Previziune Economica

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 46351
Mărime: 238.62KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAP.1-OBIECTUL PREVIZIUNII MACROECONOMICE

1-Previziunea, componentă esenţială a conducerii macroeconomice. Delimitări conceptuale.

Condiţiile apariţiei ştiinţei conducerii

2-Curente şi tendinţe în gîndirea previzională

3-Categorii şi instrumente de previziune : locul şi rolul acestora în activitatea de conducere

4-Funcţii, principii, cadrul organizatoric şi funcţional al activităţii previzionale

CAP.2-ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVIZIONARE

1-Fundamentarea previziunii – diagnoza

2-Organizarea elaborării previziunilor

3-Capitolele şi profilurile previziunilor

CAP.3-ACTIVITATEA PREVIZIONALĂ ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI DE PIAŢĂ

1-Piaţa şi mecanismul pieţei

CAP.4-FUNDAMENTAREA CREŞTERII ECONOMICE. MODELE DE CREŞTERE MACROECONOMICĂ

CAP.5-SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL ACTIVITĂŢII PREVIZIONALE

1-Scurtă caracterizare a sistemului informaţional

2-Sistemul de indicatori utilizaţi în activitatea previzională

CAP.6-METODE DE PREVIZIUNE

1-Scurtă prezentare a problemei

2-Metode fundamentale de previziune

2.1-Metoda analizei şi sintezei

2.2-Metoda interpretării sistemice

3-Metode de extrapolare analitică

3.1-Extrapolarea fenomenologică

3.2-Extrapolarea cu ajutorul curbei înfăşurătoare

3.3-Metoda interpolării

4-Metode de previziune tehnologică

4.1-Aspecte generale

4.2-Curbe de creştere

4.3-Metode intuitive

4.3.1-Metoda delphi

4.3.2-Metoda Brainstorming

4.4-Alte metode şi tehnici de previziune tehnologică

5-Metode curente uzuale sau instrumente utilizate în previziune

5.1-Metoda normării

5.2-Metoda balanţelor

6-Metode economico-matematice

6.1-Analiza input-output

6.1.1-Analiza informaţiilor cuprinse în tabelul input-output (intrări-ieşiri)

6.1.2-Determinarea investiţiilor conexe cu ajutorul analizei input-output (BLR)

6.1.3-Modelul dinamic al lui Leontief

6.2-Funcţiile de producţie

CAP.7-METODE UTILIZATE ÎN PREVIZIONAREA CERCETĂRII

1-Progresul tehnic, vector determinant al creşterii economice

2-Activitatea previzională în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi introducerii progresului tehnic

3-Progresul tehnic în condiţiile economiei de piaţă

4-Tipuri de progres tehnic

5-Cuantificarea eficienţei progresului tehnic

5.1-Funcţia de producţie Cobb-Douglas

5.2-Funcţia de producţie Cobb-Douglas cu progres tehnic

CAP.8-METODE UTILIZATE ÎN PREVIZIONAREA RESURSELOR UMANE

1-Munca, factor originar primar de producţie

2-Prognoza demografică

2.1-Metode globale

2.2-Metode analitice

3-Previzionarea forţei de muncă şi a productivităţii muncii

CAP.9-PREVIZIONAREA TERITORIALĂ

1-Consideraţii generale asupra problemelor repartizării factorilor de producţie pe teritoriu

2-Criterii de amplasare pe teritoriu a noilor obiective de investiţii

3-Metode şi modele de fundamentare a previziunii regionale

CAP.10-PREVIZIONAREA RELAŢIILOR ECONOMICE EXTERNE

Extras din document

CAP.1-OBIECTUL PREVIZIUNII MACROECONOMICE

1-PREVIZIUNEA, COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A CONDUCERII MACROECONOMICE.

DELIMITĂRI CONCEPTUALE.CONDIŢIILE APARIŢIEI ŞTIINŢEI CONDUCERII

2-CURENTE ŞI TENDINŢE ÎN GÎNDIREA PREVIZIONALĂ

3-CATEGORII ŞI INSTRUMENTE DE PREVIZIUNE : LOCUL ŞI ROLUL ACESTORA ÎN

ACTIVITATEA DE CONDUCERE

4-FUNCŢII,PRINCIPII, CADRUL ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL AL ACTIVITĂŢII

PREVIZIONALE

1-PREVIZIUNEA, COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A CONDUCERII MACROECONOMICE.

