Gestiune Bancara

Curs
7.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 257 în total
Cuvinte : 93190
Mărime: 616.88KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL I 5

GESTIUNEA BANCARĂ 5

1.1. Diversificarea serviciilor bancare 5

1.2. Tipuri de activităţi bancare 6

1.2.1. Operaţiuni curente cu clienţii (Retail Banking) 6

1.2.2. Operaţiuni cu mari clienţi (Wholesale Baking) 7

1.2.3. Operaţiuni combinate (Retail/Wholesale baking) 7

1.2.4. Dezvoltarea unui nou tip de activitate: asigurarea bancară 7

1.3 Obiectivele managementului bancar 11

1.4 Profitul bancar 11

1.5. Costurile bancare 13

1.6 Strategia riscurilor bancare. Relaţia risc - profit 14

1.6.1 Riscul de insolvabilitate 15

1.6.2 Riscul lipsei de lichiditate 16

1.6.3 Riscul ratei dobânzii 17

1.6.4 Riscul valutar (riscul ratei de schimb) 17

CAPITOLUL II 18

GESTIUNEA OPERAŢIILOR DE CREDITARE BANCARĂ 18

2.1. Principii şi reguli generale privind operaţiile de creditare 18

2.1.1. Prudenţa bancară 18

2.1.2. Avantajul părţilor în raporturile de creditare 19

2.1.3 Subiecţii raportului de credite 19

2.1.4. Angajamentul de restituire a creditului 19

2.1.5. Termenul de rambursare 28

2.1.6 Dobânda 28

2.1.7. Tranzacţia 29

2.1.8. Consemnarea şi transferabilitatea 29

2.2. Gestiunea resurselor de creditare 29

2.2.1. Fondurile proprii 29

2.2.2. Resursele monetare atrase 31

2.3. Proceduri privind fundamentarea deciziei de creditare 34

2.3.1. Analiza economico-financiară a activităţii clienţilor 35

2.3.2. Evaluarea aspectelor nefinanciare privind clienţii băncii 58

2.4. Decizia de creditare 60

2.4.1. Aplicarea în practică a deciziei de creditare 60

2.4.2. Administrarea creditului 60

CAPITOLUL III 67

MANAGEMENTUL OPERAŢIUNILOR BANCARE 67

3.1 Managementul operaţiunilor pasive 67

3.1.1 Capitalul propriu şi fondurile de rezervă 67

3.1.2 Depozitele bancare 71

3.1.3 Reescontul 81

3.2 Managementul operaţiunilor active 82

3.2.2 Operaţiunile de creditare 84

3.2.3 Operaţiuni de achiziţii de valori mobiliare (titluri financiare) 103

3.2.4 Categorii de titluri pe piaţa financiară 105

3.2.5 Operaţiuni cu titluri pe piaţa financiară 106

CAPITOLUL IV 109

MANAGEMENTUL RISCURILOR BANCARE 109

4.1 Conceptul de risc bancar. Evoluţie 109

4.2 Managementul riscului bancar 112

4.2.1 Implementarea unui management al riscului eficient 112

4.2.2 Funcţia managementului riscului 113

4.2.3 Managementul riscului pe piaţa bancară din România

după anii ’90 115

4.2.4. Clasificarea riscurilor bancare 116

4.3. Riscul de lichiditate 118

4.3.3. Raportul de lichiditate 123

4.3.4. Aplicaţii practice 124

4.4. Riscul de creditare sau riscul de insolvabilitate (de capital) 132

4.4.1. Gestionarea riscului de creditare 132

4.4.2 Aplicaţii practice 134

4.4.3. Metode de identificare a riscului de faliment pentru

debitorii băncii 136

4.4.4. Insolvabilitatea 143

4.4.5. Principalele căi de reducere a influenţei factorilor de risc 144

4.4.6 Adecvarea capitalului 144

4.5. Riscul Valutar 158

4.5.1. Componente. Indicatori ai riscului valutar şi gestionarea acestuia 158

4.5.2. Principalele instrumente de acoperire a riscului

de schimb valutar 160

4.6. Riscul de rată a dobânzii 172

4.6.1. Definirea riscului de rată a dobânzii 172

4.6.2. Gestiunea riscului ratei dobânzii 173

4.6.3. Calcularea şi analiza indicatorilor riscului de rată a dobânzii 174

4.6.4. Gestionarea poziţiei băncii 175

4.6.5. Modele de analiză a riscului ratelor dobânzilor 175

