Finanțarea imm-urilor

Curs
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 34349
Mărime: 798.30KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. drd. NICOLETA MIŞU

Cuprins

CUPRINS 2

CAPITOLUL 1. NOtIUNI INTRODUCTIVE 5

1.1. Definirea si importanta IMM-urilor 5

1.2. Cadrul de reglementare a IMM-urilor în România 6

1.3. Rolurile pozitive ale IMM-urilor în economie 6

1.4. Accesul IMM-urilor la sursele de finantare 8

1.5. Factori ce determinã alegerea surselor de finantare a IMM-urilor 9

1.6. Programe de sprijin pentru IMM-uri în perioada de preaderare 9

CAPITOLUL 2. DECIZIA FINANCIARÃ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ªI

MIJLOCII 12

2.1. Conceptul de decizie financiarã 12

2.2. Decizia de investitii în IMM-uri 12

2.2.1. Efectele deciziei de investitii 12

2.2.2. Surse de finantare a investitiilor 13

2.3. Decizia de finantare 14

2.3.1. Definirea deciziei de finantare 15

2.3.2. Obiectivele urmãrite de furnizorii de capital 15

2.4. Decizia de repartizare a profitului 16

CAPITOLUL 3. FINANtAREA IMM-URILOR PE TERMEN MEDIU ªI LUNG 18

3.1. Categorii de capital 18

3.1.1. Definirea capitalului 18

3.1.2. Categorii de capital la initierea unei afaceri 18

3.1.3. Categorii de capital pe perioada de exploatare 19

3.1.4. Categorii de capital dupã provenienta surselor 20

3.2. Surse proprii de finantare a IMM-urilor 20

3.2.1. Surse de finantare la initierea unei afaceri 20

3.2.2. Finantarea internã 21

3.2.2.1. Definirea si importanta finantãrii interne 21

3.2.2.2. Componentele autofinantãrii 21

3.2.2.3. Factorii care influenteazã decizia de autofinantare 22

3.2.2.4. Avantajele si dezavantajele autofinantãrii 22

3.2.3. Dezinvestitia 23

3.2.3.1. Definirea dezinvestitiei 23

3.2.3.2. De ce apeleazã întreprinderile la cesionarea activelor? 23

3.2.4. Majorarea capitalului social 25

3.2.4.1. Definire si caracteristici 25

3.2.4.2. Cresterile de capital prin noi aporturi în numerar 25

3.2.4.2.1. Tehnica emiterii actiunilor 25

3.2.4.2.2. Caracteristicile cresterilor de capital prin noi aporturi în

numerar 26

3.2.4.2.3. Factorii de care depinde finantarea prin emisiune de noi

actiuni 27

3.2.4.2.4. Dreptul preferential de subscriere 28

3.2.4.2.5. Avantajele si dezavantajele finantãrii prin emisiune de

Cuprins

actiuni 28

3.2.4.3. Cresterile de capital prin încorporarea rezervelor 30

3.2.4.3.1. Definire si caracteristici 30

3.2.4.3.2. Dreptul de atribuire în actiuni 31

3.2.4.4. Cresterile de capital prin conversiunea datoriilor 31

3.2.4.4.1. Definire si conditii de emisiune 31

3.2.4.4.2. Avantajele obligatiunilor convertibile 32

3.2.4.5. Fuziunea si absorbtia 32

3.3. Surse împrumutate de finantare a IMM-urilor 34

3.3.1. Creditele bancare pe termen mijlociu si lung 34

3.3.1.1. Definire 34

3.3.1.2. Conditiile creditului 35

3.3.1.3. Tipologia creditelor bancare pe termen mediu 36

3.3.1.4. Conditiile de acordare a creditelor pe termen lung 37

3.3.1.5. Avantajele creditului bancar pe termen mediu si lung 40

3.3.2. Finantarea prin leasing 42

3.3.2.1. Definire si caracteristici 42

3.3.2.2. Formele leasingului 43

3.3.2.3. Avantajele si dezavantajele leasingului 44

3.4. Programele de promovare a întreprinderilor mici si mijlocii 46

3.4.1. Programele de finantare rambursabilã 46

3.4.2. Programe de finantare nerambursabilã 51

CAPITOLUL 4. PROCESUL DE FINANtARE A IMM-URILOR. RESTRICtII

ªI CRITERII ÎN FINANtAREA PE TERMEN MEDIU ªI LUNG A IMM-URILOR 58

4.1. Procesul de finantare a IMM-urilor 58

4.1.1. Alegerea sursei de finantare 58

4.1.2. Pregãtirea pachetului de finantare 59

4.1.3. Prezentarea cererii de finantare 59

4.2. Restrictii si criterii în creditarea pe termen mediu si lung 59

4.2.1. Restrictiile pe care trebuie sã le respecte IMM-urilor în alegerea modului

de finantare 60

4.2.2. Criteriile de finantare determinate de strategia întreprinderii 61

4.2.2.1. Rentabilitatea financiarã 61

4.2.2.2. Costul finantãrii 63

4.2.2.3. Plãtile reale 64

4.2.2.4. Fluxurile de lichiditãti excedentare datorate proiectului de investitii

Extras din document

Obiectivele principale ale unitãtii de învãtare nr. 1:

Dupã studiul unitãtii de învãtare nr. 1, vei fi capabil:

- sã definesti IMM-urile;

- sã cunosti cadrul de reglementare a IMM-urilor;

- sã definesti rolul si importanta a IMM-urilor;

- sã identifici factorii care determinã decizia de finantare a IMMurilor;

- sã enumeri sursele de finantare la care au acces IMM-urile;

- sã identifici si sã descrii programele de sprijin pentru IMM-uri în

perioada de preaderare.

1.1. Definirea si importanta IMM-urilor

Conform prevederilor europene, o întreprindere poate fi clasificatã

drept IMM dacã are cel mult 250 angajati si îndeplineste anumite

conditii referitoare la cifra de afaceri, profit si independenta acesteia.

Se face distinctia între micro-întreprinderi (0-9 angajati), micile

întreprinderi (10-49 angajati) pe de o parte, si întreprinderile de mãrime

medie (50-249 angajati).

Conform acestei definitii, o mare parte a societãtilor comerciale

existente în cadrul Uniunii Europene precum si a populatiei ocupate

apartin domeniului IMM-urilor. Existenta IMM-urilor este necesarã

pentru functionarea armonioasã a economiei moderne, acestea fiind

prezente în toate sectoarele industriei si serviciilor si adaptându-se

mult mai usor schimbãrilor survenite în conditiile economice si sociale.

Ele opereazã în special la nivel national, însã sunt afectate de legislatia

comunitarã privind taxele si impozitele, concurenta, legislatia

societãtilor comerciale, politicile sociale si regionale si cea privind

formalitãtile vamale. Ca urmare, politica Comunitãtii în acest domeniu

constã în mãsuri menite sã promoveze interesele IMM-urilor si sã

elimine barierele care le pot bloca accesul pe piatã.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România beneficiazã

de asistentã financiarã nerambursabilã prin fondurile structurale si

fondul de coeziune. Prin aceste programe se urmãreste o crestere si o

consolidare economicã a sectorului productiv si de servicii din

România, dar si stabilirea unui mediu economic favorabil dezvoltãrii

întreprinderilor.

Notiuni introductive

Sectorul întreprinderilor mici si mijlocii (IMM) a constituit în ultimii ani

pilonul de bazã al economiei statelor membre UE si nu numai. IMMurile

reprezintã sectorul cheie pentru generarea cresterii economice si

o dezvoltare economicã durabilã si continuã.

IMM-urile contribuie la crearea unui important numãr de locuri de

muncã, absorbind o parte din forta de muncã disponibilã ca urmare a

restructurãrii economiei.

Pe lângã aceasta, IMM-urile pot genera, prin mobilitatea si flexibilitatea

care le sunt specifice, un impact puternic asupra procesului de

adaptare a productiei la cerintele pietei.

1.2. Cadrul de reglementare a IMM-urilor în România

În ceea ce priveste sectorul IMM-urilor, principala lege care

reglementeazã în prezent mãsurile destinate creãrii cadrului favorabil

înfiintãrii si dezvoltãrii acestor întreprinderi este Legea nr.346 din 14

iulie 2004.

Potrivit acesteia, întreprinderea este orice formã de organizare a unei

activitãti economice, autonomã patrimonial si autorizatã, potrivit

legislatiei în vigoare sã facã acte si fapte de comert în scopul obtinerii

de profit, în conditii de concurentã.

Întreprinderi pot fi: societãtile comerciale, societãtile cooperatiste,

persoanele fizice independente si asociatiile familiale, toate autorizate

potrivit legislatiei în vigoare.

În conformitate cu Legea 346/2004, sunt considerate a fi întreprinderi

mici si mijlocii cele care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii:

au un numãr mediu de salariati mai mic de 250, realizeazã o cifrã de

afaceri anualã de pânã la opt milioane de euro (echivalent în lei) sau

au un rezultat al bilantului contabil ce nu depãseste echivalentul în lei a

cinci milioane de euro si, totodatã, respectã criteriul de independentã,

adicã nu sunt detinute într-o proportie mai mare de 25% din capitalul

lor social de cãtre alte firme care nu sunt IMM-uri.

