Economie generală

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 17533
Mărime: 3.34MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. ECONOMIA 3

2. ECONOMIA DE PIA 8

3. FACTORII DE PRODUC IE 14

4. PRODUCTIVITATEA FACTORILOR DE PRODUC IE 19

5. COSTUL I RENTABILITATEA 28

6. VENITURILE FUNDAMENTALE 32

7. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI 40

8. INDICATORII ECONOMICI AI PROIECTELOR DE INVESTI II 53

9. PROBLEMATICA COSTURILOR PENTRU PROCESUL DE LUARE

A DECIZIILOR 58

10. TEHNICA ACTUALIZ RII SUMELOR DE BANI 66

Bibliografie

Extras din document

1. ECONOMIA

Economia reprezint o tiin social ce studiaz : produc ia, desfacerea, comer ul,

consumul de bunuri i servicii. Potrivit defini iei date de Lionel Robbins în 1932 ,,economia

este tiin a ce studiaz modul aloc rii mijloacelor rare în scopuri alternative’’.

Deoarece are ca obiect de studiu activitatea uman , economia este o tiin social .

Economia centrat pe variabile m surabile se împarte în dou domenii principale:

a) microeconomia care se ocup de agen i individuali, cum ar fi bugetele i afacerile;

b) macroeconomia care ia în considerare economia ca pe un întreg, cererea i oferta

agregat , capitalul i materiile prime.

1.1. Trebuin ele umane i resursele economice

Pentru a putea trai i a se manifesta în rela iile cu semenii s i, individul trebuie s

consume diferite bunuri i s utilizeze anumite servicii, s - i satisfac o varietate de nevoi.

Trebuin ele umane apar, ini ial, sub forma unor dorin e, a tept ri, aspira ii ale oamenilor,

ce reprezint latura subiectiv a nevoilor. Ulterior, când acestea sunt acumulate i constientizate,

devin obisnuin e i tradi ii de consum ale indivizilor, nevoile umane capat un caracter obiectiv.

Trebuin ele umane (nevoile) reprezint ansamblul necesit ilor de consum

productiv i neproductiv al societ ii, agen ilor economici, institu iilor , etc.

Omul ca individ i membru al societ ii are multiple nevoi ce apar ca sistem bine

determinat în cadrul c ruia nevoile pot fi clasificate dup diverse criterii:

1) dup natura lor:

a) nevoi biologice i fiziologice;

b) nevoi sociale sau spirituale

2) dup natura bunurilor:

a) nevoi ce se pot satisface cu bunuri materiale;

b) nevoi ce pot fi satisf cute cu ajutorul serviciilor

3) dup num rul indivizilor:

a) nevoi individuale;

b) nevoi de grup ;

c) nevoi sociale.

4) dup leg tura lor cu reproduc ia social :

a) nevoi personale;

b) nevoi de produc ie.

5) dup desf urarea activit ii umane:

a) nevoi zilnice;

b) nevoi s pt mânale;

c) nevoi lunare;

d) nevoi anuale.

Trebuin ele umane se caracterizeaz printr-o serie de tr s turi i anume:

- Sunt nelimitate ca numar. Specific individului este faptul c satisfacerea unei nevoi

duce la apari ia uneia noi ce trebuie satisfacut . Eforturile permanente ale omului de satisfacere a

nevoilor, a dorin elor a fost i este motiva ia progresului economico-social;

- Sunt limitate în capacitate. Satisfacerea unei anumite trebuin e implic consumarea

unei cantit i dintr-un bun dat. Intensitatea unei nevoi personale este descrescând pe m sur ce

ea este continuu satisfacut ;

- Sunt concurente. Unele nevoi se extind în detrimentul altora, altele se substituie între

ele;

- Sunt complementare. Spre exemplu, servirea ,,mesei‘’ la un restaurant de lux presupune

o gam larg de ustensile, fa de aceea i ,,masa’’ luat la bufet;

- Orice nevoie dispare momentan prin satisfacere, ea ren scând în timp la diferite

perioade.

Satisfacerea trebuin elor umane implic existen a unor resurse.

Resursele economice reprezint totalitatea elementelor folosite de om în activitatea

sa de satisfacere a nevoilor, deci pot fi atrase i folosite pentru producerea de bunuri. Ele se

pot clasifica în doua mari categorii:

1) Bunuri economice

2) Servicii

Bunurile economice reprezint mijloacele materiale ob inute ca rezultat al muncii

i resursele naturale atrase în procesul de produc ie.

Din cadrul bunurilor economice, importan a principal o reprezint resursele naturale.

Resursele naturale, împreun cu cele demografice reprezint resursele originare sau

primare.