4.6.6. Ratele fixe şi variabile ale dobânzii 179

4.6.7 Swaps ale ratei dobânzii (Interest rate swaps) 179

4.6.8 Rata dobânzii FORWARD (Forward Rate Agrement) 181

4.6.9 Aplicaţii practice 182

4.7. Riscul operaţional 191

4.7.2. Riscul de fraudă 192

4.7.3. Riscul strategic 193

4.7.4. Riscul legislativ 193

4.7.5 Întrebări de autoevaluare 194

4.8 Riscul de bancă 195

4.8.1 Indicatorii şi factorii care se iau în calculul riscului de bancă. 196

4.8.2 Structura tranzacţiilor. 196

4.8.3 Criterii de evaluare a riscului de bancă: 197

4.8.4 Metode de evaluare a BRI 197

4.9. Riscul de ţară 198

4.9.1 Definiţie. Organisme de evaluare. Utilizarea analizei. 198

4.9.2 Componentele riscului de ţară 199

4.9.3 Evaluarea riscului de ţară de agenţiile de evaluare (rating) 199

4.9.4. Tipuri de evaluare a riscului de ţară 200

4.10. Apetitul faţă de risc 204

4.10.1. Curbele indiferenţei faţă de risc 205

4.10.2. Măsurarea riscului 207

4.10.3. Cotaţii de piaţă ale riscului 209

4.10.4. Cotaţii internaţionale ale creditului 210

4.10.5. Costurile gestionării riscurilor 211

4.10.6. Întrebări de autoevaluare 214

Extras din document

CAPITOLUL I

GESTIUNEA BANCARĂ

1.1. Diversificarea serviciilor bancare

Băncile, prin ampla lor implicare în viaţa economică şi socială, constituie un element structural deosebit în viaţa societăţii, a cărei bună organizare şi permanentă şi eficientă funcţionare, condiţionează întreaga viaţă economică.

Buna organizare şi funcţionare a băncilor, nu poate fi lăsată liber ci trebuie gestionată în condiţii de înaltă eficienţă şi ordine, deci reglementat. În acest sens, pentru protejarea intereselor deponenţilor şi asigurării funcţionării nestânjenite a comerţului de bancă, s-au stabilit, treptat, în întreaga lume, norme legale sau reglementări, consimţite de bănci, în ansamblul lor, care supun activitatea bancară unor îngrădiri ferme. Utilitatea acestor reglementări în gestiunea eficientă a unei bănci, îi acordă acesteia un caracter de protecţie profesională şi reflectă că buna funcţionare a băncilor, stabilitatea şi siguranţa acestora este primordial, un deziderat comun al băncilor înseşi, o premiză a îndeplinirii rolului lor social, implicit a realizării de profituri înalte.

Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor bancare a fost un proces continuu, o preocupare majoră a managementului bancar.

În a doua jumătate a secolului XX, serviciile bancare s-au diversificat, pe de o parte, prin angajarea în unele operaţiuni, altă dată aflate în sarcina unor instituţii financiare şi, pe de altă parte, prin prestarea unor noi servicii aflate în zone de graniţă cu alţi operatori financiari.

Diversificarea foarte mare a serviciilor bancare a avut drept scop, în primul rând, creşterea profitului bancar, iar în al doilea rând, sprijinirea clienţilor bancari pentru uşurarea accesului la servicii utile, rapide şi dorite.

În anii ’70, băncile au dezvoltat programe de dezvoltare a afacerilor, au perfecţionat managementul bancar şi au promovat pe scară largă marketingul bancar, angajându-se pe toate laturile sale componente: (1) evaluarea necesităţilor prezente şi viitoare ale clienţilor; (2) stabilirea şi organizarea oferirii produselor (serviciilor bancare, care să satisfacă aceste necesităţi); (3) promovarea şi orientarea produselor (serviciilor) pentru a răspunde cerinţelor considerate ale afacerilor.

Aceste orientări au prefigurat ridicarea nivelului managementului bancar şi desfăşurarea eforturilor de dezvoltare a reţelei de servicii.

