Drept Financiar și Bancar

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 10 fișiere: pdf
Pagini : 139 în total
Cuvinte : 59102
Mărime: 1.16MB (arhivat)
Publicat de: Laurian Nagy
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Condor

Extras din curs

1. RelaŃii bănesti

O problemă prealabilă, de la care începe analiza noastră, o reprezintă cele

două categorii de relaŃii bănesti care delimitează finanŃele publice de finanŃele

private si ne ajută să le definim pe fiecare în parte, scoŃând în evidenŃă trăsăturile lor

specifice.

În procesul repartiŃiei si circulaŃiei produsului social apar relaŃii bănesti care

conduc la constituirea de fonduri pentru satisfacerea unor nevoi generale ale societăŃii

sau pentru obŃinerea si repartizarea de profit.

Este vorba, concret, de două categorii de relaŃii bănesti. O primă categorie

o reprezintă relaŃiile bănesti care exprimă un transfer al unei părŃi din produsul

social în formă bănească, mai exact de venit naŃional, de către o persoană juridică

sau fizică, la fondurile necesare satisfacerii nevoilor generale sau de la aceste fonduri

către agenŃii economici, instituŃii publice sau persoane fizice, transfer care se poate

face fără echivalent ori pe baza principiului restituirii sau rambursabilităŃii1. Aceste

relaŃii bănesti reprezintă relaŃiile financiare. O altă categorie a relaŃiilor bănesti

vizând formele valorii, adică cele care reflectă o schimbare a formelor valorii în

procesul de producŃie sau în cadrul schimbului, care conduc doar la modificare fizică

sau juridică. Spre exemplu, transferarea valorii mijloacelor de producŃie în procesul

de producŃie asupra noului produs sau trecerea valorii din forma marfă în forma bani

si invers, cu prilejul vânzării, respectiv cumpărării de bunuri2. Aceste relaŃii bănesti

aparŃin domeniului privat, constituind asa-numitele finanŃe private sau finanŃele

întreprinderilor.

2. FinanŃe publice

2.1. Categorii de relaŃii bănesti si structura acestora. În acŃiunile de

mobilizare, de formare, de constituire a veniturilor publice si de efectuare a

cheltuielilor publice, între stat si persoanele fizice, între persoanele juridice, pe de o

parte, si între acestea si stat, pe de altă parte, se nasc anumite relaŃii de natură

economică, adică relaŃiile financiare, respectiv anumite drepturi si obligaŃii

corelative.

Caracterul public al acestor relaŃii financiare, adică de relaŃii bănesti între

indivizi (persoane) si stat, caracterizează finanŃele publice.

Într-adevăr, din perioada descompunerii comunităŃii gentilice si

începutului orânduirii sclavagiste, când au apărut finanŃele, într-o formă

incipientă, în toate orânduirile, finanŃele au acŃionat ca relaŃii sociale, de natură

economică, ce se manifestau în procesul de repartiŃie a venitului naŃional, în corelaŃie

directă cu realizarea rolului si funcŃiilor statului.

O dată cu evoluŃia societăŃii si trecerea de la o orânduire social-economică la

alta, s-au extins si diversificat si relaŃiile financiare. Ca atare, pe lângă impozite,

care continuă să fie principala sursă de venit a statului, se instituie alte obligaŃii

fiscale, cum sunt: taxe pe succesiuni, taxe vamale, încasări din monopoluri de stat

1 Iulian Văcărel (coordonator), NoŃiuni introductive, în FinanŃe publice, ediŃia a VI-a, Editura

Didactică si Pedagogică R.A., Bucuresti, 2007, p.31 si urm. si p.57 si urm.

2 Iulian Văcărel, Op. cit., p. 58.

(fiscale) etc. Concomitent, cresc si cheltuielile statului, în principal ca urmare a

sporirii importante a sarcinilor si rolului pe care acesta si le-a asumat pentru

satisfacerea nevoilor de ordin general ale societăŃii.

În toate cazurile, relaŃiile financiare îmbracă o formă valorică, bănească. În

opinia multor economisti, pe care o împărtăsim si noi, nu toate relaŃiile bănesti care

apar în procesul repartiŃiei si circulaŃiei produsului social sunt în acelasi timp si relaŃii

financiare3. În conformitate cu această opinie, sfera finanŃelor este mai restrânsă

decât aceea a relaŃiilor bănesti, deoarece ea include numai relaŃiile bănesti care

exprimă un transfer de produs social, mai exact de venit naŃional, nu si cele care

reflectă o schimbare a formelor valorii.

