Analiza Economica Financiara

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Analiza Economica Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 129 de pagini .

Profesor: Gheorghe Catalin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

Capitolul 1 Rolul analizei în cunoaşterea fenomenelor economico-financiare 5
1.1 Locul analizei economico-financiare în ansamblul ştiinţelor economice 5
1.2 Obiectul analizei economico-financiare 6
1.3 Tipuri de analiză economică 7
1.4 Elemente şi factori 8
1.5 Etape ale procesului de analiză economico-financiară 9
1.6 Metode şi tehnici utilizate în analiza economico-financiară 10
Aplicaţii rezolvate 17
Aplicaţii propuse 20
Capitolul 2 Indicatori utilizaţi în analiza economico-financiară 21
2.1 Sistemul de informaţii - premisă a studiului de analiză economicofinanciară
21
2.2 Tipuri de indicatori 23
2.3 Indicatori relativi 24
Aplicaţii rezolvate 46
Aplicaţii propuse 52
Capitolul 3 Analiza activităţii de producţie şi comercializare 33
3.1 Sistemul indicatorilor valorici utilizaţi pentru caracterizarea activităţii de
producţie şi comercializare
33
3.2 Analiza cifrei de afaceri 34
3.3 Analiza valorii adăugate 39
3.4 Analiza producţiei fizice 41
Aplicaţii rezolvate 46
Aplicaţii propuse 52
Capitolul 4 Analiza resurselor umane 54
4.1 Analiza dinamicii şi structurii resurselor umane 54
4.2 Analiza stabilităţii resurselor umane 55
4.3 Analiza calificării resurselor umane 56
4.5 Analiza utilizării resurselor umane 56
Aplicaţii rezolvate 60
Aplicaţii propuse 66
Capitolul 5 Analiza resurselor materiale 68
5.1 Analiza dinamicii mijloacelor fixe 68
5.2 Analiza structurii mijloacelor fixe 68
129
5.3 Analiza stării mijloacelor fixe 69
5.4 Analiza eficienţei mijloacelor fixe 69
5.5 Analiza stocurilor 73
Aplicaţii rezolvate 74
Aplicaţii propuse 79
Capitolul 6 Analiza cheltuielilor 80
6.1 Structuri privind cheltuielile şi veniturile întreprinderii 80
6.2 Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri totale 80
6.3 Analiza cheltuielilor de exploatare 81
6.4 Analiza cheltuielilor variabile şi fixe 82
6.5 Analiza cheltuielilor materiale 85
6.6 Analiza cheltuielilor cu personalul 85
Aplicaţii rezolvate 88
Aplicaţii propuse 95
Capitolul 7 Analiza rentabilităţii 96
7.1 Abordări conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii 96
7.2 Analiza profitului 96
7.3 Analiza ratelor de rentabilitate 101
Aplicaţii rezolvate 103
Aplicaţii propuse 108
Capitolul 8 Analiza situaţiei financiare a întreprinderii 110
8.1 Bilanţul - instrument de bază al analizei financiare 110
8.2 Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii 111
8.3 Analiza situaţiei nete 113
8.4 Analiza echilibrului financiar 114
8.5 Analiza corelaţiei dintre creanţe şi obligaţii pe termen scurt 117
8.6 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 118
8.7 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante 119
Aplicaţii rezolvate 120
Aplicaţii propuse 124
Principalele notaţii şi simboluri 126
Bibliografie 127
Cuprins 128

Extras din document

Obiectivele cursului

Analiza, în general, înseamnă o metodă de cercetare ce constă în

descompunerea unui obiect sau fenomen în părţile componente ale acestuia.

Scopul final al analizei constă în elaborarea concluziilor ce stau la baza

fundamentării unor decizii, care au drept scop îmbunătăţirea obiectului sau

fenomenului respectiv. Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de

concepte, tehnici şi instrumente de tratare a informaţiilor cu scopul diagnosticării

stării unui fenomen economic, a aprecierii nivelului calitativ al performanţelor

acestuia în condiţiile unui mediu concurenţial dinamic.

Obiectivul general al lucrării este de a prezenta în mod sistemic elementele

indispensabile cu care se operează în analiza economico-financiară a întreprinderii.

În cadrul lucrării accentul a fost pus pe concepte, instrumente şi metode,

semnificaţiile respectiv utilizarea lor. Acest lucru este cu atât mai justificat cu cât nu

există referinţele normative prestabilite în acest domeniu, ca urmare rigoarea

metodologică garantează eficienţa.

In mod concret subobiectivele prezentului curs sunt:

- consolidarea noţiunilor de bază asimilate la alte discipline economice;

- cunoaşterea unor metode de investigare ştiinţifică aparţinând analizei economicofinanciare;

- prelucrarea informaţiilor provenind din mediul intern sau extern al întreprinderii,

îndeosebi a informaţiei contabile;

- găsirea de soluţii privind gestiunea patrimonial-financiară a întreprinderii,

cumpărarea, vânzarea unor active fizice sau financiare, oportunitatea apelării la

credite;

- fundamentarea deciziilor privind acţiuni de privatizare sau lichidare;

- identificarea modului de finanţare pentru diversele proiecte investiţionale;

- alcătuirea unei strategii privind evoluţia viitoare a întreprinderii.

