Finanțe Publice

Curs
8.9/10 (11 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 198 în total
Cuvinte : 63968
Mărime: 361.73KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stancu Valentina

Cuprins

CUPRINS

Tema 1. Conceptul şi funcţiile finanţelor

1. Conceptul de finanţe. Esenţa şi structura.

2. Obiectul de studiu şi conţinutul disciplinei: Finanţe publice.

3. Legătura finanţelor publice cu alte ştiinţe economice şi sociale.

4. Funcţiile finanţelor publice şi rolul lor în economia modernă.

Tema 2: Politica financiară

1.Politica social economică a statului. Conceptul de politică financiară.

2.Tipuri de politică financiară.

3.Direcţii esenţiale ale politicii financiare în Republica Moldova.

Tema 3. Mecanismul financiar

1. Conceptul de mecanism financiar, structura şi funcţionalitatea acestuia.

2. Sistemul fondurilor financiare.

3. Metodele administrative de gestiune financiară.

4. Pîrghiile economico – financiare.

5. Instituţii şi organe cu atribuţii în sfera activităţii financiare

6. Norme reglementării juridice privind activitatea financiară.

Tema 4. Sistemul cheltuielilor publice

1. Conţinutul economic al cheltuielilor publice.

2. Clasificarea cheltuielilor publice.

3. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor publice.

Tema 5. Cheltuielile publice pentru acţiuni social - culturale

1. Conceptul de cheltuieli publice pentru acţiuni social – culturale.

2. Cheltuieli publice pentru învăţământ.

3. Cheltuieli pentru cultură şi artă.

4. Cheltuieli pentru ocrotirea sănătăţii.

5. Cheltuieli pentru securitatea socială

Tema 6. Cheltuielile publice privind administraţia de stat, ordinea de stat şi apărarea

1. Cheltuielile privind serviciile publice generale.

2. Cheltuielile bugetare pentru apărarea naţională, cheltuieli militare

Tema 7. Cheltuieli bugetare pentru obiective şi acţiuni economice

1. Conţinutul, nivelul şi structura cheltuielilor pentru acţiuni şi obiective economice.

2. Sursele de finanţare a cheltuielilor pentru acţiuni şi obiective economice.

3. Cheltuielile publice privind cercetarea-dezvoltarea.

4. Determinarea eficienţei economice a cheltuielilor pentru acţiuni şi obiective economice.

Tema 8. Sistemul resurselor financiare publice

1. Conţinutul economic al resurselor financiare publice.

2. Componentele resurselor financiare publice.

3. Tendinţe în evoluţia resurselor financiare publice.

Tema 9. Impozitele – forma principală a resurselor financiare publice

1. Apariţia şi evoluţia impozitelor

2. Conţinutul social-economic şi funcţiile impozitelor

3. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de către stat

4. Elementele impozitului

5. Principiile de impunere

6. Aşezarea şi perceperea impozitelor

7. Clasificarea impozitelor

8. Sistemul fiscal al Republica Moldova

Tema 10. Impozitele directe

1. Caracteristica impozitelor directe

2. Impozitele reale

3. Impozitele personale

4. Impozitele pe venit

5. Impozitele pe avere

6. Dubla impunere internaţională

Tema 11 . Impozite indirecte

1. Caracteristica impozitelor indirecte

2. Taxele de consumaţie

3. Monopolurile fiscale

4. Taxele vamale

5. Caracteristica generală a taxelor

Tema 12: Bugetul de stat şi procesul bugetar

1. Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat

2. Principiile bugetare

3. Procesul bugetar

Tema 13: Creditul public

1. Împrumuturile de stat: esenţa şi trăsăturile caracteristice

2. Destinaţia şi rolul împrumuturilor de stat

3. Tehnica împrumutului de stat

4. Operaţiuni aferente împrumuturilor de stat

Extras din document

Cuvânt înainte

Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strîns legate de apariţia şi consolidarea statului.

Ştiinţa finanţelor publice este o ramură importantă a ştiinţei economice, care face progrese permanente, cerute şi generate de mobilitatea mare a fenomenelor economice, sociale şi politice care au loc în societăţile contemporane.

Finanţele publice, în primul rînd, reprezintă un mijloc de acoperire a cheltuielilor cu funcţionarea sectorului public, în al doilea rînd, finanţele publice sunt un mijloc de intervenţie economică şi socială.

