Electrotehnică

Curs
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 16361
Mărime: 586.74KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

C U P R I N S

1. Noţiuni fundamentale asupra sistemelor trifazate 4

1.1 Sisteme trifazate simetrice. 4

1.2 Producerea sistemului trifazat simetric de tensiuni electromotoare 6

1.3 Conexiunile sistemelor trifazate. 11

1.3.1. Conexiunea în stea. 11

1.3.2. Conexiunea în triunghi. 12

1.4. Câmpuri magnetice rotitoare. 13

1.4.1. Vectorul câmp magnetic rotitor. 13

1.4.2. Câmp magnetic radial, cu repartiţie sinusoidală în spatiu, rotitor 15

2. Rezolvarea circuitelor electrice trifazate. 17

2.1. Rezolvarea circuitelor trifazate echilibrate, alimentate cu un sistem simetric

de tensiuni. 17

2.1.1. Receptoare trifazate echilibrate în stea. 17

2.1.2. Receptoare trifazate echilibrate în triunghi. 20

2.1.3. Puteri în reţelele trifazate echilibrate. 22

2.2. Rezolvarea circuitelor trifazate dezechilibrate alimentate de la un sistem

nesimetric de tensiuni 24

2.2.1. Teorema potenţialului punctului neutru. 24

2.2.2. Receptor dezechilibrat în triunghi. 26

2.2.3. Puteri în reţelele trifazate dezechilibrate. 28

3. Metoda componentelor simetrice. 29

3.1. Teorema componentelor simetrice. 29

3.2. Filtre pentru componente simetrice 31

3.2.1. Filtre pentru componente homopolare 31

3.2.2. Filtru pentru componenta directă şi inversă a tensiunilor de linie 32

3.3. Proprietăţi ale componentelor simetrice. 33

3.4. Circuite trifazate echilibrate, alimentate cu tensiuni nesimetrice. 34

3.5. Circuite trifazate dezechilibrate, alimentate cu tensiuni nesimetrice. 36

3.6. Aplicarea metodei componentelor simetrice la calculul curenţilor

de scurtcircuit. 38

3.7. Calculul puterilor în circuitele trifazate cu ajutorul componentelor simetrice 40

4. Instruire asistată de calculator - Circuite de curent alternativ 41

APLICAŢIE - SIMULAREA FUNCŢIONĂRII CIRCUITELOR TRIFAZATE 42

5. Metodica predării disciplinelor tehnice. 45

5.1. Rolul disciplinelor tehnice în formarea profesională 45

5.2. Metodologia predării circuitelor de curent alternativ 46

5.3. Evaluarea randamentului şcolar 47

5.4. Proiectarea tehnologiei didactice a temei 48

5.4.1. Consideraţii generale asupra temei 48

5.4.2. Structura tehnologiei didactice 48

5.4.3. Proiectarea sistemului de lecţii 49

5.4.4. Proiectarea unei unităţi de învăţare corespunzătoare temei:

CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZATE. 57

5.4.5. Proiectarea unei lecţii 61

5.5. Strategii de evaluare a performan]elor }colare 67

5.5.1 Proiectarea evalu@rii. 67

5.5.2 Func]iile evalu@rii 69

5.5.3 Metode }i instrumente de evaluare 70

5.6. Formarea profesională - obiectiv prioritar al învăţământului tehnologic

modern 76

Bibliografie 78

Extras din document

Formarea profesional@ a for]ei de munc@ prin ^nv@]@m$ntul de specialitate, trebuie s@ r@spund@ comenzii sociale, ^n deplin acord cu descoperirile }tiin]ei }i tehnicii.

Ca urmare, }coala trebuie s@ asigure preg@tirea elevilor pentru noi achizi]ii }i formarea de competen]e dincolo de zidurile ei. %n acest context, procesul de instruire trebuie bine organizat de profesor, astfel ^nc$t elevul s@ dob$ndeasc@ cuno}tin]ele de specialitate, s@-}i formeze capacit@]i intelectuale }i deprinderi de ac]iune prin efort propriu. Acest obiectiv se poate realiza numai dac@ procesul de ^nv@]@m$nt este abordat ca un sistem unitar ^n care se acord@ o importan]@ deosebit@ conexiunii inverse care permite reglarea din mers a procesului instructiv-educativ.

