Finanțele Întreprinderii

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 172 în total
Cuvinte : 51165
Mărime: 535.13KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ariton Doinita

Cuprins

CAPITOLUL I

FUNCŢIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 3

CAPITOLUL II

INFORMATIILE FINANCIARE DE BAZA 6

2.1. Rolul informaţiilor contabile şi managementul financiar al întreprinderii 6

2.2. Efectele principiilor contabile asupra informaţiei economice 8

2.3. Prelucrarea informaţiilor contabile

2.3.1. Studiul descriptiv al bilanţului

2.3.2 Studiul descriptiv al contului "Profit şi Pierderi"

2.3.2.1. Structura contului "Profit şi Pierderi"

2.3.2.2. Soldurile intermediare de gestiune 17

2.4. Analiza financiară a întreprinderii prin metoda indicatorilor 50

2.5. Analiza financiară a întreprinderii prin dinamica fluxurilor financiare

2.5.1. Excedentul brut al exploatării (EBE)

2.5.2. Capacitatea de autofinanţare (CAF)

2.6. Diagnosticul financiar

2.6.1. Etapele analizei diagnostic şi caracterizarea acestora

2.6.2 Diagnosticul financiar si diagnosticul strategic

2.6.3. Cuantificarea influenţei factorilor şi grile pentru evaluarea potenţialului de viabilitate a unei întreprinderi 79

2.7. Folosirea analizei SWOT pentru aprecierea întreprinderii în raport cu competentele cerute de mediul înconjurător

2.8. Factorii endogeni şi contextuali de influenţă asupra activităţii şi performantelor întreprinderii.

CAPITOLUL III

PREVIZIUNEA FINANCIARA PE TERMEN SCURT

3.1. Finanţarea ciclului de exploatare 95

3.2. Fondul de rulment normat

3.2.1. Metoda sintetică de determinare a fondului de rulment normat (evaluarea globală)

3.2.2. Metoda analitică de determinare a fondului de rulment normat (evaluarea componentă cu componentă) 98

3.3. Elaborarea bugetului de trezorerie. Fluxurile de trezorerie. 108

3.4. Echilibrarea bugetului de trezorerie 115

3.5. Evaluarea si controlul strategiei financiare pe termen scurt

3.5.1. Evaluarea si controlul strategiei gestiunii activelor circulante

3.5.2. Evaluarea si controlul strategiei gestiunii datoriilor pe termen scurt 121

CAPITOLUL IV

PREVIZIUNEA FINANCIARA PE TERMEN MEDIU SI LUNG

4.1. Principalele surse de finanţare pe termen mediu şi lung 125

4.2. Planul de finanţare 142

4.3. Restricţii şi criterii in creditarea pe termen lung 147

4.4. Evaluarea şi controlul strategiei financiare pe termen lung. 153

TESTE – GRILA 155

ÎNTREBARI DE SINTEZĂ 160

BIBLIOGRAFIE 163

Extras din document

CAPITOLUL I

FUNCŢIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII

Funcţia financiară a întreprinderii rezultă din convergenţa unor factori de ordin teoretic şi practic, structural şi conjunctural. Dezvoltarea tehnicilor de management şi a teoriei financiare a permis finanţelor întreprinderii să depăşească cadrul juridic şi contabil tradiţional. In prezent, funcţia contabilă dispune de o doctrină coerentă, iar politica financiară se sprijină pe concepte specifice, întrucât dezvoltarea întreprinderilor a impus mobilizarea de capitaluri foarte mari, iar diminuarea lichidităţii, ca efect al investiţiei ridică cu mai multă acuitate rezolvarea unor probleme de gestiune a trezoreriei.

Funcţia financiară a întreprinderii are:

1. rol operaţional, care implică luarea unor decizii, în special de colectare a capitalurilor, fără de care întreprinderea nu se poate constitui şi funcţiona. Acest rol vizează asigurarea fluxurilor financiare în strânsă legătură cu mediul înconjurător. Domeniul operaţional cuprinde încasarea creanţelor asupra clienţilor şi plata furnizorilor, gestiunea trezoreriei, negocierea creditelor bancare, relaţiile cu organismele financiare şi realizarea operaţiilor de împrumut;

2. rol funcţional, care constă în participarea la prelucrarea şi difuzarea informaţiilor necesare gestiunii întreprinderii şi acordarea de asistenţă de specialitate celorlalte funcţii ale întreprinderii;

3. rol politic, care constă în integrarea într-un tot a constrângerilor externe, sociale, economice, financiare şi politice care influenţează întreprinderea şi de care depinde creşterea şi autonomia acesteia.