Alaturi de acestea o importan deosebit capat în prezent resursele derivate, rezultate

ca prelucr ri ale celor primare.

O prim clasificare a resurselor din economie:

-resurse primare

-resurse derivate.

Resursele economice reprezint totalitatea elementelor atrase care sunt folosite

pentru producerea i ob inerea de bunuri materiale i servicii.

Resursele naturale pot fi clasificate dup diverse criterii :

1) dup durata folosirii lor:

a) resurse recuperabile (p mânt, ap , etc_);

b) resurse nerecuperabile (combustibili fosili i minerali)

2) dup posibilitatea recuper rii lor:

a) resurse recuperabile (diferite materii prime);

b) partial recuperabile ( materiile prime de natura biologica);

c) nerecuperabile (resursele energetice).

Serviciile în func ie de obiectul activit ii se clasific în:

a) productive, cum sunt cele de cercetare tiin ific , proiectare, transport de m rfuri,

depozitare, etc.;

b) neproductive, cum sunt cele din înv mant, ocrotirea s n t ii, asisten a social , etc.

Preview document

Economie generală - Pagina 1
Economie generală - Pagina 2
Economie generală - Pagina 3
Economie generală - Pagina 4
Economie generală - Pagina 5
Economie generală - Pagina 6
Economie generală - Pagina 7
Economie generală - Pagina 8
Economie generală - Pagina 9
Economie generală - Pagina 10
Economie generală - Pagina 11
Economie generală - Pagina 12
Economie generală - Pagina 13
Economie generală - Pagina 14
Economie generală - Pagina 15
Economie generală - Pagina 16
Economie generală - Pagina 17
Economie generală - Pagina 18
Economie generală - Pagina 19
Economie generală - Pagina 20
Economie generală - Pagina 21
Economie generală - Pagina 22
Economie generală - Pagina 23
Economie generală - Pagina 24
Economie generală - Pagina 25
Economie generală - Pagina 26
Economie generală - Pagina 27
Economie generală - Pagina 28
Economie generală - Pagina 29
Economie generală - Pagina 30
Economie generală - Pagina 31
Economie generală - Pagina 32
Economie generală - Pagina 33
Economie generală - Pagina 34
Economie generală - Pagina 35
Economie generală - Pagina 36
Economie generală - Pagina 37
Economie generală - Pagina 38
Economie generală - Pagina 39
Economie generală - Pagina 40
Economie generală - Pagina 41
Economie generală - Pagina 42
Economie generală - Pagina 43
Economie generală - Pagina 44
Economie generală - Pagina 45
Economie generală - Pagina 46
Economie generală - Pagina 47
Economie generală - Pagina 48
Economie generală - Pagina 49
Economie generală - Pagina 50
Economie generală - Pagina 51
Economie generală - Pagina 52
Economie generală - Pagina 53
Economie generală - Pagina 54
Economie generală - Pagina 55
Economie generală - Pagina 56
Economie generală - Pagina 57
Economie generală - Pagina 58
Economie generală - Pagina 59
Economie generală - Pagina 60
Economie generală - Pagina 61
Economie generală - Pagina 62
Economie generală - Pagina 63
Economie generală - Pagina 64
Economie generală - Pagina 65
Economie generală - Pagina 66
Economie generală - Pagina 67
Economie generală - Pagina 68
Economie generală - Pagina 69
Economie generală - Pagina 70
Economie generală - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Economie generala.pdf

Alții au mai descărcat și

Societățile comerciale

I. Societățile comerciale1 I1. Aspecte generale În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice...

Managementul carierei profesionale

GHID DE STUDIERE A CURSULUI Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale ! Scopul cursului Cursul își propune să...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Abordarea sistemică a întreprinderii - Noțiuni - cheie - sistem - variabile - variabile de intrare - variabile de ieșire - variabile...

Economia comertului

1.1 ABORDĂRI ALE CONCEPTULUI DE COMERȚ Etimologic, noțiunea de comerț provine din latină, derivând de la “commercium” (cu semnificație de schimb)....

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX...

Modeda și rolul sau în economie

Conceptul monedei Rolul monedei în viața economică și socială necesită abordarea evoluției și a funcțiilor îndeplinite de aceasta încă din...

Piețe de capital

Unitatea de învățare 1 Piețe de capital - noțiuni generale Cuprins - UI 1 1. Piețe de capital - noțiuni generale 1.1 Elemente caracteristice...

Integrated marketing communication course

Capitolul I - Comunicarea organizațiilor si politica de afaceri 1.1 Istoria comunicarii organizationale În prezent, succesul unei organizații...

Ai nevoie de altceva?