Politici Financiare Publice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 182 în total
Cuvinte : 92174
Mărime: 2.23MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Zugravu

Cuprins

Capitolul 1 POLITICA FINANCIARĂ – COMPONENTĂ A POLITICII GENERALE 3

1.1 Concepte privind politica şi principalele componente ale acesteia 3

1.2 Conţinutul şi componentele politicii financiare publice 5

1.3 Interdependenţe între componentele politicii economice şi financiare 17

1.4 Reflectarea politicilor economice în politicile financiare 24

Capitolul 2 REFLECTAREA DOCTRINELOR ECONOMICE ÎN POLITICA FINANCIARĂ 35

2.1 Gândirea economică preclasică şi impactul acesteia asupra politicii financiare 36

2.2 Reflectarea doctrinelor de sorginte liberală în politica financiară 42

2.3 Reflectarea doctrinelor de sorginte keynesistă în politica financiară 59

CAPITOLUL 3 COORDONATE ALE POLITICII FISCAL-BUGETARE 75

3.1 Coordonate şi instrumente ale politicii fiscale 76

3.1.1. Coordonate ale politicii de procurare a resurselor fiscale 77

3.1.2 Coordonate ale politicii cheltuielilor publice 78

3.1.3. Instrumente de realizare a politicii fiscale 88

3.2 Coordonatele politicii soldului bugetar 91

CAPITOLUL 4 POLITICI FISCAL-BUGETARE DE AJUSTARE MACROECONOMICĂ (CU IMPACT AGREGAT) 96

4.1. Tipuri de politici fiscal-bugetare implicate în ajustarea macroeconomică 96

4.2. Politici fiscal-bugetare axate pe influenţarea cererii agregate 99

4.2.1. Suportul teoretic al ajustării macroeconomice prin politici fiscal-bugetare axate pe influenţarea cererii agregate 100

4.2.2. Politici fiscal-bugetare de stimulare a cererii 106

4.2.3. Politici fiscal-bugetare de reducere a cererii 110

4.2.4. Impactul politicilor fiscal-bugetare în raport cu soldul balanţei de plăţi externe 111

4.2.5. Eficienţa politicilor fiscal-bugetare axate pe influenţarea cererii 113

4.3 Politici fiscal-bugetare axate pe influenţarea ofertei 120

4.4. Ajustarea macroeconomică în condiţiile mix-ului de politici fiscal-bugetare şi monetare 122

CAPITOLUL 5 POLITICI FISCALE DE AJUSTARE MACROECONOMICĂ CU ACŢIUNE SELECTIVĂ 126

5.1 Ajustarea macroeconomică prin politica impozitelor 126

5.1.1 Implicarea impozitelor în ajustarea externalităţilor 126

5.1.2. Implicarea impozitelor în ajustarea ofertei de muncă 128

5.1.3 Implicarea impozitelor în ajustarea economisirilor 130

5.1.4. Implicarea impozitelor în ajustarea investiţiilor 135

3.1.5 Implicarea impozitelor în ajustarea comerţului exterior 140

5.1.6 Implicarea impozitelor în realizarea altor obiective de politică economică 143

5.2 Ajustarea macroeconomică prin politica cheltuielilor publice 146

5.2.1. Implicarea cheltuielilor publice în ajustarea externalităţilor 146

5.2.2. Implicarea cheltuielilor publice în ajustarea ofertei de muncă 148

5.2.3. Implicarea cheltuielilor publice în ajustarea economisirilor 156

5.2.4. Implicarea cheltuielilor publice în ajustarea investiţiilor 157

CAPITOLUL 6 POLITICA SOLDULUI BUGETAR ŞI IMPACTUL ACESTEIA 166

6.1 Politica excedentului bugetar şi IMPACTUL ACESTEIA 167

6.2 Politica deficitului bugetar şi impactul acesteia 171

6.2.1 Acceptarea şi limitele deficitului bugetar 171

6.2.2 Finanţarea nemonetară a deficitului bugetar şi implicaţiile sale 171

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 182

Extras din document

CAPITOLUL 1

POLITICA FINANCIARĂ – COMPONENTĂ A POLITICII GENERALE

1.1 CONCEPTE PRIVIND POLITICA ŞI PRINCIPALELE COMPONENTE ALE ACESTEIA

Din punct de vedere etimologic, noţiunea de politică provine de la cuvintele greceşti

