Managementul Achizitiilor Publice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: pdf
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 46486
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Analiza activitătii clientilor pe baza bilantului

Analiza aspectelor economico-financiare are ca obiectiv stabilirea unui diagnostic al

situatiei economico-financiare indispensabil pentru decizia de creditare. Pentru aceasta,

analiza economico-financiară se bazează pe documentele de sinteză contabilă (bilantul

contabil si raportul de gestiune, contul de profit si pierdere, raportări contabile periodice etc.),

pe analiza fluxului de fonduri ale perioadelor expirate, precum si pe analiza fluxului de

lichidităti (cash-flow-ului) pentru perioada următoare.

1.1. Componentele analizei situatiilor financiare

Analiza economico-financiară a activitătii clientilor contine:

a) analiza bilantului, care presupune:

- examinarea bilantului si a situatiilor financiare. Bilantul societătilor comerciale este

supus auditării si certificarii de către firme de audit sau societăti comerciale de expertiză

contabilă, în conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice. În acelasi mod se stabilesc

si conditiile privind verificarea si certificarea bilanturilor regiilor autonome.

- analiza imobilizărilor corporale si necorporale si a surselor de acoperire a acestora;

- analiza decontărilor, datoriilor si obligatiilor fată de terti;

- analiza costurilor, în vederea dimensionării corecte a volumului de credite pentru activele

circulante care fac obiectul creditării.

b) analiza veniturilor, cheltuielilor si contului de profit si pierdere, care presupune:

- analiza rezultatelor activitătii si a profitului obtinut;

- analiza repartizării profitului net;

- analiza pierderilor înregistrate si recuperarea lor.

c) analiza fluxurilor de fonduri ale perioadelor expirate, oferă posibilitatea unei mai bune

întelegeri, la nivelul fiecărei activităti (exploatare, investitii, financiară), a modului în care au

fost generate fondurile (sursele) si utilizarea acestora, precum si impactul asupra

disponibilitătilor bănesti ale agentului economic, la sfârsitul perioadei analizate.

d) analiza fluxului de lichidităti pe perioada următoare, presupune ca pe baza rezultatelor

obtinute anterior si a portofoliului de contracte de aprovizionare si desfacere, a programului

de productie si a variatiei stocurilor etc. să se evalueze si să se prognozeze:

- posibilitătile clientului de a genera în viitor lichidităti;

- capacitatea clientului de a-si onora obligatiile de plată viitoare.

1.2. Principiile analizei bilantului

Documentul oficial de gestiune a patrimoniului unui agent economic îl constituie

bilantul, care trebuie să dea o imagine fidelă, clară si completă a patrimoniului, a situatiei

financiare si a rezultatelor obtinute.

Pentru a da o imagine fidelă a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor

obtinute, ofiterii de credite vor urmări ca agentii economici să respecte regulile privind

evaluarea patrimoniului si celelalte norme si principii contabile, dupa cum urmeaza:

a) principiul prudentei, potrivit căruia nu este admisă supraevaluarea elementelor de

activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinând

cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfăsurarea activitătii

exercitiului curent sau anterior.

Acest principiu are ca scop evitarea riscurilor de transfer în viitor a incertitudinilor

prezente si nu permite decât luarea în considerare a beneficiilor realizate, cu excluderea unor

câstiguri potentiale cum sunt cele pe titluri sau imobilizari si, dimpotrivă, pierderile sunt luate

în considerare imediat ce devin probabile, chiar dacă nu vor fi cunoscute decât după

închiderea exercitiului.

