Teoria si Economia Dezvoltarii

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 29270
Mărime: 138.18KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Lutac
Curs pentru Teoria si economia dezvoltarii

Cuprins

Capitolul 1 Creştere şi dezvoltare economică 3.

1.1 Delimitări conceptuale. Măsurarea dezvoltării economice 3

1.1.1. Delimitări conceptuale 3

1.1.2. Măsurarea creşterii şi dezvoltării economice 5

1.1.2.1. Luarea în considerare a creşterii economice drept criteriu al dezvoltǎrii 5

1.1.2.2. Creşterea economicǎ şi distribuirea venitului 6

1.1.2.3. Exprimarea nivelului creşterii economice pe baza paritǎţii

puterii de cumpǎrare (PPC) 7

1.1.2.4. De la exprimare cantitativǎ la determinǎri calitative 9

1.2. Factori determinanţi ai creşterii şi dezvoltǎrii economice 12

1.2.1. Resursele umane 12

1.2.2. Resursele naturale 14

1.2.3. Formarea capitalului 14

1.2.4. Tehnologia sau progresul tehnic 15

1.2.5. Tipurile creşterii economice 16

1.2.6. Determinarea contribuţiei relative la creşterea economicǎ a

factorilor muncǎ, capital şi tehnologie 17

1.3. Avantajele şi costurile creşterii şi dezvoltǎrii economice 18

1.4. Dezvoltarea durabilǎ 19

1.4.1. Ce este dezvoltarea durabilǎ? 19

1.4.2. De ce dezvoltare durabila? 20

1.4.3. Marile provocǎri ale dezvoltǎrii durabile 21

1.4.4. Politicile dezvoltǎrii durabile 22

1.5. Ciclicitatea activitǎţii economice 23

1.5.1. Ciclicitatea - trǎsǎturǎ a dinamicii economice 23

1.5.2. Sursele fluctuaţiilor economice 25

Capitolul 2 Geneza teoriei dezvoltării 29

2.1. Precursori şi clasici 29

2.2. Locul lui J. Schumpeter în analiza problematicii dezvoltării 33

Capitolul 3 Teorii contemporane ale dezvoltării 36

3.1. Prezentare generală 36

3.2. Abordări ortodoxe ale dezvoltării

3.2.1. Teoriile privind acumularea de capital şi industrializarea

3.2.1.1. Teoria stadiilor creşterii sau dezvoltării economice

3.2.1.2. Alte teorii privind relaţia între economisire, investiţie şi

creştere economică în ţările în curs de dezvoltare

3.2.1.3. Teorii privind propagarea dezvoltării prin intermediul

relaţiilor dintre ramurile de activitate industrială

3.2.2. Teorii ortodoxe privind dualismul şi dezvoltarea axată pe agricultură

3.2.2.1. Modele ale “economiei duale”

3.2.2.2. Dezvoltări ale modelului lui W.A.Lewis

3.2.3. Teorii ortodoxe privind dezvoltarea prin deschidere spre piaţa

internaţională. Reînnoirea neoclasică

3.2.3.1. Critici la adresa teoriilor dezvoltării întemeiate pe strategia

industrializării pentru substituirea importurilor (ISI)

3.2.3.2. Adaptări ale modelului neoclassic: teoria creşterii prin schimb

internaţional şi analiza cost-avantaje

3.3. Abordarea heterodoxă a dezvoltării

3.3.1. Structuralismul şi evoluţia sa

3.3.2. Şcoala dependenţei

3.3.3. Abordarea dependenţei în afara Americii Latine

Extras din document

CAPITOLUL 1 CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Încheierea celui de-al doilea rǎzboi mondial şi finalizarea amplului proces al decolonizǎrii au pus ştiinţa economicǎ în faţa unor realitǎţi dramatice: pe o mare parte a planetei, pentru populaţiile ţǎrilor recent devenite independente, nu erau asigurate nici cele mai elementare condiţii de existenţă demne de secolul XX. Dezechilibrele care se dezvăluiau erau de o cu totul altǎ factura decât cele întâlnite în economiile occidentale avansate. Era vorba de o rǎmânere în urmǎ pe toate planurile, de o subdezvoltare ale cǎrei consecinţe se concretizau într-o mizerie umanǎ insuportabilǎ.

