Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz

Curs
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 35806
Mărime: 460.05KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Melania Elena Miculeac
UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE DOMENIUL ACREDITAT: FINANŢE CURS POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ: AUDIT INTERN ŞI AUDIT FINANCIAR

Cuprins

CAPITOLUL 1

FUNDAMENTELE TEORETICO – METODOLOGICE ŞI SURSELE INFORMAŢIONALE ALE ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE. 3

1.1. Definire, scop, funcţii, necesitate şi utilitate. 3

1.2. Terminologia specifică analizei economico – financiare. 5

1.3. Utilizatorii informaţiilor furnizate de analiza economico-financiară. 6

1.4. Metodologia analizei economico – financiare. 8

1.4.1. Metode ale analizei cantitative. 9

1.5. Sursele informaţionale ale analizei economico – financiare. 14

1.5.1. Conţinutul Situaţiilor financiare anuale. 15

1.5.1.1. Bilanţul – componentă esenţială a Situaţiilor financiare anuale. 15

1.5.1.2. Contul de profit şi pierdere. 33

1.5.1.3. Situaţia Modificărilor capitalului propriu. 34

1.5.1.4. Situaţia Fluxurilor de trezorerie. 35

1.5.1.5. Note explicative la Situaţiile financiare anuale. 35

1.6. Bilanţul financiar sau bilanţul lichiditate-exigibilitate. 36

1.6.1. Construcţia bilanţului financiar. 37

1.6.2. Rolul şi limitele bilanţului financiar. 39

DE REŢINUT. 39

CAPITOLUL 2

ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII. 41

2.1. Analiza ratelor de structură ale bilanţului. 41

2.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului. 42

2.1.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului. 47

2.2. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii. 50

2.2.1. Analiza echilibrului pe termen mediu şi lung –fondul de rulment. 51

2.2.1.1. Analiza nivelului şi dinamicii fondului de rulment. 51

2.2.1.2. Structura fondului de rulment pe surse de provenienţă. 53

2.2.2. Analiza echilibrului pe termen scurt – necesarul de fond de rulment. 54

2.2.2.1. Analiza nivelului şi dinamicii necesarului de fond de rulment. 54

2.2.2.2. Analiza structurii necesarului de fond de rulment. 56

2.2.3. Analiza echilibrului global – trezoreria netă. 57

2.2.3.1. Analiza nivelului şi dinamicii trezoreriei. 57

2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii. 59

2.3.1. Analiza lichidităţii . 59

2.3.2. Analiza solvabilităţii. 61

2.4. Analiza gestiunii resurselor. 63

2.4.1. Analiza indicatorilor de activitate. 66

DE REŢINUT. 70

CAPITOLUL 3

ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE A S.C ODEON S.R.L - STUDIU DE CAZ. 73

3.1. Prezentarea S.C. „Odeon” S.R.L. şi a instrumentelor de analiză. 73

3.2. Analiza ratelor de structură ale bilanţului. 77

3.2.1. Analiza ratelor de structură ale activului. 77

3.2.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului. 80

3.3. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii. 82

3.3.1. Analiza echilibrului financiar pe termene. 82

3.4. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii. 85

3.5. Analiza gestiunii resurselor. 87

3.5.1. Analiza ratelor de gestiune generală a activelor şi pasivelor. 88

3.5.2. Analiza ratelor de gestiune a stocurilor. 88

3.5.3. Analiza ratelor de gestiune a clienţilor şi a furnizorilor. 89

BIBLIOGRAFIE . 97

Extras din document

CAPITOLUL 1

FUNDAMENTELE TEORETICO – METODOLOGICE

ŞI SURSELE INFORMAŢIONALE ALE

ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE

Analiza este o metodă a cunoaşterii, bazată pe descompunerea unui întreg, a unui fenomen, în părţile sale componente şi stabilirea legii de formare şi dezvoltare a acestuia.

Analiza presupune descompunerea unui fenomen / proces economic în elemente cât mai simple, stabilirea factorilor de ordinul I, II etc. care acţionează asupra fenomenelor, relaţiilor de cauzalitate, a legilor care guvernează aceste relaţii şi în concordanţă cu acestea, întreprinderea are măsuri de redresare, ameliorare sau păstrare a sistemului economico-financiar.

