Audit Financiar

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 40152
Mărime: 165.47KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Sorin Briciu, Conf. Univ. Dr. Adela Socol, Drd. Florentina Sas
Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia Facultatea de Ştiinţe Catedra de Finanţe-Contabilitate

Cuprins

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective.20

Lecţia 1.1. Definiţia şi rolul auditului financiar.20

Lecţia 1.2. Obiectivele auditului financiar.23

Lecţia 1.3. Tipologia formelor de audit.25

Modulul 2. Organizarea activităţii de audit financiar.32

Lecţia 2.1. Cadrul de referinţă pentru audit.32

Lecţia 2.2. Standardele Internaţionale de Audit.34

Lecţia 2.3. Reguli de conduită etică şi profesională a auditorului.36

Lecţia 2.4. Camera Auditorilor Financiari din România.42

Modulul 3. Tehnici şi proceduri specifice de audit financiar.48

Lecţia 3.1. Tehnica sondajului.48

Lecţia 3.2. Tehnica observării fizice.51

Lecţia 3.3. Procedura confirmării directe.52

Lecţia 3.4. Tehnica interviului.53

Lecţia 3.5. Tehnica examinării analitice.53

Lecţia 3.6. Tehnica testării sistemelor şi conturilor semnificative.54

Lecţia 3.7. Tehnica examinării conturilor anuale.56

Modulul 4. Etapele şi fazele auditului financiar.62

Lecţia 4.1. Pregătirea auditului financiar.63

Unitatea de învăţare 4.1.1. Cunoaşterea entităţii.63

Unitatea de învăţare 4.1.2. Stabilirea pragului de semnificaţie.64

Unitatea de învăţare 4.1.3. Evaluarea riscului de audit al entităţii.67

Unitatea de învăţare 4.1.4. Acceptarea mandatului şi stabilirea condiţiilor auditului.69

Unitatea de învăţare 4.1.5. Întocmirea planului şi programului de audit.62

Lecţia 4.2. Efectuarea propriu-zisă a auditului financiar.73

Unitatea de învăţare 4.2.1. Evaluarea controlului intern.73

Unitatea de învăţare 4.2.2. Controlul conturilor.79

Unitatea de învăţare 4.2.3. Examenul situaţiilor financiare.82

Lecţia 4.3. Finalizarea activităţii şi formularea opiniei de audit.93

Unitatea de învăţare 4.3.1. Tratamentul evenimentelor ulterioare datei bilanţului.93

Unitatea de învăţare 4.3.2. Lucrări necesare închiderii misiunii.94

Unitatea de învăţare 4.3.3. Elaborarea raportului de audit.96

Unitatea de învăţare 4.3.4. Stabilirea opiniei.101

Lecţia 4.4. Documentarea lucrărilor de audit.103

Unitatea de învăţare 4.4.1. Rolul şi cerinţele documentării.103

Unitatea de învăţare 4.4.2. Dosarul exerciţiului şi dosarul permanent.106

Modulul 5. Misiuni speciale şi misiuni conexe de audit.113

Lecţia 5.1. Misiuni speciale de audit.113

Lecţia 5.2. Examenul informaţiilor financiare previzionate.115

Lecţia 5.3. Misiuni de examen limitat al situaţiilor financiare.117

Lecţia 5.4. Misiuni de examen pe bază de proceduri convenite.118

Lecţia 5.5. Misiuni de compilare a informaţiilor financiare.119

Bibliografie.123

Extras din document

Modulul 1. Auditul financiar contabil –

Definire, rol şi obiective

Scopul unităţii de curs:

- Redarea unei imagini relevante asupra problematicii auditului;

- Prezentarea obiectivelor auditului financiar;

- Redarea criteriilor care stau la baza auditului financiar;

- Analizarea formelor de exercitare ale auditului financiar.

Obiective operaţionale:

După ce vor studia acest capitol, studenţii vor putea să:

- definească auditul;

- explice rolul auditului financiar;

- identifice obiectivele auditului financiar;

- prezinte criteriile care stau la baza auditului financiar;

- prezinte diferenţe între formele de exercitare ale auditului.

Timp de studiu: 2 ore

Lecţia 1.1. Definiţia şi rolul auditului financiar

Auditul, respectiv examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii reprezentărilor contabile şi financiare, a constituit şi constituie cheia de boltă pentru probitatea şi credibilitatea tranzacţiilor economice.

Activitatea de audit reprezintă o examinare profesională a unei informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate.

Denumirea de audit îşi are originea din latinescul „audiere”, care înseamnă a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta.

Organizaţiile economice şi sociale au produs întotdeauna informaţii contabil financiare. Nevoia de a verifica aceste informaţii implică un control al conturilor, o revizuire a acestora, o examinare critică efectuată de persoane de specialitate independente.

