Politici Economice Europene

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 53303
Mărime: 195.57KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL 1.

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE INTEGRĂRII ECONOMICE 2

1.1. Integrarea economică – repere teoretice 2

1.2. Forme /stadii de integrare economică 4

1.3. Integrare pozitivă şi integrare negativă 6

1.4. Viteză variabilă şi geometrie variabilă 7

1.5. Interguvernamentalism vs. Supranaţionalism 7

1.6. Efectele proceselor de integrare regională 8

CAPITOLUL 2.

UNIUNEA EUROPEANĂ 12

2.1. Evoluţia ideii de unitate europeană 12

2.2. Procesul integraţionist în Europa Occidentală 13

2.3 De la politicile economice comune la marea Piaţă Unică Europeană 16

2.4. Perspectivele integrării politice a UE 17

2.5. UE – stat sau organizaţie? 25

CAPITOLUL 3.

POLITICILE COMUNE ALE UE 28

3.1. Politici publice vs. politici comune 28

3.2 Politicile comune ale Uniunii Europene 30

3.3 Mecanisme decizionale 33

3.4. Ciclul politic la nivelul UE 36

3.5. Procesul de decizie la nivelul UE 41

3.6. Reţele decizionale 44

3.7. Punerea în aplicare a politicilor comune 48

CAPITOLUL 4.

POLITICA COMERCIALĂ A UNIUNII EUROPENE 49

4.1. Consideraţii generale 49

4.2. Uniunea vamală şi Tariful Vamal Comun 51

4.3. Relaţiile cu terţii 52

CAPITOLUL 5.

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 56

5.1 Construcţia politicii agricole comune (PAC) 56

5.2 Organizarea comună a pieţei (OCP). Secţiunea „Garantare” a FEOGA 61

CAPITOLUL 6.

PIAŢA UNICĂ 64

6.1. Contextul istoric 65

6.2. Programul Pieţei Unice Europene (PUE) 67

6.3. Actul Unic European 70

6.4. Reforma instituţională ulterioară 71

6.5. Elaborarea politicilor în PUE 71

6.6. Piaţa Unică într-o Uniune extinsă 78

CAPITOLUL 7.

UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 79

7.1. Consideraţii generale 79

7.2. Evoluţii istorice şi motivaţii 80

7.3. Criteriile de convergenţă şi Pactul de Stabilitate şi Creştere 83

7.4. Legislaţie şi instituţii 84

7.5. Procesele de elaborare a politicilor şi conţinutul acestora 86

7.6. Guvernanţa economică în perspectivă comparată 89

7.7. Politica cursului de schimb 91

Extras din document

CAPITOLUL 1.

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE INTEGRĂRII ECONOMICE

1.1. Integrarea economică – repere teoretice

Expresia integrare economică poate acoperi o multitudine de aspecte, de la poziţia unei filiale în cadrul unei companii, la cea a unei economii naţionale în cadrul unui spaţiu regional. Dintre multiplele definiţii existente , ne vom opri asupra celei care consideră integrarea drept un proces de eliminare graduală a frontierelor de orice natură între două sau mai multe state independente, menit să permită respectivelor state să funcţioneze ca o unică entitate (Pelkmans, 2003, p. 3), definiţie care se apropie destul de mult de cea oferită de W. Wallace, conform căruia integrarea presupune crearea şi menţinerea unor modele intense şi diversificate de interacţiune între entităţi anterior autonome (W. Wallace, 1990, p. 9).

E. Dobrescu (2001) face chiar o trecere în revistă a câtorva din cele mai rezonante definiţii:

-Proces în cadrul căruia actorii politici din diferite structuri naţionale sunt convinşi să-şi transfere loialitatea, speranţele şi activităţile politice, spre un nou centru, ale cărui instituţii posedă sau pretind jurisdicţie asupra statelor naţionale preexistente (Ernest B. Haas, 1958, 1976);

-Punerea la un loc a mai multor operaţii, efectuate de aceeaşi firmă – integrare verticală – sau de firme diferite încorporate în aceeaşi unitate economică – integrare orizontală (Francois Perroux, 1954);

-Procesul prin care naţiuni, până atunci doritoare şi capabile să-şi conducă independent politica internă şi externă, încearcă să ia împreună anumite decizii sau să delege procesul luării deciziilor unor organe centrale, respectiv procesul prin care actorii politici din mai multe state diferite sunt convinşi să-şi modifice speranţele şi activităţile politice către un nou centru (Lean N. Lindberg, 1963).

