Organizații Internaționale

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: pdf
Pagini : 210 în total
Cuvinte : 45226
Mărime: 4.88MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Sumarul cursului nr. 1

Institu.ii economice (universale) .i/vs. organiza.ii economice (interna.ionale)

1. De ce se organizeaz. oamenii (Variant.: De ce se organizeaz. statele .

ele insele forme de organizare uman., expresii ale unor motiva.ii umane)

2. De ce economi.tii sunt abilita.i s. r.spund. la intrebarea gde ce se

organizeaz. oameniih (Variant.: De ce economi.tii sunt abilita.i s.

r.spund. la intrebarea gde ce se organizeaz. Stateleh)

3. De ce difer. organiza.iile ce au la baz. gcontracte privateh de cele

intemeiate pe baza unor gtratate interna.ionaleh / excurs in geconomia

institu.ional.h (Variant.: organiza.ii private (interna.ionale) . firme/STN,

ONG . .i/vs. organiza.ii publice (interna.ionale) . state, organiza.ii de state)

4. De ce este important ca organiza.iile economice interna.ionale (OEI) s.

fie in.elese din punct de vedere economic

Omul ac.ioneaz. / Omul/individul tr.ie.te .i ac.ioneaz. in societate /

Societatea e ac.iune concertat. - cooperare

gSocietatea este rezultatul comportamentului con.tient .i deliberat. Aceasta nu inseamn. c.

indivizii au incheiat contracte in virtutea c.rora au fondat societatea uman.. Ac.iunile care

au produs cooperarea social. .i care o reproduc din nou, in fiecare zi, nu urm.resc nimic

altceva decat cooperarea .i intrajutorarea cu al.ii, pentru atingerea anumitor rezultate

specifice. Ansamblul complexului de rela.ii mutuale create prin asemenea ac.iuni concertate

se nume.te societate. Societatea pune colaborarea in locul existen.ei izolate . cel pu.in

imaginabile . a indivizilor. Societatea este diviziune .i combinare a muncii. In calitatea sa de

animalcare ac.ioneaz., omul devine un animal social.h (Ludwig von Mises, Ac.iunea uman.)

De ce se organizeaz. oamenii

(Variant.: De ce se organizeaz. statele)

Organiza.iile (politice, economice sau sociale) reprezint. grupuri de indivizi uni.i prin

mijloacecomuneinvedereaatingerii scopurilorlor,maimultorimai pu.indiferite.

Organiza.iile sunt secven.e din societate; cele dou. au unitate de natur..

Conceptul-contrapunct celui de organiza.ie este cel de institu.ie = un set de reguli

juste, stabile .i credibile care guverneaz. r e l a . i i l e s o c i e t a l e ale organiza.iei

(rela.ii imaginabile ca un continuum social, in interiorul .i exteriorul organiza.iei).

In utilizarea sa cotidian., termenul de .institu.ieg este aplicat aproape in toate cazurile ca sinonimconceptului de

.organiza.ieg, fieeaeconomic.,politic.etc.

Diferen.a propus.denoi .icarenevasimplificain.elegerea economic.aideiideorganiza.ie (insenslarg)estesimilar.

celei care, in cazul unui joc, opereaz. intre reguli .i juc.tori. De exemplu, in termenii economiei institu.ionale

(perspectivanoastr.suport),BancaCentral. European.esteoorganiza.ie, invremeceprincipiiledefunc.ionareale

monedei, ale b.ncilor comerciale (sistemului bancar), ale b.ncilor centrale, sauTratatul de laMaastricht care instituie

BCE.iiireglementeaz.fiin.area,reprezint.,toate,institu.ii.

Potrivitdelimit.rilorconceptualedinabordarealuiD.North,institu.iile sunt regulile,iarorganiza.iile sunt juc.torii.