Să ne explicăm: relaŃiile financiare sunt generate de transferarea în formă

bănească a unei părŃi din produsul social, respectiv venitul naŃional, de către o

persoană juridică sau fizică la fondurile bănesti necesare satisfacerii nevoilor generale

sau de la aceste fonduri către agenŃii economici, instituŃii publice sau persoane fizice,

transfer care se poate face fără echivalent ori pe baza principiului restituirii sau

rambursabilităŃii.

În acelasi timp însă, schimbarea formelor valorii, care se realizează în

procesul de producŃie si în cadrul schimbului, nu face parte din sfera finanŃelor,

întrucât raporturile bănesti pe care le generează conduc doar la modificarea fizică sau

juridică, asa cum am arătat în exemplul de mai sus.

2.2. RelaŃiile financiare ce iau nastere în procesul complex de repartizare a

produsului social si venitului naŃional în scopul satisfacerii nevoilor generale ale

societăŃii, desi sunt multiple, au o serie de caracteristici comune, dar si unele

trăsături specifice, proprii. Aceste trăsături specifice apar deoarece:

a) o parte din relaŃiile financiare asigură repartizarea si formarea fondurilor

bugetelor publice si deci au caracter nerambursabil (nu se restituie);

b) o altă parte din relaŃiile financiare au la bază principiul rambursabilităŃii,

adică sumele împrumutate se restituie si încă cu un plus – dobândă sau câstig, după

caz.(întâmplător).

c) o altă parte a relaŃiilor financiare îmbină trăsăturile specifice ale celor două

de mai sus, adică rambursabilitatea are caracter aleatoriu, fiind condiŃionată de

producerea unui eveniment. Dacă se produce evenimentul, suma ce se va rambursa

poate să fie chiar mai mare decât prestaŃia bănească. Dacă evenimentul nu se produce,

prestaŃia bănească devine nerambursabilă (suma plătită deci nu se restituie).

Ca urmare a acestor particularităŃi, în sens larg, relaŃiile financiare cuprind

atât relaŃiile referitoare la formarea si repartizarea fondurilor bugetelor publice, care

au caracter nerambursabil, cât si cele care au la bază principiul rambursabilităŃii

(restituirii), precum si cele la care rambursabilitatea are caracter aleatoriu, adică toate

cele trei categorii menŃionate.

În schimb, în înŃeles restrâns, se consideră relaŃii financiare numai cele care

cuprind relaŃiile referitoare la formarea si repartizarea fondurilor bugetelor publice,

adică cele din prima categorie de mai sus, care au un caracter nerambursabil. În

această accepŃiune ne vom referi la finanŃele publice.

În raport cu sensul restrâns al relaŃiilor financiare, relaŃiile care au la bază

obligaŃia de rambursare reprezintă relaŃii de credit, care apar în legătură cu

satisfacerea unor necesităŃi temporare de fonduri bănesti.

