Management International

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 24918
Mărime: 156.32KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL 1

ÎNTREPRINZǍTORUL-PROMOTORUL FIRMEI COMERCIALE.1

1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE ÎNTREPRINZăTOR. 2

2. TRăSăTURILE CARACTERISTICE ALE ÎNTREPRINZăTORULUI .3

3. VARIABILELE ANTREPRENORIALE. .7

4. FUNCţIILE ÎNTREPRINZăTORULUI. .8

5. TIPURI DE ÎNTREPRINZăTORI.10

CAPITOLUL 2

ACTIVITATEA ANTREPRENORIALĂ . 11

1. DEFINIREA, STRUCTURA şI CARACTERISTICILE ACTIVITăţII ANTREPRENORIALE. 13

2. PRINCIPALII FACTORII CARE INFLUENţEAZă ACTIVTATEA ANTREPRENORIALă. 14

3. STABILIREA OBIECTIVELOR ANTREPRENORIALE. 15

4. PRINCIPII ESENţIALE ALE ACTIVITăţII ANTREPRENORIALE. 17

5. SATISFACţIILE şI INSATISFACţIILE ACTIVITăţII ANTREPRENORIALE. 18

6. CAUZELE EşECURILOR ANTREPRENORIALE. 22

CAPITOLUL 3

MANAGEMENTUL ANTREPRENORIAL.27

1. DEFINIREA MANAGEMENTULUI ANTREPRENORIAL.28

2. PARTICULARITăţILE MANAGEMENTULUI ANTREPRENORIAL. 28

3. FORMELE MANAGEMENTULUI ANTREPRENORIAL.30

CAPITOLUL 4

ETICA ŞI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ÎN ACTIVITATEA ANTREPRENORIALĂ . 31

