Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz

Curs
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 35806
Mărime: 460.05KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Melania Elena Miculeac
UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE DOMENIUL ACREDITAT: FINANŢE CURS POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ: AUDIT INTERN ŞI AUDIT FINANCIAR

Cuprins

CAPITOLUL 1

FUNDAMENTELE TEORETICO – METODOLOGICE ŞI SURSELE INFORMAŢIONALE ALE ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE. 3

1.1. Definire, scop, funcţii, necesitate şi utilitate. 3

1.2. Terminologia specifică analizei economico – financiare. 5

1.3. Utilizatorii informaţiilor furnizate de analiza economico-financiară. 6

1.4. Metodologia analizei economico – financiare. 8

1.4.1. Metode ale analizei cantitative. 9

1.5. Sursele informaţionale ale analizei economico – financiare. 14

1.5.1. Conţinutul Situaţiilor financiare anuale. 15

1.5.1.1. Bilanţul – componentă esenţială a Situaţiilor financiare anuale. 15

1.5.1.2. Contul de profit şi pierdere. 33

1.5.1.3. Situaţia Modificărilor capitalului propriu. 34

1.5.1.4. Situaţia Fluxurilor de trezorerie. 35

1.5.1.5. Note explicative la Situaţiile financiare anuale. 35

1.6. Bilanţul financiar sau bilanţul lichiditate-exigibilitate. 36

1.6.1. Construcţia bilanţului financiar. 37

1.6.2. Rolul şi limitele bilanţului financiar. 39

DE REŢINUT. 39

CAPITOLUL 2

ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII. 41

2.1. Analiza ratelor de structură ale bilanţului. 41

2.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului. 42

2.1.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului. 47

2.2. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii. 50

2.2.1. Analiza echilibrului pe termen mediu şi lung –fondul de rulment. 51

2.2.1.1. Analiza nivelului şi dinamicii fondului de rulment. 51

2.2.1.2. Structura fondului de rulment pe surse de provenienţă. 53

2.2.2. Analiza echilibrului pe termen scurt – necesarul de fond de rulment. 54

2.2.2.1. Analiza nivelului şi dinamicii necesarului de fond de rulment. 54

2.2.2.2. Analiza structurii necesarului de fond de rulment. 56

2.2.3. Analiza echilibrului global – trezoreria netă. 57

2.2.3.1. Analiza nivelului şi dinamicii trezoreriei. 57

2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii. 59

2.3.1. Analiza lichidităţii . 59

2.3.2. Analiza solvabilităţii. 61

2.4. Analiza gestiunii resurselor. 63

2.4.1. Analiza indicatorilor de activitate. 66

DE REŢINUT. 70

CAPITOLUL 3

ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE A S.C ODEON S.R.L - STUDIU DE CAZ. 73

3.1. Prezentarea S.C. „Odeon” S.R.L. şi a instrumentelor de analiză. 73

3.2. Analiza ratelor de structură ale bilanţului. 77

3.2.1. Analiza ratelor de structură ale activului. 77

3.2.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului. 80

3.3. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii. 82

3.3.1. Analiza echilibrului financiar pe termene. 82

3.4. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii. 85

3.5. Analiza gestiunii resurselor. 87

3.5.1. Analiza ratelor de gestiune generală a activelor şi pasivelor. 88

3.5.2. Analiza ratelor de gestiune a stocurilor. 88

3.5.3. Analiza ratelor de gestiune a clienţilor şi a furnizorilor. 89

BIBLIOGRAFIE . 97

Extras din document

CAPITOLUL 1

FUNDAMENTELE TEORETICO – METODOLOGICE

ŞI SURSELE INFORMAŢIONALE ALE

ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE

Analiza este o metodă a cunoaşterii, bazată pe descompunerea unui întreg, a unui fenomen, în părţile sale componente şi stabilirea legii de formare şi dezvoltare a acestuia.