„politike”, ce semnifica „arta de a administra bine”1, şi „polis”, cu înţelesul de oraş, ca

formă de organizare politică. Or, caracteristică „polis”-ului grecesc era ideea

autodeterminării şi a independenţei economice, preluată ulterior de alţi teoreticieni ca

Platon (Statul) şi Aristotel (Politikia). După alţi autori2, politica desemnează o activitate, un

proces, arta guvernării, o decizie guvernamentală sau un studiu despre „cine, ce şi cum

obţine”.

Sub aspectul conţinutului conturat în timp, este de admis că „într-o accepţiune

foarte largă şi cu caracter generalizator noţiunea de politică exprimă ansamblul de

activităţi orientate spre dobândirea puterii şi păstrarea ei, în societate, de către grupări

politice constituite în baza unor interese şi idei comune” 3. Astfel, politica se concretizează

prin activităţile diferitelor grupuri sociale şi formaţiuni politice, care sunt exponentele unor

colectivităţi umane mai mari sau mai mici şi care promovează interesele acestora.

Asemenea activităţi presupun, la rândul lor, stabilirea obiectivelor ce se urmăresc a se

realiza în diferitele domenii ale vieţii economice şi sociale, precum şi alegerea mijloacelor

sau instrumentelor utilizabile pentru îndeplinirea acestora, conturându-se astfel conceptul

de politică generală a unei formaţiuni politice.

Din perspectiva abordată este cunoscut faptul că fiecare partid, mişcare sau

formaţiune politică îşi elaborează propriul său program electoral, în care se stabilesc liniile

directoare ale activităţii sale în vederea ajungerii la putere sau a păstrării şi consolidării

acesteia. Un asemenea program defineşte „obiectivele urmărite de partidul respectiv,

mijloacele şi metodele pe care înţelege să le folosească pentru atingerea acestora,

categoriile (grupurile) sociale cărora li se adresează şi interesele cărora le apără, poziţia

faţă de principalele probleme interne şi internaţionale ale momentului”4. Programele

electorale ale partidelor sunt aduse la cunoştinţa alegătorilor şi supuse dezbaterilor

publice, iar programul partidului victorios în alegeri devine program de guvernare, în urma

aprobării de către parlament, prin care este promovată politica adoptată de gruparea

aflată la putere.

Raportarea noţiunii de politică la activităţile specifice formaţiunilor politice pune în

prim plan ideea că politica este promovată de către autorităţile publice. Aceasta face ca „în

interpretarea expresiei de politică generală să se aibă în vedere, de regulă, doar sfera de

activitate a autorităţilor publice, considerând politica un apanaj al acestora”5.

În fapt, accepţiunile noţiunii de politică se pretează a fi (şi sunt prezente) nu numai

în sfera activităţilor de stat, cu caracter public (ale partidelor politice sau autorităţilor

publice), ci şi la nivel de întreprinderi, societăţi de capital, organisme şi organizaţii private

cu caracter economic, social, militar, cultural etc. În acelaşi timp, cu precădere în lumea

contemporană, politica generală poate avea şi caracter interstatal sau supranaţional, ca o

consecinţă a tendinţelor de integrare pe multiple paliere (naţional, regional) şi crearea

unor entităţi şi structuri administrative bazate pe interese comune. Se pot invoca aici atât

statele federale, dar şi uniunile interstatale, între care reprezentativă, prin gradul de

integrare, este Uniunea Europeană. Crearea acestor structuri a impus „concertarea

politicilor generale interne, în favoarea intereselor zonale, mai pregnante”6. Perioada

postbelică a marcat noi conotaţii pentru înţelesul expresiei politică generală, prin

includerea altor elemente de referinţă, ce decurg din globalizarea intereselor. Pe de o

parte, au fost create numeroase instituţii internaţionale (FMI, Banca Mondială, ONU) ce îşi

stabilesc obiective proprii şi promovează politici generale specifice, iar, pe de altă parte,

deschiderea economiilor naţionale la pieţele internaţionale şi creşterea puterii financiare a

unor mari companii au adăugat politicii promovate de aceste companii o dimensiune

transnaţională, la cea microeconomică firească sferei de activitate.

