Negociere și Comunicare în Afaceri

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 38798
Mărime: 271.28KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Corina Bandiciu-Bene
prezentat in cadrul facultatii Bogdan Voda din Cluj Napoca FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

Cap. 1. Definirea, obiectivele şi rolul auditului 1

1.1. Definirea şi formele auditului 1

1.2. Rolul şi formele auditului 3

Cap. 2. Organizarea activităţii de expertiză contabilă 7

2.1. Expertul contabil, contabilul autorizat şi societatea de expertiză contabilă 7

2.2. Cenzorii 9

2.3. Organizarea C.E.C.C.A.R. în România 9

Cap. 3. Lucrările preliminare întocmirii situaţiilor financiare anuale 12

3.1. Întocmirea balanţei de verificare înainte de inventariere 12

3.2. Inventarierea generală a patrimoniului 13

3.2.1. Pregătirea inventarierii patrimoniului 14

3.2.2. Inventarierea propriu - zisă a patrimoniului 15

3.2.3. Stabilirea, regularizarea şi înregistrarea în contabilitate a diferenţelor constatate la inventariere 16

3.2.3.1. Compensarea plusurilor cu minusurile la inventar 17

3.2.3.2. Acordarea perisabilităţilor normale 22

3.2.3.3. Acordarea combinată a perisabilităţilor şi a compensărilor 32

3.3. Regularizarea, rectificarea şi delimitarea operaţiilor economice 38

3.4. Determinarea rezultatului exerciţiului şi repartizarea acestuia 42

Cap. 4. Organizarea auditului contabil şi financiar 48

4.1. Normele legale şi modalităţile de exercitare ale auditului financiar contabil 48

4.2. Etapele de realizare ale auditului financiar contabil 51

4.2.1. Acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor 51

4.2.2. Orientarea şi planificarea auditului 53

4.2.2.1. Delimitarea şi analizarea caracteristicilor proprii ale fiecărei întreprinderi 54

4.2.2.2. Determinarea domeniilor semnificative, a sistemelor semnificative şi a riscurilor auditului 54

4.2.2.3. Întocmirea planului misiunii de audit 57

4.2.3. Aprecierea controlului intern 58

4.2.4. Controlul conturilor 65

4.2.4.1 Exercitarea controlului asupra conturilor 66

4.2.4.2. Procedee şi tehnici de controlul ale conturilor 67

4.2.4.2.1. Verificarea modului de completare şi utilizare al documentelor primare 67

4.2.4.2.2. Verificarea modului de organizare a evidenţei economice 73

4.2.4.2.3. Verificarea modului de conducere a evidenţei economice 75

4.2.5. Controlul situaţiilor financiare anuale 77

4.2.5.1. Examinarea de ansamblu a situaţiilor financiare anuale 78

4.2.5.2. Examinarea analitică a situaţiilor financiare anuale 79

4.2.6. Sintetizarea concluziilor în raportul de audit 84

4.2.6.1. Evenimentele posterioare închiderii exerciţiului financiar 84

4.2.6.2. Documentarea lucrărilor de audit 85

4.2.6.3. Conţinutul raportului de audit şi certificare a situaţiilor financiare anuale 86

Cap. 5. Tehnici şi proceduri specifice auditului financiar contabil 88

5.1. Tehnica sondajului 88

5.2. Tehnica observării fizice 90

5.3. Tehnica confirmării directe 90

5.4. Tehnica interviului 91

5.5. Tehnica examinării analitice 91

5.6. Tehnica testării sistemelor şi conturilor semnificative 92

5.7. Tehnica examinării conturilor anuale 93

Bibliografie 96

Extras din document

CAP. I DEFINIREA, OBIECTIVELE ŞI ROLUL AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL

Obiectivul fundamental al contabilităţii îl reprezintă reflectarea imaginii fidele a patrimoniului unei entităţi economice, a poziţiei financiare şi a performanţelor economice ale acesteia. În acest sens în art. 10 din Legea Contabilităţii nr. 82/1991 se menţionează că “documentul oficial de gestiune al unităţii patrimoniale îl constituie bilanţul contabil, care trebuie să fie o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute”.

Informaţiile financiar contabile referitoare la poziţia financiară, performanţele economice şi modificarea poziţiei financiare ale unei întreprinderi sunt de altfel cuprinse în Situaţiile financiare anuale.

În prezent atât reglementările contabile în vigoare din România (O.M.F.P. nr. 3055/2009 privind aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene) cât şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară prevăd că Situaţiile financiare anuale trebuie şi cuprindă:

- Bilanţul,

- Contul de profit şi pierdere,

- Situaţia modificărilor capitalului propriu,

- Situaţia fluxurilor de numerar,

- Note explicative la situațiile financiare anuale

îndeplinesc cumulativ două din următoarele condiţii:

- cifra de afacere de până la 7.300.000 euro,

- total active de până la 3.650.000 euro,

- număr angajaţi de până la 50 persoane,

sunt obligate să întocmească Situaţiile financiare anuale simplificate care la rândul lor conţin următoarele elemente:

- Bilanţul

- Contul de profit şi pierdere

- Note explicative la situațiile financiare anuale simplificate

opţional putându-se întocmi şi Situaţia fluxurilor de numerar.