Ca urmare, managementul (gestiunea) bancar(ă) poate fi definit ca fiind ansamblul de operaţii, activităţi, servicii efectuate de bancă pentru realizarea funcţiilor sale, îndeosebi de atragere de active monetare, temporar disponibile de la entităţi juridice şi fizice în conturi cu numerar sau titluri negociabile plătibile la vedere sau la termen, în vederea păstrării lor, precum şi de plasamente a acestor fonduri în credite, depozite sau titluri.

Managementul unei bănci constă în coordonarea şi concilierea funcţiilor sau activităţilor diferite desfăşurate, respectând anumite echilibre menite să asigure perenitatea instituţiei 1).

Managementul bancar este esenţial în administrarea şi conducerea unei bănci, în asigurarea solidităţii şi reducerea riscului, a încrederii clienţilor în banca respectivă.

1.2. Tipuri de activităţi bancare

Dintre tipurile de activităţi bancare ale unei instituţii care acceptă depozite, asupra cărora proprietarul îşi menţine dreptul legal de a le retrage la cerere şi care este implicată în acordarea creditelor, sunt operaţiuni curente cu clienţii (Retail banking), operaţiuni cu mari clienţi (Wholesale banking) operaţiuni combinate (Retail/Wholesale banking).

1.2.1. Operaţiuni curente cu clienţii (Retail Banking)

Retail Banking se referă la serviciile oferite persoanelor fizice şi micilor firme, proces în care instituţiile financiare lucrează cu un număr mare de tranzacţii de volum redus. Acest tip de activitate este caracterizat printr-o reţea largă de filiale de bănci şi o interacţiune strânsă cu clienţii. Retail banking este adesea combinată cu Wholesale şi corporate banking (servicii financiare către bănci, mari firme şi stat).

Pasivele băncilor retail sunt caracterizate prin:

- multe depozite mici;

- multe tipuri de depozite (cont curent, la 60 zile etc.);

- câteva depozite mari ale firmelor şi ale altor bănci;

- grad mare de îndatorare;

- capital propriu redus, debit mare;

- pasive, în principal, pentru finanţarea activelor financiare.

Activele acestor bănci sunt caracterizate prin:

- multe credite mici;

- credite care diferă mult prin rata dobânzii şi scadenţă;

- credite cu scadenţe mai mari decât acele ale depozitelor şi de valoare mai mare;

- numerar în plus faţă de necesar şi titluri de valoare ca lichiditate;

- active reale (corporale) mari, dar mai puţine decât cele financiare.

În ce priveşte profitul şi cheltuielile, o bancă retail se caracterizează prin:

- comisioane şi taxe mici în raport cu veniturile din dobânzi;

- comisioane şi taxe care nu acoperă cheltuielile nelegate de dobândă;

- cost mare al forţei de muncă;

- marja dobânzii mai mare decât Wholesale;

- serviciile de plată reprezintă o cheltuială majoră.

1.2.2. Operaţiuni cu mari clienţi (Wholesale Baking)

Wholesale baking priveşte oferta serviciilor financiare către bănci, mari firme, şi stat – de către centre financiare şi oficii centrale pentru societăţi comerciale – iar instituţiile lucrează cu tranzacţii de valoare mare, de regulă, în volume reduse. Activitatea de finanţare este concentrată pe piaţa interbancară din centrele financiare. Mai mult, există relaţii străine cu băncile de acelaşi nivel pe pieţe de depozit.

