Macroeconomie

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Macroeconomie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 17 fisiere doc de 540 de pagini (in total).

Profesor: Victor Ploae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

SEC|IUNEA I

MACROECONOMIA }I SISTEMUL DE PIE|E

CAPITOLUL I

FUNDAMENTELE MACROECONOMIEI

1.1. 1.1. Macroeconomia. Probleme ]i politici macroeconomice

1.2. 1.2. Cererea global[ ]i oferta global[

1.3. 1.3. Indicatorii macroeconomici. Contabilitatea naional[

1.3.1. Rezultatele macroeconomice ]i sistemele de m[surare a

acestora

1.3.2. Indicatorii macroeconomici rezultativi

Partea teoriei economice care studiaz[ activitatea economic[, a]a cum apare ea la scara economiei naionale a unei [ri, ca un @ntreg, unde se realizeaz[ agregarea cererii ]i ofertei individuale, @n cererea ]i oferta global[, a fluxurilor dintre agenii economici @n circuite sintetice care exprim[ veniturile ]i cheltuielile, consumul intermediar ]i consumul final etc., este cunoscut[ sub denumirea de macroeconomie.

1.1. Macroeconomia. Probleme ]i politici macroeconomice

#n deceniile trei ]i patru ale secolului XX ]tiina economic[ fundamental[, ca ]tiin[ a administr[rii unor resurse ]i mijloace limitate ]i cu utiliz[ri alternative pentru satisfacerea unor necesit[i nelimitate ]i variate ale oamenilor, s-a divizat @n dou[: macroeconomia, care studiaz[ economiile naionale ca entit[i proprii ]i microeconomia care studiaz[ comportamentul uman la nivelul firmelor ]i gospod[riilor. Uneori, aceast[ delimitare, de]i este @nt`lnit[ foarte frecvent este interpretat[ ca fiind eronat[.

Microeconomia nu se limiteaz[ la studierea doar a comportamentului consumatorului ]i pe cel al produc[torului. Pe baza acestor comportamente ale unit[ilor economice elementare, microeconomia @]i extinde sfera preocup[rilor, @ncerc`nd s[ explice funcionarea general[ a sistemului @n ansamblul s[u. Deci, microeconomia ]i macroeconomia au, @n ultim[ instan[, acela]i obiect de studiu. Ele difer[ prin metoda de abordare ]i tratare a problemelor. Cele dou[ optici - microeconomia ]i macroeconomia - sunt necesare pentru a @nelege economia @n ansamblul ei.

Macroeconomia se concentreaz[ cu prioritate c[tre analiza calitativ[ a mecanismului de funcionare a economiei naionale, a corelaiilor dintre variabilele macroeconomice, pun`nd un accent deosebit pe aspectele de m[surare a influenelor directe ]i indirecte dintre acestea @n vederea fundament[rii ]tiinifice a deciziilor de politic[ macroeconomic[. De aceea, macroeconomia este o disciplin[ @nchegat[ @ntr-o viziune sistemic[ ]i ne d[ posibilitatea cunoa]terii comportamentului economic @n perioadele de av`nt ]i recesiune, a consumului ]i investiiilor, a performanelor economiei, a dinamicii produciei de bunuri ]i servicii, a ratelor profitului ]i dob`nzii, a ratei inflaiei ]i ]omajului, a politicii fiscale ]i monetare, a balanei de pl[i, a stocului de bani, a bugetului de stat, a datoriei publice, a echilibrului ]i dezechilibrului macroeconomic @n general. De asemenea, macroeconomia abordeaz[ probleme de modelare economic[ a echilibrului ]i dezechilibrului static ]i dinamic, at`t pe termen scurt c`t ]i pe termen mediu ]i lung, precum ]i o integrare a componentelor economiei naionale @ntr-o analiz[ cantitativ[ cu ajutorul modelelor clasice ]i neoclasice de cre]tere economic[.

}tiina economic[ este o reflectare a economiei reale care exist[ ]i funcioneaz[ at`t la nivelul agenilor economici individuali c`t ]i la nivelul agenilor agregai (omogeni ]i eterogeni).

Macroeconomia (real[) exprim[ procesele, faptele ]i comportamentele agenilor economici agregai (ca relaii multiple @ntre cei elementari). Acest nivel al economiei se refer[ la m[rimile ]i variabilele agregate ale intr[rilor ]i ie]irilor unit[ilor economice dintr-o ar[.

Fluxurile de eforturi ]i de efecte social-economice sunt @ns[ privite independent de comportamentele individuale ale participanilor la activit[ile economice.

Criteriul esenial al structurii acestor procese ]i comportamente @l constituie interesele generale, care se structureaz[ pe temelia celor particulare (personale) ]i de grup. Sinonimia macroeconomie-economie naional[ este @ns[ numai parial valabil[.

Fisiere in arhiva (17):

 • Macroeconomie
  • cap01.doc
  • cap02.doc
  • cap03.doc
  • cap04.doc
  • cap05.doc
  • cap06.doc
  • cap07.doc
  • cap08.doc
  • cap09.doc
  • cap10.doc
  • cap11.doc
  • cap12.doc
  • cap13.doc
  • cap14.doc
  • cap15.doc
  • cap16.doc
  • cap17.doc

Alte informatii

Facultatea de stiinte economice, sectia finante-banci, an 1, sem 2