Preview document

Drept Financiar și Bancar - Pagina 1
Drept Financiar și Bancar - Pagina 2
Drept Financiar și Bancar - Pagina 3
Drept Financiar și Bancar - Pagina 4
Drept Financiar și Bancar - Pagina 5
Drept Financiar și Bancar - Pagina 6
Drept Financiar și Bancar - Pagina 7
Drept Financiar și Bancar - Pagina 8
Drept Financiar și Bancar - Pagina 9
Drept Financiar și Bancar - Pagina 10
Drept Financiar și Bancar - Pagina 11
Drept Financiar și Bancar - Pagina 12
Drept Financiar și Bancar - Pagina 13
Drept Financiar și Bancar - Pagina 14
Drept Financiar și Bancar - Pagina 15
Drept Financiar și Bancar - Pagina 16
Drept Financiar și Bancar - Pagina 17
Drept Financiar și Bancar - Pagina 18
Drept Financiar și Bancar - Pagina 19
Drept Financiar și Bancar - Pagina 20
Drept Financiar și Bancar - Pagina 21
Drept Financiar și Bancar - Pagina 22
Drept Financiar și Bancar - Pagina 23
Drept Financiar și Bancar - Pagina 24
Drept Financiar și Bancar - Pagina 25
Drept Financiar și Bancar - Pagina 26
Drept Financiar și Bancar - Pagina 27
Drept Financiar și Bancar - Pagina 28
Drept Financiar și Bancar - Pagina 29
Drept Financiar și Bancar - Pagina 30
Drept Financiar și Bancar - Pagina 31
Drept Financiar și Bancar - Pagina 32
Drept Financiar și Bancar - Pagina 33
Drept Financiar și Bancar - Pagina 34
Drept Financiar și Bancar - Pagina 35
Drept Financiar și Bancar - Pagina 36
Drept Financiar și Bancar - Pagina 37
Drept Financiar și Bancar - Pagina 38
Drept Financiar și Bancar - Pagina 39
Drept Financiar și Bancar - Pagina 40
Drept Financiar și Bancar - Pagina 41
Drept Financiar și Bancar - Pagina 42
Drept Financiar și Bancar - Pagina 43
Drept Financiar și Bancar - Pagina 44
Drept Financiar și Bancar - Pagina 45
Drept Financiar și Bancar - Pagina 46
Drept Financiar și Bancar - Pagina 47
Drept Financiar și Bancar - Pagina 48
Drept Financiar și Bancar - Pagina 49
Drept Financiar și Bancar - Pagina 50
Drept Financiar și Bancar - Pagina 51
Drept Financiar și Bancar - Pagina 52
Drept Financiar și Bancar - Pagina 53
Drept Financiar și Bancar - Pagina 54
Drept Financiar și Bancar - Pagina 55
Drept Financiar și Bancar - Pagina 56
Drept Financiar și Bancar - Pagina 57
Drept Financiar și Bancar - Pagina 58
Drept Financiar și Bancar - Pagina 59
Drept Financiar și Bancar - Pagina 60
Drept Financiar și Bancar - Pagina 61
Drept Financiar și Bancar - Pagina 62
Drept Financiar și Bancar - Pagina 63
Drept Financiar și Bancar - Pagina 64
Drept Financiar și Bancar - Pagina 65
Drept Financiar și Bancar - Pagina 66
Drept Financiar și Bancar - Pagina 67
Drept Financiar și Bancar - Pagina 68
Drept Financiar și Bancar - Pagina 69
Drept Financiar și Bancar - Pagina 70
Drept Financiar și Bancar - Pagina 71
Drept Financiar și Bancar - Pagina 72
Drept Financiar și Bancar - Pagina 73
Drept Financiar și Bancar - Pagina 74
Drept Financiar și Bancar - Pagina 75
Drept Financiar și Bancar - Pagina 76
Drept Financiar și Bancar - Pagina 77
Drept Financiar și Bancar - Pagina 78
Drept Financiar și Bancar - Pagina 79
Drept Financiar și Bancar - Pagina 80
Drept Financiar și Bancar - Pagina 81
Drept Financiar și Bancar - Pagina 82
Drept Financiar și Bancar - Pagina 83
Drept Financiar și Bancar - Pagina 84
Drept Financiar și Bancar - Pagina 85
Drept Financiar și Bancar - Pagina 86
Drept Financiar și Bancar - Pagina 87
Drept Financiar și Bancar - Pagina 88
Drept Financiar și Bancar - Pagina 89
Drept Financiar și Bancar - Pagina 90
Drept Financiar și Bancar - Pagina 91
Drept Financiar și Bancar - Pagina 92
Drept Financiar și Bancar - Pagina 93
Drept Financiar și Bancar - Pagina 94
Drept Financiar și Bancar - Pagina 95
Drept Financiar și Bancar - Pagina 96
Drept Financiar și Bancar - Pagina 97
Drept Financiar și Bancar - Pagina 98
Drept Financiar și Bancar - Pagina 99
Drept Financiar și Bancar - Pagina 100
Drept Financiar și Bancar - Pagina 101
Drept Financiar și Bancar - Pagina 102
Drept Financiar și Bancar - Pagina 103
Drept Financiar și Bancar - Pagina 104
Drept Financiar și Bancar - Pagina 105
Drept Financiar și Bancar - Pagina 106
Drept Financiar și Bancar - Pagina 107
Drept Financiar și Bancar - Pagina 108
Drept Financiar și Bancar - Pagina 109
Drept Financiar și Bancar - Pagina 110
Drept Financiar și Bancar - Pagina 111
Drept Financiar și Bancar - Pagina 112
Drept Financiar și Bancar - Pagina 113
Drept Financiar și Bancar - Pagina 114
Drept Financiar și Bancar - Pagina 115
Drept Financiar și Bancar - Pagina 116
Drept Financiar și Bancar - Pagina 117
Drept Financiar și Bancar - Pagina 118
Drept Financiar și Bancar - Pagina 119
Drept Financiar și Bancar - Pagina 120
Drept Financiar și Bancar - Pagina 121
Drept Financiar și Bancar - Pagina 122
Drept Financiar și Bancar - Pagina 123
Drept Financiar și Bancar - Pagina 124
Drept Financiar și Bancar - Pagina 125
Drept Financiar și Bancar - Pagina 126
Drept Financiar și Bancar - Pagina 127
Drept Financiar și Bancar - Pagina 128
Drept Financiar și Bancar - Pagina 129
Drept Financiar și Bancar - Pagina 130
Drept Financiar și Bancar - Pagina 131
Drept Financiar și Bancar - Pagina 132
Drept Financiar și Bancar - Pagina 133
Drept Financiar și Bancar - Pagina 134
Drept Financiar și Bancar - Pagina 135
Drept Financiar și Bancar - Pagina 136
Drept Financiar și Bancar - Pagina 137
Drept Financiar și Bancar - Pagina 138
Drept Financiar și Bancar - Pagina 139

