Sociologie Economica

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Sociologie Economica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 35 de pagini .

Profesor: I.G Cristescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

- Obiectul de studiu si problematica sociologiei economice
- Metode si tehnici de cercetare în sociologia economică
- Dezvoltarea istorică a sociologiei economice ca stiinŃă
- Personalitatea umană- factorii dezvoltării psihice
- Comportamentul uman; comportamentul economic
- CondiŃionarea psiho- socială si socio- economică a conduitei umane
- Personalitatea consumatorului
- Comunicarea interumană
- Teorii explicative ale comunicării umane în mediul economic
- Specificul comunicării umane în mediul economic
- Sistemul socio- economic
- Libertatea economică
- EvoluŃia sistemului socio- economic în România după dec.1989

Extras din document

OBIECTUL DE STUDIU SI PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI ECONOMICE

Pentru ca o disciplină să deŃină caracter stiinŃific, ea trebuie să îndeplinească trei

condiŃii:

1. să aibă obiect de studiu propriu;

2. să utilizeze metode si tehnici proprii de cercetare a obiectului său de studiu

pentru a- l putea măsura si analiza;

3. să folosească un aparat conceptual propriu (concepte, noŃiuni, cuvinte- cheie)

specific domeniului său stiinŃific, necesar în cunoasterea obiectului său de studiu.

a.Obiectul sociologiei economice este studiul relaŃiilor sociale interumane, în cadrul

activităŃilor economice, la nivel macroeconomic, al întregii societăŃi, dar si la nivel

microeconomic, în cadrul unei firme, indiferent de domeniul specific de activitate

studiat: proiectare, producŃie, cercetare- dezvoltare, financiar, marketing, comecial,

etc.

2. Metode si tehnici de cercetare în sociologia economică

a. observaŃia;

b. experimentul;

c. convorbirea;

d. ancheta pe bază de chestionar;

e. ancheta pe bază de interviu.

f. analiza documentară;

g. consultarea surselor oficiale;

h. testele.

a. METODA OBSERVAłIEI

- observaŃia stiinŃifică constă în urmărirea atentă si sistematică a unui fenomen, proces

sau activitate socio- economică. Ea conŃine următoarele etape:

- formularea ipotezei de lucru;

- precizarea scopului;

- delimitarea fenomenului sau procesului cercetat;

- elaborarea planului observaŃiei;

- elaborarea fiselor de observaŃie;

- repetarea sistematică a observaŃiei;

- cuantifcarea rezultatelor.

b.METODA EXPERIMENTULUI

- metodă care permite provocarea fenomenului si repetarea lui, cu scopul verificării

ipotezelor privitoare la relaŃiile de cauză- efect;

- permite utilizarea grupelor experimentale si a grupelor martor (de control) pentru a

verifica efectul si influenŃa variabilelor independente (factorul experimental).

c.METODA CONVORBIRII

- metodă constând în discuŃia directă între experimentator si subiect, ea permiŃând

schimbarea locului si rolului între cei doi parteneri;

- favorizează empatia cercetătorului faŃă de trăirile psihice ale subiectului si

stimulează implicarea activă a subiectului în comunicare.

d.METODA ANCHETEI PE BAZĂ DE CHESTIONAR

- metoda se aplică la un esantion de populaŃie, reprezentativ pentru problematica

studiată, iar rezultatele se extrapolează la intreaga populaŃie;

- metoda conŃine mai multe etape:

- Stabilirea obiectivului anchetei;

- Formularea ipotezelor generale si specifice;

- Esantionarea (extragerea din populaŃia supusă cercetării a

unui lot reprezentativ dpv.al vărstei, sexului, pregătirii scolare

si profesionale, aptitudinilor, opiniilor, etc);

- Elaborarea chestionarului, funcŃie de obiectivul urmărit;

- Pretestul (se verifică dacă întrebările cuprinse în chestionar

conŃin informaŃiile necesare);

- Redactarea formei finale a chestionarului;

- Aplicarea chetionarului (prin operatori sau prin

autoadministrare);

- Înregistrarea rezultatelor ;

- Analiza si interpretarea rezultatelor în funcŃie de scopul si

ipotezele de lucru;

- Redactarea raportului final de anchetă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sociologie Economica.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TERITORIAL CONSTANTA