De la acest principiu există derogări în ceea ce priveste operatiunile de piată, atunci

cand sunt evaluate la pretul pietei, astfel:

- luarea în considerare a rezultatelor nerealizate pe titlurile de tranzactie;

- neprovizionarea minus-valorilor latente pe titlurile de investitii;

- luarea în considerare în anumite conditii, a rezultatelor potentiale privind instrumentele

financiare la termen;

- înregistrarea la pretul de piată a operatiunilor în devize.

b) principiul permanentei metodelor, care conduce la continuitatea aplicării regulilor

si normelor privind evaluarea, înregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor

patrimoniale si a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

Schimbarea metodelor nu poate fi decât exceptională, caz în care aceasta trebuie

descrisă si justificată în anexa la bilant, iar incidentele contabile trebuie să fie evaluate. De

asemenea, schimbarea metodei trebuie să fie mentionată în raportul de gestiune si în raportul

cenzorilor.

c) principiul continuitătii activitatii, potrivit căruia se presupune ca agentul economic

îsi continuă în mod normal functionarea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de

lichidare sau de reducere sensibilă a activitătii.

d) principiul independentei exercitiului, care presupune delimitarea în timp a

veniturilor si cheltuielilor aferente activitătii, pe măsura angajării acestora si trecerii lor la

rezultatul exercitiului la care se referă.

Rezultatul exercitiului trebuie să cuprinda, în virtutea acestui principiu, toate

veniturile si cheltuielile care se raportează la acest exercitiu, pe măsură ce sunt angajate si nu

pe bază de încasări si plăti. Astfel, dobânzile sunt contabilizate la rezultate pe baza dobânzilor

scurse (prorata temporis), iar, din punct de vedere tehnic, acest scop este atins prin utilizarea

conturilor de creante si datorii atasate sau a conturilor de regularizare.

e) principiul intangibilitătii bilantului, potrivit căruia bilantul de deschidere a unui

exercitiu trebuie să corespundă cu bilantul de închidere a exercitiului precedent.

Acest principiu interzice înregistrarea directă a veniturilor sau a cheltuielilor în

conturile de capitaluri proprii; ele trebuie să tranziteze prin contul de rezultate, cu exceptia

incidentelor datorate schimbării metodelor impuse de reglementarea contabilă sau fiscală.

f) principiul necompensării, potrivit căruia elementele de activ si de pasiv trebuie să

fie evaluate si înregistrate separat, nefiind admisă compensarea între posturile de activ si cele

de pasiv ale bilantului, precum si între veniturile si cheltuielile din contul de rezultate.

g) principiul nominalismului sau costului istoric, potrivit căruia costul istoric la care

un activ sau un pasiv a intrat în patrimoniu si a fost înregistrat în contabilitate trebuie să fie

mentinut.

Acest principiu comportă derogări în ceea ce priveste operatiunile în devize, titlurile

de tranzactie si instrumentele financiare la termen, precum si alte elemente bilantiere care pot

face obiectul unor reevaluări periodice la pretul de piată.

h) principiul regularitătii, sinceritătii si imaginii fidele, care are drept scop furnizarea

de informatii clare, precise si complete asupra patrimoniului, situatiei financiare, rezultatului,

operatiunilor si riscurilor asumate. Acest principiu îsi găseste aplicarea atât în bilant si în

contul de rezultate, cât si în anexele la acestea.

i) principiul pragului de importantă semnificativă, potrivit căruia toate informatiile de

importantă semnificativă trebuie să figureze în documentele comunicate tertilor. În schimb,

informatiile nesemnificative pot fi omise. Acest principiu îsi găseste aplicarea în bilant unde

anumite sub-posturi din bilant si din contul de rezultate pot fi regrupate (dar niciodată

posturile însele, cu exceptia celor în care nu figurează nici o valoare). La fel, în bilant si în

contul de rezultate se pot adăuga sub-posturi, dacă este cazul, iar informatiile care prezintă o

importantă semnificativă sunt înscrise în anexele la bilant.

Preview document

Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 1
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 2
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 3
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 4
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 5
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 6
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 7
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 8
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 9
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 10
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 11
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 12
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 13
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 14
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 15
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 16
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 17
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 18
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 19
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 20
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 21
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 22
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 23
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 24
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 25
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 26
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 27
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 28
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 29
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 30
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 31
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 32
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 33
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 34
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 35
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 36
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 37
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 38
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 39
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 40
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 41
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 42
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 43
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 44
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 45
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 46
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 47
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 48
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 49
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 50
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 51
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 52
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 53
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 54
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 55
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 56
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 57
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 58
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 59
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 60
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 61
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 62
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 63
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 64
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 65
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 66
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 67
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 68
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 69
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 70
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 71
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 72
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 73
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 74
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 75
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 76
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 77
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 78
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 79
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 80
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 81
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 82
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 83
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 84
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 85
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 86
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 87
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 88
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 89
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 90
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 91
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 92
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 93
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 94
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 95
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 96
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 97
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 98
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 99
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 100
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 101
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 102
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 103
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 104
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 105
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 106
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 107
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 108
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 109
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 110
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 111
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 112
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 113
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 114
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 115
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 116
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 117
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 118
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 119
Managementul Achizitiilor Publice - Pagina 120

