Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu

Curs
8/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 166 în total
Cuvinte : 48458
Mărime: 1.78MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tatiana Dobrescu

Cuprins

CAPITOLUL I. GIMNASTICA – DISCIPLINĂ COMPONENTĂ A

SISTEMULUI DE EDUCAłIE FIZICĂ SI SPORT DIN ROMÂNIA .5

1.1. INTRODUCEREA GIMNASTICII ÎN SCOALĂ. 6

1.2. OBIECTIVELE GIMNASTICII ÎN SCOALĂ. 7

1.3. MIJLOACELE GIMNASTICII ÎN SCOALĂ. 7

1.4. RAMURILE GIMNASTICII ÎNTÂLNITE ÎN ANSAMBLUL ACTIVITĂłILOR DE EDUCAłIE FIZICĂ SI SPORT. 9

1.4.1. GIMNASTICA DE BAZĂ.9

1.4.2. GIMNASTICA DE PERFORMANłĂ.9

1.4.3. GIMNASTICA APLICATĂ LA ALTE DOMENII.12

CAPITOLUL II. GIMNASTICA ÎN PROGRAMA SCOLARĂ DE EDUCAłIE FIZICĂ DE LA CICLUL GIMNAZIAL.14

2.1. PREVEDERILE PROGRAMEI DE EDUCAłIE FIZICĂ LA CICLUL GIMNAZIAL.15

2.2. GIMNASTICA ÎN PROGRAMA DE EDUCAłIE FIZICĂ GIMNAZIALĂ . 16

2.3. PARTICULARITĂłI MORFO-FUNCłIONALE SI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR DIN CICLUL GIMNAZIAL. 19

CAPITOLUL III. CONłINUTUL GIMNASTICII ÎN STRUCTURA LECłIILOR DE EDUCAłIE FIZICĂ.21

3.1. TIPOLOGIA LECłIILOR CU TEME DIN GIMNASTICĂ. 22

3.2. STRUCTURA LECłIEI CU TEME DIN GIMNASTICĂ. 23

3.3. MODELE DE PROIECTE DIDACTICE CU TEME DIN GIMNASTICĂ. 26

CAPITOLUL IV. METODOLOGIA ÎNVĂłĂRII SI CONSOLIDĂRII CONłINUTULUI MOTRIC SPECIFIC GIMNASTICII .47

4.1. METODE SI PROCEDEE SPECIFICE INSTRUIRII ÎN GIMNASTICĂ. 48

4.2. FORMAREA SI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR SPECIFICE GIMNASTICII . 51

4.2.1. FORMAREA REPREZENTĂRII MISCĂRILOR.51

4.2.2. ÎNVĂłAREA MISCĂRILOR.52

4.2.3. CORECTAREA GRESELILOR.52

4.2.4. FIXAREA SI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR.53

4.3. INSTALAłII UTILIZATE ÎN PROCESUL DE ÎNSUSIRE A DEPRINDERILOR ÎN GIMNASTICĂ. 54

CAPITOLUL V. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR DE FRONT SI FORMAłII ÎN CICLUL GIMNAZIAL . 55

5.1. EXERCIłIILE DE FRONT SI FORMAłII – CARACTERISTICI, SISTEMATIZARE. 56

5.2. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR DE FRONT SI FORMAłII ÎN CICLUL GIMNAZIAL . 58

CAPITOLUL VI. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR DE DEZVOLTARE FIZICĂ GENERALĂ.60

6.1. EXERCIłIILE DE DEZVOLTARE FIZICĂ GENERALĂ - CARACTERISTICI, SISTEMATIZARE, MODELE. 61

6.1.1. EXERCIłII PENTRU EDUCAREA FORłEI.62

6.1.2. EXERCIłII PENTRU EDUCAREA MOBILITĂłII.66

6.1.3. EXERCIłII LIBERE (FĂRĂ OBIECTE).81

6.1.4. EXERCIłII CU PARTENER.85

6.1.5. EXERCIłII CU OBIECTE.87

6.1.6. EXERCIłII CU APARATE.95

6.2. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR DE DEZVOLTARE GENERALĂ LA CICLUL GIMNAZIAL . 106

CAPITOLUL VII PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR APLICATIVE LA CICLUL GIMNAZIAL.110

7.1. EXERCIłII APICATIVE – CARACTERISTICI, SISTEMATIZARE, MODELE OPERAłIONALE . 111

7.1.1. EXERCIłII APLICATIVE SPECIFICE GIMNASTICII. 112

7.1.2. EXERCIłII APLICATIVE NESPECIFICE GIMNASTICII . 114

7.2. PARTICULARITĂłILE PREDĂRII EXERCIłIILOR APLICATIVE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL GIMNAZIAL. 119