1. ETICA ÎN ACTIVITATEA ANTREPRENORIALă. 32

2. RESPONSABILITATEA SOCIALă A ÎNTREPRINZăTORULUI. 34

CAPITOLUL 5

IDENTIFICAREA IDEILOR DE AFACERI ŞI EVALUAREA OPORTUNITǍŢILOR.36

1. CONCEPTUL DE OPORTUNITATE DE AFACERI. 37

2. IDENTIFICAREA OPORTUNITăţILOR DE AFACERI. 38

2.1 PROSPECTAREA TENDINţELOR DE EVOLUţIE MACROECONOMICă. 38

2.2 STUDIEREA CONJUNCTURII MICROECONOMICE. 39

3. EVALUAREA OPORTUNITăţILOR DE AFACERI. 41

3.1 NECESITATEA EVALUăRII OPORTUNITăţILOR. 41

3.2 CRITERII DE EVALUARE A OPORTUNITăţILOR. 41

3.3 ERORI FRECVENTE ÎN EVALUAREA OPORTUNITăţILOR . 44

3.4 PROCESUL DE EVALUARE A OPORTUNITăţILOR DE AFACERI. 46

3.4.1 EVALUAREA INFORMALă. 46

3.4.2 EVALUAREA FORMALă (STUDIUL DE FEZABILITATE). 47

CAPITOLUL 6

INTRAREA ÎN AFACERI . 51

1. MOTIVAţIA INTRăRII ÎN AFACERI. 52

2. ELEMENTELE DE BAZă ALE ÎNFIINţăRII UNEI AFACERI. 54

3. METODE DE INTRARE ÎN AFACERI. 55

3.1 ÎNFIINţAREA UNEI AFACERI PROPRII. 55

3.1.1 AVANTAJELE şI DEZAVANTAJELE ÎNFIINţăRII UNEI AFACERI PROPRII. 55

3.1.2 FAZELE şI AVIZăRILE CONSTITUIRII UNEI AFACERI PROPRII.57

3.2 CUMPăRAREA UNEI AFACERI EXISTENTE. 58

3.2.1 AVANTAJELE şI DEZAVANTAJELE UNEI AFACERI EXISTENTE.58

3.2.2 CăUTAREA UNEI AFACERI DE CUMPăRAT .60

3.2.3 ETAPELE PROCESULUI DE CUMPăRARE A UNEI AFACERI. 61

3.3 FRANCHISINGUL.63

3.3.1 DEFINIREA şI FORMELE FRANCHISINGULUI.63

3.3.2 AVANTAJELE şI DEZAVANTAJELE FRANCHISINGULUI.64

3.3.3 CONTRACTUL (ACORDUL) DE FRANCIZă.65

CAPITOLUL 7

GESTIUNEA CREŞTERII AFACERII.66

1. ABORDăRI ALE PROCESULUI DE CREşTERE A NOILOR AFACERI.67

2. MODELUL DE CREşTERE AL AFACERILOR.68

3. FACTORII CARE INFLUENţEAZă CREşTEREA AFACERILOR.72

4. STRATEGII DE CREşTERE A AFACERILOR.76

4.1 STRATEGII DE CREşTERE INTENSIVă.77

4.2 STRATEGII DE CREşTERE EXTENSIVă .78

4.3 STRATEGII DE DIVERSIFICARE. 79

CAPITOLUL 8

GESTIUNEA PRODUCŢIEI ŞI CONTROLUL CALITĂŢII. .80

1. GESTIUNEA PRODUCţIEI.81

2. CONTROLUL CALITăţII.83

CAPITOLUL 9

ORIENTAREA SPRE CLIENŢI.86

1. SISTEMUL DE ORIENTARE SPRE CLIENţI. DEFINIRE şI COMPONENTE.87

2. MANAGEMENTUL CALITăţII.87

3. MANAGEMENTUL PRESTăRII SERVICIILOR.88

4. MANAGEMENTUL FIDELIZăRII CLIENţILOR.89

5. MANAGEMENTUL RECLAMAţIILOR.89

5.1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RECLAMAţIILOR.89

5.2 OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI RECLAMAţIILOR.90

5.3 MANAGEMENTUL RECLAMAţIILOR CA PROCES. ETAPE.91

5.4 EFECTELE FAVORABILE ALE MANAGEMENTULUI RECLAMAţIILOR.96

6. MANAGEMENTUL INOVăRII.97

CAPITOLUL 10

IEŞIREA DIN AFACERI .100

1. MOTIVELE IEşIRII DIN AFACERI . 101

2. METODE DE IEşIRE DIN AFACERI. 103

3. PLANIFICAREA IEşIRII DIN AFACERI. 108

Extras din document

1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE ÎNTREPRINZĂTOR

Noţiunea de întreprinzǎtor provine din termenul francez „entrepreneur”, care desemnează persoana ce iniţiază o acţiune, o activitate pe cont propriu.

Întreprinzătorul este considerat promotorul afacerii deoarece el, prin iniţiativă, concepţie, creativitate şi dinamism, asumarea riscului, potenţează modernizarea şi dezvoltarea întregii economii. Conceptul de întreprinzǎtor a fost abordat în numeroase lucrări şi studii. Existǎ numeroase modalităţi de definire a acestui concept.

În literatura americană, întreprinzătorul este definit ca fiind persoana care întreprinde o afacere lucrativǎ de mici dimensiuni.

În literatura germană, întreprinzǎtorul este definit ca fiind o persoană care dispune de un capital pe care îl investeşte, urmărind demararea unei afaceri care să producă bunuri / servicii destinate pieţei.

Alţi specialişti definesc întreprinzătorul ca fiind persoana sau grupul de persoane, care, pornind de la o idee de afaceri, procură capitalul, înfiinţează o firmă şi orientează activitatea acesteia către piaţă şi client.

Peter Drucker apreciază că întreprinzătorul modern este persoana care urmăreşte schimbarea şi o exploatează ca pe o oportunitate, creând o nouă piaţă şi un nou client.

