Macroeconomie

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 172 în total
Cuvinte : 49765
Mărime: 800.18KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Dută Alexandrina
Universitatea de Vest din Timisoara Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor Catedra de Economie Colectivul de Economie

Cuprins

Obiectivele cursului de Macroeconomie 9

Capitolul 1- INTRODUCERE ÎN STUDIUL MACROECONOMIEI

1.1. Introducere în studiul macroeconomiei 12

1.2. Fundamentele microeconomice al macroeconomiei 14

Capitolul 2 - AGEN³II ECONOMICI. CIRCUITUL SI FLUXURILE

ECONOMICE

2.1. Agentii economici 17

2.2.Fluxurile economice si circuitul economic 22

Capitolul 3- PIA³A BUNURILOR SI SERVICIILOR

3.1.Oferta agregatã 30

3.2.Agregatele macroeconomice si indicatorii macroeconomici

de rezultate

36

3.2.1. Sisteme de apreciere a rezultatelor macroeconomice 36

3.2.2. Principiile mãsurãrii rezultatelor macroeconomice si conturile

sectoarelor institutionale. Indicatorii macroeconomici

40

3.3. Cererea agregatã 45

3.4.Consumul si economisirea. Functiile macroeconomice ale

consumului si economisirii

49

3.5. Investitiile 58

3.5.1. Conceptul si structura investitiilor 58

3.5.2. Investitiile pentru afaceri 58

3.5.3. Investitiile în stocuri 64

3.5.4. Investitiile rezidentiale 65

3.6. Cheltuielile publice si exportul net 66

3.6.1. Natura cheltuielilor publice si influenta lor asupra cererii globale 66

3.6.2. Exportul net si balanta comertului exterior 68

7

3.7. Echilibrul pe piata bunurilor si serviciilor 71

3.7.1. Interactiunea dintre cererea agregatã si oferta agregatã 72

3.7.2. Identitãtile macroeconomice 73

13.7.3. Nivelul de echilibru al venitului national 75

Capitolul 4- CRESTEREA SI DEZVOLTAREA ECONOMICÃ.