Activitatea întreprinderii poate fi redată prin următoarele trei funcţii: funcţia de producţie, funcţia de comercializare şi funcţia financiară care se corelează între ele, iar toate la un loc au legături cu mediul extern, prin fluxuri fizice şi financiare. Astfel, sectorul de producţie, prin intermediul celui de aprovizionare procură de la furnizori (mediul extern), materii prime şi materiale pe care le transformă în produse finite. Materiile prime şi materialele se procură pe baza resurselor financiare alocate de sectorul financiar. La rândul său, sectorul de comercializare primeşte de la sectorul de producţie produse finite, pe care trebuie să le vândă pe piată, ceea ce se realizează cu ajutorul unor resurse financiare puse la dispoziţie, tot de către sectorul financiar. Sectorul financiar, după cum se observă, alimentează cu sume de bani şi celelalte sectoare şi îşi formează resursele financiare atât din vânzarea produselor, cât şi de pe piaţa monetară şi financiară.

Importanţa funcţiei financiare este dată de faptul că ea reprezintă motorul indispensabil al activităţilor industriale şi comerciale, modulul lor central, orice defecţiune a acesteia punând în pericol întreprinderea în ansamblul său.

Funcţia financiară furnizează şi menţine resursele de capital, oferind conducerii întreprinderii un sistem de indicatori proprii de urmărire şi control, care contribuie la orientarea tuturor activităţilor pe care le grupează în două categorii:

- activităţi cu efecte directe asupra capitalului (emiterea de acţiuni şi obligaţiuni, contractarea de credite şi rambursarea lor, încasări şi plăţi;

- activităţi cu efecte indirecte asupra capitalului (lucrări de contabilitate, de analiză şi control), care au însă un rol hotărâtor în conducerea întreprinderii, directivând celelalte funcţiuni ale întreprinderii.

Delimitarea acestor activităţi reprezintă un principiu al organizării financiare, care impune existenţa a două resorturi financiare : unul de trezorerie şi celălalt de analiză şi control.

Alt principiu de organizare financiară constă în demarcarea netă a lucrărilor de previziune de cele de execuţie, ceea ce reclamă ca aceste activităţi să se desfăşoare în compartimente diferite.

O sarcină importantă a funcţiei financiare este apărarea patrimoniului, iar în acest scop activitatea financiară trebuie structurată astfel încât să asigure:

- condiţii optime pentru efectuarea verificărilor privind integritatea patrimoniului;

- informarea corectă şi completă a conducerii asupra neregulilor;

- observarea la timp a tendinţelor noi în derularea fenomenelor economico-sociale şi pregătirea unor decizii favorabile întreprinderii în viitor.

Funcţia financiar-contabilă este cea care asigură resursele financiare necesare firmei ca să aplice strategia sau strategiile pentru care a optat, orice modificare strategică antrenând, de cele mai multe ori, schimbări pe măsură, ale strategiilor funcţionale financiare şi ale politicilor financiare.

Abordarea funcţiei financiar-contabile trebuie făcută conform specificului ei, sub două aspecte:

• sub aspectul activităţii interne a firmei, orientată şi desfăşurată astfel încât să asigure realizarea profitului, fapt ce impune existenţa unui sistem de evidenţă a tuturor cheltuielilor pe care le generează activitatea desfăşurată şi a contribuţiei diferitelor componente organizatorice la crearea profitului;

• sub aspectul activităţii externe a firmei, perspectivă în care firma constituie obiect de plasare a capitalurilor de către deţinătorii acestora - organisme financiare, alte firme, persoane fizice etc. - ceea ce impune existenţa unui sistem de evidenţiere a rezultatelor economico-financiare care să permită evaluarea corectă a rentabilităţii viitoare a capitalurilor investite.

Conform abordărilor de pe cele două planuri menţionate, strategiile financiar-contabile şi politicile corespunzătoare acestora privesc:

• organizarea compartimentelor de profil şi sistemele de gestiune ale acestora;

• obţinerea capitalurilor necesare şi gestionarea judicioasă a acestora;

• coordonatele activităţii financiare viitoare;

• bugetarea activităţilor;

• controlul contabilizării patrimoniului şi a beneficiilor.

Problemele importante ale funcţiei financiar-contabile, la care fac referire strategiile funcţionale specifice şi politicile ce decurg din acestea sunt următoarele:

• Gestiunea contabilă, pe care se bazează gestiunea financiară şi care reprezintă ansamblul tehnicilor de înregistrare a cheltuielilor şi veniturilor, asigură obţinerea informaţiilor indispensabile managementului firmei, pentru luarea deciziei privind desfăşurarea activităţii acesteia.