%n prezent, eficien]a actului educativ este dat@ de disponibilit@]ile educa]iei de adaptare }i autoreglare fa]@ de sfid@rile tot mai numeroase ale spa]iului social, care ast@zi manifest@ tendin]a de l@rgire, globalizare. De aici promovarea imperativ@ a educa]iei pentru schimbare }i o preg@tire profesional@ anticipativ@ at$t a profesorilor c$t }i a elevilor.

Lucrarea de fa]@ este structurat@ ^n trei p@r]i:

- %n prima parte a lucr@rii problematica abordat@ trateaz@ no]iunile fundamentale privind sistemele trifazate. Se trateaz@: caracteristicile }i propriet@]ile circuitelor trifazate de curent alternativ, rezolvarea circuitelor electrice trifzate, metoda componentelor simetrice.

- %n partea a doua a lucr@rii este realizat@ o aplica]ie practic@ ^n LabVIEW prin care se simuleaz@ func]ionarea circuitelor trifazate de curent alternativ.

- %n partea a treia a lucr@rii este tratat@ metodica pred@rii cuno}tin]elor de Electrotehnic@ }i m@sur@ri electrice la {coala de Arte }i Meserii.

1. NO[IUNI FUNDAMENTALE ASUPRA SISTEMELOR TRIFAZATE

Sistemul trifazat de circuite - reprezintă un ansamblu de trei circuite electrice în care acţionează trei tensiuni electromotoare alternative, cu aceeaşi frecvenţă, dar cu fazele iniţiale diferite. Cele trei tensiuni electromotoare formează un sistem trifazat de tensiuni electromotoare, iar curenţii care circulă prin aceste trei circuite (numite deobicei fazele sistemului trifazat) formează un sistem trifazat de curenţi.

Sistemul trifazat de curenţi care circulă prin cele trei faze are forma:

(1.1)

În complex simplificat (deoarece au aceeaşi frecvenţă),sistemul trifazat de curenţi se scrie:

; ; (1.2)

1.1. SISTEME TRIFAZATE SIMETRICE

Un sistem trifazat simetric este un sistem de trei mărimi sinusoidale care au aceeaşi valoare efectivă şi sunt defazate între ele cu acelaşi unghi

Acesta este de succesiune directă dacă secvenţa I1, I2, I3 se obţine prin parcurgere în sens orar, sau de succesiune inversă dacă aceeaşi secvenţă se obţine prin parcurgere în sens antiorar (trigonometric).

În figura 1.1 este reprezentată diagrama fazorială a unui sistem simetric direct de curenţi, iar în figura 1.2 este reprezentarea în funcţie de timp a valorilor instantanee a curenţilor.

Preview document

Electrotehnică - Pagina 1
Electrotehnică - Pagina 2
Electrotehnică - Pagina 3
Electrotehnică - Pagina 4
Electrotehnică - Pagina 5
Electrotehnică - Pagina 6
Electrotehnică - Pagina 7
Electrotehnică - Pagina 8
Electrotehnică - Pagina 9
Electrotehnică - Pagina 10
Electrotehnică - Pagina 11
Electrotehnică - Pagina 12
Electrotehnică - Pagina 13
Electrotehnică - Pagina 14
Electrotehnică - Pagina 15
Electrotehnică - Pagina 16
Electrotehnică - Pagina 17
Electrotehnică - Pagina 18
Electrotehnică - Pagina 19
Electrotehnică - Pagina 20
Electrotehnică - Pagina 21
Electrotehnică - Pagina 22
Electrotehnică - Pagina 23
Electrotehnică - Pagina 24
Electrotehnică - Pagina 25
Electrotehnică - Pagina 26
Electrotehnică - Pagina 27
Electrotehnică - Pagina 28
Electrotehnică - Pagina 29
Electrotehnică - Pagina 30
Electrotehnică - Pagina 31
Electrotehnică - Pagina 32
Electrotehnică - Pagina 33
Electrotehnică - Pagina 34
Electrotehnică - Pagina 35
Electrotehnică - Pagina 36
Electrotehnică - Pagina 37
Electrotehnică - Pagina 38
Electrotehnică - Pagina 39
Electrotehnică - Pagina 40
Electrotehnică - Pagina 41
Electrotehnică - Pagina 42
Electrotehnică - Pagina 43
Electrotehnică - Pagina 44
Electrotehnică - Pagina 45
Electrotehnică - Pagina 46
Electrotehnică - Pagina 47
Electrotehnică - Pagina 48
Electrotehnică - Pagina 49
Electrotehnică - Pagina 50
Electrotehnică - Pagina 51
Electrotehnică - Pagina 52
Electrotehnică - Pagina 53
Electrotehnică - Pagina 54
Electrotehnică - Pagina 55
Electrotehnică - Pagina 56
Electrotehnică - Pagina 57
Electrotehnică - Pagina 58
Electrotehnică - Pagina 59
Electrotehnică - Pagina 60
Electrotehnică - Pagina 61
Electrotehnică - Pagina 62
Electrotehnică - Pagina 63
Electrotehnică - Pagina 64
Electrotehnică - Pagina 65
Electrotehnică - Pagina 66
Electrotehnică - Pagina 67
Electrotehnică - Pagina 68
Electrotehnică - Pagina 69
Electrotehnică - Pagina 70
Electrotehnică - Pagina 71
Electrotehnică - Pagina 72
Electrotehnică - Pagina 73
Electrotehnică - Pagina 74
Electrotehnică - Pagina 75
Electrotehnică - Pagina 76
Electrotehnică - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Electrotehnica.doc

