Management Financiar Contabil

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 24221
Mărime: 124.44KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pop Radu

Extras din document

MANAGEMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Introducere

Rolul managementului, al managerului în general, este foarte important în funcţionarea societăţilor comerciale indiferent de forma juridică a acestora. Componentă a activităţii manageriale, managementul financiar-contabil presupune cunoaşterea normelor legale care reglementează activitatea contabilă, organizarea optimă a acesteia, utilizarea, gestionarea şi urmărirea permanentă a folosirii mijloacelor financiare pe baza principiului profitului maxim, precum şi analiza şi asigurarea necesarului de capital pentru perioada următoare, care se stabileşte pe baza alegerii variantei optime.

Locul şi rolul managementului financiar-contabil

În cadrul societăţilor comerciale, aplicarea în practică a managementului financiar-contabil vizează asigurarea condiţiilor actului decizional cel mai bun, pentru aceasta fiind necesare:

a) organizarea optimă a fluxului informaţional (documente financiar-contabile şi informaţii economice);

b) analiza economico-financiară a rezultatelor perioadei curente şi luarea unor

măsuri imediate;

c) fixarea unor limite minime de profit şi rată a profitului sau, dacă nu există soluţii de rentabilizare, activităţile trebuie desfiinţate şi mijloacele financiare îndreptate spre alte activităţi, rentabile;

d) inventarierea tuturor elementelor ce pot împiedica sau favoriza rentabilizarea unora sau altora dintre activităţi;

e) cunoaşterea elementelor fundamentale ale cererii şi aplicarea în practică a

principiului profitului maxim în funcţie de specificul local;

f) respectarea prevederilor statutar-organizatorice.

Fondul de informaţii al managementului financiar-contabil

Managementul financiar-contabil se referă la sistemele legale şi administrative, precum şi la procedurile stabilite pentru a permite entităţilor să conducă activităţile, astfel încât să asigure utilizarea corectă a fondurilor, în conformitate cu standardele definite de probitate şi regularitate. Aceste activităţi includ creşterea venitului, managementul cheltuielilor, contabilitatea financiară şi managementul activelor.

Managementul financiar-contabil pune accent pe controlul managerial, respectiv pe controlul intern.

Controlul managerial implică organizarea politicilor şi procedurilor utilizate pentru a se asigura că:

- programele îşi ating scopurile;

- resursele utilizate pentru realizarea programelor sunt în concordanţa cu scopurile şi obiectivele entităţii;

- programele sunt protejate împotriva fraudei şi proastei gestiuni;

- informaţiile sunt obţinute la timp şi utilizate în procesul decizional. Responsabilitatea de a stabili şi monitoriza sistemele de control managerial revine conducerii entităţii respective.

Pentru a obţine o imagine fidelă a activităţii economice şi financiare, este necesar ca informaţiile cuprinse în situaţiile financiare să fie reale, legale, corecte şi de înaltă calitate.

Managementul financiar-contabil are menirea să asigure întocmirea documentelor primare cu respectarea condiţiilor de formă şi de conţinut, organizarea evidenţei tehnic-operative şi contabile cu respectarea normelor metodologice şi a reglementărilor armonizate cu cele ale Comunităţii Economice Europene.

Informaţiile consemnate în documentele primare, în evidenţa tehnic-operativă şi contabilă, în situaţiile financiare au cea mai largă utilizare în managementul financiar-contabil, întrucât acestea reflectă activitatea economică, financiară şi gestionară a unităţilor patrimoniale.

Documentele primare sau actele justificative - mijloc de informare operativă a managementului financiar-contabil

Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare - dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice cu scop lucrativ, instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice, cu şi fără scop lucrativ, precum şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente consemnează operaţiile economice şi financiare, în momentul efectuării lor, în documente justificative, pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale, fişe şi alte documente contabile.

Documentele primare sau actele justificative, ca dovezi scrise ale faptelor economice şi financiare, constituie, de regulă, surse de informaţii pentru toate formele evidenţei, reprezentând tabloul de bord al managementului financiar-contabil.

