Auditul Financiar

Imagine preview
(8/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Auditul Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 55 de pagini .

Profesor: Lector univ.dr.Pisleag Ana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

A. Auditul financiar al entitatilor economice
1. Conceptul de audit financiar
1.1. Semnifictia termenilor de audit, auditor, audit financiar.
1.2.Tipuri de audit, activitati ce pot fi desfasurate de auditorii financiari.
1.3 Obiectivul si aria de aplicabilitate a auditului
2. Organizarea activitatii de audit financiar si exercitarea independenta a profesiei
de auditor financiar.
2.1 Camera Auditorilor Financiari din Romania
2.2.Exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar
3. Concepte fundamentale ale auditului financiar
3.1. Cunoasterea clientului
3.2 Angajamentul de audit
3.3.Planificarea in audit
3.4 Pragul de semnificatie
3.5 Probe de audit
3.6.Riscur de audit
3.7.Fraude si erori in auditarea situatiilor financiare
3.8.Auditul estimarilor contabile cuprinse in situatiile financiare
4. Proceduri si tehnici folosite in audit
4.1.Proceduri analitice in audit
4.2. Esantionarea in audit
4.3.Interviul in audit
4.4. Chestionarul in audit
5. Auditarea Situatiilor financiare anuale
5.1. Situatile financiare ce se supun auditului financiar
5.2. Intelegerea de catre auditor a sistemelor contabile si de control intern
5.3. Obiectivele generale ale auditarii situatiilor financiare
5.4. Exprimarea de catre auditor a unei opinii asupra imaginii situatiilor financiare
5.5. Raportul auditorului asura situatiilor financiare
B. Auditul public intern
1. Conceptul de audit public intern, termeni si expresii, obiective, sfera ,
tipuri de audit.
2. Organizarea auditului public intern:
2.1.Comitetul pentru Audit Public intern,
2.2.Unitatea Centrala deArmonizare pentru Audit Public Intern
2.3. Comitetul pentru audit Public Intern.
2.3.Compartimentul de audit public intern (organizare, obiective si misiune,
atributii, conducatorul compartimentului),
2.4..Conducatorul compartimentului de audit public intern.
2.5. Carta auditului public intern si Codul de conduita etica pentru auditorii
publici interni.
3.Auditori interni.
4. Metodologia privind misiunea de audit public intern.
4.1. Pregatirea misiunii de audit public intern: ordinul de serviciu,
declaratia de independenra, notificarea declansarii misiunii, colectarea si
prelucrarea informatiilor, identificarea obiectelor auditabile, analiza riscurilor,
tematica de detaliu si programul de audit public intern, notificarea privind
realizarea interventiilor la fata locului,
4.2.Interventia la fata locului: etape,tehnici de audit public intern, colectarea
dovezilor,dosarele de audit public intern.
4.3.Raportul de audit public intern: raportul intermediar si raportul final,
supervizarea misiunii de audit public intern, urmarirea recomandarilor

Extras din document

A. AUDITUL ENTITATILOR ECONOMICE

1. Conceptul de audit financiar

1.1. Semnifictia termenilor de audit, auditor, audit financiar

Cuvantul audit isi are etimologia in limba latina in cuvantul ,,audire”, care

inseamna a sculta. In limba engleza acesti termeni au in general urmatoarea semnificatie:

Audit = revizie contabila ,bilant; a revizui, averifica, a revizui registrele

contabile, a face revizie contabila;control.

Audit = o examinarea de catre o persoana competenta si independenta a fidelitatii

reprezentarilor contabile si financiare, a probitatii si credibiltatii tranzactiilor economice.

Auditor = revizor contabil, controlor financiar, cenzor.

Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de

catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare , in conformitate cu

standardele de audit ,armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de

Camera Auditorilor Financiare din Romania.

Auditul financiar are ca obiective:

a) – reflectarea imaginii fidele a situatiei patrimoniului si a rezultateloir

financiare in bilantul contabil si in contul de profit si pierdere;

b) exprimarea unei opinii priviind masura in care situatiile financiare prezinta

o imagine fidela a afacerilor entitatii economice la data bilantului si a

rezultatelor exercitiului incheiat, cu respectarea legilor in vigoare si a

3

practicilor din tara in care entitatea economica auditata isi are sediul

social;

c) mentinerea calitatii si coerentei sistemului contabil, astfel incat sa asigure

certitudinea reflectarii in bilant si in contul de profit si pierdere, in mod

corect, sincer si complet a patrimoniului, situatiei financiare si rezultatelor

exercitiului;

d) imbunatatirea utilizarii informatiei contabile;

e) aprecierea performantelor si eficientei sistemelor de informare si

organizarare.

.Auditor financiar* este persoana fizica sau persoana juridica ce a dobandit aceasta

calitate, in conditiile O.U.G. nr.75/1999,republicata, privind activitatea de audit

financiar.

1.2.Tipuri de audit. Activitati ce pot fi desfasurate de un auditor fincianciar.

(1).In functie de obiectivul urmarit auditul se poate clasifica in:

a)-audit financiar (auditul situatiilor financiare);

b)-audit de conformitate;

c)-audit operational

a)-Auditul finaciar consta in colectarea probelor privind situatiile financiare ale

unei entitati patrimoniale si utilizarea acestor probe in exprimarea de catre auditor a

unei opinii privind conformitatea elaborarii, prezentarii si publicarii acestora in

conformitate cu un anumit cadru de raportare financiara acceptat.

In normele minimale de audit elaborate de CAFR, prin situatii financiare se

intelege: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modifiaarii capitalului propriu,

situatia fluxurilor de trezorerie ,notele explicative.

Potrivit standardelor de audit{ISA 120 Cadrul general al standardelor de

audit,paragraful 11}, obiectivul auditului financiar consta in ,, exprimarea de catre un

auditor financiar a unei opinii, potrivit careia situatiile financiare au fost intocmite sub

toate aspectele semnificatice,in conformitate cu un cadru general identificat de raportare

financiara”. Expresiile folosite pentru exprimarea opiniei auditorului sunt: ,,ofera o

imagine fidela” sau ,,prezinta in mod fidel sub toate aspectele semnificative” , termeni

care sunt echivalenti”. In general auditul financiar este asociat cu auditorii externi

(indepedenti).

b)-Auditul de conformitate-consta in a determina daca o persoana fizica sau o

entitate patrimoniala a respectat anumite norme legale, reglementari sau politici ale unei

companii, prestabilite.

Deci, criteriile care sunt urmarite in auditul de conformitate pot fi:

-fie un set de acte normative, de legi, cum ar fi de exemplu reglementarile emise

de Ministerul Finantelor Publice;

- fie anumite directive ale conducerii unei companii, cum ar fi politica de

personal.

Atunci cand auditeaza situatiile financiare ale unei entitati patrimoniale un auditor

extern nu-si propune sa efectueze si un audit de conformitate, dar in anumite situatii daca

se considera ca anumite politici sau contracte au avut o influenta semnificativa asupra

situatiilor financiare ale entitatii respective, auditul de conformitate devine parte

integranta a auditului financiar.

4

c)-Auditul operational (de performanta) sau (de revizuire) – consta in

exprimarea de catre auditor a unei opinii privind conformitatea cu anumite criterii

prestabilite , dar aceste criterii sunt diferite de criteriile folosite la cele doua categorii de

audit prezentate anterior. De exemplu auditul operational se poate referi la revizuirea

activitatilor unei entitati in corelatie cu directivele managementului acesteia cu scopul de

a stabili performantele acesteia si de a stabili masuri de dezvoltare a acesteia

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Financiar.pdf