Procesul de Urbanizare și Urbanismul

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc, docx, pdf
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 15893
Mărime: 6.90MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bulican Andrian

Cuprins

Tema 2. Procesul de urbanizare si urbanismul (2 ore)

2.lApatitia si dezvoltarea orasului si rolul activitatii comerciale in acest process.

2. 2.Conceptul de urbanism.

2.3 Precursori si fondatori ai analizei economice a oraselor.

Extras din document

l.Apatitia si dezvoltarea orasului si rolul activitatii comerciale in acest proces.

Prin urbanizare intelegem proccsul prin care o populatie in evolutia sa se

concentreaza si se structureaza in ansamblul de tip urban, studiul stiintific al

acestui proces si raporturile intre indivizi si functiile urbane specifice.

Trebue sa mentionam ea in decursul istoriei sale orasul aprezentat trasaturi foarte

diverse, in functie de stadiul sau de dezvoltare istorica, mediul geografic, nivel de

civihzatie si rnod deviata, ca si a anume functiune dominanta.

Degi procesul istoric al urbanizarii pome$te de la apari[ia agezdrilor cu caracter

agrat, ?n ceea ce priveqte modalitatea de definire a cadrului urban, precum gi

factorii care au contribuit la demoltarea acestora au fost elaborate o serie de teorii:

- Teoria apiririi emisd de istoricul german Ludwig Maurer qi economistul Kari

Bucher care

suslin ca oraqele au apdrut ca urrnare a necesitSlilor de apdrare ale oamenilor

?mpotriva

ndvdlitorilor, cetdfile fortificate devenind astfel nucleele viitoarelor ora$e. Cu toate

acestea, existd qi

ora$e care au apdrut inilial lipsite de fortificalii (ex: Roma antica). Teoria condifiilor geoclimatice elaboratd de geografi, care

oragelor ca

explica aparilia

urmare a mediului natural favorabil: condiliile geoclimatice, configurafia terenului

etc. Wolf

Schneider susfine cd primele ora$e au apdrut in zona terenurilor agricole cele mai

fertile (ex:

Mesopotamia, Valea Nilului).

- Teoria deciziei administrative emisd de istoricii G. Below. K. Hegel gi T.

Wright, care

considerd cd oraqele au

determinant fiind

luat nagtere ca urnare a deciziei puterii de stat, factorul

or ganizar ea po I itico-j uri d i cd.

- Teoria schimbului de mirfuri considerd. cd principalul factor de den,oltare a

oragelor l-a

constituit plasarea acestora la intersectia unor artere comerciale, terestre sau

maritime qi care a

favorizat schimbul de mdrfuri (cum este cazul oraqelor greceqti sau a oraqelor

. Teoria oraqelor-necropol5 care apafiine lui Lewis Mamford gi care susfine cd

"oraqul celor

morfi a precedat celor vii" qi ca multe ora$e din Egipt, China sau Grecia au apdrut

in apropierea

marilor necropole gi complexe religioase: Ierusalim, Delfi, Memfis etc'

in conexiune cu aceste teorii, se poate vorbi de o etapizare in evolufia oraqelor, in

I iteratura de sp ecialitate conturdndu-s e urmdtoarele p erio ade istorice :

! Perioada arhaicS. $tiinfa arheologiei qi antropologiei nu oferd date exacte

privind apariyia aqezfuilor cu caracter urban. Sunt cunoscute in acest sens mdrfurii

din mil. VII-U i.e.n. privind primele tipuri de cet[fi aflate in bazinele marilor

fluvii din intreaga lume. Acestea sunt, ?n general, organizate in jurul intersec{iei a

doud cdi principale, terestre sau fluviale.

I Orasul antic. Ca urmare a evolufiei economiei, demoltdrii fo4elor de producfie,

apariliei

megtegugurilor.

meqte;ugdregti.

administratii'e qi

cunoscute:

lesopotamia, Egipt,

Europa. civihza[ia

urband a apIrut mai

sec. VI i.e.n. se

poate vorbi de o dominantd mistico-religioasd in alcituirea oraqelor, ?ncepdnd cu

sec. VI-V i.e.n. se

contureaza gtiinla construcfiei oraqelor, un rol deosebit de important in acest proces

av6ndu-l

Grecis anticd. Oragul grecesc -"polis-ul"- reprezenta un model de organizare

ralionald qi echilibratd

in care cerinlele legate de funclionalitate se impleteau armonios cu cele referitoare

la o vialb

spiritualS foarte activ6, Sunt cunoscute mai multe etape in evolulia oragelor Grecie;

antice, fiecare

dintre acestea avdnd trlsdturi specifice:

J Perioada arhaicd (homericd) - sec. XII-VI i.e.n., caracterizatd prin formarea

oragelor

cetbfi (polis) gi a "acropolei" cu funcfii de ap6rare;

Z Perioada clasicd - sec. VI-V i.e.n. Specificul acestei perioade constd in aparilia

lucrdrilor tehnico-edilitare (alimentare cu ap5, evacuarea apelor uzate etc.), precum

gi a programelor de arhitectur6 pentru clSdiri publice cu funcfii social-culturale

(stadioane, gimnazii, clddiri comerciale);

Preview document

Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 1
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 2
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 3
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 4
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 5
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 6
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 7
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 8
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 9
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 10
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 11
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 12
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 13
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 14
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 15
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 16
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 17
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 18
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 19
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 20
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 21
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 22
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 23
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 24
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 25
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 26
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 27
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 28
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 29
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 30
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 31
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 32
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 33
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 34
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 35
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 36
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 37
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 38
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 39
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 40
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 41
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 42
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 43
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 44
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 45
Procesul de Urbanizare și Urbanismul - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Procesul de Urbanizare si Urbanismul
    • Tema 2.pdf
    • Tema 3 polit invest.doc
    • Tema 4.docx
    • Tema 5.docx

Alții au mai descărcat și

Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China

Capitolul I Bazele teretice ale comerțului internațional Începuturile comerțului internațional cu greu pot fi localizate în timp, el plecând din...

Piata Bunurilor si Serviciilor

Introducere Piata desemneaza un sistem de vânzare-cumparare în primul rând de bunuri si servicii între partile contractante, adica între agentii...

Studiu privind Elaborarea Proiectului de Buget

1. SCURT ISTORIC AL PRIMĂRIEI CÂMPIA TURZII Municipiul Câmpia Turzii este situat în judeţul Cluj şi are o populaţie stabilă de aproximativ 30 000...

Conceptul de Consultanta

Conceptul de consultanţă Termenul de consultanţă provine de la latinescul „consultare“, din care a derivat în franceză termenul de „consulter“,...

Cursuri Economie

Curs 1 INTEGRAREA ECONOMICĂ Integrarea economică poate fi definită drept procesul de dezvoltare a interdependenţelor dintre state, prin forme şi...

Externalitățile și Intervenția Statului

1. Ce sunt externalităţile? Externalităţile exprimă un cost sau un venit ce revine unei terţe părţi, aflată în exteriorul pieţei. De exemplu, dacă...

Macroeconomie Deschisa

Abundenţa de economii (suprasaturare) – disponibilitate spre investiţii: –intrarea unor economii cu rate mari de economisire în economia globală...

Teoria Comportamentului Consumatorului

Comportamentul consumatorului: ipoteze şi determinante. Preferinţele consumatorului. Utilitatea totală şi marginală. Regulă maximizării utilităţii...

Te-ar putea interesa și

Periurbanizarea în Municipiul Chișinău

I. Introducere 1. Argumentare În condiţiile evoluţiei actuale, pentru municipiul Chişinău se impune o restructurare, reevaluare şi reconsolidare...

Utilizarea Sistemului Informational in Administratia Publica

UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL IN ADMINSTRATIA PUBLICA NOTIUNI GENERALE SISTEMUL INFORMATIONAL AL MANAGEMENTULUI PUBLIC SISTEMUL...

Valea Argeșului

Axa urbanistica a Vaii Argesului reprezinta o zona de dezvoltare economica si totodata, constituie una din cele mai pitoresti zone ale României....

Populatia Urbana si Consecintele Urbanizarii

1. Populatia in zone urbane Cresterea rapida a populatiei mondiale, procesul de concentrare a unei parti din ce in ce mai mari din aceasta...

Recenzie - Contemporary Urban Sociology

William G. Flanagan este profesor de sociologie la Colegiul Coe din Iowa. Această carte oferă un raport actualizat al problemelor şi dezbaterilor...

Așezările Urbane

AŞEZĂRILE URBANE 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE. DEFINIŢII “ Oraşul este leagănul civilizaţiei şi al crimei, centrul mizeriei şi al luxului,...

Presiunea umană asupra spațiului urban din Județul Călărași

1.Conceptul de spaţiu urban Spaţiul urban, în general, este dificil de definit.O definiţie largă a spaţiului urban este : “Spaţiul urban este...

Mari concentrații urbane

1.Urbanizarea si problemele pe care le implicã Definitia unei zone urbane: in ciuda numeroaselor definitiilor a unei zone urbane/oras, o zona...

Ai nevoie de altceva?