Preview document

Gestiune Bancara - Pagina 1
Gestiune Bancara - Pagina 2
Gestiune Bancara - Pagina 3
Gestiune Bancara - Pagina 4
Gestiune Bancara - Pagina 5
Gestiune Bancara - Pagina 6
Gestiune Bancara - Pagina 7
Gestiune Bancara - Pagina 8
Gestiune Bancara - Pagina 9
Gestiune Bancara - Pagina 10
Gestiune Bancara - Pagina 11
Gestiune Bancara - Pagina 12
Gestiune Bancara - Pagina 13
Gestiune Bancara - Pagina 14
Gestiune Bancara - Pagina 15
Gestiune Bancara - Pagina 16
Gestiune Bancara - Pagina 17
Gestiune Bancara - Pagina 18
Gestiune Bancara - Pagina 19
Gestiune Bancara - Pagina 20
Gestiune Bancara - Pagina 21
Gestiune Bancara - Pagina 22
Gestiune Bancara - Pagina 23
Gestiune Bancara - Pagina 24
Gestiune Bancara - Pagina 25
Gestiune Bancara - Pagina 26
Gestiune Bancara - Pagina 27
Gestiune Bancara - Pagina 28
Gestiune Bancara - Pagina 29
Gestiune Bancara - Pagina 30
Gestiune Bancara - Pagina 31
Gestiune Bancara - Pagina 32
Gestiune Bancara - Pagina 33
Gestiune Bancara - Pagina 34
Gestiune Bancara - Pagina 35
Gestiune Bancara - Pagina 36
Gestiune Bancara - Pagina 37
Gestiune Bancara - Pagina 38
Gestiune Bancara - Pagina 39
Gestiune Bancara - Pagina 40
Gestiune Bancara - Pagina 41
Gestiune Bancara - Pagina 42
Gestiune Bancara - Pagina 43
Gestiune Bancara - Pagina 44
Gestiune Bancara - Pagina 45
Gestiune Bancara - Pagina 46
Gestiune Bancara - Pagina 47
Gestiune Bancara - Pagina 48
Gestiune Bancara - Pagina 49
Gestiune Bancara - Pagina 50
Gestiune Bancara - Pagina 51
Gestiune Bancara - Pagina 52
Gestiune Bancara - Pagina 53
Gestiune Bancara - Pagina 54
Gestiune Bancara - Pagina 55
Gestiune Bancara - Pagina 56
Gestiune Bancara - Pagina 57
Gestiune Bancara - Pagina 58
Gestiune Bancara - Pagina 59
Gestiune Bancara - Pagina 60
Gestiune Bancara - Pagina 61
Gestiune Bancara - Pagina 62
Gestiune Bancara - Pagina 63
Gestiune Bancara - Pagina 64
Gestiune Bancara - Pagina 65
Gestiune Bancara - Pagina 66
Gestiune Bancara - Pagina 67
Gestiune Bancara - Pagina 68
Gestiune Bancara - Pagina 69
Gestiune Bancara - Pagina 70
Gestiune Bancara - Pagina 71
Gestiune Bancara - Pagina 72
Gestiune Bancara - Pagina 73
Gestiune Bancara - Pagina 74
Gestiune Bancara - Pagina 75
Gestiune Bancara - Pagina 76
Gestiune Bancara - Pagina 77
Gestiune Bancara - Pagina 78
Gestiune Bancara - Pagina 79
Gestiune Bancara - Pagina 80
Gestiune Bancara - Pagina 81
Gestiune Bancara - Pagina 82
Gestiune Bancara - Pagina 83
Gestiune Bancara - Pagina 84
Gestiune Bancara - Pagina 85
Gestiune Bancara - Pagina 86
Gestiune Bancara - Pagina 87
Gestiune Bancara - Pagina 88
Gestiune Bancara - Pagina 89
Gestiune Bancara - Pagina 90
Gestiune Bancara - Pagina 91
Gestiune Bancara - Pagina 92
Gestiune Bancara - Pagina 93
Gestiune Bancara - Pagina 94
Gestiune Bancara - Pagina 95
Gestiune Bancara - Pagina 96
Gestiune Bancara - Pagina 97
Gestiune Bancara - Pagina 98
Gestiune Bancara - Pagina 99
Gestiune Bancara - Pagina 100
Gestiune Bancara - Pagina 101
Gestiune Bancara - Pagina 102
Gestiune Bancara - Pagina 103
Gestiune Bancara - Pagina 104
Gestiune Bancara - Pagina 105
Gestiune Bancara - Pagina 106
Gestiune Bancara - Pagina 107
Gestiune Bancara - Pagina 108
Gestiune Bancara - Pagina 109
Gestiune Bancara - Pagina 110
Gestiune Bancara - Pagina 111
Gestiune Bancara - Pagina 112
Gestiune Bancara - Pagina 113
Gestiune Bancara - Pagina 114
Gestiune Bancara - Pagina 115
Gestiune Bancara - Pagina 116
Gestiune Bancara - Pagina 117
Gestiune Bancara - Pagina 118
Gestiune Bancara - Pagina 119
Gestiune Bancara - Pagina 120
Gestiune Bancara - Pagina 121
Gestiune Bancara - Pagina 122
Gestiune Bancara - Pagina 123
Gestiune Bancara - Pagina 124
Gestiune Bancara - Pagina 125
Gestiune Bancara - Pagina 126
Gestiune Bancara - Pagina 127
Gestiune Bancara - Pagina 128
Gestiune Bancara - Pagina 129
Gestiune Bancara - Pagina 130