J. Nye (1968, p. 855) consideră că există trei tipuri de integrare: economică, politică şi socială.

-Integrarea economică este definită ca reprezentând un înalt nivel al schimburilor economice între entităţile componente;

-Integrarea socială drept proces de unificare la nivelul maselor, grupurilor specifice şi elitelor;

-Integrarea politică ca incluzând o multitudine de fenomene, inclusiv decizii la nivel internaţional, precum şi atitudini similare la nivelul statelor membre.

Majoritatea analiştilor percep însă integrarea drept un fenomen preponderent economic, încercând astfel să răspundă la întrebări privind nivelurile de interdependenţă, condiţiile ce trebuie întrunite, efectele generate etc. Termenul de integrare economică poate fi interpretat atât în sens dinamic, cât şi static.

În sens dinamic integrarea este privită ca un proces prin care frontierele economice dintre statele membre sunt treptat desfiinţate (echivalent cu a afirma că discriminările naţionale sunt astfel eliminate), ducând la apariţia unui spaţiu economic nou.

În sens static – integrarea este definită ca reflectând o situaţie în care componentele naţionale ale unei noi economii nu mai sunt separate prin frontiere economice, dar funcţionează în continuare ca entităţi distincte.

Trebuie făcută observaţia că interpretarea dinamică este cea care revine în majoritatea lucrărilor de gen, fiind şi cea pe care o vom adopta în continuare şi în cadrul acestui curs.

Integrarea economică presupune deci eliminarea barierelor economice dintre două sau mai multe state, bariere care, la rândul lor, pot fi definite ca reprezentând orice tip de obstacole care împiedică sau distorsionează mobilitatea factorilor de producţie. Trebuie reţinut însă că, de cele mai multe ori, barierele economice nu coincid cu cele teritoriale, Pelkmans afirmând că „în vreme ce ţările sunt demarcate de frontiere teritoriale, economiile sunt demarcate de frontiere economice” (Pelkmans, 2002, p. 2). În acelaşi timp, experienţa europeană demonstrează că eforturile de eliminare a barierelor economice şi teritoriale nu elimină automat toate distorsiunile care se manifestă la nivelul pieţei unice, distorsiuni determinate de diferenţe în calitatea infrastructurii, a nivelului de dezvoltare sau de existenţa aglomerărilor industriale şi care continuă să se manifeste şi după eliminarea barierelor economice.

Într-o lume ideală, în care nu există state-naţiune şi nici guverne, integrarea economică ar putea rămâne o simplă integrare a pieţelor, fără să sufere nici o influenţă politică.

Într-o lume reală însă, integrarea economică este influenţată de factorii politici, în cazul procesului de integrare economică europeană, acest lucru fiind chiar extrem de evident. Mai mult, relaţia stabilită între procesul de integrare economică şi cel de integrare politică a fost evidentă încă de la început. Apelul făcut de Ministrul francez al Afacerilor Externe, Robert Schuman, în mai 1950, de a pune două din cele mai importante sectoare ale industriei de război, respectiv cărbunele şi oţelul, sub coordonarea unei singure autorităţi naţionale, era menit în primul rând să ducă la evitarea uniui nou conflict franco-german. Ulterior, Tratatul de la Roma, din 1957, face trimiteri explicite la o posibilă integrare politică, menţionând dorinţa de a crea „an ever closer Union among the people of Europe”. În acest mod, integrarea economică a fost privită şi ca un mijloc de instaurare a păcii, conflictele politice fiind tot mai golite de conţinut pe măsură ce barierele în calea schimburilor comerciale sunt eliminate iar măsurile de liberalizare a schimburilor de persoane, capital şi servicii, precum şi de realizare a unei uniuni economice şi monetare devin tot mai evidente.

Integrarea economică nu a fost privită niciodată ca un scop în sine, şi pe măsură ce relaţiile economice devin tot mai strânse, ideea integrării politice revine tot mai frecvent, cele două forme de integrare potenţându-se reciproc. Oricum, dacă apare ca neîndoielnic faptul că la începuturile procesului de integrare economică au stat motive politice, la fel de evident este şi faptul că, pe măsură ce procesul integrării economice a avansat, în principal prin intermediul integrării pieţelor dar şi prin aplicarea unor politici economice specifice, consecinţele politice nu au întârziat să se manifeste (vezi, de pildă, dezbaterile şi consecinţele adoptării euro). A stabili însă cum şi în ce măsură obiectivele economice au influenţat natura şi cursul procesului de integrare economică se dovedeşte a fi extrem de dificil (Pelkmans, 2003).

1.2. Forme /stadii de integrare economică

Tendinţa de formare a unor blocuri regionale comerciale este determinată de acţiunea mai multor factori, atât de natură endogenă, cât şi exogenă.