1.1. DEFINIREA ȘI FORMELE AUDITULUI

În ceea ce priveşte noţiune de imagine fidelă, aceasta este strîns legată de situaţiile financiare ale unei întreprinderi, neputându-se disocia de conceptele de:

- regularitate a contabilităţii care asigură acesteia satisfacerea unor necesităţi multiple cum ar fi: necesităţi de gestiune, de informare, de control şi auditare;

- sinceritate a contabilităţii, condiţionată de evaluarea corectă a patrimoniului, luarea în considerare a riscurilor şi a deprecierilor elementelor patrimoniale la închiderea exerciţiului financiar. La rândul ei sinceritatea contabilităţii depinde de cunoaşterea aspectelor referitoare la: reglementările contabile în vigoare, principiile contabile, situaţia patrimonială, etc.

În prezent fenomenele social-economice şi consecinţele lor devin tot mai complexe, ele nemaiputând fi cercetate pentru clarificarea unor anumite aspecte decât cu participarea unor specialişti de înaltă calificare denumiţi experţi; care au o pregătire teoretică superioară, o bogată experienţă practică, fiind recunoscuţi în domeniul respectiv ca persoane de mare autoritate şi competenţă.

Activitatea acestora poartă numele de expertiză, şi se bazează pe cunoştinţele teoretice şi practice acumulate de aceştia în timp. În funcţie de domeniul la care se referă expertizele pot fi: tehnice, medicale, psihologice, grafologice, bancare, contabile.

Expertiza contabilă mai poartă denumirea şi de audit. Etimologia acestui termen este latină şi provine de la cuvântul audire (ascultare). În limba engleză acest cuvânt înseamnă verificare, revizie contabilă a bilanţului.

Ca şi primă definiţie: auditul constă în examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea lor la un criteriu (standard) de calitate .

AUDITUL CONTABIL ŞI FINANCIAR constă în verificarea de către un profesionist competent şi independent (cenzor, expert contabil sau contabil autorizat) a Situaţiilor financiare anuale, în vederea exprimării unei opinii asupra informaţiilor financiar contabile cuprinse în acestea.

La rândul lui auditul financiar contabil poate lua următoarele forme:

1. Auditul intern se referă la verificarea corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de către conducerea întreprinderii;

2. Auditul extern se referă la verificarea imaginii fidele a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de întreprinderea respectivă. La rândul lui, auditul extern ia următoarele forme:

a). Audit legal (statutar) cerut de lege şi exercitat de cenzori. Legat de acesta, trebuie făcute următoarele precizări:

- organizarea şi funcţionarea lui este asigurată de către persoana care gestionează patrimoniul;

- este exercitat de către angajaţii celui care gestionează patrimoniul, fiind subordonaţi ai conducerii întreprinderii şi remuneraţi cu un salariu;

- are ca şi scop protejarea valorilor active, promovarea eficacităţii exploatării, respectarea dispoziţiilor date de către manageri, asigurarea fidelităţii şi exactităţii informaţiei contabile.

Auditul statutar este definit ca rezultatul îndeplinirii atribuţiilor privind supravegherea gestiunii întreprinderii, verificarea şi certificarea bilanţului contabil; fiind exercitat de către auditori statutari (cenzori) care examinează şi certifică în totalitate situaţiile financiare anuale potrivit normelor de audit în virtutea unei dispoziţii legale (Legea contabilităţii 82/1991 sau legea societăţilor comerciale 31/ 1990) ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor unităţii patrimoniale (acţionari sau asociaţi).

b). Audit contractual efectuat la cererea agentului economic de către experţii contabili sau contabilii autorizaţi.

Auditul contractual este rezultatul relaţiei contractuale privind executarea lucrărilor specifice de audit (verificarea şi certificarea informaţiilor contabile cuprinse în situaţiile financiare) care se exercită între întreprindere şi auditor (expert contabil, contabil autorizat cu studii superioare, societate de expertiză contabilă, etc.).

Trebuie specificat că în cadrul lucrărilor de audit nu sunt incluse ţinerea contabilităţii pe bază de contract, întocmirea bilanţului contabil, acordarea de asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, acordarea de consultanţă etc.

La rândul lui, auditul extern, fie că are la bază un mandat (audit statutar) sau un contract (audit contractual) este realizat de către auditori şi se caracterizează prin următoarele aspecte:

- are ca şi scop colectarea elementelor probante pentru exprimarea unei opinii cu privire la regularitatea şi sinceritatea contabilităţii;

- nu urmăreşte obţinerea rezultatelor prevăzute în unele bugete sau rapoarte;

- reprezintă o garanţie pentru terţi că informaţia financiar contabilă prezentată este credibilă;

- auditorul este independent şi este remunerat cu un onorariu.

Activitatea de audit este reglementată de prevederile Legii nr. 31/1990 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale prevederi aflate în concordanţă cu Recomandarea Internaţională de Audit nr.1/1980 a IFAC (International Federation of Accountants) şi cu Directiva a VIII-a a U.E.