1.3. Rolurile pozitive ale IMM-urilor în economie

În România, ca în oricare economie de piatã, IMM-urile au efecte

benefice pentru sistemul economic, prin rolurile pe care le îndeplinesc.

Dintre ele mentionãm:

Notiuni introductive

1. Întreprinderile mici si mijlocii sunt importante creatoare de locuri

de muncã, prin aceasta ele contribuind la stabilitatea socialã a zonei

respective.

2. Sectorul IMM-urilor este principala sursã de formare a clasei de

mijloc, ce are un rol decisiv în asigurarea stabilitãtii socio-politice a tãrii.

Acest lucru este posibil datoritã faptului ca distributia puterii economice

prin sistemul firmelor mici si mijlocii conduce la o repartizare favorabilã

a puterii în societate.

Preview document

Finanțarea imm-urilor - Pagina 1
Finanțarea imm-urilor - Pagina 2
Finanțarea imm-urilor - Pagina 3
Finanțarea imm-urilor - Pagina 4
Finanțarea imm-urilor - Pagina 5
Finanțarea imm-urilor - Pagina 6
Finanțarea imm-urilor - Pagina 7
Finanțarea imm-urilor - Pagina 8
Finanțarea imm-urilor - Pagina 9
Finanțarea imm-urilor - Pagina 10
Finanțarea imm-urilor - Pagina 11
Finanțarea imm-urilor - Pagina 12
Finanțarea imm-urilor - Pagina 13
Finanțarea imm-urilor - Pagina 14
Finanțarea imm-urilor - Pagina 15
Finanțarea imm-urilor - Pagina 16
Finanțarea imm-urilor - Pagina 17
Finanțarea imm-urilor - Pagina 18
Finanțarea imm-urilor - Pagina 19
Finanțarea imm-urilor - Pagina 20
Finanțarea imm-urilor - Pagina 21
Finanțarea imm-urilor - Pagina 22
Finanțarea imm-urilor - Pagina 23
Finanțarea imm-urilor - Pagina 24
Finanțarea imm-urilor - Pagina 25
Finanțarea imm-urilor - Pagina 26
Finanțarea imm-urilor - Pagina 27
Finanțarea imm-urilor - Pagina 28
Finanțarea imm-urilor - Pagina 29
Finanțarea imm-urilor - Pagina 30
Finanțarea imm-urilor - Pagina 31
Finanțarea imm-urilor - Pagina 32
Finanțarea imm-urilor - Pagina 33
Finanțarea imm-urilor - Pagina 34
Finanțarea imm-urilor - Pagina 35
Finanțarea imm-urilor - Pagina 36
Finanțarea imm-urilor - Pagina 37
Finanțarea imm-urilor - Pagina 38
Finanțarea imm-urilor - Pagina 39
Finanțarea imm-urilor - Pagina 40
Finanțarea imm-urilor - Pagina 41
Finanțarea imm-urilor - Pagina 42
Finanțarea imm-urilor - Pagina 43
Finanțarea imm-urilor - Pagina 44
Finanțarea imm-urilor - Pagina 45
Finanțarea imm-urilor - Pagina 46
Finanțarea imm-urilor - Pagina 47
Finanțarea imm-urilor - Pagina 48
Finanțarea imm-urilor - Pagina 49
Finanțarea imm-urilor - Pagina 50
Finanțarea imm-urilor - Pagina 51
Finanțarea imm-urilor - Pagina 52
Finanțarea imm-urilor - Pagina 53
Finanțarea imm-urilor - Pagina 54
Finanțarea imm-urilor - Pagina 55
Finanțarea imm-urilor - Pagina 56
Finanțarea imm-urilor - Pagina 57
Finanțarea imm-urilor - Pagina 58
Finanțarea imm-urilor - Pagina 59
Finanțarea imm-urilor - Pagina 60
Finanțarea imm-urilor - Pagina 61
Finanțarea imm-urilor - Pagina 62
Finanțarea imm-urilor - Pagina 63
Finanțarea imm-urilor - Pagina 64
Finanțarea imm-urilor - Pagina 65
Finanțarea imm-urilor - Pagina 66
Finanțarea imm-urilor - Pagina 67
Finanțarea imm-urilor - Pagina 68
Finanțarea imm-urilor - Pagina 69
Finanțarea imm-urilor - Pagina 70
Finanțarea imm-urilor - Pagina 71
Finanțarea imm-urilor - Pagina 72
Finanțarea imm-urilor - Pagina 73
Finanțarea imm-urilor - Pagina 74
Finanțarea imm-urilor - Pagina 75
Finanțarea imm-urilor - Pagina 76
Finanțarea imm-urilor - Pagina 77
Finanțarea imm-urilor - Pagina 78
Finanțarea imm-urilor - Pagina 79
Finanțarea imm-urilor - Pagina 80
Finanțarea imm-urilor - Pagina 81
Finanțarea imm-urilor - Pagina 82
Finanțarea imm-urilor - Pagina 83
Finanțarea imm-urilor - Pagina 84
Finanțarea imm-urilor - Pagina 85
Finanțarea imm-urilor - Pagina 86
Finanțarea imm-urilor - Pagina 87
Finanțarea imm-urilor - Pagina 88
Finanțarea imm-urilor - Pagina 89
Finanțarea imm-urilor - Pagina 90
Finanțarea imm-urilor - Pagina 91
Finanțarea imm-urilor - Pagina 92
Finanțarea imm-urilor - Pagina 93
Finanțarea imm-urilor - Pagina 94
Finanțarea imm-urilor - Pagina 95
Finanțarea imm-urilor - Pagina 96
Finanțarea imm-urilor - Pagina 97
Finanțarea imm-urilor - Pagina 98
Finanțarea imm-urilor - Pagina 99
Finanțarea imm-urilor - Pagina 100
Finanțarea imm-urilor - Pagina 101
Finanțarea imm-urilor - Pagina 102
Finanțarea imm-urilor - Pagina 103
Finanțarea imm-urilor - Pagina 104
Finanțarea imm-urilor - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Finantarea IMM-urilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul Finanțării IMM în România