• Factorii endogeni sunt rezultatul evoluţiilor care s-au petrecut în interiorul unor ţări sau grupări de ţări deja constituite:

- opţiunile fundamentale de politică economică similare, concepţia comună despre dezvoltare;

- politicile de liberalizare a comerţului întreprinse de multe ţări în dezvoltare, proces care va facilita liberalizarea accentuată în vederea unei viitoare integrări cu statele industrializate;

- dificultăţile economice cu care s-au confruntat ţările ca urmare a crizei energetice, şi care au avut ca efect conştientizarea faptului că există potenţial de creştere insuficient valorificat.

• Ca factori exogeni menţionăm:

- modalitatea de acoperire a riscurilor potenţiale determinate de evenimente care se petrec fie în zona respectivă, fie în alte zone;

- încercări de a compensa, printr-o intensificare a schimburilor intragrup, eventualele pierderi datorate din îngustarea unor pieţe extraregionale, ca urmare tot a unor procese integraţioniste;

- dorinţa de stabilitate politică şi de întărire a sistemelor democratice.

Formele pe care le îmbracă integrarea economică regională sunt determinate de multitudinea de relaţii care se stabilesc între două sau mai multe state care-şi conjugă eforturile spre atingerea unui obiectiv comun. Dimensiunile unui proces integrativ sunt date, în principal, de axa verticală, cea a adâncimii gradului de integrare şi cea orizontală, respectiv numărul de state membre. Grupările integraţioniste existente astăzi, chiar dacă au obiective diferite sau grad de instituţionalizare inegal (elemente ce caracterizează intensitatea procesului de integrare), sunt grupări deschise, ce permit aderarea de noi state, în condiţiile stabilite de fiecare acord în parte. Analiza diverselor forme de integrare are în vedere în principal axa verticală, respectiv intensitatea procesului integrativ. Principalele forme de integrare, în funcţie de intensitatea procesului integrativ sunt: zone de liber schimb, uniunea vamală, piaţa comună, uniunea economică, uniunea monetară şi uniunea politică.

O zonă de liber schimb este rezultatul unui aranjament comercial preferenţial prin care se liberalizează comerţul cu bunuri produse în statele membre. În acelaşi timp fiecare stat partener într – un astfel de aranjament îşi menţine propriul tarif vamal în relaţiile comerciale cu ţările terţe.

O uniune vamală include două sau mai multe state care convin :

-să elimine restricţiile tarifare şi netarifare asupra comerţului dintre ele;

-să adopte un tarif vamal comun în relaţiile cu terţii;

-să împartă veniturile din tariful vamal comun într-un mod predeterminat.

Forme mai avansate de integrare sunt piaţa unică, uniunea monetară şi uniunea economică.

Preview document

Politici Economice Europene - Pagina 1
Politici Economice Europene - Pagina 2
Politici Economice Europene - Pagina 3
Politici Economice Europene - Pagina 4
Politici Economice Europene - Pagina 5
Politici Economice Europene - Pagina 6
Politici Economice Europene - Pagina 7
Politici Economice Europene - Pagina 8
Politici Economice Europene - Pagina 9
Politici Economice Europene - Pagina 10
Politici Economice Europene - Pagina 11
Politici Economice Europene - Pagina 12
Politici Economice Europene - Pagina 13
Politici Economice Europene - Pagina 14
Politici Economice Europene - Pagina 15
Politici Economice Europene - Pagina 16
Politici Economice Europene - Pagina 17
Politici Economice Europene - Pagina 18
Politici Economice Europene - Pagina 19
Politici Economice Europene - Pagina 20
Politici Economice Europene - Pagina 21
Politici Economice Europene - Pagina 22
Politici Economice Europene - Pagina 23
Politici Economice Europene - Pagina 24
Politici Economice Europene - Pagina 25
Politici Economice Europene - Pagina 26
Politici Economice Europene - Pagina 27
Politici Economice Europene - Pagina 28
Politici Economice Europene - Pagina 29
Politici Economice Europene - Pagina 30
Politici Economice Europene - Pagina 31
Politici Economice Europene - Pagina 32
Politici Economice Europene - Pagina 33
Politici Economice Europene - Pagina 34
Politici Economice Europene - Pagina 35
Politici Economice Europene - Pagina 36
Politici Economice Europene - Pagina 37
Politici Economice Europene - Pagina 38
Politici Economice Europene - Pagina 39
Politici Economice Europene - Pagina 40
Politici Economice Europene - Pagina 41
Politici Economice Europene - Pagina 42
Politici Economice Europene - Pagina 43
Politici Economice Europene - Pagina 44
Politici Economice Europene - Pagina 45
Politici Economice Europene - Pagina 46
Politici Economice Europene - Pagina 47
Politici Economice Europene - Pagina 48
Politici Economice Europene - Pagina 49
Politici Economice Europene - Pagina 50
Politici Economice Europene - Pagina 51
Politici Economice Europene - Pagina 52
Politici Economice Europene - Pagina 53
Politici Economice Europene - Pagina 54
Politici Economice Europene - Pagina 55
Politici Economice Europene - Pagina 56
Politici Economice Europene - Pagina 57
Politici Economice Europene - Pagina 58
Politici Economice Europene - Pagina 59
Politici Economice Europene - Pagina 60
Politici Economice Europene - Pagina 61
Politici Economice Europene - Pagina 62
Politici Economice Europene - Pagina 63
Politici Economice Europene - Pagina 64
Politici Economice Europene - Pagina 65
Politici Economice Europene - Pagina 66
Politici Economice Europene - Pagina 67
Politici Economice Europene - Pagina 68
Politici Economice Europene - Pagina 69
Politici Economice Europene - Pagina 70
Politici Economice Europene - Pagina 71
Politici Economice Europene - Pagina 72
Politici Economice Europene - Pagina 73
Politici Economice Europene - Pagina 74
Politici Economice Europene - Pagina 75
Politici Economice Europene - Pagina 76
Politici Economice Europene - Pagina 77
Politici Economice Europene - Pagina 78
Politici Economice Europene - Pagina 79
Politici Economice Europene - Pagina 80
Politici Economice Europene - Pagina 81
Politici Economice Europene - Pagina 82
Politici Economice Europene - Pagina 83
Politici Economice Europene - Pagina 84
Politici Economice Europene - Pagina 85
Politici Economice Europene - Pagina 86
Politici Economice Europene - Pagina 87
Politici Economice Europene - Pagina 88
Politici Economice Europene - Pagina 89
Politici Economice Europene - Pagina 90
Politici Economice Europene - Pagina 91
Politici Economice Europene - Pagina 92
Politici Economice Europene - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Politici Economice Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Politica vamală, componentă complexă a politicilor economice

