pagina 40
Analiza economică financiară - Pagina 41
Analiza economică financiară - Pagina 42
Analiza economică financiară - Pagina 43
Analiza economică financiară - Pagina 44
Analiza economică financiară - Pagina 45
Analiza economică financiară - Pagina 46
Analiza economică financiară - Pagina 47
Analiza economică financiară - Pagina 48
Analiza economică financiară - Pagina 49
Analiza economică financiară - Pagina 50
Analiza economică financiară - Pagina 51
Analiza economică financiară - Pagina 52
Analiza economică financiară - Pagina 53
Analiza economică financiară - Pagina 54
Analiza economică financiară - Pagina 55
Analiza economică financiară - Pagina 56
Analiza economică financiară - Pagina 57
Analiza economică financiară - Pagina 58
Analiza economică financiară - Pagina 59
Analiza economică financiară - Pagina 60
Analiza economică financiară - Pagina 61
Analiza economică financiară - Pagina 62
Analiza economică financiară - Pagina 63
Analiza economică financiară - Pagina 64
Analiza economică financiară - Pagina 65
Analiza economică financiară - Pagina 66
Analiza economică financiară - Pagina 67
Analiza economică financiară - Pagina 68
Analiza economică financiară - Pagina 69
Analiza economică financiară - Pagina 70
Analiza economică financiară - Pagina 71
Analiza economică financiară - Pagina 72
Analiza economică financiară - Pagina 73
Analiza economică financiară - Pagina 74
Analiza economică financiară - Pagina 75
Analiza economică financiară - Pagina 76
Analiza economică financiară - Pagina 77
Analiza economică financiară - Pagina 78
Analiza economică financiară - Pagina 79
Analiza economică financiară - Pagina 80
Analiza economică financiară - Pagina 81
Analiza economică financiară - Pagina 82
Analiza economică financiară - Pagina 83
Analiza economică financiară - Pagina 84
Analiza economică financiară - Pagina 85
Analiza economică financiară - Pagina 86
Analiza economică financiară - Pagina 87
Analiza economică financiară - Pagina 88
Analiza economică financiară - Pagina 89
Analiza economică financiară - Pagina 90
Analiza economică financiară - Pagina 91
Analiza economică financiară - Pagina 92
Analiza economică financiară - Pagina 93
Analiza economică financiară - Pagina 94
Analiza economică financiară - Pagina 95
Analiza economică financiară - Pagina 96
Analiza economică financiară - Pagina 97
Analiza economică financiară - Pagina 98
Analiza economică financiară - Pagina 99
Analiza economică financiară - Pagina 100
Analiza economică financiară - Pagina 101
Analiza economică financiară - Pagina 102
Analiza economică financiară - Pagina 103
Analiza economică financiară - Pagina 104
Analiza economică financiară - Pagina 105
Analiza economică financiară - Pagina 106
Analiza economică financiară - Pagina 107
Analiza economică financiară - Pagina 108
Analiza economică financiară - Pagina 109
Analiza economică financiară - Pagina 110
Analiza economică financiară - Pagina 111
Analiza economică financiară - Pagina 112
Analiza economică financiară - Pagina 113
Analiza economică financiară - Pagina 114
Analiza economică financiară - Pagina 115
Analiza economică financiară - Pagina 116
Analiza economică financiară - Pagina 117
Analiza economică financiară - Pagina 118
Analiza economică financiară - Pagina 119
Analiza economică financiară - Pagina 120
Analiza economică financiară - Pagina 121
Analiza economică financiară - Pagina 122
Analiza economică financiară - Pagina 123
Analiza economică financiară - Pagina 124
Analiza economică financiară - Pagina 125
Analiza economică financiară - Pagina 126
Analiza economică financiară - Pagina 127
Analiza economică financiară - Pagina 128
Analiza economică financiară - Pagina 129

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economica Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza situației economico-financiare SC Sălăjeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA

Analiza diagnostic a fost iniţiată în ţările dezvoltate industrial după anii 60 ca o metodă de perfecţionare a managementului unei firme....

Rentabilitatea, un indicator al eficienței economice

RENTABILITATEA -INDICATOR AL EFICIENTEI ECONOMICE- In anii care au urmat revolutiei din 1989, economia romaneasca a parcurs un intens si dificil...

Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi...

Analiza Principalelor Categorii de Cheltuieli

Partea I: CADRUL CONCEPTUAL Funcţionarea eficientă a întreprinderii într-un mediu concurenţial, a cărui dominantă economică o constituie...

Echilibrul Financiar

INTRODUCERE Aşa cum se prezintă în zilele noastre, economia este rezultatul unui proces evolutiv şi al dezvoltării schimbului reciproc de...

Analiza economico-financiară a SC Raptronic SRL

1. Prezentarea societatii RAP Group este un grup de firme private, cu capital integral romanesc, ce ofera solutii integrate in domeniul...

Analiza economico-financiară a SC Mob Construct SRL

1. Prezentarea societăţii comerciale analizate Societatea analizată în proiectul de faţă se numeşte MOB CONSTRUCT şi are ca domeniu de activitate...

Te-ar putea interesa și

Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A.

PREZENTAREA S.C. APROMAT-IND S.A. I.1 Istoricul şi diagnoză juridică la S.C. APROMAT-IND S.A. I.1.1 Istoricul S.C. APROMAT-IND S.A. Grupul de...

Rentabilitate - SC Leather Fashion

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE Activitatea de bază a societăţii S.C. LEATHER FASHION o constituie...

Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C.SANTIERUL NAVAL DAMEN.S.A GALATI Grupul de Şantiere Damen a luat fiinţa dintr-o singura...

Modalități de creștere a eficienței economice prin modernizare și restructurare pe exemplul SC Emailul SA Mediaș

IMPORTANTA RESTRUCTURARII INDUSTRIEI PRIN MODERNIZARE, TEHNOLOGIZARE CAPITOLUL I IMPORTANTA RESTRUCTURARII INDUSTRIEI PRIN RETEHNOLOGIZARE,...

Analiză economică și financiară la SC Fiabil SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALA A S.C. FIABIL S.A. 1.1. Scurt istoric Fabrica de anvelope din Bistrita are o vechime de 22 de ani fiind...

Modalități de creștere a eficienței economice prin modernizare și restructurare

2. ASPECTE ALE PATRUNDERII PE PIATA INTERNA A BUNURILOR DE LARG CONSUM DIN IMPORT SI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA CONSUMURILOR Incepand cu anul...

Fundamentele Analizei Financiare la SC Succes Nic Com SRL

Prin prisma acestei lucrări de licenţă Fundamentele analizei financiare la S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.am dorit să evidenţiez importanţa analizei în...

Analiza economică financiară aprofundată

1. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC SC MOBAM s.a. produce mobilier de inalta complexitate de peste 25 de ani. Infiintata in anul 1991, societatea...

Ai nevoie de altceva?