Finanţele publice formează un domeniu de cercetări care tratează, în special, problemele veniturilor şi cheltuielilor publice. În perioada contemporană, aceste probleme se împart în cîteva mari diviziuni: venitul public, cheltuiala publică, trezoreria publică, datoria publică, politica şi mecanismul financiar, anumite probleme ale sistemului fiscal în ansamblu, cum ar fi caracteristica impozitelor şi taxelor, clasificarea acestora, politica fiscală etc.

În prezent, impozitele, taxele, contribuţiile şi împrumuturile de stat, subvenţiile, alocaţiile şi transferurile bugetare reprezintă nu numai metode de colectare şi repartizare a resurselor financiare publice, dar şi instrumente aplicate de structurile guvernamentale, pentru a direcţiona dezvoltarea economică şi socială a ţării conform obiectivelor stabilite.

Organele financiare, cadrele de conducere şi specialiştii din instituţiile publice, din regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, ca şi din celelalte unităţi care participă la procesul de colectare, repartizare şi utilizare a resurselor financiare publice, sunt chemate să îndeplinească un rol activ în fundamentarea deciziilor autorităţilor publice, în raţionalizarea opţiunilor bugetare, în creşterea eficienţei cu care sunt folosite resursele materiale, umane, financiare şi valutare de care dispun.

Finanţele publice reprezintă una din disciplinile esenţiale de profil atît pentru studenţii de la specialităţile „Finanţe şi Contabilitatea Firmei”, „Fiscalitate şi Administare Financiară”, „Bănci şi Burse de Valori”, cît şi pentru studenţii altor specialităţi de profil economic.

Disciplina „Finanţe publice” are o însemnătate importantă în formarea viitorilor economişti, contribuind la formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul finanţelor la nivel macroeconomic.

Această lucrare cuprinde aspecte teoretice şi aplicaţii practice, elaborate pe baza standardului curricular la disciplina „Finanţe publice”.

Tema 1. Conceptul şi funcţiile finanţelor

5. Conceptul de finanţe. Esenţa şi structura.

6. Obiectul de studiu şi conţinutul disciplinei: Finanţe publice.

7. Legătura finanţelor publice cu alte ştiinţe economice şi sociale.

8. Funcţiile finanţelor publice şi rolul lor în economia modernă.

1. Conceptul de finanţe: esenţa şi structura.

Din punct de vedere etimologic cuvîntul “finanţe” îşi are originea din limba latină şi însemna “plata în bani”.

În secolele XIV-XV în Franţa circulau aşa expresii ca “financ” - o sumă de bani sau venit al statului, “finaces” – patrimoniul statului. În secolul XVI, în limba germană se folosea expresia “finaz” – plata în bani.

Conceptul de finanţe s-a conturat pe fundalul practicării formelor de exprimare bănească a diferitelor procese economice, sociale şi în legătură cu apariţia şi dezvoltarea primelor forme statale de organizare a societăţii. Conţinutul finanţelor reliefează procese de exprimare valorică şi mişcare a valorii sub formă bănească, pentru satisfacerea nevoilor de desfăşurare a diverselor activităţi.

Deci noţiunea „finanţe” reprezintă sume de bani sau conturi băneşti ce se administrează de către stat, persoane juridice sau persoane fizice ca şi formă sub care se realizează procesele de adunare şi distribuire a resurselor băneşti în cadrul activităţilor economico-sociale (impozitele, subvenţiile, alocaţiile).

Conceptul de finanţe poate fi privit sub două aspecte:

- în sens restrîns – vizează operaţiunile, procesele şi relaţiile economice efectuate în formă bănească, dar desemnînd în esenţă procesul de repartiţie al produsului naţional.

- în sens larg – conceptul de finanţe include ansamblul operaţiunilor băneşti legate nu numai de repartiţia produsului naţional, dar şi de formarea, circulaţia şi consumul produsului naţional.

Toate relaţiile economice dintre persoanele fizice şi juridice, în măsura în care se exprimă în formă bănească, reprezintă finanţele. Relaţia „bani – marfă, marfă – bani”, include suportul obiectiv al realizării proceselor financiare, de acumulare a resurselor în formă bănească şi de distribuire, utilizare a acestor resurse. În acest context, banul reprezintă un instrument de utilitate socială, devenit în prezent un drept de creanţă.

Finanţele – reprezintă procesele economice şi relaţiile sociale, tehnici specifice de procurare şi utilizare a resurselor băneşti pentru satisfacerea nevoilor privind activitatea persoanelor fizice, juridice inclusiv a statului. Conceptul contemporan al Finanţelor redat în schema 2.

