Investițiile și Eficiența în Economia de Piață

Curs
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 46129
Mărime: 313.90KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean

Cuprins

CAP. 1. EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR 4

1.1. Conţinutul categoriei eficienţa economică a investiţiilor 4

1.1.1. Coordonatele abordării sistemice a eficienţei economice 4

1.1.2. Conţinutul complex şi trăsăturile eficienţei economice a investiţiilor 8

1.2. Efort şi efecte în investiţii: elemente şi determinări 10

1.3. Premise teoretico-metodologice ale evaluării eficienţei economice a investiţiilor 16

1.3.1. Metode de evaluare 16

1.3.2. Indicatorii - caracterizare generală 17

1.3.3. Criterii de apreciere şi optimizare a eficienţei economice a investiţiilor 22

CAP. 2. INDICATORII STATICI 25

2.1. Conţinutul şi necesitatea evaluării statice 25

2.2. Sistemul de indicatori statici 25

2.2.1. O prezentare caracterologică 25

2.2.2. Locul şi rolul indicatorilor naturali în analiza eficienţei economice a investiţiilor 26

2.3. Indicatorii generali 28

2.4. Indicatorii de bază 31

2.5. Indicatori specifici unor obiective, activităţi şi sectoare economice şi sociale 40

Indicatori economici şi de eficienţă economică a investiţiilor pentru obiective cu activitate de comerţ exterior 40

CAP. 3. METODE FINANCIARE DE EVALUARE A PROIECTELOR DE INVESTIŢII. INFLUENŢA FACTORULUI TIMP ASUPRA 43

PROCESULUI INVESTIŢIONAL 43

3.1. Influenţa factorului timp asupra investiţiilor în perioada de edificare a obiectivului 43

3.2. Tehnica discontării. Calculul principalilor indicatori dinamici ai eficienţei economice a investiţiilor 46

3.3. Indicatorii Băncii Mondiale 50

3.3.1. Angajamentul de capital 50

3.3.2. Raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate 51

3.3.3. Venitul net actualizat (valoarea actualizată netă totală) 52

3.3.4. Indicele de profitabilitate 53

3.3.5. Rata internă de rentabilitate a unui proiect de investiţii (RIR) 54

3.3.6. Cursul de revenire net actualizat (Testul Bruno) 54

CAP. 4. DECIZIA DE INVESTIŢII ŞI DEZINVESTIŢII 56

4.1. Conţinutul deciziei de investiţii şi modalităţile de abordare 56

4.1.1. Contextul teoretic general al deciziei de investiţii 56

4.1.2. Decizia de investiţii într-o schemă logică 58

4.1.3. Decizia de investiţii în context procesual 60

4.2. Caracterul complex al deciziei de investiţii 61

4.3. Decizia de investiţii sub incidenţa riscului 62

4.3.1. Riscuri în investiţii 62

4.3.2. Metode de analiză a riscului în investiţii 64

4.4. Reflectarea deciziei de investiţii în practica social-economică din ţara noastră 68

4.5. Dezinvestiţia în context decizional financiar 69

4.5.1. Cu privire la concepţia strategică a dezinvestiţiei 69

4.5.2. Procesul dezinvestiţiei 71

4.5.3. Raţionamentul privind oportunităţile în raportul dezinvestiţie-reinvestiţie 72

CAP. 5. POLITICA DE INVESTIŢII 74

5.1. Importanţa investiţiilor pentru asigurarea creşterii economice a firmei 74

5.2. Elementele financiare ale unei investiţii în mediul cert 75

5.3. Ajustarea ratei de actualizare în funcţie de risc 78

CAP. 6. POLITICA DE FINANŢARE ŞI COSTUL CAPITALULUI 81

6.1. Abordări preliminare 81

6.2. Analiza comparativă a surselor de finanţare aflate la dispoziţia firmei 85

6.3. Finanţare publică sau finanţare privată? 89

BIBLIOGRAFIE 91

Extras din document

CAP. 1. EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR

1.1. Conţinutul categoriei eficienţa economică a investiţiilor

1.1.1. Coordonatele abordării sistemice a eficienţei economice

Preocuparea pentru ceea ce numim „eficienţă" este veche. În general se acceptă că eficienţa reflectă capacitatea unei cauze de a produce efecte şi că eficienţa implică drept cauză o natură organizată, de regulă omul.