FLUCTUA³IILE ACTIVITóII ECONOMICE

4.1. Cresterea economicã 90

4.1.1. Crestere si dezvoltare economicã: delimitãri conceptuale 90

4.1.2. Factorii cresterii economice 92

4.1.3. Tipuri si forme de crestere economicã. Teorii si modele

ale cresterii economice

94

4.2. Fluctuatiile activitãtilor economice 99

4.2.1. Ciclicitatea activitãtii economice 99

4.2.2. Tipurile ciclurilor economice 100

4.2.3. Cauzele fluctuatiilor activitãtii economice 102

Capitolul 5- PIA³A MUNCII SI SOMAJUL

5.1. Piata muncii 110

5.1.1. Concept, functii si caracteristici ale pietei muncii 110

5.1.2. Mecanismul de functionare al pietei muncii 111

5.1.3. Segmentarea pietei muncii si strategii de ocupare 115

5.2. Somajul-dezechilibru al pietei muncii 116

5.2.1. Originile, natura si formele somajului 116

5.2.2. Costurile economice si sociale ale somajului 118

Capitolul 6- PIA³A MONETARÃ SI INFLA³IA

6.1. Piata monetarã 124

6.1.1.Banii si functiile lor. Masa monetarã si agregatele monetare 124

6.1.2.Cererea si oferta de monedã. Echilibrul pe piata monetarã 125

6.2. Inflatia-dezechilibru economic 129

8

6.2.1. Inflatia: concept, posibilitãti de mãsurare 129

6.2.2. Mecanismul inflatiei. Forme ale inflatiei 130

6.2.3. Mãsuri de reducere ale inflatiei 131

Capitolul7- PIA³A FINANCIARÃ

7.1. Instrumente ale pietei financiare 135

7.2. Forme ale pietei financiare. Bursa de valori 137

7.2.1. Piata financiarã primarã si piata financiarã secundarã 137

7.2.2. Bursa de valori 138

Capitolul 8- INTERDEPENDEN³E SI POLITICI

MACROECONOMICE

8.1. Politici macroeconomice si instrumente specifice 142

8.1.1. Statul si politica macroeconomicã 142

8.1.2. Politica monetarã 144

8.1.3. Politica bugetarã si fiscalã 146

8.2. Interactiunea dintre cererea si oferta agregatã pe piata bunurilor

si serviciilor

147

8.2.1. Dezechilibrele pietei bunurilor si serviciilor 147

8.2.2. Politici anticiclice 150

8.3. Echilibrul simultan al pietelor. Modelul IS-LM 153

8.4. Relatia inflatie –somaj 155

8.4.1. Curba Phillips 155

8.4.2. Politici antisomaj 158

8.5.Politici macroeconomice în contextul integrãrii si globalizãrii 161

8.5.1. Integrarea economicã. Uniunea Europeanã – cea mai avansatã formã

de integrare

161

8.5.2. Coordonarea internationalã a politicilor economice 162

8.5.3. Globalizarea si competitivitate 164

9

Bibliografie 167

Glosar de termeni 169

Extras din document

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE ÎN

STUDIUL MACROECONOMIEI

1.1. Introducere în studiul macroeconomiei

1.2. Fundamentele microeconomice al macroeconomiei

Rezumat

Abordarea obiectului de studiu al stiintei economice poate fi fãcutã la

diferite niveluri. Macroeconomia, parte a stiintei economice fundamentale

abordeazã nivelul de studiu la nivelul economiei nationale, economie care este

deschisã spre exterior.

O asemenea abordare evidentiazã cel putin douã aspecte definitorii:

* acelasi obiect de studiu poate fi abordat în diferite modalitãti;

* principiul de bazã al Macroeconomiei este agregarea;

* rationamentele dezvoltate la nivel macroeconomic se fundamenteazã pe

efectele, interdependentele si caracterul comportamentelor agentilor economici

individuali.

1.1. Introducere în studiul macroeconomiei

În lumea contemporanã, activitãtile economice, structurate la nivel

macroeconomic, se realizeazã într-o varietate mare de conditii naturale, tehnico

– stiintifice, sociale si politice. Cu toate aceste deosebiri, activitãtile economice

individuale ale agentilor economici se desfãsoarã într-o puternicã unitate si

interdependentã, continutul si sensul acestora putând fi întelese si apreciate prin

raportare la mediul social si politic din fiecare tarã, ca si la interesele generale

national – statale.

13

Macroeconomia este o componentã a stiintei economice care se ocupã

cu studiul proceselor si fenomenelor economice, al structurii si functionalitãtii

economiei nationale prin prisma ansamblului de relatii si interdependente

generate de comportamentul de ansamblu al sistemului economiei nationale în

strânsã legãturã cu sistemul economiei mondiale si cu mediul înconjurãtor,

pentru determinarea modalitãtii optime de alocare a resurselor potrivit cu

nevoile societãtii.

Macroeconomia permite studiul fenomenelor si proceselor la nivel de

grupuri de agenti economici reuniti în categorii omogene ce se caracterizeazã

prin obiective si functii comune, ca o însumare sau agregare a

comportamentelor individuale. Asadar, macroeconomia foloseste mãrimi

globale denumite agregate, axându-se îndeosebi pe analiza calitativã a

corelatiilor dintre variabile, pe aspectele de mãsurare a influentelor directe si

indirecte dintre acestea, în vederea fundamentãrii deciziilor macroeconomice.

Macroeconomia se referã la functionarea economiei pe baza relatiilor

multiple dintre agregatele si categoriile de unitãti functional – institutionale. De

multe ori, macroeconomia se confundã cu economia nationalã.

Macroeconomia se referã la:

· fenomene si procese economice care au loc la niveluri superioare celui

individual: ramuri, sectoare, economie nationalã;

· interdependente între un ansamblu semnificativ de variabile globale ce

sintetizeazã esenta corelatiilor proprii sistemului economic (de

exemplu, volumul productiei este influentat de mãrimea investitiilor ce

influenteazã nivelul ocupãrii fortei de muncã);

· ansamblul economiei, în care fiecare activitate economicã este o

componentã a acesteia.

Macroeconomia îsi formuleazã rationamentele privind grupurile de agenti

economici al cãror comportament este rezultatul agregãrii comportamentelor

individuale. Ea urmãreste urmãtoarele obiective:

1. identificarea variabilelor care permit explicarea comportamentului

grupelor de agenti economici;

2. studiul relatiilor între principalele variabile cu scopul de a determina

existenta raporturilor stabile, adicã legile, între aceste variabile ( de

exemplu, relatiile între consum si venit; între consum, venit si

14

investitii). Altfel spus, macroeconomia tinde sã desprindã conditiile în

care se realizeazã echilibrul între agregatele macroeconomice;

3. analiza principalelor dezechilibre (inflatia, somajul, deficitul

schimburilor externe) ce pot apãrea la nivel macroeconomic si

cercetarea cauzelor;

4. studiul mijloacele de a atinge anumite scopuri fixate de societate:

stabilitatea preturilor, ocuparea deplinã, echilibrul exterior, cresterea

economicã. Analiza acestor mijloace de realizare a acestor scopuri este

de domeniul politicilor economice.