1.1. DEFINIRE, SCOP, FUNCŢII, NECESITATE ŞI UTILITATE

Analiza economico – financiară reprezintă o activitate complexă care, cu ajutorul unui ansamblu de concepte, instrumente, metode şi tehnici, prin tratarea informaţiilor interne şi externe, permite aprecierea stării financiare, a performanţelor şi a potenţialului economico – financiar al unei firme.

Instrumentul folosit de analiza economico - financiară este reprezentat de abstractizarea ştiinţifică.

Scopul analizei financiare este de a diagnostica situaţia financiară a unei întreprinderi când sunt identificate punctele tari şi punctele slabe ale gestiunii financiare, pe baza acestui diagnostic elaborându-se strategiile de menţinere şi dezvoltare în mediul concurenţial.

Scopul analizei economice îl constituie, pe de o parte, studierea proceselor şi fenomenelor economice, iar pe de altă parte, cercetarea complexă a proceselor şi fenomenelor economice în scopul evidenţierii legităţilor după care funcţionează şi implicaţiilor acestora asupra activităţii întreprinderii.

Etapele principale care trebuie parcurse pentru a se obţine o analiză economico – financiară pertinentă sunt:

1) Delimitarea obiectului analizei (delimitarea se face în timp şi spaţiu);

2) Identificarea elementelor şi a factorilor care influenţează fenomenul studiat;

3) Stabilirea tipului de legătură, dintre fenomenul studiat şi factorii de influenţă, respectiv elementele componente;

4) Cuantificarea influenţelor elementelor şi a factorilor asupra variaţiei fenomenului studiat:

5) Sintetizarea rezultatelor analizei sub forma concluziilor şi a aprecierilor cu privire la modificarea fenomenelor şi a influenţelor elementelor şi a factorilor;

6) stabilirea măsurilor care stau la baza deciziilor necesare pentru reglarea şi îmbunătăţirea performanţelor firmei.

• Trebuie menţionat faptul că etapele 1, 2 şi 3 formează conţinutul analizei calitative. Prin parcurgerea acestor prime trei etape se obţine modelul de analiză a fenomenului cercetat.

• Etapa 4 formează conţinutul analizei cantitative.

• Ultima etapa arata rolul analizei economico - financiare, si anume de a furniza informaţii organelor de decizie pentru eliminarea aspectelor nefavorabile şi pentru îmbunătăţirea performanţelor.

Funcţiile analizei economico – financiare sunt:

1. Funcţia de instrument de diagnosticare, deoarece analiza economico – financiară identifică punctele forte şi punctele slabe ale gestiunii financiare a firmei, stabilind potenţialul financiar al acesteia, rezervele de potenţial, factorii şi cauzele care le-au generat. Analiza economico - financiară are şi menirea de a stabili situaţia economico - financiară prezentă, rezultată din activitatea trecută. Diagnoza este un cuvânt preluat din medicină şi presupune stabilirea unui diagnostic în urma procesului de analiză pe baza simptomelor bolnavului. În literatura de specialitate, se utilizează noţiunea de analiză - diagnostic, având în vedere faptul că analiza este o etapă anterioară diagnosticului. Analiza nu are doar un rol statistic, de contemplare a situaţiei, ci şi menirea de a stabili căile de urmat pentru ameliorarea situaţiei.

2. Funcţia de instrument managerial, deoarece managementul firmei presupune luarea de decizii strategice, tactice şi curente, calitatea acestora fiind influenţată în mod decisiv de volumul, calitatea şi operativitatea informaţiilor de care dispune. Analiza economico – financiară este una dintre cele mai importante surse de informaţii.

Analiza este un instrument managerial, necesar luării deciziei în mod ştiinţific.

Figura nr. 1.1 Funcţia de instrument managerial

3. Funcţia de instrument de control intern (generat de desfăşurarea activităţii) şi extern (generat de relaţiile cu partenerii externi).

4. Funcţia de instrument de descoperire a rezervelor interne. În urma analizei economico - financiare, se descoperă rezerve materiale, umane, financiare, neantrenate în activitatea desfăşurată. Ca de exemplu, în urma analizei rezultă că un număr de 10 persoane din atelierul “Lunex” sunt în surplus faţă de necesitatea de producţie. Ca atare, fie vor fi reduşi, fie antrenaţi într-o altă activitate.

5. Funcţia de instrument de evaluare a performanţelor, cu scopul de atribuire a lor şi de stabilire a responsabilităţilor.