Provenienţa noţiunii este atribuită de către unii autori vechilor greci, care prin Oikonomia, Oikonomos, exprimau ordinea în cheltuieli şi în conducerea unei case – „oiko” pe bază de lege - „nomos”.

În literatura germană de specialitate găsim termenul de Wirtschaftlichkeit, care a fost tradus în limba română prin raţionalism economic , iar apoi prin eficienţă economică.

În lucrarea Business a americanului Herbert Casson se folosea termenul eficiency prin care se înţelege în limba engleză facultatea cu ajutorul căreia se obţin rezultate mărite cu minimum de forţe.

Făurirea unei economii modeme impune dozarea corespunzătoare ca volum şi structură a diferitelor activităţi, înfăptuirea lor în condiţii de eficienţă. Problemele teoretice şi practice ale eficienţei economice au preocupat şi continuă să preocupe tot mai intens gândirea economică, vizând diferenţiat, abordarea conceptului „eficienţă economică", a modalităţilor de exprimare şi identificarea căilor de sporire a eficienţei economice în diferite ramuri şi sectoare. Nu s-a ajuns la un consens. Dimpotrivă, în sprijinul afirmaţiei redăm în sinteză câteva opinii.

Astfel s-a apreciat că „eficienţa în general este raportul dintre efectul util (rezultat) şi cheltuielile făcute pentru obţinerea lui” . Că trebuie făcută distincţia dintre eficienţa tehnică şi cea economică şi că exprimând relaţii economice, această noţiune (eficienţa economică - n.n.) constituie o categorie economică. A. Negucioiu aprecia că eficienţa activităţii economice trebuie cercetată în funcţie de toate momentele procesului unic al reproducţiei . S-a afirmat apoi că eficienţa economică constituie o categorie care s-a stabilizat, putând fi exprimată prin raportul dintre venitul net şi fondurile de producţie. Subliniindu-se sinonimia noţiunii de eficienţă cu cea de eficacitate : eficienţă (efficere = a efectua) şi eficacitate (efficax - efficacis = care are efecte dorite), I. Românu aprecia că în sensul cel mai general eficienţa este atributul unei acţiuni, al unei persoane sau al unui lucru de a produce efecte cât mai favorabile pentru societate; al doilea sens, mai restrictiv, al eficienţei, compară rezultatele unei acţiuni cu resursele consumate pentru înfăptuirea acesteia.

P. Jica atribuie eficienţei economice patru sensuri: sens foarte larg, ca însuşire a unei acţiuni de a genera efecte pozitive; sens larg, prin includerea în raport a unor elemente conexe; sens restrâns, care implică comparaţii între rapoarte alternative şi sens foarte restrâns, în care caz se impune echivalarea ca natură şi timp a efortului şi efectelor.

Plecând de la stadiul atins în cercetarea problematicii eficienţei economice formulăm câteva coordonate ale abordării sistemice a acestei categorii. Ne vom referi la: locul istoric şi geneza conceptului; la tripticul: calitate, categorie şi expresie a unui raport, atribuite eficienţei economice; la locul său într-un sistem de forme generale ale eficienţei şi la formele proprii şi nivelurile organizatorice ale abordării eficienţei economice.

1. Cu sensul de „a efectua" şi „care are efecte dorite" devine evident faptul că eficienţa constituie un concept cu semnificaţii complexe, întrucât, pe de o parte, este desemnată acţiunea, iar, pe de altă parte, caracterul pozitiv, folositor al acesteia. Cu asemenea semnificaţii, eficienţa are caracter operant pe multiple planuri, individual, social, în timp şi în spaţiu.

Utilizarea noţiunii în economie este desigur strâns legată de procesele economice, de producţia de mărfuri, de caracterul şi scopul producţiei de mărfuri, de relaţiile de producţie în cadrul cărora au loc procesele economice. Totuşi, faptul că până în a doua parte a secolului trecut referirile la eficienţă în general, la cea economică în special, au fost periferice, că ele au vizat în esenţă conceptul, rolul şi formele de exprimare nu sunt întâmplătoare. Vedem în aceasta tocmai locul istoric al manifestării rolului eficienţei economice în societate. Valenţele eficienţei economice au fost impuse de practică. De acea practică a dezvoltării economico-sociale în care se manifestă contradicţia dintre caracterul limitat al resurselor şi caracterul ascendent al nevoii sociale. Fără a ignora determinările de ordin moral, totuşi determinările de ordin economic (resurse, nevoi, trebuinţe, cadru organizatoric etc.) sunt hotărâtoare în declanşarea, orientarea, înfăptuirea sau blocarea unor acţiuni, activităţi economice.