La categoria generală de finanţe se include mai multe componente:

1. Finanţele private – această categorie financiară se caracterizează, în principal, prin faptul că participanţii la aceste relaţii şi procese sunt persoane fizice sau juridice a căror activitate se bazează pe proprietatea privată. Fondurile de resurse băneşti ce se administrează la nivelul acestor participanţi sunt destinate satisfacerii de nevoi proprii ale persoanelor respective. Capitalul întreprinderilor private serveşte desfăşurării activităţii respective şi realizării obiectivelor proprii.

2. Finanţele publice – se caracterizează prin participarea directă la procesele generale financiare ale statului ca beneficiar al resurselor băneşti acumulate şi în calitate de utilizator al resurselor respective.

Finanţele publice cuprind mai multe categorii financiare:

- bugetul de stat,

- asigurările sociale,

- creditul.

Caracteristica semnificativă a finanţelor publice constă în aceea că procesele şi relaţiile financiare respective se desfăşoară în legătură directă cu satisfacerea unor nevoi colective.

2. Obiectul de studiu şi conţinutul disciplinei „Finanţe publice”

Obiectul de studiu al „Finanţelor publice” trebuie să ia în considerare omul, trebuinţele şi preferinţele acestuia, determinările sociale la care el este supus. Din acest considerent „Finanţele publice” este o ştiinţă socială. În urma experienţei acumulate şi a cercetărilor efectuate au fost perfecţionate metodele de lucru folosite în practica financiară. În acest context se poate vorbi de caracterul obiectiv al existenţei finanţelor şi ca rezultat apariţia unei ştiinţe care utilizează fondurile publice;

Trebuie deci să subliniem că obiectul de studiu al „Finanţelor publice” în linii generale îl constituie:

1. Cheltuielile publice pentru furnizarea de bunuri şi servicii şi realizarea transferurilor cu scop social.

2. Veniturile publice, ce au ca sursă principală impozitarea.

3. Împrumuturile publice şi datoriile publice.

Studiind „Finanţele publice”, trebuie să ţinem cont şi de faptul că acestea formează expresia fenomenelor politice şi sunt determinate de acestea.

În teoria economică conţinutul economic al “Finanţelor publice” este abordat în mod diferit:

1. Teoria clasică (A. Smith, D. Ricardo, A. Wagner) – statul – “paznic de noapte”, deci, funcţia principală este – apărarea ţării. Finanţele publice aveau ca scop asigurarea resurselor necesare pentru întreţinerea instituţiilor publice, şi cea mai principală problemă era menţinerea echilibrului între veniturile şi cheltuielile bugetare.