Conținut arhivă zip

  • Managementul Achizitiilor Publice Curs 1.pdf
  • Managementul Achizitiilor Publice Curs 2.pdf
  • Managementul Achizitiilor Publice Curs 3.pdf
  • Managementul Achizitiilor Publice Curs 4.pdf

Alții au mai descărcat și

Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeana

Problematica dezvoltării regionale Dezvoltarea regională este un proces vital pentru integrarea economică şi socială a Europei. Ipoteza iniţială a...

Legile Succesului

Ce este succesul? Succesul poate fi definit ca „starea de mulţumire faţă de ceea ce ai." Succesul nu este neapărat determinat de bunurile materiale...

Cum se Poate Obtine Finantare din Fonduri Europene

Cum obţinem o finanţare? Economie şi politici de dezvoltare regională 13 decembrie 2009 Pasul 1: identificarea ideii de proiect; Pasul 2:...

Cursuri achiziții și fuziuni

In general, in tarile actuale U.E. legislatia fuziunilor si achizitiilor a inceput sa devina coerenta incepand cu anii ’60, dar forma actuala a...

Achiztii - Subiecte

1. Factorii cheie de succes care au dus la dezvoltarea achizitiilor sunt: 1) Căutarea competitivităţii Motivele principale sunt urmatoarele: a)...

Antreprenoriat în Cadrul Economic și Social al Regiunii Sud-Est

1. Cadrul administrativ şi încadrarea în contextul naţional şi regional 1.1 Aşezare geografică, suprafaţă şi frontiere Regiunea Sud Est este...

Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ ŞI REGIONALĂ 1.1.Definirea conceptelor Programul...

Instituțiile Uniunii Europene

Obiectivele Uniunii Europene - Promovarea progresului economic şi social - Afirmarea identităţii Uniunii Europene pe scena internaţională -...

Te-ar putea interesa și

Mecanisme de implementare a programului operațional regional

Introducere Prin aceastã lucrare, am urmãrit sã analizez o problemã de mare actualitate si anume cea a instrumentelor de implementare a...

Proiect de practică în cadrul instituției Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon

Secţiunea I –a – Prezentarea instituţiei de practică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Spitalul Clinic de...

Management achiziții publice

1. CAZ PRACTIC DE AUDIT INTERN Procedura – P01: Iniţierea auditului ENTITATEA PUBLICĂ PRIMARIA GENERALA A MUNICPIULUI CRAIOVA Serviciul Audit...

Managementul Achizițiilor Publice

CAP.I NOŢIUNI GENERALE Administraţia publică are ca fundament de existenţă, aşa cum subliniază Liviu Giurgiu “organizarea aplicării şi executarea...

Programul operațional asistență tehnică POAT

Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) INTRODUCERE Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) are drept obiectiv asigurarea unui...

Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor

1. Prezentare proiect 1.1 Ideea proiectului "Dezvoltarea Infrastructurii Broadband în Mediul Rural" Prin acest proiect se doreşte realizarea unei...

Raport de practică agenția Olea - achiziții publice

Capitolul I: Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii Agentiei de Achizitii Publice Agentia de Achizitii Publice este...

Managementul Achizițiilor Publice

CAP. I. FUNCTIA PUBLICA. NOTIUNE SI EVOLUTII NORMATIVE I.1. NOTIUNEA DE FUNCTIE PUBLICA IN DREPTUL ADMINISTRATIV ROMAN SI IN DREPTUL COMPARAT Ca...

Ai nevoie de altceva?