Preocuparea de „eficientizare" susţinută prin acţiuni sistematice a fost, de altfel, pusă în evidenţă o dată cu începuturile capitalismului. În secolul al XVIII-lea Maupertius foloseşte principiul „minimei acţiuni" ca mobil al profitului, deci atingerea scopului vizat cu cheltuială minimă de mijloace. Pentru unul şi acelaşi produs, timp de muncă descrescător, pentru acelaşi timp de muncă, un număr de produse cât mai mare , constituie principiul eficienţei în opinia lui B. de Juvenel.

Deci apreciem că eficienţa economică este o noţiune complexă care, dacă nu este generată de factori morali, nu este nici expresia belşugului, ci este mai degrabă expresia unei chibzuinţe impuse de cadrul, condiţiile şi scopul acţiunilor de referinţă (limitate, limitative).

2. Tripticul: calitate - expresie a unui raport efecte / efort, efort / efecte - categorie, atribuit eficienţei economice are justificare.

a) Eficienţa în general se manifestă ca o calitate sau însuşire, pe care o poate avea un bun, un lucru, o activitate, acţiune, un produs etc., de a satisface trebuinţe pentru utilizator. Valenţele economice ale eficienţei sunt generate de natura economică a acţiunilor, activităţilor, proceselor. O asemenea reliefare a eficienţei economice este însă constatativă, ea nu are elemente de ordin determinist sau nu le are în suficientă măsură. Printr-o asemenea explicitare eficienţa economică rămâne tributară noţiunii de util, utilitate.

b) Activităţile economice, procesele economice se înfăptuiesc în cadrul anumitor parametri care privesc resursele afectate şi consumate, cadrul organizatoric şi informaţional, rezultatele economice şi financiare, sistemul evaluărilor etc.

Efectuarea unor judecăţi de valoare pornind de la semantica noţiunii eficienţă, ca însuşire, calitate a activităţilor de a avea o derulare favorabilă, de a atinge un scop, nu mai satisface întru totul într-o economie fundamentată pe determinări economice. Într-un asemenea context, eficienţa economică trebuie nu doar constatată, ca o calitate a acţiunilor, proceselor economice, ci şi exprimată prin parametrii raportului efort/efecte sau efecte/efort. Se reliefează, prin aceasta, măsura în care unele acţiuni, activităţi etc. sunt mai mult sau mai puţin eficiente, prin comparaţiile ce survin între efort şi efect, în spaţiu şi în timp. Dar tocmai această accepţiune dată eficienţei economice îi conferă în acelaşi timp varietate în formă, în exprimare, în funcţie de natura şi parametrii efortului şi efectelor unei acţiuni, unui proces economic etc. Are loc multiplicarea formelor de exprimare prin indicatori specifici formei în care se derulează procesul sau acţiunea, apare şi se justifică utilizarea unei game complexe de indicatori prin care se exprimă eficienţa economică.

c) Raportul efort/efect sau efect/efort pe care îl implică orice acţiune sau proces, calitatea derulării lor pozitive pe plan social-uman prin varietatea şi complexitatea lor impun stabilirea unor relaţii sociale (privind natura efortului şi a efectelor, dimensiunea lor, factorii şi nivelurile organizatorice care intervin în acţiunile economice). Interpretarea generalizată şi abstractizată conferă raportului efect/efort sau efort/efect, deci calităţii raportului, sensul de categorie economică. Astfel, se poate aprecia că eficienţa economică constituie expresia generalizată a unor relaţii sociale, deci o categorie economică.