De ce se organizeaz. oamenii

(Variant.: De ce se organizeaz. statele)

Institu.iile . .o regularitate in comportamentul social, ..., comportamentul specific in situa.ii

recurente specificeh ., fie interne / externe, informale / formale, determin. setul de oportunit..i .i

stimulenteinsocietate, iar organiza.iile iauna.tere invedereaexploat.riiacestora.

Atatproblemaexisten.ei organiza.iilor, cat .imodul specificde evolu.ieaacestoradepindde structura

stimulentelor.iconstrangerilorfurnizatedeinstitu.ii!

Necesitateadistinc.iei intre.institu.iig .i .organiza.iignuexcludefaptul c.anumiteinstitu.ii (inprincipal cele formale)

necesit. .i de.in o anumit. component. organiza.ional.; astfel, institu.iile pot fi incorporate in organiza.ii.Exemple

elocvente in acest sens sunt familia, biserica, statul, ca organiza.ii destinate s. serveasc. scopurilormembrilor s.i .i

careincorporeaz.anumite reguli(deconduit..iadministrative)careguverneaz.func.ionareaacestora.

Luand in considerare diferen.ele relevate intre institu.ii .i organiza.ii, putem remarca relevan.a

mutualit..ii intre ac.iunile organiza.iilor .i evolu.ia institu.iilor¨unificareaabord.riiinstitu.iilorca reguliale

jocului cu abordarea institu.iilor ca reguli de comportament, ceea ce inseamn. c. strategiile organiza.iilor manifest. o

influen..asupraregulilorjocului(vezicursurileurm..comportamenteleconsacratedeexisten.aanumitelortipurideOEI).

De ce se organizeaz. oamenii

(Variant.: De ce se organizeaz. statele)

In societatea inter-na.iuni, statele se organizeaz. spontan sub forma sistemului

balan.ei de putere (expresie a a.a-numitei anarhii inerente SI) sau, inmod deliberat, sub

forma in organiza.ii interna.ionale.Motivele (nu neap.rat .i stimulentele institu.ionale!!!,

vomvedeamai incolo!)paridenticecelorpentrucare, ingenere, indiviziiumani se organizeaz....

O.I.=go form.decoordonareacolabor.rii interna.ionaleindomeniistabilite,pentrucarestateleaucreatunanumit

cadru juridic institu.ional permanent, printr-un statut elaborat de comun acord, ce prevede obiectul .i scopul

organiza.iei,organele.ifunc.iilelornecesarerealiz.riiobiectivelorurm.rite.h(A.Bal(coord.),EconomieMondial.)

gUnul din cele mai evidente aspecte ale rolului .i contribu.iei organiza.iilor interna.ionale in statornicirea unei ordini de cooperare in

raporturile interna.ionale, il constituie identificarea,prinmultiplele contactedintre reprezentan.ii diferitelor na.iuni pe care le faciliteaz., a

intereselorcomunealeintregii comunit..i interna.ionale. Incadrul organiza.iilor interna.ionale, careasigur.omultitudine de forumuri de

dezbateri.icanaledenegocieri.iconsult.ri,dinvarietateadeabord.riaproblemelorglobalesauregionalesedegaj.solu.iileconvenabilesau

acceptabiletuturorparticipan.ilor.Organiza.iileinterna.ionaleservescastfelnunumaicainstrumentedeinlesnireacooper.riidintrena.iuni,

dar.icainstrumentedecre.tereaniveluluicon.tiin.eiprivindrealit..ileuneilumiinterdependente,alec.reiprovoc.riauuncaracterglobal.

Inplus,eleofer.mijloacelenecesaredesf..ur.riiprocesuluideintegrare.iagregareaintereselorstatalecelemaidiverse.h(A.Bal(coord.),Idem)

De ce se organizeaz. oamenii

(Variant.: De ce se organizeaz. statele)

De ce ii intereseaz. pe economi.ti de ce se

organizeaz. oamenii (Variant.: De ce ii intereseaz. pe

economi.ti de ce se organizeaz. statele)

1. O dat., pentru c. organiza.iile (grosso modo), in func.ionarea lor, intre altele, folosesc

resurse rare (care pot varia, spre exemplu, de la timpul indivizilor care le compun, la diverse

bunuri tangibile .i intangibile) puse in comun de membrii lor... deci, organiza.iile prezint. interes in

modinerentpentru.tiin.a economic..Nuputemgandiorganiza.iaf.r.nevoiaderesurse, dup.cumnuputemgandi

individumanf.r.oatarenevoie(bun.oar.,minimcelecorporale).