Realizarea oricărei misiuni de audit la organizaţiile economice, implică existenţa unor reguli precise, formalizate, cunoscute şi acceptate de emiţătorii şi receptorii informaţiei supuse auditului.

Aceste reguli sunt definite la nivel general naţional sau internaţional. Se ajunge la noţiunea de normă, care permite aprecierea calităţii unui audit în raport cu un sistem de referinţă.

Auditul financiar conduce la formarea unei judecăţi asupra conturilor şi nu la elaborarea situaţiilor financiare. Este un domeniu de acţiune în contabilitatea financiară şi deschide numeroase linii de cercetare.

Auditul nu era decât un ansamblu de norme, metode şi tehnici. După 1970 situaţia s-a schimbat în lumea anglo-americană, iar auditul financiar devine un domeniu de cercetare matur şi dezvoltat. Conceptul de raţionament profesional joacă un rol important în audit fiind împrumutate de la psihologii diverse cadre teoretice relative în luarea deciziilor.

Auditul este o intervenţie specifică, metodică de examinare critică şi evaluare fondată pe un referenţial contabil. Este un proces complex care constă în reunirea şi evaluarea de o manieră obiectivă şi sistematică a probelor relative la aserţiuni ce vizează faptele şi evenimentele economice. Scopul său este de a garanta corespondenţa între aceste aserţiuni şi criteriile admise, de a comunica rezultatele acestor investigaţii utilizatorilor interesaţi. Aceste elemente definitorii se aplică atât auditului financiar cât şi celui operaţional.

Auditul operaţional dezvoltat în ţările Uniunii Europene are ca obiectiv analiza riscurilor şi deficienţelor existente într-o entitate individuală sau de grup, în scopul de a acorda consiliere, recomandări, sau de a propune noi strategii pentru ameliorarea performanţelor .

Auditul de gestiune este cel mai cunoscut de marele public din lumea anglo-saxonă ţinând cont de descoperirile de fraudă prin probe convingătoare, deturnări de fonduri sau risipă, fie a purta o judecată critică asupra operaţiunilor de gestiune sau a performanţelor unei entităţi sau persoane ce sunt responsabile.

Rolul auditului financiar.

Auditul financiar are rolul de a:

- verifica respectarea cadrului conceptual al contabilităţii (postulate, principii, norme şi reguli de evaluare) general acceptate, a procedurilor interne stabilite de managementul agentului economic (audit intern şi statutar). Procedura reprezintă o înlănţuire logică de operaţiuni cu scopul de a atinge un anumit obiectiv.

- verifica şi certifica reflectarea corectă în contabilitate a situaţiilor financiare, imaginea lor fidelă, clară şi completă pe întregul exerciţiu financiar. Corelarea acestor verificări cu modul de aplicare a legislaţiei contabile inclusiv a Cadrului general de armonizare a reglementărilor contabile, Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborate de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (I.A.S.C.) .

Din Standardele Internaţionale de Contabilitate se desprinde că acest organism internaţional I.A.S.C., are următoarele obiective principale:

- să elaboreze în interesul public, un set unic de standarde globale de contabilitate cu o calitate ridicată, inteligibile şi cu caracter executoriu, care să solicite în situaţiile financiare şi în alte raportări financiare, informaţii calitative transparente şi comparabile, astfel încât să ajute participanţii pe pieţele de capital ale lumii, precum şi alţi utilizatori să îşi fundamenteze deciziile economice;

- să promoveze şi să accepte aplicarea riguroasă a acestor standarde;

- să găsească soluţii calitative pentru realizarea convergenţelor standardelor naţionale de contabilitate şi a standardelor internaţionale de contabilitate.