În prezent, cea mai mare parte a definiţiilor privind conceptul de întreprinzător sunt grupate în două concepţii:

a. Prima concepţie pune accent pe procesul de iniţiere a unei firme şi afirmă că „întreprinzătorul este persoana care îndeplineşte sarcina identificării şi obţinerii resurselor necesare înfiinţǎrii unei afaceri şi care îşi asumă riscul utilizării resurselor alocate”.

b. A doua concepţie se bazează pe spiritul inovator al întreprinzătorului- „întreprinzătorul este iniţiatorul unei afaceri care se concentrează pe inovaţie, elaborând noi produse şi servicii, creând o noua piaţă şi un nou client”.

Ţinând seama de realităţile actuale putem defini întreprinzătorul astfel: întreprinzătorul este persoana sau grupul care iniţiazǎ o activitate lucrativǎ, promovând schimbarea, inovând noi produse pe piaţă şi îşi asumă riscurile inerente afacerii în schimbul unor satisfacţii şi interese personale.

2. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE ÎNTREPRINZĂTORULUI

Principalele trăsături ale întreprinzătorului au fost studiate de diverşi specialişti, care au ajuns la concluzia că acestea pot fi sintetizate astfel:

1. Inovator - simte nevoia de a-şi folosi creativitatea, inovând ceva nou şi diferit.

2. Lider - posedă forţa de a influenţa oamenii.

3. Asumator de riscuri moderate - are încredere în sine şi îşi asumă riscuri calculate.

4. Independent - doreşte să lucreze pentru sine, să se bucure de independenţă, de autonomie.

5. Energic - este energic şi plin de iniţiativă.

6. Tenacitate şi perseverenţă - este disponibil pentru învăţare şi efort prelungit.

7. Originalitate - urmăreşte combinarea resurselor disponibile dupǎ idei noi şi personale.

8. Optimism - are încredere în reuşita eforturilor depuse.

9. Centrat pe rezultate - dovedeşte spirit ofensiv şi constructiv urmărind obţinerea rezultatelor dorite.

10. Flexibillitate- se adaptează cu uşurinţǎ la oameni şi situaţii.

11. Materialism- banii sunt principalul criteriu de măsurare a performanţelor.

Preview document

Management International - Pagina 1
Management International - Pagina 2
Management International - Pagina 3
Management International - Pagina 4
Management International - Pagina 5
Management International - Pagina 6
Management International - Pagina 7
Management International - Pagina 8
Management International - Pagina 9
Management International - Pagina 10
Management International - Pagina 11
Management International - Pagina 12
Management International - Pagina 13
Management International - Pagina 14
Management International - Pagina 15
Management International - Pagina 16
Management International - Pagina 17
Management International - Pagina 18
Management International - Pagina 19
Management International - Pagina 20
Management International - Pagina 21
Management International - Pagina 22
Management International - Pagina 23
Management International - Pagina 24
Management International - Pagina 25
Management International - Pagina 26
Management International - Pagina 27
Management International - Pagina 28
Management International - Pagina 29
Management International - Pagina 30
Management International - Pagina 31
Management International - Pagina 32
Management International - Pagina 33
Management International - Pagina 34
Management International - Pagina 35
Management International - Pagina 36
Management International - Pagina 37
Management International - Pagina 38
Management International - Pagina 39
Management International - Pagina 40
Management International - Pagina 41
Management International - Pagina 42
Management International - Pagina 43
Management International - Pagina 44
Management International - Pagina 45
Management International - Pagina 46
Management International - Pagina 47
Management International - Pagina 48
Management International - Pagina 49
Management International - Pagina 50
Management International - Pagina 51
Management International - Pagina 52
Management International - Pagina 53
Management International - Pagina 54
Management International - Pagina 55
Management International - Pagina 56
Management International - Pagina 57
Management International - Pagina 58
Management International - Pagina 59
Management International - Pagina 60
Management International - Pagina 61
Management International - Pagina 62
Management International - Pagina 63
Management International - Pagina 64
Management International - Pagina 65
Management International - Pagina 66
Management International - Pagina 67
Management International - Pagina 68
Management International - Pagina 69
Management International - Pagina 70
Management International - Pagina 71
Management International - Pagina 72
Management International - Pagina 73
Management International - Pagina 74
Management International - Pagina 75
Management International - Pagina 76
Management International - Pagina 77
Management International - Pagina 78
Management International - Pagina 79
Management International - Pagina 80
Management International - Pagina 81
Management International - Pagina 82
Management International - Pagina 83
Management International - Pagina 84
Management International - Pagina 85
Management International - Pagina 86
Management International - Pagina 87
Management International - Pagina 88
Management International - Pagina 89
Management International - Pagina 90
Management International - Pagina 91
Management International - Pagina 92
Management International - Pagina 93
Management International - Pagina 94
Management International - Pagina 95
Management International - Pagina 96
Management International - Pagina 97
Management International - Pagina 98
Management International - Pagina 99
Management International - Pagina 100
Management International - Pagina 101
Management International - Pagina 102
Management International - Pagina 103
Management International - Pagina 104
Management International - Pagina 105
Management International - Pagina 106
Management International - Pagina 107
Management International - Pagina 108
Management International - Pagina 109
Management International - Pagina 110
Management International - Pagina 111
Management International - Pagina 112