Resurselerare, inaintedeafi folosite,sunt de.inute inproprietate(nuplutescinaer), fieprivat. (puseapoi incomunde

membrii organiza.iei) sau public. (.i gincredin.ateh de gsocietateh prin reprezentan.ii-administratori respectivei

organiza.ii). Fire.te, folosirearesurselorde c.tre organiza.iepresupune un contract intre cei ce le de.in/administreaz..

Darin func.ie de calitateadeproprietari sauadministratori airesuselorimplicateputemfaceaprecieri, ca economi.ti

despreoportunitatea .i performan.ele unei organiza.ii.

2. .i apoi, pentru c. organiza.iile (grosso modo) pot reprezenta marca unor aranjamente

institu.ionale anume. Bun.oar., cele interguvernamentale, .i mai particular, cele economice,

afecteaz., prin pattern-urile institu.ionale a c.ror expresie sunt, avu.ia na.iunilor .i, mai precis,

prosperitatea personal. a fiec.ruia dintre noi (ex:. filosofia liberaliz.rii comerciale gconsacrat.h deOMC,

func.ionareasistemuluimonetarinterna.ionalgap.rathdeFMI)...

S.purcedemla in.elegerea organiz.rii statelor,porninddela institu.ia ceamai important.

in in.elegerea ac.iunilor sociale, in general, precum .i a tuturor formelor de organizare

particulare: institu.ia propriet..ii, cu corolarulacesteia, institu.ia contractului. (vezi .i curs

urm.undevomdetaliateoriastatuluiprinprismateoriei propriet..ii)...

... Excurs in teoria etic. .i economic. a propriet..ii:

Problema principal. a economiei politice este cum s. organiz.m societatea astfel incat s. fie promovat.

producerea de avu.ie. De cealalt. parte, problema central. a filozofiei politice (eticii) este cum s. aranj.m

societatea astfel incat ordinea social. s. fie dreapt. . unde, esen.ialmente, s o c i e t a t e a semnific.

gcombinarea indivizilor in efortul lor de cooperareh (Rothbard, Man, Economy and State).

Una dintre realit..ile fundamentale cu care omul se confrunt. in aceast. lume . .i care este .i problema

central. a .tiin.ei economice . este raritatea resurselor. Sfera scopurilor fiind mai extins. decat cea a

mijloacelor, omul se vede nevoit s. le economiseasc. pe cele din urm. . adic. s. le aloce c.tre cele mai

urgente nevoi, pentru a nu le risipi. El se confrunt. astfel cu problema economic..

Cum aceast. problem. economic. are in centru un proces alocativ de resurse, cap.t. imediat sens .

pentru fiecare resurs. in parte . intrebarea cu privire la cine va lua decizia de alocare. In jurul acestei

intreb.ri s-au purtat . .i inc. se mai poart. . disputele legate de sistemul economic sau, cu alte cuvinte,

aranjamentul institu.ional cel mai propice rezolv.rii problemei rarit..ii.