Cu toate eforturile depuse de fiecare stat în parte şi de comunitatea internaţionalǎ în ansamblu, prin intermediul instituţiilor O.N.U., astǎzi din cei peste şase miliarde de locuitori ai Terrei, circa un miliard de oameni (15% din populaţia lumii) trăiesc cu mai puţin de un dolar pe zi , iar 2,5 miliarde trăiesc cu mai puţin de 2 dolari pe zi. Peste 600 milioane sunt afectaţi de "sǎrǎcia extremǎ”, cu un venit mediu anual mai mic de 275 $. 15% din populaţia lumii trǎieşte, deci, cu mai puţin de 1 $/zi – standard pe care Europa de Vest şi SUA îl atinseserǎ cu douǎ secole în urmǎ. Aceştia sunt “sǎracii absoluţi”, cum îi denumea Robert Mc. Namara, fost preşedinte al Bǎncii Mondiale, adicǎ fiinţe umane care suferǎ de o condiţie de viaţǎ atât de degradatǎ, de boalǎ, analfabetism, malnutriţie şi mizerie încât, neasigurându-li-se satisfacerea necesitǎţilor umane de bazǎ, viaţa lor este la marginea existenţei fizice.

Potrivit estimǎrilor aceleiaşi Bǎnci Mondiale, la începutul anilor 1990, 11 milioane de copii sub cinci ani mureau în fiecare an în ţǎrile slab dezvoltate din cauza unor boli ce pot fi prevenite. La mijlocul anilor 1990, acest numǎr crescuse la 13 milioane, ceea ce înseamnǎ mai mult de 14.000 morţi pe orǎ1.

Conştientizarea acestor probleme a generat, dupǎ al doilea rǎzboi mondial, o bogatǎ literaturǎ economicǎ, axatǎ pe explicarea posibilitǎţilor, a cǎilor şi mecanismelor dezvoltǎrii economice. Studiile din acest domeniu au cunoscut o creştere exponenţialǎ, astfel încât, încǎ în 1963, într-o prefaţǎ la traducerea în limba francezǎ a lucrǎrii lui Arthur Lewis, laureat al premiului Nobel pentru economie, “Teoria creşterii economice”, economistul Gaston Leduc le aprecia a fi de ordinul a zecilor de mii2. De atunci, numǎrul lucrǎrilor (cǎrţi, studii, articole, comunicǎri, rapoarte) a continuat sǎ creascǎ, cercetǎrile efectuate constituindu-se într-o disciplinǎ economicǎ de sine stǎtǎtoare – Economia dezvoltǎrii.

1.1. Delimitǎri conceptuale. Mǎsurarea dezvoltǎrii economice

1.1.1. Delimitǎri conceptuale

Conform “Micului dicţionar enciclopedic”, dezvoltarea este, din punct de vedere filozofic, o “categorie desemnând o mişcare complexǎ, orientatǎ, cu caracter ireversibil, desfǎşuratǎ în ansamblu şi în final pe o linie ascendentǎ, de la inferior la superior, de la vechi la nou. Ea se realizeazǎ cu o succesiune nesfârşitǎ a schimbǎrilor, acumulǎrilor cantitative şi a transformǎrilor, salturilor calitative, a evoluţiei şi revoluţiei, a progresului şi regresului, care alcǎtuiesc laturi, aspecte inseparabile ale dezvoltǎrii, aflându-se într-o unitate indisolubilǎ”3.

Numeroşi economişti utilizeazǎ conceptul de “dezvoltare” pentru a desemna procesul creşterii economice în venit pe locuitor şi schimbǎrile fundamentale în structura economicǎ, prin care este generatǎ creşterea. Alţi economişti identificǎ dezvoltarea şi creşterea economicǎ, denumind prin aceste concepte un proces de sporire a venitului naţional, pe total sau pe locuitor, eventual însoţit de transformări structurale, ca o tendinţă fermă şi de durată4. Există şi puncte de vedere conform cărora creşterea şi dezvoltarea economică echivalează cu sporirea capacităţilor de producţie, a volumului producţiei sau a potenţialului economic5.

O definiţie mai integratoare a dezvoltării este cea oferită de François Perroux: “dezvoltarea este combinaţia schimbărilor mentale şi sociale ale unei populaţii care o fac aptă să-şi asigure creşterea, cumulativă şi durabilă, a produsului său real global”6.

În manuale universitare mai recente, se face o distincţie clară între cele două concepte. Astfel, “creşterea economică poate fi definită ca o majorare a capacităţii de producţie a unei ţări, identificată prin creşterea susţinută a venitului naţional real în decursul mai multor ani”7. Sau, “creşterea economică reprezintă expansiunea producţiei sau a PIB potenţial al unei ţări”8.