• Obţinerea resurselor financiare necesare activităţii curente a firmei şi dezvoltării ei - problema esenţială este aceea referitoare la alegerea resurselor angajate - capitaluri permanente (în care se includ modificările de capital, autofinanţarea, împrumuturile pe termen lung şi cele pe termen mediu) şi capitaluri pe termen scurt (mijloacele de finanţare trezoreriei firmei)- şi nivelul acestora. Alegerea surselor de finanţare se face în funcţie de o serie de factori restrictivi.

• Structura resurselor financiare ale firmei, avându-se în vedere obiectivul urmărit: maximizarea profitului sau maximizarea cifrei de afaceri.

• Evaluarea oportunităţilor de investiţie, presupune determinarea rentabilităţii în perspectivă a investiţiilor pe care intenţionează să le facă firma, în raport cu anumite criterii, realizând o ierarhizare a proiectelor reţinute.

Cheia succesului financiar constă în crearea valorii. Problema este de a şti cum. În diverse domenii este suficient a se citi o carte şi de a aplica ceea ce s-a citit. Dar în domeniul financiar aceasta nu este suficient. Cei care doresc să profeseze în acest domeniu au nevoie nu numai de ştiinţă, dar şi de experienţă precum şi de creativitate. O carte nu poate sa suplinească aceste calităţi, poate însă să prezinte conceptele şi cunoştinţele de la care se porneşte raţionamentul unor bune decizii financiare.