Preview document

Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 1
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 2
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 3
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 4
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 5
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 6
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 7
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 8
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 9
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 10
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 11
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 12
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 13
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 14
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 15
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 16
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 17
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 18
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 19
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 20
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 21
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 22
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 23
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 24
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 25
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 26
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 27
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 28
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 29
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 30
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 31
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 32
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 33
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 34
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 35
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 36
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 37
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 38
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 39
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 40
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 41
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 42
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 43
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 44
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 45
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 46
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 47
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 48
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 49
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 50
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 51
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 52
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 53
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 54
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 55
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 56
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 57
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 58
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 59
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 60
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 61
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 62
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 63
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 64
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 65
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 66
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 67
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 68
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 69
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 70
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 71
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 72
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 73
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 74
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 75
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 76
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 77
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 78
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 79
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 80
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 81
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 82
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 83
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 84
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 85
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 86
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 87
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 88
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 89
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 90
Investițiile și Eficiența în Economia de Piață - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Investitiile si Eficienta in Economia de Piata.doc

Alții au mai descărcat și

Eficiența Economică a unui Proiect Investițional

INTRODUCERE Eficiența economică este un concept abordat în diferite lucrări de specialitate cu deosebire după anul 1900, unele analize indirecte...

Evaluarea Proiectelor de Investitii Conform VAN si RIR

CAPITOLUL 1 Conceptul de investiţii şi clasificarea acestora În orice economie, noţiunea de investiţie reprezintă un fenomen aparte, o categorie...

Eficiență Economică a Investițiilor

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai...

Eficienta si Evaluarea Investitiilor

Investitiile in viata social- economica Investitiile sunt ca vinul rosu, cu cat "mai vechi", cu atat sunt mai bune. Timpul este poate unul dintre...

Proiect Practică

Cap. I PREZENTAREA SOCIETAŢII COMERCIALE Denumirea societaţii comerciale “SC X SRL” Sediul social: BRASOV Adresa: str., nr. , , jud. Brasov...

Analiza Serviciilor de Cercetare-Dezvoltare

Structura proiectului 1. Analiza evolutiei serviciilor de cercetare-dezvoltarein Romania in perioada 2000-2004(serii statistice privind evolutia...

Eficiența Economică a Investițiilor

1. Conceptul de eficienţă economică şi cel de eficienţă economică a investiţiilor Eficienţa economică este o noţiune complexă prin care se...

Economie rurală

Obiectivul acestei unităţi de învăţare ????l constituie însuşirea conceptelor de muncă, importanţa economică a muncii, delimitarea...

Te-ar putea interesa și

Tendinte in Evolutia Serviciilor de Asigurari - Studiu de Caz - Ing Group

INTRODUCERE De-a lungul timpului, multi oameni întelepti au facut referiri, în cugetarile lor, la asigurari. Motivul este legat de grija oamenilor...

Studiu de Fezabilitate al unui Proiect de Investitii Finantat pe Baza unui Credit Furnizor

Rolul investitiilor in economia de piata si evolutia acestora in ultimii ani Economia Romaniei a parcurs mai mult de noua ani de tranzitie de la...

Strategii Manageriale Privind Cresterea Rentabilitatii Firmei Aplicatie la SC Conpet SA

CAPITOLUL I. EFICIENTA ECONOMICA 1.1. Conceptul de eficicienţă a producţiei şi investiţiilor 1.2. Necesitatea calculelor de eficienţă economică a...

Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu

CAPITOLUL 1 “INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA” 1.1. ROLUL INVESTITIILOR IN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA DIN ROMANIA In orice domeniu:...

Piața Capitalurilor în România

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL  CONCEPT, CAPITALUL FINANCIAR SI CAPITALUL REAL 1.1. Conceptul de bursa Bursa este unul din stâlpii economici...

Investițiile și Eficiența în Economia de Piață

APLICAŢIA NR. 1 O societate doreşte să-şi dezvolte capacitatea de producţie prin construirea unei noi linii de producţie. Pentru realizarea...

Noutatea Produselor

CAPITOLUL 1. NOUTATEA PRODUSULUI Produsul este componenta esenţială a mixului de marketing, celelalte trei elemente “clasice” ale acestuia sunt...

Eficienta Economica a Investitiei

CAPITOLUL 1 EFICIENTA ECONOMICA - ELEMENT HOTARÂTOR IN DECIZIA DE INVESTITII 1.1. Conceptul de eficienta economica a investitiei Analiza...

Ai nevoie de altceva?