DELIMITĂRI CONCEPTUALE. CONDIŢIILE APARIŢIEI ŞTIINŢEI CONDUCERII

Economia naţională modernă constituie un mecanism complex, format dintr-o multitudine de unităţi economice, ramuri şi subramuri, unităţi administrativ-teritoriale, între care există strînse legături de interdependenţă ca rezultat al diviziunii sociale a muncii.

Pentru ca o întreprindere sau o ramură să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii normale, este necesar ca alte întreprinderi sau ramuri să-i furnizeze mijloacele de producţie necesare şi să-i absoarbă produsele, realizîndu-se reproducţia. Tot astfel, activităţile economice din diferite judeţe, localităţi, sînt legate între ele prin strînse legături de schimb, integrîndu-se astfel, într-un proces complex care cuprinde întreaga ţară.

Existenţa acestor legături, a acestor interdependenţe dintre unităţi, ramuri şi subramuri, unităţi administrativ-teritoriale, determină caracterul complex al economiei şi impune cu necesitate asigurarea unor orientări, a unor ordonări a fluxurilor economice la nivelul economiei.

Necesităţile societăţii sînt mari şi în continuă creştere, în timp ce resursele sînt limitate şi epuizabile. Dacă din resursele sociale vor fi alocate altei ramuri de activitate mai mult decît este nevoia ei reală, această ramură se va dezvolta mai repede, iar peste o perioadă de timp va produce mai mult decît este nevoia socială de produse ale acelei ramuri. În felul acesta o cantitate de resurse a fost cheltuită în mod inutil, întîmpinîndu-se şi greutăţi în ceea ce priveşte realizarea acestor produse. Pe de altă parte însă, nu vom mai avea posibilitatea să satisfacem la nivelul necesităţilor reale cerinţele altor ramuri. Se vor înregistra stocuri, produse nevandabile sau greu vandabile, paralel cu o risipă de resurse.

Dacă, din resursele sociale vor fi alocate unei ramuri mai puţin decît nevoia ei reală, ramura respectivă se va dezvolta în ritmuri mai lente decît ar fi fost normal şi peste o anumită perioadă de timp va produce mai puţin decît este nevoia socială, ponderea ei în produsul global brut va scădea, producîndu-se perturbări în aprovizionarea altor ramuri sau agenţi economici, dacă ramura este producătoare de mijloace de producţie. Dacă ramura este producătoare de bunuri de consum se vor produce perturbaţii pe linia aprovizionării populaţiei.

A utiliza resursele în forma cea mai adecvată, a concepe şi realiza un model eficient al raportului dintre resurse şi nevoi, a prognoza evoluţia acestui raport şi a găsi căile optimizării lui, este o ştiinţă – ŞTIINŢA CONDUCERII.

ŞTIINŢA CONDUCERII = identifică şi cercetează principiile generale ce stau la baza îndrumării, orientării activităţii economico şi sociale, elaborînd un sistem de metode şi tehnici de lucru care să permită utilizarea lor în practică

Conducerea a devenit o cerinţă obiectivă în lumea contemporană, care decurge din însăşi condiţiile materiale ale producţiei moderne :

a)-revoluţia tehnico-ştiinţifică, caracterizată de importante realizări, de pătrunderea acestora în economie, exercită o puternică influenţă asupra dezvoltării factorilor de producţie şi asupra organizării şi conducerii producţiei materiale, atît la nivel micro cît şi la nivel macroeconomic

b)-dezvoltarea impetuoasă a factorilor de producţie s-a produs ca urmare firească a revoluţiei tehnico-ştiinţifice şi implică adîncirea diviziunii sociale a muncii, accentuarea procesului paralel cu creşterea concentrării şi a cooperării în producţie, aspecte care multiplică şi diversifică legăturile indisolubile ce există pe linia aprovizionării tehnico-materiale şi desfacerii între agenţi economici, ramuri de activitate, unităţi administrativ-teritoriale

c)-necesitatea creşterii continue a eficienţei activităţii economice

ŞTIINŢA ECONOMICĂ = ştiinţa care studiază comportamentul uman ca o relaţie între ţeluri şi resursele care au întrebuinţări alternative, modul în care ne decidem să folosim resursele productive rare cu întrebuinţări alternative pentru realizarea unui scop prevăzut. Iată, aşadar, ce înţelegem prin PREVIZIUNE

Ca ştiinţă, conducerea presupune stabilirea unor principii, metode şi tehnici de lucru cu caracter general a căror utilizare să asigure folosirea optimă a potenţialului uman, material şi financiar din sistemul economic respectiv.