Analiza presupune descompunerea unui fenomen / proces economic în elemente cât mai simple, stabilirea factorilor de ordinul I, II etc. care acţionează asupra fenomenelor, relaţiilor de cauzalitate, a legilor care guvernează aceste relaţii şi în concordanţă cu acestea, întreprinderea are măsuri de redresare, ameliorare sau păstrare a sistemului economico-financiar.

1.1. DEFINIRE, SCOP, FUNCŢII, NECESITATE ŞI UTILITATE

Analiza economico – financiară reprezintă o activitate complexă care, cu ajutorul unui ansamblu de concepte, instrumente, metode şi tehnici, prin tratarea informaţiilor interne şi externe, permite aprecierea stării financiare, a performanţelor şi a potenţialului economico – financiar al unei firme.

Instrumentul folosit de analiza economico - financiară este reprezentat de abstractizarea ştiinţifică.

Scopul analizei financiare este de a diagnostica situaţia financiară a unei întreprinderi când sunt identificate punctele tari şi punctele slabe ale gestiunii financiare, pe baza acestui diagnostic elaborându-se strategiile de menţinere şi dezvoltare în mediul concurenţial.

Scopul analizei economice îl constituie, pe de o parte, studierea proceselor şi fenomenelor economice, iar pe de altă parte, cercetarea complexă a proceselor şi fenomenelor economice în scopul evidenţierii legităţilor după care funcţionează şi implicaţiilor acestora asupra activităţii întreprinderii.

Etapele principale care trebuie parcurse pentru a se obţine o analiză economico – financiară pertinentă sunt:

1) Delimitarea obiectului analizei (delimitarea se face în timp şi spaţiu);

2) Identificarea elementelor şi a factorilor care influenţează fenomenul studiat;

3) Stabilirea tipului de legătură, dintre fenomenul studiat şi factorii de influenţă, respectiv elementele componente;

4) Cuantificarea influenţelor elementelor şi a factorilor asupra variaţiei fenomenului studiat:

5) Sintetizarea rezultatelor analizei sub forma concluziilor şi a aprecierilor cu privire la modificarea fenomenelor şi a influenţelor elementelor şi a factorilor;

6) stabilirea măsurilor care stau la baza deciziilor necesare pentru reglarea şi îmbunătăţirea performanţelor firmei.

• Trebuie menţionat faptul că etapele 1, 2 şi 3 formează conţinutul analizei calitative. Prin parcurgerea acestor prime trei etape se obţine modelul de analiză a fenomenului cercetat.

• Etapa 4 formează conţinutul analizei cantitative.

• Ultima etapa arata rolul analizei economico - financiare, si anume de a furniza informaţii organelor de decizie pentru eliminarea aspectelor nefavorabile şi pentru îmbunătăţirea performanţelor.

Funcţiile analizei economico – financiare sunt:

1. Funcţia de instrument de diagnosticare, deoarece analiza economico – financiară identifică punctele forte şi punctele slabe ale gestiunii financiare a firmei, stabilind potenţialul financiar al acesteia, rezervele de potenţial, factorii şi cauzele care le-au generat. Analiza economico - financiară are şi menirea de a stabili situaţia economico - financiară prezentă, rezultată din activitatea trecută. Diagnoza este un cuvânt preluat din medicină şi presupune stabilirea unui diagnostic în urma procesului de analiză pe baza simptomelor bolnavului. În literatura de specialitate, se utilizează noţiunea de analiză - diagnostic, având în vedere faptul că analiza este o etapă anterioară diagnosticului. Analiza nu are doar un rol statistic, de contemplare a situaţiei, ci şi menirea de a stabili căile de urmat pentru ameliorarea situaţiei.

2. Funcţia de instrument managerial, deoarece managementul firmei presupune luarea de decizii strategice, tactice şi curente, calitatea acestora fiind influenţată în mod decisiv de volumul, calitatea şi operativitatea informaţiilor de care dispune. Analiza economico – financiară este una dintre cele mai importante surse de informaţii.

Analiza este un instrument managerial, necesar luării deciziei în mod ştiinţific.

Figura nr. 1.1 Funcţia de instrument managerial

3. Funcţia de instrument de control intern (generat de desfăşurarea activităţii) şi extern (generat de relaţiile cu partenerii externi).