Preview document

Audit Financiar - Pagina 1
Audit Financiar - Pagina 2
Audit Financiar - Pagina 3
Audit Financiar - Pagina 4
Audit Financiar - Pagina 5
Audit Financiar - Pagina 6
Audit Financiar - Pagina 7
Audit Financiar - Pagina 8
Audit Financiar - Pagina 9
Audit Financiar - Pagina 10
Audit Financiar - Pagina 11
Audit Financiar - Pagina 12
Audit Financiar - Pagina 13
Audit Financiar - Pagina 14
Audit Financiar - Pagina 15
Audit Financiar - Pagina 16
Audit Financiar - Pagina 17
Audit Financiar - Pagina 18
Audit Financiar - Pagina 19
Audit Financiar - Pagina 20
Audit Financiar - Pagina 21
Audit Financiar - Pagina 22
Audit Financiar - Pagina 23
Audit Financiar - Pagina 24
Audit Financiar - Pagina 25
Audit Financiar - Pagina 26
Audit Financiar - Pagina 27
Audit Financiar - Pagina 28
Audit Financiar - Pagina 29
Audit Financiar - Pagina 30
Audit Financiar - Pagina 31
Audit Financiar - Pagina 32
Audit Financiar - Pagina 33
Audit Financiar - Pagina 34
Audit Financiar - Pagina 35
Audit Financiar - Pagina 36
Audit Financiar - Pagina 37
Audit Financiar - Pagina 38
Audit Financiar - Pagina 39
Audit Financiar - Pagina 40
Audit Financiar - Pagina 41
Audit Financiar - Pagina 42
Audit Financiar - Pagina 43
Audit Financiar - Pagina 44
Audit Financiar - Pagina 45
Audit Financiar - Pagina 46
Audit Financiar - Pagina 47
Audit Financiar - Pagina 48
Audit Financiar - Pagina 49
Audit Financiar - Pagina 50
Audit Financiar - Pagina 51
Audit Financiar - Pagina 52
Audit Financiar - Pagina 53
Audit Financiar - Pagina 54
Audit Financiar - Pagina 55
Audit Financiar - Pagina 56
Audit Financiar - Pagina 57
Audit Financiar - Pagina 58
Audit Financiar - Pagina 59
Audit Financiar - Pagina 60
Audit Financiar - Pagina 61
Audit Financiar - Pagina 62
Audit Financiar - Pagina 63
Audit Financiar - Pagina 64
Audit Financiar - Pagina 65
Audit Financiar - Pagina 66
Audit Financiar - Pagina 67
Audit Financiar - Pagina 68
Audit Financiar - Pagina 69
Audit Financiar - Pagina 70
Audit Financiar - Pagina 71
Audit Financiar - Pagina 72
Audit Financiar - Pagina 73
Audit Financiar - Pagina 74
Audit Financiar - Pagina 75
Audit Financiar - Pagina 76
Audit Financiar - Pagina 77
Audit Financiar - Pagina 78
Audit Financiar - Pagina 79
Audit Financiar - Pagina 80
Audit Financiar - Pagina 81
Audit Financiar - Pagina 82
Audit Financiar - Pagina 83
Audit Financiar - Pagina 84
Audit Financiar - Pagina 85
Audit Financiar - Pagina 86
Audit Financiar - Pagina 87
Audit Financiar - Pagina 88
Audit Financiar - Pagina 89
Audit Financiar - Pagina 90
Audit Financiar - Pagina 91
Audit Financiar - Pagina 92
Audit Financiar - Pagina 93
Audit Financiar - Pagina 94
Audit Financiar - Pagina 95
Audit Financiar - Pagina 96
Audit Financiar - Pagina 97
Audit Financiar - Pagina 98
Audit Financiar - Pagina 99
Audit Financiar - Pagina 100
Audit Financiar - Pagina 101
Audit Financiar - Pagina 102
Audit Financiar - Pagina 103
Audit Financiar - Pagina 104
Audit Financiar - Pagina 105
Audit Financiar - Pagina 106
Audit Financiar - Pagina 107
Audit Financiar - Pagina 108
Audit Financiar - Pagina 109
Audit Financiar - Pagina 110
Audit Financiar - Pagina 111
Audit Financiar - Pagina 112
Audit Financiar - Pagina 113
Audit Financiar - Pagina 114
Audit Financiar - Pagina 115
Audit Financiar - Pagina 116
Audit Financiar - Pagina 117
Audit Financiar - Pagina 118
Audit Financiar - Pagina 119
Audit Financiar - Pagina 120
Audit Financiar - Pagina 121
Audit Financiar - Pagina 122
Audit Financiar - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Raport de Audit Financiar

În executarea misiunii încredintate, vã prezentãm Raportul de audit financiar si certificare a bilantului contabil al S.C. BETA S.R.L.Satu Mare...

Garda Financiară și Atribuțiile sale de Control

INTRODUCERE ’’Sa nu faci multe legi, si chiar de le faci vezi sa fie bune si mai cu seama ai grija sa fie ascultate si aduse la îndeplinire,...

Independența Auditului Public Intern din Cadrul Consiliului Județean cluj-napoca

Introducere Activitatea administrației publice are ca scop satisfacerea necesității intereselor publice generale ale cetățenilor. Însă cum acest...

Riscurile Auditului Financiar

1.1. Noţiuni introductive Evaluarea riscului de audit este efectuată în primele faze ale procesului de planificare a auditului, după colectarea...

Principiile și Obiectivele Auditului Bancar

Auditul reprezintă, în viziunea multor autori, activitatea de examinare profesională a unei informaţii cu scopul de a exprima o opinie responsabilă...

Proiect Audit Financiar

Auditul trebuie efectuat astfel incât să fie respectate principiile sale de bază. Obiectivele auditului stabilite cu exactitate trebuie consemnate...

Auditul Financiar

Ce este auditul? Prin audit se înţelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă, în vederea exprimării unei...

Ai nevoie de altceva?