Preview document

Finanțele Întreprinderii - Pagina 1
Finanțele Întreprinderii - Pagina 2
Finanțele Întreprinderii - Pagina 3
Finanțele Întreprinderii - Pagina 4
Finanțele Întreprinderii - Pagina 5
Finanțele Întreprinderii - Pagina 6
Finanțele Întreprinderii - Pagina 7
Finanțele Întreprinderii - Pagina 8
Finanțele Întreprinderii - Pagina 9
Finanțele Întreprinderii - Pagina 10
Finanțele Întreprinderii - Pagina 11
Finanțele Întreprinderii - Pagina 12
Finanțele Întreprinderii - Pagina 13
Finanțele Întreprinderii - Pagina 14
Finanțele Întreprinderii - Pagina 15
Finanțele Întreprinderii - Pagina 16
Finanțele Întreprinderii - Pagina 17
Finanțele Întreprinderii - Pagina 18
Finanțele Întreprinderii - Pagina 19
Finanțele Întreprinderii - Pagina 20
Finanțele Întreprinderii - Pagina 21
Finanțele Întreprinderii - Pagina 22
Finanțele Întreprinderii - Pagina 23
Finanțele Întreprinderii - Pagina 24
Finanțele Întreprinderii - Pagina 25
Finanțele Întreprinderii - Pagina 26
Finanțele Întreprinderii - Pagina 27
Finanțele Întreprinderii - Pagina 28
Finanțele Întreprinderii - Pagina 29
Finanțele Întreprinderii - Pagina 30
Finanțele Întreprinderii - Pagina 31
Finanțele Întreprinderii - Pagina 32
Finanțele Întreprinderii - Pagina 33
Finanțele Întreprinderii - Pagina 34
Finanțele Întreprinderii - Pagina 35
Finanțele Întreprinderii - Pagina 36
Finanțele Întreprinderii - Pagina 37
Finanțele Întreprinderii - Pagina 38
Finanțele Întreprinderii - Pagina 39
Finanțele Întreprinderii - Pagina 40
Finanțele Întreprinderii - Pagina 41
Finanțele Întreprinderii - Pagina 42
Finanțele Întreprinderii - Pagina 43
Finanțele Întreprinderii - Pagina 44
Finanțele Întreprinderii - Pagina 45
Finanțele Întreprinderii - Pagina 46
Finanțele Întreprinderii - Pagina 47
Finanțele Întreprinderii - Pagina 48
Finanțele Întreprinderii - Pagina 49
Finanțele Întreprinderii - Pagina 50
Finanțele Întreprinderii - Pagina 51
Finanțele Întreprinderii - Pagina 52
Finanțele Întreprinderii - Pagina 53
Finanțele Întreprinderii - Pagina 54
Finanțele Întreprinderii - Pagina 55
Finanțele Întreprinderii - Pagina 56
Finanțele Întreprinderii - Pagina 57
Finanțele Întreprinderii - Pagina 58
Finanțele Întreprinderii - Pagina 59
Finanțele Întreprinderii - Pagina 60
Finanțele Întreprinderii - Pagina 61
Finanțele Întreprinderii - Pagina 62
Finanțele Întreprinderii - Pagina 63
Finanțele Întreprinderii - Pagina 64
Finanțele Întreprinderii - Pagina 65
Finanțele Întreprinderii - Pagina 66
Finanțele Întreprinderii - Pagina 67
Finanțele Întreprinderii - Pagina 68
Finanțele Întreprinderii - Pagina 69
Finanțele Întreprinderii - Pagina 70
Finanțele Întreprinderii - Pagina 71
Finanțele Întreprinderii - Pagina 72
Finanțele Întreprinderii - Pagina 73
Finanțele Întreprinderii - Pagina 74
Finanțele Întreprinderii - Pagina 75
Finanțele Întreprinderii - Pagina 76
Finanțele Întreprinderii - Pagina 77
Finanțele Întreprinderii - Pagina 78
Finanțele Întreprinderii - Pagina 79
Finanțele Întreprinderii - Pagina 80
Finanțele Întreprinderii - Pagina 81
Finanțele Întreprinderii - Pagina 82
Finanțele Întreprinderii - Pagina 83
Finanțele Întreprinderii - Pagina 84
Finanțele Întreprinderii - Pagina 85
Finanțele Întreprinderii - Pagina 86
Finanțele Întreprinderii - Pagina 87
Finanțele Întreprinderii - Pagina 88
Finanțele Întreprinderii - Pagina 89
Finanțele Întreprinderii - Pagina 90
Finanțele Întreprinderii - Pagina 91
Finanțele Întreprinderii - Pagina 92
Finanțele Întreprinderii - Pagina 93
Finanțele Întreprinderii - Pagina 94
Finanțele Întreprinderii - Pagina 95
Finanțele Întreprinderii - Pagina 96
Finanțele Întreprinderii - Pagina 97
Finanțele Întreprinderii - Pagina 98
Finanțele Întreprinderii - Pagina 99
Finanțele Întreprinderii - Pagina 100
Finanțele Întreprinderii - Pagina 101
Finanțele Întreprinderii - Pagina 102
Finanțele Întreprinderii - Pagina 103
Finanțele Întreprinderii - Pagina 104
Finanțele Întreprinderii - Pagina 105
Finanțele Întreprinderii - Pagina 106
Finanțele Întreprinderii - Pagina 107
Finanțele Întreprinderii - Pagina 108
Finanțele Întreprinderii - Pagina 109
Finanțele Întreprinderii - Pagina 110
Finanțele Întreprinderii - Pagina 111
Finanțele Întreprinderii - Pagina 112
Finanțele Întreprinderii - Pagina 113
Finanțele Întreprinderii - Pagina 114
Finanțele Întreprinderii - Pagina 115
Finanțele Întreprinderii - Pagina 116
Finanțele Întreprinderii - Pagina 117
Finanțele Întreprinderii - Pagina 118
Finanțele Întreprinderii - Pagina 119
Finanțele Întreprinderii - Pagina 120
Finanțele Întreprinderii - Pagina 121
Finanțele Întreprinderii - Pagina 122
Finanțele Întreprinderii - Pagina 123
Finanțele Întreprinderii - Pagina 124
Finanțele Întreprinderii - Pagina 125
Finanțele Întreprinderii - Pagina 126
Finanțele Întreprinderii - Pagina 127
Finanțele Întreprinderii - Pagina 128
Finanțele Întreprinderii - Pagina 129
Finanțele Întreprinderii - Pagina 130
Finanțele Întreprinderii - Pagina 131
Finanțele Întreprinderii - Pagina 132
Finanțele Întreprinderii - Pagina 133
Finanțele Întreprinderii - Pagina 134
Finanțele Întreprinderii - Pagina 135
Finanțele Întreprinderii - Pagina 136
Finanțele Întreprinderii - Pagina 137
Finanțele Întreprinderii - Pagina 138
Finanțele Întreprinderii - Pagina 139
Finanțele Întreprinderii - Pagina 140
Finanțele Întreprinderii - Pagina 141
Finanțele Întreprinderii - Pagina 142
Finanțele Întreprinderii - Pagina 143
Finanțele Întreprinderii - Pagina 144
Finanțele Întreprinderii - Pagina 145
Finanțele Întreprinderii - Pagina 146
Finanțele Întreprinderii - Pagina 147
Finanțele Întreprinderii - Pagina 148
Finanțele Întreprinderii - Pagina 149
Finanțele Întreprinderii - Pagina 150
Finanțele Întreprinderii - Pagina 151
Finanțele Întreprinderii - Pagina 152
Finanțele Întreprinderii - Pagina 153
Finanțele Întreprinderii - Pagina 154
Finanțele Întreprinderii - Pagina 155
Finanțele Întreprinderii - Pagina 156
Finanțele Întreprinderii - Pagina 157
Finanțele Întreprinderii - Pagina 158
Finanțele Întreprinderii - Pagina 159
Finanțele Întreprinderii - Pagina 160
Finanțele Întreprinderii - Pagina 161
Finanțele Întreprinderii - Pagina 162
Finanțele Întreprinderii - Pagina 163
Finanțele Întreprinderii - Pagina 164
Finanțele Întreprinderii - Pagina 165
Finanțele Întreprinderii - Pagina 166
Finanțele Întreprinderii - Pagina 167
Finanțele Întreprinderii - Pagina 168
Finanțele Întreprinderii - Pagina 169
Finanțele Întreprinderii - Pagina 170
Finanțele Întreprinderii - Pagina 171
Finanțele Întreprinderii - Pagina 172