Conținut arhivă zip

 • Capitolul 1 management MASTERAT.doc
 • Capitolul 10.doc
 • Capitolul 2.doc
 • Capitolul 3.doc
 • Capitolul 4.doc
 • Capitolul 5.doc
 • Capitolul 6.doc
 • Capitolul 7.doc
 • Capitolul 8.doc
 • Capitolul 9.doc
 • Cuprins M[1].Antreprenorial.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Comparativa Romania-Franta

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Sisteme de Management pe Plan Internațional

Capitolul 1 Evoluţia managementului pe plan internaţional 1.1 Conceptul de management pe plan internaţional Managementul s-a manifestat ca...

Distribuție și Merchandising

Experienta educativa de la Universitatea Romano-Americana vine in sprijinul studentului cu invitatia de a parcurge impreuna drumul dificil catre...

Afaceri Electronice pe Internet

1. Consideratii generale asupra conceptului de sistem, societate comerciala integratoare; Introducere Cresterea ponderii activitatilor cu...

Evaluarea și finanțarea investițiilor - master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Economie europeană

Situaţia economică a statelor europene s-a agravat în iarna 1946 – 1947, producţiile agricole şi industriale erau insuficiente, trebuiau importate...

Economie Rurala

CAPITOLUL I AGRICULTURA RAMURĂ A PRODUCŢIEI MATERIALE Agricultura reprezintă în ansamblul economiei naţionale una din ramurile de mare...

Cum Puteti Cumpara o Franciza

Cum puteti cumpara o franciza mai ieftin Calcularea costului de intrare intr-o retea de franciza Nu este usor, dar nici imposibil. Exista o...

Te-ar putea interesa și

Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL

INTRODUCERE Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Managementul Internațional

Managementul international reprezinta un management intercul-tural din cel putin doua puncte de vedere: mai întâi pentru ca se refera la raporturi...

Management International - Laos

I. Prezentarea ţării Laos sau Republica Populară Democrată Lao se află în Asia de Sud-Est, fără ieşire la mare. Acest stat se învecinează cu...

Uganda

Cap I. Prezentarea ţării Uganda sau oficial Republica Uganda, este o ţară în estul Africii care se învecinează la est cu Kenya, la nord cu...

Management International - Indonezia

Cap. 1 Prezentarea pe scurt a tării Detalii: Indonezia vine din grecescul indos si neos care semnifică "Marile Pământuri (insule) la est de...

Managementul internațional

MANAGEMENT INTERNATIONAL Managementul international reprezinta un management intercul-tural din cel putin doua puncte de vedere: mai intai pentru...

Management Internațional - Singapore

Capitolul 1. Prezentarea tarii Republica Singapore Republica Singapore este singurul oraș-stat din lume care este așezat pe o insulă, cu o...

Sisteme Informationale de Management International

CAP 1. INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL INTERNATIONAL Managementul international reprezinta un management intercultural din cel putin doua puncte de...

Ai nevoie de altceva?