Documentele justificative, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. De aceea, ele trebuie să îndeplinească anumite cerinţe în ceea ce priveşte structura, circulaţia şi păstrarea lor.

Managementul organizării şi ţinerii contabilităţii: Obligaţia legală a organizării şi conducerii contabilităţii proprii

Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.

Contabilitatea se organizează şi se conduce în următoarele variante:

a) De regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii, în condiţiile legii.

b) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv, contabil autorizat, care răspund potrivit legii.

Proceduri privind organizarea şi conducerea contabilităţii

Prin grija administratorului persoanei juridice, directorul financiar-contabil, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie va stabili proceduri interne privind organizarea şi conducerea contabilităţii.

Stabilirea procedurii interne privind organizarea şi conducerea contabilităţii este obligatorie pentru regiile autonome, societăţile naţionale care au capital de stat, precum şi pentru societăţile comerciale care, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar-contabil legal(cenzori, audit financiar-contabil etc.), termenul limită fiind un an de la înfiinţare.

Cap 2. METODOLOGIA DE ÎNTOCMIRE ŞI UTILIZARE A FORMULARELOR COMUNE PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ

Introducere

Documentele primare sau actele justificative, ca dovezi scrise ale faptelor economice şi financiare, constituie, de regulă, surse de informaţii pentru toate formele evidenţei, reprezentând tabloul de bord al managementului financiar-contabil.

Obiectivul capitolului

Formele de înregistrare în contabilitate reprezintă sistemul de registre, formulare şi documente contabile corelate între ele, care servesc la înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate, potrivit normelor stabilite, a operaţiilor economice şi financiare ce au loc în unităţile patri-moniale, pe tot parcursul exerciţiului financiar. Concepte cheie

• Registrele de contabilitate

• Contabilitate analitică a valorilor materiale

• Reconstiuirea documentelor

• Forme de înregistrare în contabilitate Rezumat

2.1 Organizarea principalelor registre de contabilitate

Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1 -2) şi Cartea mare (cod 14-1-3).

Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.

Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru, foi volante sau listări informatice, după caz. Numerotarea paginilor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.

Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează, în mod cronologic, toate operaţiunile economico-financiare.

Operaţiunile de aceeaşi natură, realizate în acelaşi loc de activitate (atelier, secţie etc.), pot fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care stă la baza înregistrării în Registrul-jurnal.

Unităţile pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaţiunile de casă şi bancă, decontările cu furnizorii, situaţia încasării-achitării facturilor etc.

Orice înregistrare în Registrul-jurnal trebuie să cuprindă elemente cu privire la: felul, numărul şi data documentului justificativ, explicaţii privind operaţiunile respective şi conturile sintetice debitoare şi creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate.

Preview document

Management Financiar Contabil - Pagina 1
Management Financiar Contabil - Pagina 2
Management Financiar Contabil - Pagina 3
Management Financiar Contabil - Pagina 4
Management Financiar Contabil - Pagina 5
Management Financiar Contabil - Pagina 6
Management Financiar Contabil - Pagina 7
Management Financiar Contabil - Pagina 8
Management Financiar Contabil - Pagina 9
Management Financiar Contabil - Pagina 10
Management Financiar Contabil - Pagina 11
Management Financiar Contabil - Pagina 12
Management Financiar Contabil - Pagina 13
Management Financiar Contabil - Pagina 14
Management Financiar Contabil - Pagina 15
Management Financiar Contabil - Pagina 16
Management Financiar Contabil - Pagina 17
Management Financiar Contabil - Pagina 18
Management Financiar Contabil - Pagina 19
Management Financiar Contabil - Pagina 20
Management Financiar Contabil - Pagina 21
Management Financiar Contabil - Pagina 22
Management Financiar Contabil - Pagina 23
Management Financiar Contabil - Pagina 24
Management Financiar Contabil - Pagina 25
Management Financiar Contabil - Pagina 26
Management Financiar Contabil - Pagina 27
Management Financiar Contabil - Pagina 28
Management Financiar Contabil - Pagina 29
Management Financiar Contabil - Pagina 30
Management Financiar Contabil - Pagina 31
Management Financiar Contabil - Pagina 32
Management Financiar Contabil - Pagina 33
Management Financiar Contabil - Pagina 34
Management Financiar Contabil - Pagina 35
Management Financiar Contabil - Pagina 36
Management Financiar Contabil - Pagina 37
Management Financiar Contabil - Pagina 38
Management Financiar Contabil - Pagina 39
Management Financiar Contabil - Pagina 40
Management Financiar Contabil - Pagina 41
Management Financiar Contabil - Pagina 42
Management Financiar Contabil - Pagina 43
Management Financiar Contabil - Pagina 44
Management Financiar Contabil - Pagina 45
Management Financiar Contabil - Pagina 46
Management Financiar Contabil - Pagina 47
Management Financiar Contabil - Pagina 48
Management Financiar Contabil - Pagina 49
Management Financiar Contabil - Pagina 50
Management Financiar Contabil - Pagina 51
Management Financiar Contabil - Pagina 52
Management Financiar Contabil - Pagina 53
Management Financiar Contabil - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Management Financiar Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Economie