Preview document

Organizații Internaționale - Pagina 1
Organizații Internaționale - Pagina 2
Organizații Internaționale - Pagina 3
Organizații Internaționale - Pagina 4
Organizații Internaționale - Pagina 5
Organizații Internaționale - Pagina 6
Organizații Internaționale - Pagina 7
Organizații Internaționale - Pagina 8
Organizații Internaționale - Pagina 9
Organizații Internaționale - Pagina 10
Organizații Internaționale - Pagina 11
Organizații Internaționale - Pagina 12
Organizații Internaționale - Pagina 13
Organizații Internaționale - Pagina 14
Organizații Internaționale - Pagina 15
Organizații Internaționale - Pagina 16
Organizații Internaționale - Pagina 17
Organizații Internaționale - Pagina 18
Organizații Internaționale - Pagina 19
Organizații Internaționale - Pagina 20
Organizații Internaționale - Pagina 21
Organizații Internaționale - Pagina 22
Organizații Internaționale - Pagina 23
Organizații Internaționale - Pagina 24
Organizații Internaționale - Pagina 25
Organizații Internaționale - Pagina 26
Organizații Internaționale - Pagina 27
Organizații Internaționale - Pagina 28
Organizații Internaționale - Pagina 29
Organizații Internaționale - Pagina 30
Organizații Internaționale - Pagina 31
Organizații Internaționale - Pagina 32
Organizații Internaționale - Pagina 33
Organizații Internaționale - Pagina 34
Organizații Internaționale - Pagina 35
Organizații Internaționale - Pagina 36
Organizații Internaționale - Pagina 37
Organizații Internaționale - Pagina 38
Organizații Internaționale - Pagina 39
Organizații Internaționale - Pagina 40
Organizații Internaționale - Pagina 41
Organizații Internaționale - Pagina 42
Organizații Internaționale - Pagina 43
Organizații Internaționale - Pagina 44
Organizații Internaționale - Pagina 45
Organizații Internaționale - Pagina 46
Organizații Internaționale - Pagina 47
Organizații Internaționale - Pagina 48
Organizații Internaționale - Pagina 49
Organizații Internaționale - Pagina 50
Organizații Internaționale - Pagina 51
Organizații Internaționale - Pagina 52
Organizații Internaționale - Pagina 53
Organizații Internaționale - Pagina 54
Organizații Internaționale - Pagina 55
Organizații Internaționale - Pagina 56
Organizații Internaționale - Pagina 57
Organizații Internaționale - Pagina 58
Organizații Internaționale - Pagina 59
Organizații Internaționale - Pagina 60
Organizații Internaționale - Pagina 61
Organizații Internaționale - Pagina 62
Organizații Internaționale - Pagina 63
Organizații Internaționale - Pagina 64
Organizații Internaționale - Pagina 65
Organizații Internaționale - Pagina 66
Organizații Internaționale - Pagina 67
Organizații Internaționale - Pagina 68
Organizații Internaționale - Pagina 69
Organizații Internaționale - Pagina 70
Organizații Internaționale - Pagina 71
Organizații Internaționale - Pagina 72
Organizații Internaționale - Pagina 73
Organizații Internaționale - Pagina 74
Organizații Internaționale - Pagina 75
Organizații Internaționale - Pagina 76
Organizații Internaționale - Pagina 77
Organizații Internaționale - Pagina 78
Organizații Internaționale - Pagina 79
Organizații Internaționale - Pagina 80
Organizații Internaționale - Pagina 81
Organizații Internaționale - Pagina 82
Organizații Internaționale - Pagina 83
Organizații Internaționale - Pagina 84
Organizații Internaționale - Pagina 85
Organizații Internaționale - Pagina 86
Organizații Internaționale - Pagina 87
Organizații Internaționale - Pagina 88
Organizații Internaționale - Pagina 89
Organizații Internaționale - Pagina 90
Organizații Internaționale - Pagina 91
Organizații Internaționale - Pagina 92
Organizații Internaționale - Pagina 93
Organizații Internaționale - Pagina 94
Organizații Internaționale - Pagina 95
Organizații Internaționale - Pagina 96
Organizații Internaționale - Pagina 97
Organizații Internaționale - Pagina 98
Organizații Internaționale - Pagina 99
Organizații Internaționale - Pagina 100
Organizații Internaționale - Pagina 101
Organizații Internaționale - Pagina 102
Organizații Internaționale - Pagina 103
Organizații Internaționale - Pagina 104
Organizații Internaționale - Pagina 105
Organizații Internaționale - Pagina 106