Ca artă, conducerea înseamnă transpunerea acestor principii, metode şi tehnici de lucru la condiţiile concrete în care funcţionează sistemul, îmbunătăţirea lor continuă în raport cu cerinţele practicii în permanentă perfecţionare.

Se acţionează deci asupra mijloacelor existente în prezent în vederea realizării unor dinamici economico-sociale convenabile în conformitate cu scopurile de perspectivă, se explorează principalele tendinţe de evoluţie şi implicaţiile acestora asupra viitorului. Se orientează eforturile în direcţiile considerate convenabile.

Prin previziuni (planuri, programe, prognoze, conjuncturi, proiecte) se deduce traiectoria viitoare a evenimentelor, fenomenelor şi proceselor economice pe baza unei analize riguros ştiinţifice a realităţii. Perioada statornicirii ŞTIINŢEI CONDUCERII poate fi împărţită în 3 etape :

1-în prima etapă se realizează CONDUCEREA EMPIRICĂ, în care intuiţia şi experienţa deţineau locul principal

2-în etapa a doua apar şi se consolidează CONCEPTELE GENERALE ale conducerii ştiinţifice, procesul de producere a bunurilor materiale fiind condiţionat de utilizarea la scară din ce în ce mai largă a unor mijloace de muncă de valoare mare şi randament ridicat, progresul tehnic, cerinţele creşterii productivităţii muncii sociale, influenţînd direct perfecţionarea formelor şi metodelor de conducere

3-etapa a treia, etapă caracteristică CONDUCERII ŞTIINŢIFICE, este contemporană nouă

Preview document

Previziune Economica - Pagina 1
Previziune Economica - Pagina 2
Previziune Economica - Pagina 3
Previziune Economica - Pagina 4
Previziune Economica - Pagina 5
Previziune Economica - Pagina 6
Previziune Economica - Pagina 7
Previziune Economica - Pagina 8
Previziune Economica - Pagina 9
Previziune Economica - Pagina 10
Previziune Economica - Pagina 11
Previziune Economica - Pagina 12
Previziune Economica - Pagina 13
Previziune Economica - Pagina 14
Previziune Economica - Pagina 15
Previziune Economica - Pagina 16
Previziune Economica - Pagina 17
Previziune Economica - Pagina 18
Previziune Economica - Pagina 19
Previziune Economica - Pagina 20
Previziune Economica - Pagina 21
Previziune Economica - Pagina 22
Previziune Economica - Pagina 23
Previziune Economica - Pagina 24
Previziune Economica - Pagina 25
Previziune Economica - Pagina 26
Previziune Economica - Pagina 27
Previziune Economica - Pagina 28
Previziune Economica - Pagina 29
Previziune Economica - Pagina 30
Previziune Economica - Pagina 31
Previziune Economica - Pagina 32
Previziune Economica - Pagina 33
Previziune Economica - Pagina 34
Previziune Economica - Pagina 35
Previziune Economica - Pagina 36
Previziune Economica - Pagina 37
Previziune Economica - Pagina 38
Previziune Economica - Pagina 39
Previziune Economica - Pagina 40
Previziune Economica - Pagina 41
Previziune Economica - Pagina 42
Previziune Economica - Pagina 43
Previziune Economica - Pagina 44
Previziune Economica - Pagina 45
Previziune Economica - Pagina 46
Previziune Economica - Pagina 47
Previziune Economica - Pagina 48
Previziune Economica - Pagina 49
Previziune Economica - Pagina 50
Previziune Economica - Pagina 51
Previziune Economica - Pagina 52
Previziune Economica - Pagina 53
Previziune Economica - Pagina 54
Previziune Economica - Pagina 55
Previziune Economica - Pagina 56
Previziune Economica - Pagina 57
Previziune Economica - Pagina 58
Previziune Economica - Pagina 59
Previziune Economica - Pagina 60
Previziune Economica - Pagina 61
Previziune Economica - Pagina 62
Previziune Economica - Pagina 63
Previziune Economica - Pagina 64
Previziune Economica - Pagina 65
Previziune Economica - Pagina 66
Previziune Economica - Pagina 67
Previziune Economica - Pagina 68
Previziune Economica - Pagina 69
Previziune Economica - Pagina 70
Previziune Economica - Pagina 71
Previziune Economica - Pagina 72
Previziune Economica - Pagina 73
Previziune Economica - Pagina 74
Previziune Economica - Pagina 75
Previziune Economica - Pagina 76
Previziune Economica - Pagina 77
Previziune Economica - Pagina 78
Previziune Economica - Pagina 79
Previziune Economica - Pagina 80
Previziune Economica - Pagina 81
Previziune Economica - Pagina 82
Previziune Economica - Pagina 83
Previziune Economica - Pagina 84
Previziune Economica - Pagina 85
Previziune Economica - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • CUPRINS.doc
 • curs prescurtat prev.doc
 • PREVIZIUNE CAP 1.doc
 • PREVIZIUNE CAP 10.doc
 • PREVIZIUNE CAP 2.doc
 • PREVIZIUNE CAP 3.doc
 • PREVIZIUNE CAP 4.doc
 • PREVIZIUNE CAP 5.doc
 • PREVIZIUNE CAP 6.doc
 • PREVIZIUNE CAP 7.doc
 • PREVIZIUNE CAP 8.doc
 • PREVIZIUNE CAP 9.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz - Gestionarea Crizei Organizationale a Companiei GFS Duty Free ca Sursa a Crizei de Imagine

