Electrotehnica

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Electrotehnica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 77 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Electrotehnica

Cuprins

C U P R I N S
1. Noţiuni fundamentale asupra sistemelor trifazate 4
1.1 Sisteme trifazate simetrice. 4
1.2 Producerea sistemului trifazat simetric de tensiuni electromotoare 6
1.3 Conexiunile sistemelor trifazate. 11
1.3.1. Conexiunea în stea. 11
1.3.2. Conexiunea în triunghi. 12
1.4. Câmpuri magnetice rotitoare. 13
1.4.1. Vectorul câmp magnetic rotitor. 13
1.4.2. Câmp magnetic radial, cu repartiţie sinusoidală în spatiu, rotitor 15
2. Rezolvarea circuitelor electrice trifazate. 17
2.1. Rezolvarea circuitelor trifazate echilibrate, alimentate cu un sistem simetric
de tensiuni. 17
2.1.1. Receptoare trifazate echilibrate în stea. 17
2.1.2. Receptoare trifazate echilibrate în triunghi. 20
2.1.3. Puteri în reţelele trifazate echilibrate. 22
2.2. Rezolvarea circuitelor trifazate dezechilibrate alimentate de la un sistem
nesimetric de tensiuni 24
2.2.1. Teorema potenţialului punctului neutru. 24
2.2.2. Receptor dezechilibrat în triunghi. 26
2.2.3. Puteri în reţelele trifazate dezechilibrate. 28
3. Metoda componentelor simetrice. 29
3.1. Teorema componentelor simetrice. 29
3.2. Filtre pentru componente simetrice 31
3.2.1. Filtre pentru componente homopolare 31
3.2.2. Filtru pentru componenta directă şi inversă a tensiunilor de linie 32
3.3. Proprietăţi ale componentelor simetrice. 33
3.4. Circuite trifazate echilibrate, alimentate cu tensiuni nesimetrice. 34
3.5. Circuite trifazate dezechilibrate, alimentate cu tensiuni nesimetrice. 36
3.6. Aplicarea metodei componentelor simetrice la calculul curenţilor
de scurtcircuit. 38
3.7. Calculul puterilor în circuitele trifazate cu ajutorul componentelor simetrice 40
4. Instruire asistată de calculator - Circuite de curent alternativ 41
APLICAŢIE - SIMULAREA FUNCŢIONĂRII CIRCUITELOR TRIFAZATE 42
5. Metodica predării disciplinelor tehnice. 45
5.1. Rolul disciplinelor tehnice în formarea profesională 45
5.2. Metodologia predării circuitelor de curent alternativ 46
5.3. Evaluarea randamentului şcolar 47
5.4. Proiectarea tehnologiei didactice a temei 48
5.4.1. Consideraţii generale asupra temei 48
5.4.2. Structura tehnologiei didactice 48
5.4.3. Proiectarea sistemului de lecţii 49
5.4.4. Proiectarea unei unităţi de învăţare corespunzătoare temei:
CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZATE. 57
5.4.5. Proiectarea unei lecţii 61
5.5. Strategii de evaluare a performan]elor }colare 67
5.5.1 Proiectarea evalu@rii. 67
5.5.2 Func]iile evalu@rii 69
5.5.3 Metode }i instrumente de evaluare 70
5.6. Formarea profesională - obiectiv prioritar al învăţământului tehnologic
modern 76
Bibliografie 78

Extras din document

Formarea profesional@ a for]ei de munc@ prin ^nv@]@m$ntul de specialitate, trebuie s@ r@spund@ comenzii sociale, ^n deplin acord cu descoperirile }tiin]ei }i tehnicii.

Ca urmare, }coala trebuie s@ asigure preg@tirea elevilor pentru noi achizi]ii }i formarea de competen]e dincolo de zidurile ei. %n acest context, procesul de instruire trebuie bine organizat de profesor, astfel ^nc$t elevul s@ dob$ndeasc@ cuno}tin]ele de specialitate, s@-}i formeze capacit@]i intelectuale }i deprinderi de ac]iune prin efort propriu. Acest obiectiv se poate realiza numai dac@ procesul de ^nv@]@m$nt este abordat ca un sistem unitar ^n care se acord@ o importan]@ deosebit@ conexiunii inverse care permite reglarea din mers a procesului instructiv-educativ.

%n prezent, eficien]a actului educativ este dat@ de disponibilit@]ile educa]iei de adaptare }i autoreglare fa]@ de sfid@rile tot mai numeroase ale spa]iului social, care ast@zi manifest@ tendin]a de l@rgire, globalizare. De aici promovarea imperativ@ a educa]iei pentru schimbare }i o preg@tire profesional@ anticipativ@ at$t a profesorilor c$t }i a elevilor.

Lucrarea de fa]@ este structurat@ ^n trei p@r]i:

- %n prima parte a lucr@rii problematica abordat@ trateaz@ no]iunile fundamentale privind sistemele trifazate. Se trateaz@: caracteristicile }i propriet@]ile circuitelor trifazate de curent alternativ, rezolvarea circuitelor electrice trifzate, metoda componentelor simetrice.

- %n partea a doua a lucr@rii este realizat@ o aplica]ie practic@ ^n LabVIEW prin care se simuleaz@ func]ionarea circuitelor trifazate de curent alternativ.

- %n partea a treia a lucr@rii este tratat@ metodica pred@rii cuno}tin]elor de Electrotehnic@ }i m@sur@ri electrice la {coala de Arte }i Meserii.

1. NO[IUNI FUNDAMENTALE ASUPRA SISTEMELOR TRIFAZATE

Sistemul trifazat de circuite - reprezintă un ansamblu de trei circuite electrice în care acţionează trei tensiuni electromotoare alternative, cu aceeaşi frecvenţă, dar cu fazele iniţiale diferite. Cele trei tensiuni electromotoare formează un sistem trifazat de tensiuni electromotoare, iar curenţii care circulă prin aceste trei circuite (numite deobicei fazele sistemului trifazat) formează un sistem trifazat de curenţi.

Sistemul trifazat de curenţi care circulă prin cele trei faze are forma:

(1.1)

În complex simplificat (deoarece au aceeaşi frecvenţă),sistemul trifazat de curenţi se scrie:

; ; (1.2)

1.1. SISTEME TRIFAZATE SIMETRICE

Un sistem trifazat simetric este un sistem de trei mărimi sinusoidale care au aceeaşi valoare efectivă şi sunt defazate între ele cu acelaşi unghi

Acesta este de succesiune directă dacă secvenţa I1, I2, I3 se obţine prin parcurgere în sens orar, sau de succesiune inversă dacă aceeaşi secvenţă se obţine prin parcurgere în sens antiorar (trigonometric).

În figura 1.1 este reprezentată diagrama fazorială a unui sistem simetric direct de curenţi, iar în figura 1.2 este reprezentarea în funcţie de timp a valorilor instantanee a curenţilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Electrotehnica.doc