Buget si Trezorerie Publica

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 40956
Mărime: 697.39KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolau Mihaela

Cuprins

CAPITOLUL 1 .4

ORGANIZAREA BUGETAR. IN ROMANIA.4

1.1. CON.INUTUL SI INTERPRETAREA BUGETELOR PUBLICE.4

1.2. SISTEMUL BUGETAR IN ROMANIA.6

1.2.1. PRINCIPIILE BUGETARE.6

1.2.2. COMPONENTELE SISTEMULUI BUGETAR.8

1.3. PROCESUL BUGETAR IN ROMANIA.12

1.3.1. CON.INUTUL SI INTERPRETAREA PROCESULUI BUGETAR.12

1.3.2. ETAPELE PROCESULUI BUGETAR .13

1.4. PARTICIPAN.II LA PROCESUL BUGETAR.22

1.4.1. DREPTURILE SI OBLIGA.IILE ORDONATORILOR DE CREDITE .23

1.5. CLASIFICA.IA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETARE .25

1.5.1. STRUCTURA CLASIFICA.IEI VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETARE.25

CAPITOLUL 2 .27

MINISTERUL FINAN.ELOR PUBLICE . INSTITU.IA CEA MAI IMPORTANT. IN

GESTIONAREA BUGETELOR PUBLICE.27

2.1. ATRIBU.IILE SI ROLUL MINISTERULUI FINAN.ELOR PUBLICE.27

2.2. ORGANIZAREA MINISTERULUI FINAN.ELOR PUBLICE.28

2.3. NECESITATEA EXISTEN.EI TREZORERIEI FINAN.ELOR PUBLICE .29

2.4. LOCUL SI ROLUL TREZORERIEI FINAN.ELOR PUBLICE IN SISTEMUL INSTITU.IILOR PUBLICE DIN

ROMANIA .30

2.5. ORGANIZAREA TREZORERIEI FINAN.ELOR PUBLICE IN ROMANIA.33

2.5.1. ORGANIZAREA TREZORERIEI CENTRALE .33

2.5.2. ORGANIZAREA TREZORERIILOR JUDE.ENE .33

2.5.3. ORGANIZAREA TREZORERIILOR MUNICIPALE .34

2.5.4. ORGANIZAREA TREZORERIILOR OR.SENESTI SI COMUNALE.36

2.6. FUNC.IONAREA UNIT.ILOR TREZORERIEI FINAN.ELOR PUBLICE .37

CAPITOLUL 3 .41

FUNDAMENTAREA, FINAN.AREA SI EXECU.IA CHELTUIELILOR BUGETARE .41

3.1. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE.41

3.1.1. ASPECTE COMUNE PRIVIND CHELTUIELILE BUGETARE.41

3.1.2.METODE DE DIMENSIONARE A CHELTUIELILOR BUGETARE .42

3.1.3.METODOLOGIA FUNDAMENT.RII CHELTUIELILOR BUGETARE.43

2.1.4. PARTICULARIT.I IN FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE.44

3.1.5. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PENTRU INV.MANT.45

3.2. FINAN.AREA CHELTUIELILOR BUGETARE .54

3.3.EXECU.IA CHELTUIELILOR BUGETARE.58

3.3.1. ANGAJAREA CHELTUIELILOR BUGETARE.59

3.3.2. LICHIDAREA CHELTUIELILOR BUGETARE .60

3.3.3. ORDONAN.AREA CHELTUIELILOR BUGETARE.61

3.3.4. PLATA CHELTUIELILOR BUGETARE.62

CAPITOLUL 4 .64

FUNDAMENTAREA SI REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE.64

4.1. FISCALITATEA IN ECONOMIA DE PIA. .64

4.2. ELEMENTELE TEHNICE COMUNE SI SPECIFICE VENITURILOR BUGETARE.65

4.2.1. OBIECTUL VENITURILOR BUGETARE.66

4.2.2. BAZA DE CALCUL.66

4.2.3. UNITATEA TEHNIC. DE EVALUARE.66

4.2.4. TERMENUL DE PLAT.67

4.2.5. DREPTURILE SI OBLIGA.IILE PL.TITORILOR.67

4.3. PARTICULARIT.I IN REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE .67

4.3.1. IMPOZITUL PE PROFIT.67

4.3.2. IMPOZITUL PE VENIT .72

4.3.3. TAXA PE VALOAREA AD.UGAT.75

4.3.4. IMPOZITE SI TAXE LOCALE.82

4.4. EXECU.IA VENITURILOR BUGETARE .87

Extras din document

CAPITOLUL 1

ORGANIZAREA BUGETAR. IN ROMANIA

1.1. Con.inutul si interpretarea bugetelor publice

Finan.ele publice reprezint. rela.iile economice sub form. b.neasc. care apar in procesul reparti.iei