Gestiune Bancara - Pagina 131
Gestiune Bancara - Pagina 132
Gestiune Bancara - Pagina 133
Gestiune Bancara - Pagina 134
Gestiune Bancara - Pagina 135
Gestiune Bancara - Pagina 136
Gestiune Bancara - Pagina 137
Gestiune Bancara - Pagina 138
Gestiune Bancara - Pagina 139
Gestiune Bancara - Pagina 140
Gestiune Bancara - Pagina 141
Gestiune Bancara - Pagina 142
Gestiune Bancara - Pagina 143
Gestiune Bancara - Pagina 144
Gestiune Bancara - Pagina 145
Gestiune Bancara - Pagina 146
Gestiune Bancara - Pagina 147
Gestiune Bancara - Pagina 148
Gestiune Bancara - Pagina 149
Gestiune Bancara - Pagina 150
Gestiune Bancara - Pagina 151
Gestiune Bancara - Pagina 152
Gestiune Bancara - Pagina 153
Gestiune Bancara - Pagina 154
Gestiune Bancara - Pagina 155
Gestiune Bancara - Pagina 156
Gestiune Bancara - Pagina 157
Gestiune Bancara - Pagina 158
Gestiune Bancara - Pagina 159
Gestiune Bancara - Pagina 160
Gestiune Bancara - Pagina 161
Gestiune Bancara - Pagina 162
Gestiune Bancara - Pagina 163
Gestiune Bancara - Pagina 164
Gestiune Bancara - Pagina 165
Gestiune Bancara - Pagina 166
Gestiune Bancara - Pagina 167
Gestiune Bancara - Pagina 168
Gestiune Bancara - Pagina 169
Gestiune Bancara - Pagina 170
Gestiune Bancara - Pagina 171
Gestiune Bancara - Pagina 172
Gestiune Bancara - Pagina 173
Gestiune Bancara - Pagina 174
Gestiune Bancara - Pagina 175
Gestiune Bancara - Pagina 176
Gestiune Bancara - Pagina 177
Gestiune Bancara - Pagina 178
Gestiune Bancara - Pagina 179
Gestiune Bancara - Pagina 180
Gestiune Bancara - Pagina 181
Gestiune Bancara - Pagina 182
Gestiune Bancara - Pagina 183
Gestiune Bancara - Pagina 184
Gestiune Bancara - Pagina 185
Gestiune Bancara - Pagina 186
Gestiune Bancara - Pagina 187
Gestiune Bancara - Pagina 188
Gestiune Bancara - Pagina 189
Gestiune Bancara - Pagina 190
Gestiune Bancara - Pagina 191
Gestiune Bancara - Pagina 192
Gestiune Bancara - Pagina 193
Gestiune Bancara - Pagina 194
Gestiune Bancara - Pagina 195
Gestiune Bancara - Pagina 196
Gestiune Bancara - Pagina 197
Gestiune Bancara - Pagina 198
Gestiune Bancara - Pagina 199
Gestiune Bancara - Pagina 200
Gestiune Bancara - Pagina 201
Gestiune Bancara - Pagina 202
Gestiune Bancara - Pagina 203
Gestiune Bancara - Pagina 204
Gestiune Bancara - Pagina 205
Gestiune Bancara - Pagina 206
Gestiune Bancara - Pagina 207
Gestiune Bancara - Pagina 208
Gestiune Bancara - Pagina 209
Gestiune Bancara - Pagina 210
Gestiune Bancara - Pagina 211
Gestiune Bancara - Pagina 212
Gestiune Bancara - Pagina 213
Gestiune Bancara - Pagina 214
Gestiune Bancara - Pagina 215
Gestiune Bancara - Pagina 216
Gestiune Bancara - Pagina 217
Gestiune Bancara - Pagina 218
Gestiune Bancara - Pagina 219
Gestiune Bancara - Pagina 220
Gestiune Bancara - Pagina 221
Gestiune Bancara - Pagina 222
Gestiune Bancara - Pagina 223
Gestiune Bancara - Pagina 224
Gestiune Bancara - Pagina 225
Gestiune Bancara - Pagina 226
Gestiune Bancara - Pagina 227
Gestiune Bancara - Pagina 228
Gestiune Bancara - Pagina 229
Gestiune Bancara - Pagina 230
Gestiune Bancara - Pagina 231
Gestiune Bancara - Pagina 232
Gestiune Bancara - Pagina 233
Gestiune Bancara - Pagina 234
Gestiune Bancara - Pagina 235
Gestiune Bancara - Pagina 236
Gestiune Bancara - Pagina 237
Gestiune Bancara - Pagina 238
Gestiune Bancara - Pagina 239
Gestiune Bancara - Pagina 240
Gestiune Bancara - Pagina 241
Gestiune Bancara - Pagina 242
Gestiune Bancara - Pagina 243
Gestiune Bancara - Pagina 244
Gestiune Bancara - Pagina 245
Gestiune Bancara - Pagina 246
Gestiune Bancara - Pagina 247
Gestiune Bancara - Pagina 248
Gestiune Bancara - Pagina 249
Gestiune Bancara - Pagina 250
Gestiune Bancara - Pagina 251
Gestiune Bancara - Pagina 252
Gestiune Bancara - Pagina 253
Gestiune Bancara - Pagina 254
Gestiune Bancara - Pagina 255
Gestiune Bancara - Pagina 256
Gestiune Bancara - Pagina 257