CAPITOLUL VIII. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR ACROBATICE LA CICLUL GIMNAZIAL.121

8.1. EXERCIłII ACROBATICE – CARACTERISTICI, SISTEMATIZARE, FISE TEHNICO-METODICE, MODELE 122

8.1.1. EXERCIłII ACROBATICE LIBERE.123

8.1.2. EXERCIłII ACROBATICE CU PARTENER SI ÎN GRUP.145

8.1.3. EXERCIłII ACROBATICE LA APARATE SPECIALE.150

8.2. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR ACROBATICE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL GIMNAZIAL. 151

CAPITOLUL IX. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII SĂRITURILOR CU SPRIJIN LA CICLUL GIMNAZIAL.154

9.1. SĂRITURILE CU SPRIJIN – CARACTERISTICI, SISTEMATIZARE. 155

9.2. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII SĂRITURILOR CU SPRIJIN ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL GIMNAZIAL . 163

Extras din document

CAPITOLUL I. GIMNASTICA – DISCIPLINĂ

COMPONENTĂ A SISTEMULUI DE EDUCAłIE FIZICĂ SI SPORT DIN ROMÂNIA

Scopul unităŃii de curs

 Formarea unei viziuni globale asupra problematicii gimnasticii în

învăŃământul gimnazial.

Obiective operaŃionale:

 să identifice obiectivele si caracteristicile gimnasticii scolare la nivel

gimnazial;

 să identifice ramurile, mijloacele si particularităŃile gimnasticii scolare

gimnaziale.

6

1.1. INTRODUCEREA GIMNASTICII ÎN SCOALĂ

Preocupări pentru introducerea gimnasticii în scoli au fost destul de frecvente

si timpurii. Astfel, în anul 1776, în timpul domnitorului Alexandru Ipsilanti,

regulamentul scolii domnesti de la Sf. Sava cuprindea instrucŃiuni asupra exerciŃiilor

corporale dar fără detalii. Aplicarea lor a fost însă sporadică.

Primul document în care apare cuvântul „gimnastică” este o cerere a

pastorului luteran Serai din 1830, adresată generalului Kieseleff prin care acesta

solicită înfiinŃarea unei scoli.

În 1832 sunt prevăzute în bugetul scolilor din łara Românească sume

necesare scolarizării a doi profesori de gimnastică de la Scoala Centrală din Craiova si

Sf. Sava din Bucuresti.

Cercetări mai recente arată existenŃa în scolile românesti din Transilvania a

unui „ludi magister” în anii 1836-1837 la Liceul Român din Beius.

În Moldova, Academia Mihăileană din Iasi a angajat în anul 1841 un profesor

de gimnastică italiană Luzzato.

Despre dezvoltarea gimnasticii la noi se poate vorbi după venirea profesorului

Gheorghe Moceanu (1831-1909) de la Cluj la Bucuresti. După anul 1862, timp de trei

decenii aceasta a activat pentru introducerea gimnasticii în scoală, în armată si pentru

înfiinŃarea societăŃilor de gimnastică.

Gheorghe Moceanu era adeptul lui Jahn si a scris singur sau în colaborare mai

multe manuale. Prima carte scrisă în 1839 se intitula „Carte de gimnastică” cu figuri si

text explicativ. A fost un pasionat al jocurilor populare a căror frumuseŃe a demonstrato

atât în Ńară cât si în străinătate. El a format si primii profesori care au funcŃionat

începând din anul 1876.

Legea instrucŃiei din 1864 introduce gimnastica si muzica vocală în liceu, dar

predarea era întâmplătoare din lipsa personalului pregătit.

Gimnastica devine obligatorie în scolile secundare în anul 1879 iar în anul

1893 prin reforma învăŃământului, Spiru Haret o introduce în scolile primare.

Programele prevedeau folosirea exerciŃiilor libere si la aparate.

Din îndemnul lui Spiru Haret în vacanŃa anului 1909-1910 are loc pentru

prima dată un curs oficial de gimnastică cu profesorii care erau deja în activitate.

Lupta sistemelor de gimnastică suedez si german pe plan internaŃional s-a

resimŃit si la noi mai ales în gimnastica scolară. Disputa celor doi protagonisti, prof.

Dumitru Ionescu adept al gimnasticii germane si prof. Ion Bucovineanu adept al

gimnasticii suedeze s-a finalizat prin oficializarea celui de-al doilea.

Legea învăŃământului secundar din anul 1928 schimbă termenul de gimnastică

folosit până atunci cu cel de educaŃie fizică si măreste numărul de ore săptămânal

afectat acestei discipline. Gimnastica este prezentă cu o pondere însemnată în toate

programele de educaŃie fizică.

1.2. OBIECTIVELE GIMNASTICII ÎN SCOALĂ

Datorită bogăŃiei de mijloace de care dispune, gimnastica în scoală urmăreste

realizarea următoarele obiective:

1. asigurarea dezvoltării corecte si armonioase a organismului în crestere;.