4. Funcţia de instrument de descoperire a rezervelor interne. În urma analizei economico - financiare, se descoperă rezerve materiale, umane, financiare, neantrenate în activitatea desfăşurată. Ca de exemplu, în urma analizei rezultă că un număr de 10 persoane din atelierul “Lunex” sunt în surplus faţă de necesitatea de producţie. Ca atare, fie vor fi reduşi, fie antrenaţi într-o altă activitate.

5. Funcţia de instrument de evaluare a performanţelor, cu scopul de atribuire a lor şi de stabilire a responsabilităţilor.

Necesitatea şi utilitatea analizei economico – financiare este dată de nevoile informaţionale ale participanţilor la activitatea economică a întreprinderii:

• pentru a oferi managementului informaţii financiare prelucrate, pentru îmbunătăţirea gestionării întreprinderii;

• informarea actualilor şi potenţialilor acţionari despre valoarea firmei şi implicit asupra avuţiei lor;

• surprinderea potenţialului financiar al firmelor în cazul participărilor la capitalul altor societăţi, în cazul restructurării sau privatizării acestora;

• utilitatea cunoaşterii resurselor financiare ale firmei, în perspectiva dezvoltării sau expansiunii, realizării de investiţii;

• fundamentarea deciziilor de participare pe piaţa financiară, în condiţiile dezvoltării şi diversificării acesteia.

Rolul contemporan al analizei economico – financiare, ca parte a diagnosticului strategic global, este tot mai mare, fiind dat de creşterea complexităţii vieţii economice, care are drept consecinţă creşterea complexităţii actului decizional.

Complexitatea analizei economico - financiară este determinată şi de următoarele aspecte:

• acelaşi efect poate avea cauze diferite;

• efecte diferite se pot combina dând o rezultantă a complexului de acţiuni sau de forţe;

• intensitatea şi calitatea factorilor sau a cauzelor pot determina apariţia unor însuşiri noi la nivelul fenomenului studiat;

• în realitatea obiectivă, factorii principali, dominanţi se regăsesc împreună cu factorii secundari, întâmplători.

În decursul timpului, analiza economico – financiară a firmei a îmbrăcat mai multe forme:

1) activitate practică desfăşurată de persoane care iau decizii;

2) este o metoda de cercetare ştiinţifică;

3) este o disciplină economică care are un obiect propriu de studiu: studiul fenomenelor economice şi modificarea fenomenelor economice în timp şi spaţiu.

Preview document

Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 1
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 2
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 3
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 4
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 5
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 6
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 7
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 8
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 9
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 10
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 11
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 12
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 13
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 14
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 15
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 16
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 17
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 18
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 19
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 20
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 21
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 22
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 23
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 24
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 25
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 26
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 27
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 28
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 29
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 30
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 31
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 32
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 33
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 34
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 35
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 36
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 37
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 38
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 39
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 40
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 41
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 42
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 43
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 44
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 45
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 46
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 47
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 48
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 49
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 50
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 51
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 52
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 53
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 54
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 55
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 56
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 57
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 58
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 59
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 60
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 61
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 62
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 63
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 64
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 65
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 66
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 67
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 68
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 69
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 70
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 71
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 72
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 73
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 74
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 75
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 76
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 77
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 78
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 79
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 80
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 81
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 82
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 83
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 84
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 85
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 86
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 87
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 88
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 89
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 90
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 91
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 92
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 93
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 94
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 95
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 96
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 97
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 98
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 99
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 100
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 101
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 102
Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz.doc
  • Coperta.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE I.1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare Pe măsura dezvoltării în timp...

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA

INTRODUCERE Producţia şi comercializarea constituie premisa şi totodată finalitatea activităţii oricărui agent economic, calea de multiplicare a...

Performanta Financiara a Firmei SC Oltchim Ramnicu Valcea SA

1. Introducere-Aspecte privind conceptul de performanţă financiară Bilantul contabil este considerat documentul ce descrie pozitia unei...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Ai nevoie de altceva?