4.12. Operatii contabile privind stocurile 4.12.1. Operatii contabile privind materiile prime si materialele A. În cazul utilizarii inventarului...

Instituții Bancare Internaționale

Fondul Monetar International este o agentie specializata care are ca scop promovarea sigurantei economice la nivel mondial. A fost fondat în iulie...

Solduri Intermediare de Gestiune

CAPITOLUL I INTRODUCERE Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii, prin metodologia sa, permite elaborarea judecăţilor şi...

Contabilitate de Gestiune

Contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor...

Curs Ergonomie

MODULUI SĂU DE ACŢIUNE OBIECTIVELE CAPITOLULUI: Prezentarea modului de apariţie şi dezvoltare a ştiinţei ergonomiei; Definirea ergonomiei, a...

Testarea Statistică

VI 1. Testarea statistică: aspecte generale conceptuale VI.2. Testarea statistică: demersul general al testării, teoria probabilităţilor şi...

Contabilitate de Gestiune

Tema 1.Contabilitatea de gestiune– sistem informaţional pentru deciziile economice 1.1. Sistemul dualist de organizare a sistemului informaţional...

Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii

CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL AL NORMALIZARII RELATIEI CONTABILITATE-FISCALITATE 1.1 Normalizarea si armonizarea contabila si fiscala...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Societatii Comerciale

INTRODUCERE Managementul financiar contabil este definit ca o functiune a carui scop consta in asigurarea permanenta a intreprinderii cu fonduri...

Proiectarea și Realizarea unui Sistem Informatic pentru Managementul Financiar - Contabil

1. Obiectivele sistemului informatic pentru managementul financiar – contabil Obiectivul fundamental al Sistemului Informatic pentru Managementul...

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a...

Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil

INTRODUCERE “Managementul financiar este o artă nu o ştiinţă exactă, ceea ce explică de ce unii oameni sunt capabili să o facă, iar alţii nu”....

Managementul Activitatii Financiar–Contabile la SC Timlibris SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C “TIMLIBRIS” S.A PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE DENUMIREA: SOCIETATEA COMERCIALĂ “TIMLIBRIS” FORMA...

Proiect Managementul Financiar Contabil

Cap 1. Managementul şi funcţiile sale 1.1 Conceptul de management Conceptul de management are semnificaţii multiple atât în teorie cât şi în...

Managementul Proiectelor în Activitățile financiar-contabile

Introducere Cadrul de lucru este un teren de 100 x 80 m patrati pe care proprietarul vrea o piscina de10x10 m pe proprietatea sa. Scopul consta...

Managementul Financiar Contabil

Datele de identificare ale societatii comerciale studiata sunt urmatoarele: DENUMIRE FIRMA: S.C. SISTEM S.R.L. FORMA JURIDICA: S.R.L., persoana...

Ai nevoie de altceva?