Alții au mai descărcat și

Protecții Electrice și Electronice

Tema de proiect Se dă reţeaua electrică de mai jos: Ss 110kV LEA k1 110kV TR k2 24kV G TSIB1 TSIB1 k3 6kV LM k4 M Se cunosc : -...

Echipamente pentru încălzire, ventilat și aer condiționat

Să se proiecteze un sistem de încălzire electrică în pardoseală pentru apartamentul din fig. 1 situat la parterul unui bloc cu parter şi patru...

Studiul Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit

ARGUMENT Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în urmă cu un secol şi jumătate au deschis o eră nouă a...

Aparate electrocasnice

Capitolul I Introducere Panourile radiante sunt corpuri care transforma energia electrica in unde inflarosii (unde termice).Transferul de energie...

Acționări electrice

SA1 1) Prin marirea numarului de trepte ale reostatului de pornire se obtine o crestere exponentiala a timpului total de pornire. Un numar mai...

Electrotehnica

Cap. I. Electrotehnica: Studiază sistematic fenomenele electromagnetice in stransă corelare cu fenomenele mecanice, acustice, termice in...

Studiul Antenelor Simetrice și Nesimetrice

Dipolul simetric se compune din douã conductoare simetrice situate de-a lungul unei axe la distantã relativ micã între ele (fig. 3.1). La capetele...

Antene Speciale

4.1. Antena canal de undã 4.1.1. Prezentarea antenei Datoritã avantajelor pe care le prezintã, antenele canal de undã au cãpãtat o largã...

Te-ar putea interesa și

Reproiectarea Sistemului de Management la SC Electrotehnica SA

Capitolul I I Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei S.C....

Electrotehnica

Transformatoare electrice.Un aparat electromag care transf marimile electrice de circuit(tens,curenti)sub care se transmite energia electromag de...

Bazele Electrotehnicii

1.Clasificarea elementelor dipolare de circuit Elemente de circuit pasive Rezistorul Bobina Condensatorul Elemente de circuit active...

Proiect didactic - Apărate electrice de conectare și protecție și scule utilizate în electrotehnică și electronică

Scoala gimnaziala „LIVIU REBREANU” Disciplina: Educatie tehnologica Clasa: a VIII-a Data: 28.11.2019 Titlul lectiei: APARATE ELECTRICE DE...

Standardizarea în Industria Electrotehnică

1. Noţiuni de bază Prin standardizare se înţelege reglementarea tehnică, unitară, organizată, care stabileşte norme şi prescripţii privitoare la...

Materiale electrotehnice

1. DE CE „MATERIALE MAGNETICE” Este cunoscut faptul că Pământul este cel mai mare magnet permanent, generator al unui câmp magnetic a cărui...

Materiale Electrotehnice

CURSUL 1 INTRODUCERE În construcţia dispozitivelor electrotehnice şi electronice intră materiale cu funcţii diverse, ale căror caracteristici...

Cursuri Electrotehnica Anul I UTC

BIBLIOGRAFIE 1. N. Bogoevici, Electrotehnica si masurari electrice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979 2. L. E. Petrean, D. C....

Ai nevoie de altceva?