Organizații Internaționale - Pagina 107
Organizații Internaționale - Pagina 108
Organizații Internaționale - Pagina 109
Organizații Internaționale - Pagina 110
Organizații Internaționale - Pagina 111
Organizații Internaționale - Pagina 112
Organizații Internaționale - Pagina 113
Organizații Internaționale - Pagina 114
Organizații Internaționale - Pagina 115
Organizații Internaționale - Pagina 116
Organizații Internaționale - Pagina 117
Organizații Internaționale - Pagina 118
Organizații Internaționale - Pagina 119
Organizații Internaționale - Pagina 120
Organizații Internaționale - Pagina 121
Organizații Internaționale - Pagina 122
Organizații Internaționale - Pagina 123
Organizații Internaționale - Pagina 124
Organizații Internaționale - Pagina 125
Organizații Internaționale - Pagina 126
Organizații Internaționale - Pagina 127
Organizații Internaționale - Pagina 128
Organizații Internaționale - Pagina 129
Organizații Internaționale - Pagina 130
Organizații Internaționale - Pagina 131
Organizații Internaționale - Pagina 132
Organizații Internaționale - Pagina 133
Organizații Internaționale - Pagina 134
Organizații Internaționale - Pagina 135
Organizații Internaționale - Pagina 136
Organizații Internaționale - Pagina 137
Organizații Internaționale - Pagina 138
Organizații Internaționale - Pagina 139
Organizații Internaționale - Pagina 140
Organizații Internaționale - Pagina 141
Organizații Internaționale - Pagina 142
Organizații Internaționale - Pagina 143
Organizații Internaționale - Pagina 144
Organizații Internaționale - Pagina 145
Organizații Internaționale - Pagina 146
Organizații Internaționale - Pagina 147
Organizații Internaționale - Pagina 148
Organizații Internaționale - Pagina 149
Organizații Internaționale - Pagina 150
Organizații Internaționale - Pagina 151
Organizații Internaționale - Pagina 152
Organizații Internaționale - Pagina 153
Organizații Internaționale - Pagina 154
Organizații Internaționale - Pagina 155
Organizații Internaționale - Pagina 156
Organizații Internaționale - Pagina 157
Organizații Internaționale - Pagina 158
Organizații Internaționale - Pagina 159
Organizații Internaționale - Pagina 160
Organizații Internaționale - Pagina 161
Organizații Internaționale - Pagina 162
Organizații Internaționale - Pagina 163
Organizații Internaționale - Pagina 164
Organizații Internaționale - Pagina 165
Organizații Internaționale - Pagina 166
Organizații Internaționale - Pagina 167
Organizații Internaționale - Pagina 168
Organizații Internaționale - Pagina 169
Organizații Internaționale - Pagina 170
Organizații Internaționale - Pagina 171
Organizații Internaționale - Pagina 172
Organizații Internaționale - Pagina 173
Organizații Internaționale - Pagina 174
Organizații Internaționale - Pagina 175
Organizații Internaționale - Pagina 176
Organizații Internaționale - Pagina 177
Organizații Internaționale - Pagina 178
Organizații Internaționale - Pagina 179
Organizații Internaționale - Pagina 180
Organizații Internaționale - Pagina 181
Organizații Internaționale - Pagina 182
Organizații Internaționale - Pagina 183
Organizații Internaționale - Pagina 184
Organizații Internaționale - Pagina 185
Organizații Internaționale - Pagina 186
Organizații Internaționale - Pagina 187
Organizații Internaționale - Pagina 188
Organizații Internaționale - Pagina 189
Organizații Internaționale - Pagina 190
Organizații Internaționale - Pagina 191
Organizații Internaționale - Pagina 192
Organizații Internaționale - Pagina 193
Organizații Internaționale - Pagina 194
Organizații Internaționale - Pagina 195
Organizații Internaționale - Pagina 196
Organizații Internaționale - Pagina 197
Organizații Internaționale - Pagina 198
Organizații Internaționale - Pagina 199
Organizații Internaționale - Pagina 200
Organizații Internaționale - Pagina 201
Organizații Internaționale - Pagina 202
Organizații Internaționale - Pagina 203
Organizații Internaționale - Pagina 204
Organizații Internaționale - Pagina 205
Organizații Internaționale - Pagina 206
Organizații Internaționale - Pagina 207
Organizații Internaționale - Pagina 208
Organizații Internaționale - Pagina 209
Organizații Internaționale - Pagina 210