PLEDOARIE ANTI-CRIZA Cu 14 ani în urma, Delumeau scria : „Pe parcursul istoriei comunitatii umane, temerile se schimba dar frica ramâne. Omul...

Econometrie

Obiectivele prelegerii Din studiul acestui material didactic vei avea cunoștințe despre: q Ce este econometrie q Un scurt istoric al apariției...

Diagnosticul și Strategiile Firmei

CAPITOLUL 1 ANALIZA DIAGNOSTIC – DOMENIU DE STUDIU ŞI ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL UNEI ÎNTREPRINDERI 1.1. Introducere în problematica...

Cursuri Marketing

DEFINIŢII Conform Institutului de Marketing, marketingul este “procesul managerial responsabil de identificarea, anticiparea şi satisfacerea...

Preturi si Tarife

Tema 1: Conceptul, esenţa şi rolul preţurilor în economie 1.1 Abordarea conceptului de preţ în teoria economică 1.2 Funcţiile preţului 1.3...

Previziune Economică

Asa cum mentioneaza John Naisbitt, “omul supravietuieste numai prin capacitatea sa de a actiona în prezent, pe baza experientei trecute, cu...

Finanțele Întreprinderii

1.1. Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii Teoria financiară se împarte în 3 compartimente mari: 1. Finanţe publice – studiază modul de...

Sociologie Economică

OBIECTUL DE STUDIU SI PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI ECONOMICE Pentru ca o disciplină să deŃină caracter stiinŃific, ea trebuie să îndeplinească trei...

Te-ar putea interesa și

Analiza si Previziunea Vanzarilor la SC Vrancart SA

Capitolul I: CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND PREVIZIUNILE ECONOMICE. 1.1. Stiinta previziunii economice Un atribut al managementului economic în...

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în sectorul...

Sistemul indicatorilor specifici economiei performanțe

INTRODUCERE Sistemul de indicatori constituie partea principală a sistemului informa¬ţio¬nal al analizei macroeconomice; cu ajutorul acestora, pe...

Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

INTRODUCERE Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de...

Previziuni Economice

Pentru realizarea acestui proiect s-a utilizat o baza de date având ca variabila de studiu rata de crestere a PIB – ului Greciei exprimat în...

Previziunea Economica la SC Wintec SRL Pitesti

1.Previziunea economică Previziunea = constă în ansamblul proceselor de muncă prin intermediul cărora se determină principalele obiective ale...

Previziunea economică

Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de a acţiona în prezent, pe baza experienţei trecute, cu...

Econometrie si Previziune Economica

Lectia 1. ECONOMETRIA – RAMURA A ECONOMIEI Obiectivele lectiei - Insusirea caracteristicilor specifice econometriei - Intelegerea modelului...

Ai nevoie de altceva?