În literatura de specialitate însă, sintagma „politica generală” este utilizată, cel mai

adesea, cu sensul de „politică generală a statului”, care se regăseşte preponderent şi în

abordarea concretă a acţiunilor economice şi sociale.

O asemenea abordare este justificată numai dacă avem în vedere că, din

perspectivă istorică, în materializarea practică a conceptului de politică un rol important a

revenit autorităţilor publice, respectiv statului. În acest context, este relevantă concepţia

sistemică a lui Aristotel, conform căreia „cetatea”, ca obiect al politicii generale, reprezintă

de fapt statul, compus din familii7. Pe acelaşi plan se înscrie şi concepţia economistului

James Buchanan, care consideră că în societate organizarea politică se identifică cu statul şi

reprezintă „un set de reguli sau instituţii publice prin care fiinţele umane acţionează mai

degrabă colectiv, decât individual sau privat”8.

Preview document

Politici Financiare Publice - Pagina 1
Politici Financiare Publice - Pagina 2
Politici Financiare Publice - Pagina 3
Politici Financiare Publice - Pagina 4
Politici Financiare Publice - Pagina 5
Politici Financiare Publice - Pagina 6
Politici Financiare Publice - Pagina 7
Politici Financiare Publice - Pagina 8
Politici Financiare Publice - Pagina 9
Politici Financiare Publice - Pagina 10
Politici Financiare Publice - Pagina 11
Politici Financiare Publice - Pagina 12
Politici Financiare Publice - Pagina 13
Politici Financiare Publice - Pagina 14
Politici Financiare Publice - Pagina 15
Politici Financiare Publice - Pagina 16
Politici Financiare Publice - Pagina 17
Politici Financiare Publice - Pagina 18
Politici Financiare Publice - Pagina 19
Politici Financiare Publice - Pagina 20
Politici Financiare Publice - Pagina 21
Politici Financiare Publice - Pagina 22
Politici Financiare Publice - Pagina 23
Politici Financiare Publice - Pagina 24
Politici Financiare Publice - Pagina 25
Politici Financiare Publice - Pagina 26
Politici Financiare Publice - Pagina 27
Politici Financiare Publice - Pagina 28
Politici Financiare Publice - Pagina 29
Politici Financiare Publice - Pagina 30
Politici Financiare Publice - Pagina 31
Politici Financiare Publice - Pagina 32
Politici Financiare Publice - Pagina 33
Politici Financiare Publice - Pagina 34
Politici Financiare Publice - Pagina 35
Politici Financiare Publice - Pagina 36
Politici Financiare Publice - Pagina 37
Politici Financiare Publice - Pagina 38
Politici Financiare Publice - Pagina 39
Politici Financiare Publice - Pagina 40
Politici Financiare Publice - Pagina 41
Politici Financiare Publice - Pagina 42
Politici Financiare Publice - Pagina 43
Politici Financiare Publice - Pagina 44
Politici Financiare Publice - Pagina 45
Politici Financiare Publice - Pagina 46
Politici Financiare Publice - Pagina 47
Politici Financiare Publice - Pagina 48
Politici Financiare Publice - Pagina 49
Politici Financiare Publice - Pagina 50
Politici Financiare Publice - Pagina 51
Politici Financiare Publice - Pagina 52
Politici Financiare Publice - Pagina 53
Politici Financiare Publice - Pagina 54
Politici Financiare Publice - Pagina 55
Politici Financiare Publice - Pagina 56
Politici Financiare Publice - Pagina 57
Politici Financiare Publice - Pagina 58
Politici Financiare Publice - Pagina 59
Politici Financiare Publice - Pagina 60
Politici Financiare Publice - Pagina 61
Politici Financiare Publice - Pagina 62