La sfârşitul fiecărui capitol sunt rezolvate aplicaţii utilizând date din

întreprinderi provenind din mediul economic real. Atât aplicaţiile rezolvate cât şi

cele propuse au fost selectate şi prezentate nu atât pentru recapitularea

materialului lucrării, cât pentru extinderea cunoştinţelor şi înţelegerea materiei.

Subliniez astfel caracterul practic pe care l-am impus tuturor capitolelor lucrării.

4

5

CAPITOLUL 1

Rolul analizei în cunoaşterea fenomenelor economico-financiare

1.1 Locul analizei economico-financiare în ansamblul ştiinţelor economice

Complexitatea vieţii economice a făcut ca, în desfăşurarea procesului de

cercetare şi cunoaştere, să nu se poată utiliza o singură metodă. Astfel au fost

concepute, elaborate mai multe tipuri de metode, fiecare dintre ele având o anumită

valoare instrumentală în recoltarea, prelucrarea şi interpretarea datelor despre un

fenomen economic sau altul. Din categoria acestora se detaşează analiza, frecvent

utilizată pentru studierea diverselor fenomene din toate domeniile de cercetare:

economic, juridic, medical, social, ingineresc etc.

Analiza, în general, înseamnă o metodă de cercetare ce constă în

descompunerea unui obiect sau fenomen în părţile componente ale acestuia.

Activitatea presupune utilizarea unor procedee şi tehnici specifice pentru

cercetarea părţilor componente ale ansamblului, în vederea determinării relaţiilor de

cauzalitate şi a factorilor generatori ai acestora. Scopul final al analizei constă în

elaborarea concluziilor ce stau la baza fundamentării unor decizii, care au drept

scop îmbunătăţirea obiectului sau fenomenului respectiv. Indiferent de scop,

analiza este orientată de la complex la simplu. În acelaşi timp reprezintă un mijloc

de informare şi cunoaştere, atunci când ansamblul observat constituie un complex

insesizabil dintr-o singură privire. În mod normal, decupajul analitic este urmat de

regrupări realizate, potrivit metodelor teoretice sau normative, în aşa numitele

operaţii de sinteză, de reunire într-un întreg. Împreună analiza şi sinteza se

întrepătrund şi au un caracter continuu, servind la reconsiderarea unor concluzii şi

decizii atunci când apar situaţii noi.

Orice activitate de cercetare necesită utilizarea unor metode proprii sau

aparţinând altor ştiinţe conexe. Astfel analiza economico-financiară, activitate

teoretică şi practică reţine atenţia altor discipline ca dreptul, economia, sociologia,

ştiinţele inginereşti, matematica sau ştiinţele aplicate. Principalele discipline

economice de la care analiza împrumută tehnici, metode sau informaţii, dar în

acelaşi timp se constituie ca furnizor de instrumente şi rezultate, sunt prezentate în

figura 1.1.

Analiza economico-financiară se detaşează prin conţinut de activitatea de

evaluare a unei întreprinderi, aceasta din urmă reprezentând o îmbinare între ştiinţă

şi experienţă prin care se urmăreşte o estimare a „preţului” unei întreprinderi,

bunurilor imobiliare sau valorilor mobiliare aparţinând acesteia, la o anumită dată,

în acord cu o anumită definiţie a valorii (patrimonială, de randament, investiţională

etc.). Evaluarea constituie o problemă fundamentală a ştiinţei financiare ce necesită

cunoştinţe de sinteză legate de alegerea investiţiilor, deciziile de finanţare,

diagnostic financiar sau planificare.

Dintre diferitele tipuri de organizaţii (întreprinderi comerciale, fundaţii şi

asociaţii non-profit, instituţii publice etc.), lucrarea se circumscrie sferei

întreprinderilor industriale, al căror scop constă în maximizarea valorii şi care vor fi

denumite pe scurt, întreprinderi.

6

1.2 Obiectul analizei economico-financiare

Cu ajutorul metodologiei specifice analizei economico-financiare se creează

o bază ştiinţifică privind fundamentarea unor decizii referitoare la activitatea

întreprinderii cum ar fi:

- gestiunea patrimonial-financiară a întreprinderii;

- cumpărarea, vânzarea unor active fizice sau financiare;

- oportunitatea apelării la credite;

- acţiuni de privatizare sau lichidare;

- angajarea unor proiecte investiţionale;

- modificarea modului de finanţare;

- încheierea sau reînnoirea contractelor manageriale;

- alcătuirea unei strategii privind evoluţia viitoare a întreprinderii;

- acordarea unor subvenţii bugetare.

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, tehnici şi

instrumente de tratare a informaţiilor cu scopul diagnosticării stării unui fenomen

economic, a aprecierii nivelului calitativ al performanţelor acestuia în condiţiile unui

mediu concurenţial dinamic.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economica Financiara.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