Exemplele de astfel de definiţii pot continua. În opinia noastră, prin creştere economică se înţelege sporirea produsului naţional real global şi pe locuitor al unei ţări, realizată pe termen lung. Dezvoltarea reprezintă procesul complex al creşterii producţiei naţionale pe locuitor, în condiţiile unor schimbări structurale majore vizând producţia, infrastructura, realocarea resurselor între sectoare, cât şi domeniul instituţional, cultural, mental.

Dezvoltarea presupune, deci, un ansamblu de transformări care modifică comportamentele, integrează progresele cunoaşterii, ameliorările aduse calificării forţei de muncă, cunoştinţele industriale, influenţând anticipările şi stimulând acumularea. Ea este un proces complex, în care aspectele economice se îmbină cu cele sociologice, psihologice şi politice ale vieţii omului şi societăţii. Dezvoltarea depăşeşte cu mult simpla performanţă economică, neconfundându-se cu creşterea economică definitǎ doar ca o sporire cantitativǎ a venitului global sau pe locuitor. Fiind un proces de acumulare ireversibil şi secular, dezvoltarea include nu numai fazele de creştere economicǎ, ci şi cele de crizǎ.

În literatura economicǎ, alǎturi de conceptele de creştere şi dezvoltare economicǎ se întâlnesc şi alţi termeni, cum ar fi: expansiunea economicǎ, progresul economic, progresul sau dezvoltarea socialǎ. Astfel, de exemplu, Colin Clark foloseşte termenul de progres economic în sensul în care alţi economişti occidentali utilizeazǎ conceptul de creştere sau dezvoltare. De aceea, cartea sa clasicǎ “Condiţiile progresului economic” ar putea fi intitulatǎ “Condiţiile creşterii economice”.

Preview document

Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 1
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 2
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 3
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 4
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 5
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 6
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 7
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 8
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 9
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 10
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 11
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 12
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 13
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 14
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 15
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 16
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 17
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 18
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 19
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 20
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 21
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 22
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 23
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 24
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 25
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 26
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 27
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 28
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 29
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 30
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 31
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 32
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 33
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 34
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 35
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 36
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 37
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 38
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 39
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 40
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 41
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 42
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 43
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 44
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 45
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 46
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 47
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 48
Teoria si Economia Dezvoltarii - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Teoria si Economia Dezvoltarii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Statistica si Modelarea Pietei Muncii in Romania

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România

Introducere Procesul bugetar, sub aspectul conţinutului, reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de instituţiile abilitate ale...

Dezvoltarea durabilă - Element cheie al politicii comunitare privind mediul înconjurător

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a conturat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri științifice...

Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea

INTRODUCERE Actualitatea temei Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (...

Identificarea de Alternative de Dezvoltare a Economiei Locale

1.1 Date generale 1.1.1 Scurt istoric. Cercetările de pâna acum au scos la iveală cele mai vechi urme de viaţă omenească din zona Câmpulungului...

Dezvoltarea durabilă în România în contextul integrării europene

1. CONCEPTUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ „Forma cea mai complexă a integrării economice regionale este dată de integrarea...

Creșterea și Dezvoltarea Economică

1) Creştere economică Proces global ce exprimă evoluţia ascendentă a unor mărimi economice agregate, în cadrul unui orizont de timp, la nivel...

Costuri și Beneficii ale Creșterii Economice

I. Politicile economice. Scurtă descriere. Politica economică este un ansamblu de obiective şi instrumente prin care statul acţionează asupra...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Motivarea Personalului

INTRODUCERE Prin motivatie se explica de ce oamenii aleg un anumit mod de actiune preferîndu-l altuia sau altora, de ce si-l mentin, uneori chiar...

Investitiile Straine Directe si Rolul Lor in Cresterea Economica

În conditiile globalizarii, problema investitiilor straine directe (ISD), influenta lor asupra modernizarii economiilor în tranzitie, continua sa...

Micro-Macro Economie

1. Identificaţi etapele de formare a teoriei economice ca ştiinţă şi descrieţi obiectul de studiu al teoriei economice şi al părţilor componente...

Etapele dezvoltării teoriei economice

Introducere Actualitatea temei: În sistemul științelor contemporane, știința economică ocupă un loc deosebit de important. Astăzi, nu există...

Dezvoltarea economică

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existenţe omul a încercat să-şi satisfacă nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Analiza fondului european al dezvoltării durabile

INTRODUCERE "Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care satisface nevoile prezente fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și...

Dezvoltare Regională

Introducere În acest articol ne propunem să analizăm principalele teorii care au stat la baza evoluţiei economiei regionale, selectând acele...

Ai nevoie de altceva?