Preview document

Finanțe Publice - Pagina 1
Finanțe Publice - Pagina 2
Finanțe Publice - Pagina 3
Finanțe Publice - Pagina 4
Finanțe Publice - Pagina 5
Finanțe Publice - Pagina 6
Finanțe Publice - Pagina 7
Finanțe Publice - Pagina 8
Finanțe Publice - Pagina 9
Finanțe Publice - Pagina 10
Finanțe Publice - Pagina 11
Finanțe Publice - Pagina 12
Finanțe Publice - Pagina 13
Finanțe Publice - Pagina 14
Finanțe Publice - Pagina 15
Finanțe Publice - Pagina 16
Finanțe Publice - Pagina 17
Finanțe Publice - Pagina 18
Finanțe Publice - Pagina 19
Finanțe Publice - Pagina 20
Finanțe Publice - Pagina 21
Finanțe Publice - Pagina 22
Finanțe Publice - Pagina 23
Finanțe Publice - Pagina 24
Finanțe Publice - Pagina 25
Finanțe Publice - Pagina 26
Finanțe Publice - Pagina 27
Finanțe Publice - Pagina 28
Finanțe Publice - Pagina 29
Finanțe Publice - Pagina 30
Finanțe Publice - Pagina 31
Finanțe Publice - Pagina 32
Finanțe Publice - Pagina 33
Finanțe Publice - Pagina 34
Finanțe Publice - Pagina 35
Finanțe Publice - Pagina 36
Finanțe Publice - Pagina 37
Finanțe Publice - Pagina 38
Finanțe Publice - Pagina 39
Finanțe Publice - Pagina 40
Finanțe Publice - Pagina 41
Finanțe Publice - Pagina 42
Finanțe Publice - Pagina 43
Finanțe Publice - Pagina 44
Finanțe Publice - Pagina 45
Finanțe Publice - Pagina 46
Finanțe Publice - Pagina 47
Finanțe Publice - Pagina 48
Finanțe Publice - Pagina 49
Finanțe Publice - Pagina 50
Finanțe Publice - Pagina 51
Finanțe Publice - Pagina 52
Finanțe Publice - Pagina 53
Finanțe Publice - Pagina 54
Finanțe Publice - Pagina 55
Finanțe Publice - Pagina 56
Finanțe Publice - Pagina 57
Finanțe Publice - Pagina 58
Finanțe Publice - Pagina 59
Finanțe Publice - Pagina 60
Finanțe Publice - Pagina 61
Finanțe Publice - Pagina 62
Finanțe Publice - Pagina 63
Finanțe Publice - Pagina 64
Finanțe Publice - Pagina 65
Finanțe Publice - Pagina 66
Finanțe Publice - Pagina 67
Finanțe Publice - Pagina 68
Finanțe Publice - Pagina 69
Finanțe Publice - Pagina 70
Finanțe Publice - Pagina 71
Finanțe Publice - Pagina 72
Finanțe Publice - Pagina 73
Finanțe Publice - Pagina 74
Finanțe Publice - Pagina 75
Finanțe Publice - Pagina 76
Finanțe Publice - Pagina 77
Finanțe Publice - Pagina 78
Finanțe Publice - Pagina 79
Finanțe Publice - Pagina 80
Finanțe Publice - Pagina 81
Finanțe Publice - Pagina 82
Finanțe Publice - Pagina 83
Finanțe Publice - Pagina 84
Finanțe Publice - Pagina 85
Finanțe Publice - Pagina 86
Finanțe Publice - Pagina 87
Finanțe Publice - Pagina 88
Finanțe Publice - Pagina 89
Finanțe Publice - Pagina 90
Finanțe Publice - Pagina 91
Finanțe Publice - Pagina 92
Finanțe Publice - Pagina 93
Finanțe Publice - Pagina 94
Finanțe Publice - Pagina 95
Finanțe Publice - Pagina 96
Finanțe Publice - Pagina 97
Finanțe Publice - Pagina 98
Finanțe Publice - Pagina 99
Finanțe Publice - Pagina 100
Finanțe Publice - Pagina 101
Finanțe Publice - Pagina 102
Finanțe Publice - Pagina 103
Finanțe Publice - Pagina 104
Finanțe Publice - Pagina 105
Finanțe Publice - Pagina 106
Finanțe Publice - Pagina 107
Finanțe Publice - Pagina 108
Finanțe Publice - Pagina 109
Finanțe Publice - Pagina 110
Finanțe Publice - Pagina 111
Finanțe Publice - Pagina 112
Finanțe Publice - Pagina 113
Finanțe Publice - Pagina 114
Finanțe Publice - Pagina 115
Finanțe Publice - Pagina 116
Finanțe Publice - Pagina 117
Finanțe Publice - Pagina 118
Finanțe Publice - Pagina 119
Finanțe Publice - Pagina 120
Finanțe Publice - Pagina 121
Finanțe Publice - Pagina 122
Finanțe Publice - Pagina 123
Finanțe Publice - Pagina 124
Finanțe Publice - Pagina 125
Finanțe Publice - Pagina 126
Finanțe Publice - Pagina 127
Finanțe Publice - Pagina 128
Finanțe Publice - Pagina 129
Finanțe Publice - Pagina 130
Finanțe Publice - Pagina 131
Finanțe Publice - Pagina 132
Finanțe Publice - Pagina 133
Finanțe Publice - Pagina 134
Finanțe Publice - Pagina 135
Finanțe Publice - Pagina 136
Finanțe Publice - Pagina 137
Finanțe Publice - Pagina 138
Finanțe Publice - Pagina 139
Finanțe Publice - Pagina 140
Finanțe Publice - Pagina 141
Finanțe Publice - Pagina 142
Finanțe Publice - Pagina 143
Finanțe Publice - Pagina 144
Finanțe Publice - Pagina 145
Finanțe Publice - Pagina 146
Finanțe Publice - Pagina 147
Finanțe Publice - Pagina 148
Finanțe Publice - Pagina 149
Finanțe Publice - Pagina 150
Finanțe Publice - Pagina 151
Finanțe Publice - Pagina 152
Finanțe Publice - Pagina 153
Finanțe Publice - Pagina 154
Finanțe Publice - Pagina 155
Finanțe Publice - Pagina 156
Finanțe Publice - Pagina 157
Finanțe Publice - Pagina 158
Finanțe Publice - Pagina 159
Finanțe Publice - Pagina 160
Finanțe Publice - Pagina 161
Finanțe Publice - Pagina 162
Finanțe Publice - Pagina 163
Finanțe Publice - Pagina 164
Finanțe Publice - Pagina 165
Finanțe Publice - Pagina 166
Finanțe Publice - Pagina 167
Finanțe Publice - Pagina 168
Finanțe Publice - Pagina 169
Finanțe Publice - Pagina 170
Finanțe Publice - Pagina 171
Finanțe Publice - Pagina 172
Finanțe Publice - Pagina 173
Finanțe Publice - Pagina 174
Finanțe Publice - Pagina 175
Finanțe Publice - Pagina 176
Finanțe Publice - Pagina 177
Finanțe Publice - Pagina 178
Finanțe Publice - Pagina 179
Finanțe Publice - Pagina 180
Finanțe Publice - Pagina 181
Finanțe Publice - Pagina 182
Finanțe Publice - Pagina 183
Finanțe Publice - Pagina 184
Finanțe Publice - Pagina 185
Finanțe Publice - Pagina 186
Finanțe Publice - Pagina 187
Finanțe Publice - Pagina 188
Finanțe Publice - Pagina 189
Finanțe Publice - Pagina 190
Finanțe Publice - Pagina 191
Finanțe Publice - Pagina 192
Finanțe Publice - Pagina 193
Finanțe Publice - Pagina 194
Finanțe Publice - Pagina 195
Finanțe Publice - Pagina 196
Finanțe Publice - Pagina 197
Finanțe Publice - Pagina 198