Conținut arhivă zip

 • Drept Financiar si Bancar
  • Bibliografie.pdf
  • Curs 1.pdf
  • Curs 2.pdf
  • Curs 3.pdf
  • Curs 4.pdf
  • Curs 5.pdf
  • Curs 6.pdf
  • Curs 7.pdf
  • Curs 8.pdf
  • Introducere.pdf

Alții au mai descărcat și

Creditul

SCURT ISTORIC AL SISTEMULUI BANCAR ÎN ROMÂNIA Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare pe teritoriul României au fost descoperite...

Riscul Afacerii

Capitolul 3 Riscul Întreprinderii (Afacerii) si Gestiunea (Managementul) acestuia 3.1 Introducere Tendinte recente în managementul corporatiilor...

Istoria și Politicile Uniunii Europene

T E M A III UNIUNEA EUROPEANĂ – ACTOR SAU SPECTATOR ÎN PROCESUL DE GLOBALIZARE ? 1. Ce este globalizarea ? 2. Principalele caracteristici ale...

Politica monetară a BNR în perspectiva integrării în UE

CAPITOLUL I – CREAREA SI FUNCTIONAREA UNIUNII EUROPENE 1.1 – Proiectul Uniunii Economice si Monetare Uniunea Europeana (UE) si-a început...

Epistemologie

CURSUL 1INTRODUCERE ÎN EPISTEMOLOGIE ECONOMICĂ Cuvinte-cheie: epistemologie, ştiinţă, cunoaştere Ce sunt economiştii şi ce fac ei? „Economiştii...

Finanțele instituțiilor publice

CURS 1 Instituţiile publice centrale cuprind Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale...

Monedă și Credit

CAPITOLUL I MONEDA SI ROLUL SÃU ÎN VIATA ECONOMICO-SOCIALÃ 1.1. Concept, definire, forme Nu se poate aborda chestiunea monedei fãrã a face mai...

Economie comercială

Cap.1. Locul, rolul şi importanţa comerţului în economia naţională 1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul; 1.2. Comerţul internaţional şi...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Poziția și ansamblul sistemului bancar din România

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Creditul Bancar

Cuprins CAPITOLUL I Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului. Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a...

Banca Centrală a Ungariei

Introducere Am ales această temă din curiozitatea de a afla mai multe detalii despre Banca Centrală a Ungariei, şi mai ales despre evoluţia băncii...

Supravegherea Bancară în Uniunea Europeană

Supravegherea Bancară în Uniunea Europeană Cap.1 Concepte generale privind supravegherea bancara Situaţia economicâ a unei ţari, precum şi...

Drept Bancar

1. Noţiunea şi trasăturile dreptului bancar. Dreptul bancar este o ramură a dreptului privat, desprinsă din dreptul comercial. Operaţiunile de...

Supravegherea bancară și rolul său în asigurarea stabilității financiare

1.1. Funcții și responsabilități ale băncilor centrale Banca centrală este instituția responsabilă de conducerea politicii monetare a unei țări,...

Distribuirea Sumelor Realizate în Urma Lichidării

1.Noţiunea şi trasăturile dreptului bancar. Dreptul bancar este o ramură a dreptului privat, desprinsă din dreptul comercial. Operaţiunile de...

Ai nevoie de altceva?