Necesitatea şi utilitatea analizei economico – financiare este dată de nevoile informaţionale ale participanţilor la activitatea economică a întreprinderii:

• pentru a oferi managementului informaţii financiare prelucrate, pentru îmbunătăţirea gestionării întreprinderii;

• informarea actualilor şi potenţialilor acţionari despre valoarea firmei şi implicit asupra avuţiei lor;

• surprinderea potenţialului financiar al firmelor în cazul participărilor la capitalul altor societăţi, în cazul restructurării sau privatizării acestora;

• utilitatea cunoaşterii resurselor financiare ale firmei, în perspectiva dezvoltării sau expansiunii, realizării de investiţii;

• fundamentarea deciziilor de participare pe piaţa financiară, în condiţiile dezvoltării şi diversificării acesteia.

Rolul contemporan al analizei economico – financiare, ca parte a diagnosticului strategic global, este tot mai mare, fiind dat de creşterea complexităţii vieţii economice, care are drept consecinţă creşterea complexităţii actului decizional.

Complexitatea analizei economico - financiară este determinată şi de următoarele aspecte:

• acelaşi efect poate avea cauze diferite;

• efecte diferite se pot combina dând o rezultantă a complexului de acţiuni sau de forţe;

• intensitatea şi calitatea factorilor sau a cauzelor pot determina apariţia unor însuşiri noi la nivelul fenomenului studiat;

• în realitatea obiectivă, factorii principali, dominanţi se regăsesc împreună cu factorii secundari, întâmplători.

În decursul timpului, analiza economico – financiară a firmei a îmbrăcat mai multe forme:

1) activitate practică desfăşurată de persoane care iau decizii;

2) este o metoda de cercetare ştiinţifică;

3) este o disciplină economică care are un obiect propriu de studiu: studiul fenomenelor economice şi modificarea fenomenelor economice în timp şi spaţiu.

Preview document

Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 1
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 2
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 3
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 4
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 5
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 6
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 7
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 8
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 9
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 10
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 11
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 12
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 13
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 14
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 15
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 16
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 17
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 18
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 19
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 20
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 21
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 22
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 23
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 24
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 25
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 26
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 27
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 28
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 29
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 30
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 31
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 32
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 33
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 34
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 35
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 36
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 37
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 38
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 39
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 40
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 41
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 42
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 43
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 44
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 45
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 46
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 47
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 48
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 49
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 50
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 51
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 52
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 53
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 54
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 55
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 56
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 57
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 58
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 59
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 60
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 61
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 62
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 63
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 64
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 65
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 66
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 67
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 68
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 69
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 70
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 71
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 72
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 73
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 74
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 75
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 76
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 77
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 78
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 79
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 80
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 81
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 82
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 83
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 84
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 85
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 86
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 87
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 88
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 89
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 90
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 91
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 92
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 93
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 94
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 95
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 96
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 97
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 98
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 99
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 100
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 101
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 102
Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz.doc
  • Coperta.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza performanțelor economico-financiare pe baza indicatorilor de creare de valoare - valoarea economică adăugată

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE I.1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare Pe măsura dezvoltării în timp...

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Analiza statistică a activității de producție și comercializare la SC Artego SA

INTRODUCERE Producţia şi comercializarea constituie premisa şi totodată finalitatea activităţii oricărui agent economic, calea de multiplicare a...

Performanța financiară a firmei SC Oltchim Râmnicu Vâlcea SA

1. Introducere-Aspecte privind conceptul de performanţă financiară Bilantul contabil este considerat documentul ce descrie pozitia unei...

Analiza economico-financiară la SC Aerostar SA

INTRODUCERE Această lucrare își propune să scoată în evidență modul în care informațiile din situațiile financiare sunt prezentate și...

Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL

INTRODUCERE Creşterea gradului de complexitate a activitãţii economice a întreprinderilor , în contextul mecanismelor pieţei,are implicaţii...

Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA

INTRODUCERE Prezenta lucrare, intitulată Strategii de creştere a vâzărilor în cadrul S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., constituie tema licenţei pe care am...

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Sistemul de Pensii în România

INTRODUCERE Indiferent de obiectivele financiare pe care oricare dintre noi şi le propune: achiziţionarea unei case sau a unei maşini, întemeierea...

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor

INTRODUCERE Termenului sau mai bine spus procesului de a investi i s-au atribuit pâna în acest moment o multitudine de definiții. Spre exemplu,...

Diagnosticul Economico-Financiar

IMPORTANTA CERCETARII DE MARKETING IN STABILIREA DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1 Continutul si importanta cercetarii de...

Ai nevoie de altceva?