Preview document

Macroeconomie - Pagina 1
Macroeconomie - Pagina 2
Macroeconomie - Pagina 3
Macroeconomie - Pagina 4
Macroeconomie - Pagina 5
Macroeconomie - Pagina 6
Macroeconomie - Pagina 7
Macroeconomie - Pagina 8
Macroeconomie - Pagina 9
Macroeconomie - Pagina 10
Macroeconomie - Pagina 11
Macroeconomie - Pagina 12
Macroeconomie - Pagina 13
Macroeconomie - Pagina 14
Macroeconomie - Pagina 15
Macroeconomie - Pagina 16
Macroeconomie - Pagina 17
Macroeconomie - Pagina 18
Macroeconomie - Pagina 19
Macroeconomie - Pagina 20
Macroeconomie - Pagina 21
Macroeconomie - Pagina 22
Macroeconomie - Pagina 23
Macroeconomie - Pagina 24
Macroeconomie - Pagina 25
Macroeconomie - Pagina 26
Macroeconomie - Pagina 27
Macroeconomie - Pagina 28
Macroeconomie - Pagina 29
Macroeconomie - Pagina 30
Macroeconomie - Pagina 31
Macroeconomie - Pagina 32
Macroeconomie - Pagina 33
Macroeconomie - Pagina 34
Macroeconomie - Pagina 35
Macroeconomie - Pagina 36
Macroeconomie - Pagina 37
Macroeconomie - Pagina 38
Macroeconomie - Pagina 39
Macroeconomie - Pagina 40
Macroeconomie - Pagina 41
Macroeconomie - Pagina 42
Macroeconomie - Pagina 43
Macroeconomie - Pagina 44
Macroeconomie - Pagina 45
Macroeconomie - Pagina 46
Macroeconomie - Pagina 47
Macroeconomie - Pagina 48
Macroeconomie - Pagina 49
Macroeconomie - Pagina 50
Macroeconomie - Pagina 51
Macroeconomie - Pagina 52
Macroeconomie - Pagina 53
Macroeconomie - Pagina 54
Macroeconomie - Pagina 55
Macroeconomie - Pagina 56
Macroeconomie - Pagina 57
Macroeconomie - Pagina 58
Macroeconomie - Pagina 59
Macroeconomie - Pagina 60
Macroeconomie - Pagina 61
Macroeconomie - Pagina 62
Macroeconomie - Pagina 63
Macroeconomie - Pagina 64
Macroeconomie - Pagina 65
Macroeconomie - Pagina 66
Macroeconomie - Pagina 67
Macroeconomie - Pagina 68
Macroeconomie - Pagina 69
Macroeconomie - Pagina 70
Macroeconomie - Pagina 71
Macroeconomie - Pagina 72
Macroeconomie - Pagina 73
Macroeconomie - Pagina 74
Macroeconomie - Pagina 75
Macroeconomie - Pagina 76
Macroeconomie - Pagina 77
Macroeconomie - Pagina 78
Macroeconomie - Pagina 79
Macroeconomie - Pagina 80
Macroeconomie - Pagina 81
Macroeconomie - Pagina 82
Macroeconomie - Pagina 83
Macroeconomie - Pagina 84
Macroeconomie - Pagina 85
Macroeconomie - Pagina 86
Macroeconomie - Pagina 87
Macroeconomie - Pagina 88
Macroeconomie - Pagina 89
Macroeconomie - Pagina 90
Macroeconomie - Pagina 91
Macroeconomie - Pagina 92
Macroeconomie - Pagina 93
Macroeconomie - Pagina 94
Macroeconomie - Pagina 95
Macroeconomie - Pagina 96
Macroeconomie - Pagina 97
Macroeconomie - Pagina 98
Macroeconomie - Pagina 99
Macroeconomie - Pagina 100
Macroeconomie - Pagina 101
Macroeconomie - Pagina 102
Macroeconomie - Pagina 103
Macroeconomie - Pagina 104
Macroeconomie - Pagina 105
Macroeconomie - Pagina 106
Macroeconomie - Pagina 107
Macroeconomie - Pagina 108
Macroeconomie - Pagina 109
Macroeconomie - Pagina 110
Macroeconomie - Pagina 111
Macroeconomie - Pagina 112
Macroeconomie - Pagina 113
Macroeconomie - Pagina 114
Macroeconomie - Pagina 115
Macroeconomie - Pagina 116
Macroeconomie - Pagina 117
Macroeconomie - Pagina 118
Macroeconomie - Pagina 119
Macroeconomie - Pagina 120
Macroeconomie - Pagina 121
Macroeconomie - Pagina 122
Macroeconomie - Pagina 123
Macroeconomie - Pagina 124
Macroeconomie - Pagina 125
Macroeconomie - Pagina 126
Macroeconomie - Pagina 127
Macroeconomie - Pagina 128
Macroeconomie - Pagina 129
Macroeconomie - Pagina 130
Macroeconomie - Pagina 131
Macroeconomie - Pagina 132
Macroeconomie - Pagina 133
Macroeconomie - Pagina 134
Macroeconomie - Pagina 135
Macroeconomie - Pagina 136
Macroeconomie - Pagina 137
Macroeconomie - Pagina 138
Macroeconomie - Pagina 139
Macroeconomie - Pagina 140
Macroeconomie - Pagina 141
Macroeconomie - Pagina 142
Macroeconomie - Pagina 143
Macroeconomie - Pagina 144
Macroeconomie - Pagina 145
Macroeconomie - Pagina 146
Macroeconomie - Pagina 147
Macroeconomie - Pagina 148
Macroeconomie - Pagina 149
Macroeconomie - Pagina 150
Macroeconomie - Pagina 151
Macroeconomie - Pagina 152
Macroeconomie - Pagina 153
Macroeconomie - Pagina 154
Macroeconomie - Pagina 155
Macroeconomie - Pagina 156
Macroeconomie - Pagina 157
Macroeconomie - Pagina 158
Macroeconomie - Pagina 159
Macroeconomie - Pagina 160
Macroeconomie - Pagina 161
Macroeconomie - Pagina 162
Macroeconomie - Pagina 163
Macroeconomie - Pagina 164
Macroeconomie - Pagina 165
Macroeconomie - Pagina 166
Macroeconomie - Pagina 167
Macroeconomie - Pagina 168
Macroeconomie - Pagina 169
Macroeconomie - Pagina 170
Macroeconomie - Pagina 171
Macroeconomie - Pagina 172