CAPITOLUL 1 REDEFINIRI ALE POLITICII COMERCIALE ROMANESTI IN CONTEXTUL GLOBALIZARII 1.1 ROLUL SI OBIECTIVELE POLITICII COMERCIALE IN...

Politica Economica - Obiective, Concept

Introducere Cercetarile întreprinse asupra economiei reale au aratat ca atât economia unei tari, indiferent care ar fi aceasta, cât si economia...

FMI - Facilitati de Creditare

INSTANTELE DE DECIZIE Fondul Monetar International este o organizatie internationala care are 184 de tari membre,înfiintata pentru a promova...

Situația Economică a Uniunii Europene

INTRODUCERE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei. În secolul trecut, marele scriitor francez...

Plan de Afaceri Economie Intreprinderii

2. DESCRIEREA FIRMEI 2A. Activitatea acesteia: SC ******* SRL. reprezinta o firma cu capital privat constituita ca societate comerciala cu...

Planul de Afaceri la Pensiunea Katharina

Introducere Planul de afaceri precizează intenţiile proprietarilor pensiunii “Katharina” şi căile şi metodele prin care managerii doresc să le...

Planul de afaceri al intreprinderii, instrument de implementare a strategiilor economice

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 1.1. Scurt istoric Sc Trombone S.A. este o companie lider în dezvoltarea şi implementarea de proiecte software...

Plan de Afaceri pentru Evaluarea Ideii de Afaceri SC M’jewelry SRL

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Acest plan de afaceri a fost elaborat cu scopul implementării ideii de afaceri care presupune realizarea de...

Te-ar putea interesa și

Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene

Termenul “politică” are un domeniu larg de definire, prezentând sensuri dintre cele mai diferite. Astfel, ca o primă abordare, se poate spune că...

Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene

INTRODUCERE Pentru a face faţă provocărilor viitoare, cele mai importante sarcini ale Uniunii Europene (U.E.) sunt intensificarea coordonarii...

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, cu Privire Speciala la Domeniul Bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Situația Economică a Uniunii Europene

INTRODUCERE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei. În secolul trecut, marele scriitor francez...

Politici Economice Europene

POLITICA DE PROTECŢIE A CONSUMATORILOR Rolul, conţinutul şi dinamica politicii de protecţie a consumatorilor în UE Dezvoltarea şi aplicarea...

Politici economice europene

INTRODUCERE Scopul lucrării: Scopul este de a studia și cerceta politicile economice europene. Scopul referatului constă în manifestarea...

Fondurile Structurale și Gestionarea Programelor Europene

Contextul politic si economic Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene îşi are originea în diferenţele de nivel ale veniturilor...

Politici Economice Europene

1.Selectați o companie multinațională cu originea într-o țară membră a UE, inclusă în UNCTAD Top 100 non-financial TNCs (fișierul atașat). Pentru...

Ai nevoie de altceva?