2. stimularea si îmbunătăŃirea funcŃiilor organismului uman, baza sănătăŃii si

a capacităŃii de efort;

3. educarea esteticii corporale si motrice prin formarea unei Ńinute corecte si

a expresivităŃii miscărilor;

4. dezvoltarea aptitudinilor motrice, în special a forŃei, supleŃei si

coordonării;

5. formarea deprinderilor si/sau priceperilor motrice specifice gimnasticii;

6. prevenirea si corectarea influenŃelor negative ale unor activităŃi

profesionale asupra organismului;

7. menŃinerea si dezvoltarea capacităŃii motrice la vârste înaintate;

8. formarea capacităŃii de practicare independentă a gimnasticii;.

9. formarea unor trăsături pozitive de personalitate ca: voinŃa, curajul,

perseverenŃa, stăpânirea de sine, disciplina constientă, răspunderea

personală.

Preview document

Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 1
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 2
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 3
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 4
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 5
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 6
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 7
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 8
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 9
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 10
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 11
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 12
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 13
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 14
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 15
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 16
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 17
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 18
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 19
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 20
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 21
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 22
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 23
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 24
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 25
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 26
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 27
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 28
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 29
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 30
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 31
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 32
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 33
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 34
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 35
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 36
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 37
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 38
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 39
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 40
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 41
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 42
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 43
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 44
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 45
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 46
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 47
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 48
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 49
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 50
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 51
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 52
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 53
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 54
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 55
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 56
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 57
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 58
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 59
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 60
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 61
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 62
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 63
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 64
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 65
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 66
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 67
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 68
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 69
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 70
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 71
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 72
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 73
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 74
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 75
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 76
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 77
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 78
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 79
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 80
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 81
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 82
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 83
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 84
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 85
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 86
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 87
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 88
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 89
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 90
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 91
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 92
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 93
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 94
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 95
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 96
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 97
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 98
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 99
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 100
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 101
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 102
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 103
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 104
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 105
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 106
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 107
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 108
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 109
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 110
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 111
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 112
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 113
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 114
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 115
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 116
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 117
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 118
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 119
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 120
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 121
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 122
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 123
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 124
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 125
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 126
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 127
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 128
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 129
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 130
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 131
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 132
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 133
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 134
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 135
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 136
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 137
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 138
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 139
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 140
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 141
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 142
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 143
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 144
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 145
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 146
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 147
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 148
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 149
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 150
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 151
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 152
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 153
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 154
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 155
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 156
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 157
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 158
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 159
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 160
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 161
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 162
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 163
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 164
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 165
Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu - Pagina 166

Conținut arhivă zip

  • Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu.pdf

Alții au mai descărcat și

Pregatirea Individualizata a Grupelor de Incepatori in Gimnastica Artistica Masculina

CAPITOLUL I IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI 1.1. Importanţa introducerii unor căi şi mijloace de individualizare în etapa iniţială de pregatire...

Metodologia Educatiei Fizice si Sportului

(an şcolar 2004-2005) Şcoala nr. 6, Cl. a VII-a C Profesor : Stan Catalin Semestrul/luna/saptamana/nr de lectie Componentele tematice ale...

Contribuții privind Experimentarea Metodei Stretching în Antrenamentul Jucătorilor de Fotbal

INTRODUCERE În urmǎ cu câtva timp sportul era socotit doar o distracţie pentru copii sau o modalitate de a-şi umple timpul liber pentru adulţii...

Studiu privind Metodologia de Organizare a Lecției de Educație Fizică la Gimnaziu

INTRODUCERE Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi complexe, complexitatea fiind determinată de conţinutul, structura, desfăşurarea şi...

Metoda Stretching a Mobilitatii Articulare in Activitatea de Fitness

Fiinţa umană se găseşte în faţa pericolului organic şi funcţional al vieţii moderne cu acumulări de toxine, pradă durerilor de tot felul; maladii...

Antrenamentul sportiv în gimnastica

1. INTRODUCERE - ARGUMENT Gimnastica în zilele noastre se caracterizează printr-un arsenal bogat de exerciții, ale căror dificultate și...

Dezvoltarea capacităților motrice aptitudinilor motrice - viteza

I. Generalități I.1. Definiția capacităților motrice Calitățile motrice sunt caracteristici înăscute ale organismului uman, dezvoltându-se de la...

Gimnastica Medicala - Deficientele Coloanei Vertebrale si Corectarea Lor prin Gimnastica Medicala

1. Scurt istoric Kinetoteapia profilactica sau terapeutica are la baza gimnastica medicala si are o istorie de foarte multi ani. În Egipt, China,...

Ai nevoie de altceva?