Conținut arhivă zip

  • Organizatii Economice Internationale - Curs 1 - Octavian Jora.pdf
  • Organizatii Economice Internationale - Curs 2 - Octavian Jora.pdf
  • Organizatii Economice Internationale - Curs 3 - Octavian Jora.pdf
  • Organizatii Economice Internationale - Curs 4 - Octavian Jora.pdf
  • Organizatii Economice Internationale - Curs 5 - Octavian Jora.pdf
  • Organizatii Economice Internationale - Curs 6 - Octavian Jora.pdf

Alții au mai descărcat și

Cererea si Oferta

PIATA SI CONCURENTA -Piața = un grup de cumpărători și vânzători ai unui bun sau serviciu. -Piață competitivă/concurențială = o piață pe care...

Oligopolul

Concurența imperfectă – Firma are concurenți, dar concurența nu e atât de puternică încât să aibă comportamentul celei preț-acceptante. – Firma...

Organizația Națiunilor Unite

Mai constienti decât la sfârsitul primului razboi mondial de riscul major al unei noi confruntari si mai distrugatoare, aliatii de la incheierea...

Studii de Securitate

CURSUL I 1. Introducere – de ce un curs de metodologia studiilor de securitate? 2. Analiza ştiinţifică a realităţii sociale: cunoaşterea comună...

Integrarea Economica Europeana

1.1 Integrarea economica interstatala – aspecte generale Aparitia si dezvoltarea aranjamentelor economice regionale, concomitent cu adâncirea...

Economia Politicilor Sociale

1. IERARHIZAREA NEVOILOR UMANE Evoluţia istorica a existentei omenirii atat pe plan social, cat şi cultural a determinat o permanenta preocupare...

Economie Europeana

1. -William Walance defineste integrarea ca fiind procesul care presupune crearea si mentinerea unor modele intense si diversificate de...

Grile Economie Corectate

1. Atunci când se consumă în mod succesiv unităţi din acelaşi bun economic, până la saturaţie: a) Umg creşte şi UT scade; b) Umg rămâne constantă...

Te-ar putea interesa și

Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale

INTRODUCERE Ca urmare a schimbării raportului de forţă pe plan internaţional în favoarea forţelor păcii, libertăţii şi progresului social al...

Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor

INTRODUCERE Evolutia relatiilor internationale reprezinta o consecinta dezvoltarii unui intreg complex de interese ce au aparut de-a lungul...

Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Rolul Organizațiilor Internaționale în Păstrarea Sistemului Mondial de Securitate

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I COOPERAREA STATELOR ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE 1.1.1. NECESITATEA COOPERĂRII DINTRE...

Locul, rolul și importanța Organizației Națiunilor Unite în sistemul internațional contemporan

CAPITOLUL I - ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE Secţiunea 1 - Introducere Organizaţiile internaţionale reprezintă elemente relativ noi ale sistemului...

Organizatii Internationale

1. DELIMITARI CONCEPTUALE.TIPURI DE ORGANIZATII INTERNATIONALE Suprematia statelor in rezolvarea diferitelor probleme cu care se confrunta...

Personalitatea juridică a organizațiilor internaționale

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate: Personalitatea juridică internațională - exprimă calitatea de subiect de drept...

Cooperarea Transfrontaliera in Cadrul Organizatiilor Internationale cu Vocatie Politico-Militara

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dezvoltarea societăţii umane contemporane presupune aplicarea diferitelor modele de integrare politică şi economică între...

Ai nevoie de altceva?