Conținut arhivă zip

  • Finante Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Taxei pe Valoare Adaugata in Cadrul SC Agatia SRL

INTRODUCERE Termenul de impozit provine din latinescul “imponere” (a stabili cu forţa). În pre capitalism cu termenul de impozit erau denumite tot...

Evoluția Datoriei Publice în România

CAPITOLUL I DATORIA PUBLICĂ 1.1 Concept privind datoria publică şi formele de manifestare a acesteia Finanţarea cheltuielilor publice, trebuie...

Analiza Cheltuielilor Publice în România

1. Cheltuielile publice – concept si trasaturi Conceptul de cheltuieli publice este indisolubil legat de conceptul de sector public, care poate fi...

Rolul Finantelor Publice in Realizarea Distributiei Echitabile

1. Rolul finantelor publice în evolutia societatii 1.1. Prezentare generala a rolului finantelor De la aparitia si manifestarea finantelor pâna...

Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova

Actualitatea temei cercetate. În condiţiile actuale, cheltuielile publice nu sunt numai resurse de acoperire a necesităţilor statului, mai mult,...

Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice

CAPITOLUL 1 FORMELE IMPOZITELOR INDIRECTE ȘI TRĂSĂTURILE ACESTORA 1.1 Trăsăturile distinctive ale impozitelor indirecte Principala sursă de...

Cauzele creșterii cheltuielilor publice

In cadrul acestui proiect ne-am propus sa analizam cauzele cresterii cheltuielilor publice, intrucat prin acestea sunt reflectate preferintele...

Cheltuieli Publice pentru Învățământ

Capitolul I. Introducere. Caracterizare generală. Politica socială a fiecărui stat urmăreşte asigurarea resurselor financiare publice pentru...

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Cap.1 Elemente de teorie fiscală 1.1 Definirea taxelor şi impozitelor Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Descentralizarea și Autonomia Finanțelor Publice Locale

CAPITOLUL I FINANTELE PUBLICE LOCALE-IN CONTEXTUL PROCESULUI DESCENTRALIZARII FINANCIARE 1.Conceptul finantelor publice locale pe plan...

Locul și Rolul Impozitelor pe Avere în Sistemele Moderne de Impozite

CAPITOLUL 1. LOCUL IMPOZITELOR PE AVERE ÎN SISTEMUL DE IMPOZITE ACTUAL Pentru clasificarea impozitelor se folosesc mai multe criterii deoarece...

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Publice ale României

Structura bugetelor publice Bugetele publice se compun din două părţi: partea de venituri şi partea de cheltuieli. Evidenţierea distinctă a...

Sursele de finanțare a bugetului de stat

1.INTRODUCERE Bugetul de stat constituie principala componentă a sistemului bugetar. În economia modernă, bugetul de stat nu mai constituie un...

Ai nevoie de altceva?