Orice profesionist (auditor) care realizează activitatea de audit trebuie să respecte normele codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi; norme care la rândul lor se bazează pe următoarele principii:

- independenţa faţă de emitentul (întreprinderea) şi receptorul (utilizatorii) de informaţii financiar contabile, ceea ce permite auditorului efectuarea lucrărilor de audit cu obiectivitate şi integritate;

- competenţa profesională manifestată în realizarea activităţii de audit şi posibilă doar printr-o actualizare la zi a cunoştinţelor teoretice şi practice;

- secretul profesional conform O.G. nr. 65/1994 republicată în 8.01.2008 privind experții contabili și contabilii autorizați;

- realitatea elementelor probante necesare fundamentării opiniilor şi recomandărilor sale.

Preview document

Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 1
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 2
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 3
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 4
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 5
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 6
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 7
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 8
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 9
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 10
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 11
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 12
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 13
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 14
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 15
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 16
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 17
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 18
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 19
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 20
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 21
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 22
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 23
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 24
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 25
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 26
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 27
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 28
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 29
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 30
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 31
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 32
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 33
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 34
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 35
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 36
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 37
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 38
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 39
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 40
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 41
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 42
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 43
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 44
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 45
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 46
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 47
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 48
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 49
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 50
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 51
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 52
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 53
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 54
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 55
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 56
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 57
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 58
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 59
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 60
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 61
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 62
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 63
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 64
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 65
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 66
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 67
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 68
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 69
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 70
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 71
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 72
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 73
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 74
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 75
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 76
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 77
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 78
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 79
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 80
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 81
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 82
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 83
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 84
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 85
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 86
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 87
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 88
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 89
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 90
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 91
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 92
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 93
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 94
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 95
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 96
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 97
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 98
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 99
Negociere și Comunicare în Afaceri - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Negociere si Comunicare in Afaceri
    • cuprins prima pagina audit financiar contabil.doc
    • curs + bibliografie audit financiar contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemele Fiscale - Concept, Evolutii, Clasificari

1. Sistemele fiscale: concept, evoluţii, clasificări 1.1. Noţiunea de fiscalitate şi de sistem fiscal Evoluţia societăţii umane a determinat în...

Modificări ale aplicării IFRS-urilor de către IMM-uri

Rezumat: Lucrarea de fata prezinta o analiza compartiva privind diferentele aplicarii IFRS din punct de vedere al emiterii IFRS pentru IMM-uri de...

Normalizarea Contabila si Fiscala in Cadrul Entitatii

Normalizarea contabila si fiscala in cadrul entitatii Normalizarea contabila este procesul prin care se elaboreaza reguli sau norme de prezentare...

Audit Financiar

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra...

Fiscalitate

1. Contribuabili Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare...

Abordări Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Consumului

impozitare a consumului Impozitarea consumului este una din cele mai vechi forme de impozitare, fiind practicată încă din antichitate. Uşurinţa în...

Audit financiar și guvernanță corporativă

cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă Termenul de guvernanță corporativă este din ce în ce mai mult folosit în mediul economic...

Auditul Operațiunilor cu Clientela

Auditul operaţiunilor cu clientela 1. Tipologia operaţiunilor cu clientela şi riscurile asociate a) Operatiunile cu numerar( depunerea/...

Te-ar putea interesa și

Tehnicile de Manipulare și Folosirea lor în Cadrul Negocierilor

CAPITOLUL I ARTA DE A NEGOCIA Negocierea este un talent, un har înnascut, dar şi o abilitate dobânditã prin experienţã şi învăţare . Specialiştii...

Aspecte ale negocierii și comunicării în afaceri la Allianz Țiriac Asigurări SA

INTRODUCERE Această lucrare este structurată în patru capitole după cum urmează: - capitolul 1 Negocierea în afaceri; - capitolul 2 Comunicarea...

Negociere

I. Negocierea – formă principală de comunicare în afaceri I. 1. Comunicarea verbală - element preponderent al negocierilor Comunicarea, ca...

Tehnici de Comunicare și Negociere Utilizate în Cadrul Companiei TinaR

Capitolul I NEGOCIEREA – FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE 1.1. Consideraţii generale privind negocierea Negocierea trebuie privită drept cel mai...

Negocierea in Afaceri - Strategii si Modalitati Comunicative Eficiente

INTRODUCERE Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare...

Aspecte ale negocierii și comunicării în afaceri. studiu de caz la Allianz Țiriac Asigurări SA

INTRODUCERE Această lucrare este structurată în trei capitole după cum urmează: - capitolul 1 Negocierea în afaceri; - capitolul 2 Comunicarea...

Negocierea în Afaceri

1.0 Introducere Negocierea este un talent, un har înnăscut, dar şi o abilitate dobândită prin experienţă, formare şi învăţare. Meseria de...

Comunicarea în Cadrul Negocierii

ARGUMENT Am ales această temă deoarece vad comunicarea, ca fiind unul dintre cei mai importanţi factori care influenţează întreaga activitate a...

Ai nevoie de altceva?