PIB, respectiv venitului na.ional, cu ocazia constituirii si repartiz.rii de fonduri centralizate la, si de la dispozi.ia

statului si descentralizate la si de la dispozi.ia agen.ilor economici, in scopul satisfacerii unor nevoi publice.

Instrumentul cel mai important de indeplinire a func.iilor finan.elor il constituie bugetul.

Bugetele publice pot fi considerate rela.ii economice in form. b.neasc. care apar in repartizarea

venitului na.ional cu prilejul constituirii de fonduri la nivelul institu.iilor publice si utilizarea acestora pentru

satisfacerea unor nevoi generale.

Bugetul este definit ca ansamblul de conturi care descriu, pentru un an financiar, ansamblul resurselor si

cheltuielilor statului.

Realizat de Guvern si aprobat de Parlament, bugetul reprezint. actul cel mai important din via.a public.,

deoarece el este expresia financiar. a programului de ac.iune a statului pe o perioad. de un an. Interpretarea

bugetului se poate face din urm.toarele patru perspective:

a. din punct de vedere juridic, el reclam. studierea diverselor reguli (norme) referitoare la con.inutul s.u,

la prezentarea sa, la adoptarea sa de c.tre Parlament, la execu.ia si la controlul execu.iei sale; aceste

norme sunt destinate organiz.rii unei gestiuni contabile clare a finan.elor si preciz.rii autorit.ii

Guvernului si Parlamentului in domeniul bugetar.

In conformitate cu legea nr. 500/2002 privind finan.ele publice, no.iunea de buget este prezentat. ca

.document prin care sunt prev.zute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau, dup. caz,

numai cheltuielile, in func.ie de sistemul de finan.are ai institu.iei publiceh.1

b. Din punct de vedere tehnic, intereseaz. indeosebi procesele de preg.tire si elaborare a bugetului,

precum si metodele de previziune si evaluare a diverselor categorii de venituri si cheltuieli cuprinse in

buget;

c. Din punct de vedere economic, se poate remarca faptul c. fondurile care trec prin contul bugetar

reprezint. o pondere semnificativ. din PIB si c. prin impozitele prelevate si cheltuielile efectuate statul

dispune de instrumente privilegiate de interven.ie in via.a economic. si social.;

d. Din punct de vedere politic, bugetul este considerat ca expresie a op.iunilor Guvernului in ansamblul

domeniilor care relev. competen.ele sale (politica economic., social., educa.ional., militar. etc.);

aceste op.iuni sunt relevate prin evolu.ia si reparti.ia veniturilor si cheltuielilor si sunt determinate de

factori multipli, lega.i de doctrinele partidelor politice, de atitudinea opozi.iei, de for.a revendicativ. a

diverselor grupuri de presiune, de ponderea constrangerilor economice si politice interna.ionale, de

influen.a trecutului, de fenomenele iner.iale.2

Bugetul statului este instrumentul principal prin intermediul c.ruia se verific. si se analizeaz.:

- execu.ia cheltuielilor in limitele si condi.iile impuse de legea bugetar. anual.;

- eficacitatea gestiunii activit.ilor publice, prin utilizarea corespunz.toare a resurselor financiare si

umane existente;

- proiectarea activit.ilor statului prin evaluarea diferitelor planuri si programe de dezvoltare pentru

perioadele urm.toare.

Bugetul reprezint. o balan. financiar. a statului in care sunt trecute dou. categorii de indicatori:

veniturile si cheltuielile statului. Ambii indicatori sunt trecu.i in acelasi document pentru a se pune fa. in fa.

destina.iile fondurilor financiare constituite cu sursele de finan.are.

Inscrierea veniturilor in aceast. balan. se face in cifre minimale globale care reprezint. limita minim.

a incas.rilor ce trebuie realizat. la buget.

Cheltuielile sunt inscrise in buget in cifre maximale adic. nivelul pan. la care pot fi consumate

fondurile bugetare.