Conținut arhivă zip

  • Macroeconomie.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Statistica a Nivelului de Trai, a Calitatii Vietii si a Puterii de Cumparare

INTRODUCERE Investigarea calităţii vieţii şi a nivelului de trai - vizează observarea principalelor dimensiuni ale calităţii vieţii din România în...

Somajul - Analiza Concreta pe Exemplul Romaniei 2008-2009 - Previziuni pentru 2010

SOMAJUL Şomajul este unul din fenomenele negative care se manifestă cu mare intensitate în perioada de tranziţie. Este un fenomen inerent,...

Evolutia Ratei Somajului

EVOLUTIA RATEI SOMAJULUI CAP. I. SOMAJUL – NOTIUNI GENERALE 1.1. Definirea somajului Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin...

Modele de Crestere Economica

Introducere Se spune ca: ”o dată ce cineva începe să se gândească la creşterea economică, îi va fi greu să se mai gândească la altceva”(Robert...

Indicatori Macroeconomici

Indicatori macroeconomici – prezentare generala Activitatile economice ce se desfasoara in cadrul unei economii nationale se concretizeaza intr-o...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Analiza inflatie și somaj în ultimii 18 ani și Curba Philips

1.1 Definiția și tipurile de inflație Inflația este un dezechilibru structural care reflectă existența în circulație a unei mase monetare...

Modele de Creștere Economică ale Țărilor din Europa Centrală și de Est

1. Creștere economică vs dezvoltare economică. Modele de creștere economică 1.1. Creșterea economică. Dezvoltare economică Creșterea economică...

Te-ar putea interesa și

Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL AL ECONOMIEI ROM\NESTI ÎN CONTEXTUL ECONOMIC MONDIAL 1.1. Situaţia economiei pe plan mondial-privire de ansamblu...

Indicatorii Macroeconomici de Rezultate

1. Scurta introducere Economia oricarei tari reprezinta o realitate complexa a carei cunoastere necesita gruparea unitatilor economice in...

Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013

INTRODUCERE Evidenţierea nivelului de dezvoltare economică, a tendinţelor acesteia şi a modului în care sunt utilizate resursele unei economii...

Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice

Introducere Ultimii 100 de ani au adus o dezvoltare. economică fără precedent, o creştere a nivelului de trai şi a calităţii vieţii la care poate...

Analiza Macroeconomica a Inflatiei

CAPITOLUL I Analiza macroeconomica a inflatiei I.1 Inflatia-dezechilibru macroeconomic complex Inflatia este un dezechilibru care atinge toate...

Model Previzional de Simulare Macroeconomica

Capitolul 1. Model previzional de simulare macroeconomica 1.1. Determinarea indicatorilor din tabelul input-output Pentru anul de previziune se...

Analiza indicatorilor macroeconomici ai României în intervalul 2013-2016

Potrivit literaturii de specialitate , indicatorii macroeconomici sunt date statistice care indică starea actuală a economiei unui stat, potrivit...

Principalele probleme macroeconomice

Analiza macroeconomică se concentrează asupra economiei naţionale, a elementelor de structură ale acesteia sau asupra economiei mondiale....

Ai nevoie de altceva?