CAPITOLUL I LUMEA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Economiile ţărilor considerate fiecare separat sau în interactiunea lor la scara globala...

Finanțarea activității economice și costurile de capital

CAPITOLUL I GENERALITATI PRIVIND FINANTAREA UNEI SOCIETATI 1.1 Consideratii generale Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri...

Analiza surselor de finanțare a investițiilor în economia de piață

INTRODUCERE Transformarile economice din anii '90 au dat nastere unei dezvoltari foarte rapide a antreprenoriatului în cadrul societatii, care a...

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Posibilități de Finanțare a IMM-urilor în România

1. Introducere Întreprinderile mici şi mijlocii (cunoscute generic sub abrevierea de IMM-uri) nu au beneficiat dintotdeauna de importanţa necesară...

Profesioniștii contabili în România

Introducere Mediul de afaceri actual devine ca urmare a crizei financiare pe care Romania şi întreaga lume o traversează, un mediu profund în care...

Alternative de investiții pe piața de capital

1. DEFINITII INVESTITII - totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital. In raport cu modul de folosire a bunurilor...

Întreprinderi Mici și Mijlocii

CAP.1 CARACTERISTICILE SECTORULUI IMM-URILOR 1.1. DEFINIREA ÎNTERPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII În ultimul deceniu s-a înregistrat o dezvoltare...

Te-ar putea interesa și

Competitivitate economică

Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale...

Analiza surselor de finanțare a investițiilor în economia de piață

INTRODUCERE Transformarile economice din anii '90 au dat nastere unei dezvoltari foarte rapide a antreprenoriatului în cadrul societatii, care a...

Posibilități de Finanțare a IMM-urilor în România

1. Introducere Întreprinderile mici şi mijlocii (cunoscute generic sub abrevierea de IMM-uri) nu au beneficiat dintotdeauna de importanţa necesară...

Procesul de Creditare în România

INTRODUCERE Problema creditului în jurul anului 1900 avea o vechime de aproximativ un secol. Primele încercări de organizare a lui datează din...

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a unei întreprinderi mici și mijlocii - Moldomec

Cap I.Intreprinderile mici si mijlocii si creditarea 1. Conceptul de IMM Noțiunii de întreprindere i s-a atribuit următoarea semnificație ”orice...

Instrumente de finanțare ale IMM-urilor

Instrumentele de finantare ale IMM-urilor din Romania, Franta si Germania Prezentul studiu de caz prezinta intrumentele de finantare ale...

Finanțarea IMM-urilor

Denumire : S.C. STAER INTERNATIONAL S.A. Sediul social : Str.Siderurgistilor, nr.24, bl. SD6B, parter Birouri & Fabrica : DN 26 Galati-Barlad, km...

Managementul financiar al proiectelor finanțate prin fonduri structurale pentru IMM-uri

Capitolul 1 Locul şi rolul IMM-urilor în economie 1.1 Considerente generale privind întreprinderile mici şi mijlocii Aşa cum ne demonstrează...

Ai nevoie de altceva?