Conținut arhivă zip

  • Finantele Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Prin natura şi implicaţiile ei problema echilibrului financiar şi politicii de autofinanţare optime...

Particularitatile Managementului Financiar in Cadrul Institutiilor

Introducere Economia de piaţă plasează întreprinderea în centrul structurilor concentrice ale activităţii economice. Generatoare de relaţii de...

Decizia de Finanțare a Întreprinderii pe Termen Scurt

CAPITOLUL 1 Conţinutul deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii Deciziile financiare au drept obiect definirea structurii...

Mecanismul Financiar al Întreprinderii

I N T R O D U C E R E Mecanismul financiar are o importanta deosebita în organizarea si conducerea activitatii financiare si este pus în miscare...

Fondul de Rulment

1.1.DEFINITIE Fondul de rulment(capitalul de lucru) reprezinta excedentul de surse stabilite, durabile, permanente, peste investitiile pe termen...

Analiza Tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune

SOLDURI INTERMEDIARE DE GESTIUNE – MODALITATE DE ANALIZĂ A PERFORMANŢEI ÎNTREPRINDERII Indicatorii utilizaţi în analiza pe baza contului de...

Modalități de Finanțare a Întreprinderii

Modalităţi de finanţare a întreprinderii 1.Deciziile de finantare si importanta lor După stadiul său de dezvoltare, mediul financiar pune la...

Analiza Patrimoniului Intreprinderii

Introducere Informatia economica astazi este prezentata in toate domeniile de activitate, constituind un element importan al progresului, fiind...

Te-ar putea interesa și

Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii

1.1. Conceptul de echilibru financiar şi modalităţi de exprimare Echilibrul, într-o abordare generală, sugerează o simetrie perfectă între...

Finantele Intreprinderii

CAP I. FINANTELE INTREPRINDERII 1.1.Elemente teoretice de baza privind finantele Gestiunea financiara si de credit care functioneaza in orice...

Continutul, Locul si Sfera de Cuprindere a Finantelor Intreprinderii

Introducere Problemele fundamentale cu care se confruntă fiecare firma vizează, in principal,stabilirea şi consolidarea locului pe care acesta îl...

Funcțiile Finanțelor Întreprinderii

Ca orice subsistem financiar, finanţele întreprinderii îndeplinesc două roluri importante şi anume funcţia de repartiţie şi funcţia de control,...

Impactul impozitării profitului asupra activității întreprinderii și asupra structurii de finanțare a întreprinderii

Impozitele si taxele constituie componente tot mai importante ale vietii noastre economico-sociale, prin intermediul lor procurandu-se cea mai mare...

Finantele Intreprinderii - SC Pinul SRL

SCURT ISTORIC S.C PINUL S.R.L cu sediul in str. Libertatii nr. 16, localitatea Tecuci, judetul Galati, avand date de identificare C.U.I R...

Finantele Intreprinderii

Gestiunea financiara si de credit care functioneaza in orice economie moderna este formata din mai multe subsisteme: finantele intreprinderilor,...

Finantul Intreprinderilor din Comert si Turism

I. NECESITATEA, CONTINUTUL ECONOMIC SI FUNCTIILE FINANTELOR. METODE DE FORMARE A FONDURILOR AGENTILOR ECONOMICI 1. Necesitatea existentei...

Ai nevoie de altceva?