Ca balan. financiar. bugetul reprezint. un document de ac.iune, o list. de venituri si cheltuieli in care

sunt consemnate m.rimile reale ale indicatorilor financiari publici (venituri si cheltuieli) intr-o exprimare

dinamic.

Bugetul este utilizat nu numai in domeniul finan.elor publice, ci reprezint. un instrument foarte

important in conducerea societ.ilor comerciale, indiferent de forma de proprietate a acestora. Motiva.ia

utiliz.rii acestui tip de balan. financiar. in conducerea firmelor este dat. de urm.toarele caracteristici:3

„O bugetul este o contabilitate a viitorului;

„O bugetul coordoneaz. activit.ile societ.ilor comerciale pentru ob.inerea rezultatului final,

profitul;

„O bugetul asigur. analiza situa.iei economico-financiare in vederea ob.inerii informa.iilor

necesare deciziilor care au ca obiect dezvoltarea societ.ii si adaptarea permanent. a acesteia la cerin.ele

pie.ei;

„O bugetul estimeaz. cheltuielile necesare pentru realizarea politicii societ.ilor comerciale

referitoare la vanz.ri, aprovizionare, produc.ie, si legat de acestea estimeaz. rezultatele posibil de atins;

„O bugetul asigur. condi.iile necesare conducerii pentru exercitarea controlului asupra modului in

care se realizeaz. obiectivele prev.zute.

Astfel, putem aprecia c. bugetul este unul din instrumentele financiare cel mai des utilizat in

organizarea si conducerea activit.ilor economice. Multitudinea domeniiilor in care este utilizat a condus la

necesitatea realiz.rii unor conexiuni intre diferitele tipuri de bugete ceea ce a dus la constituirea unui sistem

bugetar.

Preview document

Buget si Trezorerie Publica - Pagina 1
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 2
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 3
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 4
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 5
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 6
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 7
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 8
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 9
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 10
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 11
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 12
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 13
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 14
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 15
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 16
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 17
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 18
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 19
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 20
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 21
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 22
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 23
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 24
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 25
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 26
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 27
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 28
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 29
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 30
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 31
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 32
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 33
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 34
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 35
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 36
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 37
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 38
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 39
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 40
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 41
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 42
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 43
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 44
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 45
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 46
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 47
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 48
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 49
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 50
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 51
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 52
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 53
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 54
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 55
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 56
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 57
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 58
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 59
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 60
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 61
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 62
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 63
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 64
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 65
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 66
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 67
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 68
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 69
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 70
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 71
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 72
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 73
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 74
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 75
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 76
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 77
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 78
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 79
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 80
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 81
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 82
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 83
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 84
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 85
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 86
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 87
Buget si Trezorerie Publica - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Buget si Trezorerie Publica.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat

INTRODUCERE Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse, în mod deosebit de burghezia aflată în ascensiune, pentru a se...

Grile Examen Buget și Trezorerie

A. Buget şi trezorerie publică 1. Atribuţiile ordonatorilor secundari de credite bugetare sunt: 1. obligaţia de a comunica Ministerului...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Bugetul de venituri şi cheltuieli este, deci, programul financiar al întreprinderii cu ajutorul căruia se prevăd veniturile, cheltuielile şi...

Cheltuielile Publice in Romania si Factorii de Influenta Asupra Dinamicii

I. Cheltuielile publice reprezinta fluxurile financiare de repartizare a resurselor baneşti ale statului, in vederea infaptuirii, realizarii...

Analiza Economico-Financiara

Numiti indicatorii c caracterizeaza eficienta utilizarii fortei d munca la intreprindere. Continutul economic, sursa d informatie. Asigurarea # cu...

Etica în Afaceri

1. Importanţa studierii eticii - generalităţi În modernul secol XXI, economia, care înglobează mai multe ramuri - printre care economia generală,...

Economie Monetară

CAPITOLUL I MONEDA ŞI ROLUL SĂU ÎN ECONOMIE 1.1. Moneda: concept, funcţii Definirea monedei se poate face atât prin relevarea conţinutului său...

Management Anteprenorial

CAPITOLUL 1 ÎNTREPRINZǍTORUL-PROMOTORUL FIRMEI COMERCIALE -Definirea conceptului de întreprinzător -Trăsăturile caracteristice ale...

Ai nevoie de altceva?