Conținut arhivă zip

  • Gestiune Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Riscul Creditării la Persoanele Fizice - pe Exemplul Băncii Comerciale Raiffeisen

Capitolul 1 Activitatea de creditare realizată de băncile comerciale 1.1 Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România În...

Riscul in Procesul Creditarii Bancare

Capitolul I FINANTARE, CREDITARE, RISC 1.1 FINANŢAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.1.1 Concept, funcţii, factori de organizare Procesele de...

Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susţinerea principiului continuităţii...

Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II

Introducere Scopul managementului bancar este acela de a urmări obţinerea de profit, adică o performanţă bancară superioară. Instrumentele de...

Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz

1. Definirea şi gestiunea riscului de credit Riscul de credit (denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de nerambursare) exprimă...

Studiu privind Activitatea de Creditare

CAPITOLUL.I. NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL REFORMEI SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. CONTEXTUL POLITIC ŞI ECONOMIC DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST...

Managementul Companiilor Financiar-Bancare

REZUMATUL LUCRĂRII Am optat pentru această temă, deoarece managementul companiilor financiar-bancare reprezintă un segment foarte important din...

Concurenta pe Pietele Financiare - Concurenta in Sistemul Bancar

I. Introducere Criza curenta a rezultat din esecuri privind reglementarile pietelor financiare, nu din esecul concurentei. Concurenta si...

Te-ar putea interesa și

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Banca Romaneasca

Banca Romaneasca • Prezentare generala: Banca Romaneasca are o experienta de 16 ani, ea ofera clientilor sai o gama larga de produse si service...

Moneda si Credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din România

CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care...

Gestiunea Riscurilor Bancare in Creditarea Intreprinderilor de Comert Exterior

Introducere Evolutiile economiei romanesti inregistrate in perioada de dupa 1993 au stat sub semnul eforturilor generale de restructurare a...

Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Sistemul bancar reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale pieței financiare, activitatea acestuia determinând în foarte...

Teste Grila - Gestiune Bancara

1. Cine poate realiza intermedierea financiară: a) consiliul local; b) primăriile; c) societăţile de asigurare; d) nicio variantă nu este...

Gestiunea Riscului

Capitolul 1. Gestiunea risului bancar - cadrul general 1.1. Noțiuni și definiții Riscul este o întâmplare a cărei producere are o consecință...

Ai nevoie de altceva?