Politici Financiare Publice - Pagina 63
Politici Financiare Publice - Pagina 64
Politici Financiare Publice - Pagina 65
Politici Financiare Publice - Pagina 66
Politici Financiare Publice - Pagina 67
Politici Financiare Publice - Pagina 68
Politici Financiare Publice - Pagina 69
Politici Financiare Publice - Pagina 70
Politici Financiare Publice - Pagina 71
Politici Financiare Publice - Pagina 72
Politici Financiare Publice - Pagina 73
Politici Financiare Publice - Pagina 74
Politici Financiare Publice - Pagina 75
Politici Financiare Publice - Pagina 76
Politici Financiare Publice - Pagina 77
Politici Financiare Publice - Pagina 78
Politici Financiare Publice - Pagina 79
Politici Financiare Publice - Pagina 80
Politici Financiare Publice - Pagina 81
Politici Financiare Publice - Pagina 82
Politici Financiare Publice - Pagina 83
Politici Financiare Publice - Pagina 84
Politici Financiare Publice - Pagina 85
Politici Financiare Publice - Pagina 86
Politici Financiare Publice - Pagina 87
Politici Financiare Publice - Pagina 88
Politici Financiare Publice - Pagina 89
Politici Financiare Publice - Pagina 90
Politici Financiare Publice - Pagina 91
Politici Financiare Publice - Pagina 92
Politici Financiare Publice - Pagina 93
Politici Financiare Publice - Pagina 94
Politici Financiare Publice - Pagina 95
Politici Financiare Publice - Pagina 96
Politici Financiare Publice - Pagina 97
Politici Financiare Publice - Pagina 98
Politici Financiare Publice - Pagina 99
Politici Financiare Publice - Pagina 100
Politici Financiare Publice - Pagina 101
Politici Financiare Publice - Pagina 102
Politici Financiare Publice - Pagina 103
Politici Financiare Publice - Pagina 104
Politici Financiare Publice - Pagina 105
Politici Financiare Publice - Pagina 106
Politici Financiare Publice - Pagina 107
Politici Financiare Publice - Pagina 108
Politici Financiare Publice - Pagina 109
Politici Financiare Publice - Pagina 110
Politici Financiare Publice - Pagina 111
Politici Financiare Publice - Pagina 112
Politici Financiare Publice - Pagina 113
Politici Financiare Publice - Pagina 114
Politici Financiare Publice - Pagina 115
Politici Financiare Publice - Pagina 116
Politici Financiare Publice - Pagina 117
Politici Financiare Publice - Pagina 118
Politici Financiare Publice - Pagina 119
Politici Financiare Publice - Pagina 120
Politici Financiare Publice - Pagina 121
Politici Financiare Publice - Pagina 122
Politici Financiare Publice - Pagina 123
Politici Financiare Publice - Pagina 124
Politici Financiare Publice - Pagina 125
Politici Financiare Publice - Pagina 126
Politici Financiare Publice - Pagina 127
Politici Financiare Publice - Pagina 128
Politici Financiare Publice - Pagina 129
Politici Financiare Publice - Pagina 130
Politici Financiare Publice - Pagina 131
Politici Financiare Publice - Pagina 132
Politici Financiare Publice - Pagina 133
Politici Financiare Publice - Pagina 134
Politici Financiare Publice - Pagina 135
Politici Financiare Publice - Pagina 136
Politici Financiare Publice - Pagina 137
Politici Financiare Publice - Pagina 138
Politici Financiare Publice - Pagina 139
Politici Financiare Publice - Pagina 140
Politici Financiare Publice - Pagina 141
Politici Financiare Publice - Pagina 142
Politici Financiare Publice - Pagina 143
Politici Financiare Publice - Pagina 144
Politici Financiare Publice - Pagina 145
Politici Financiare Publice - Pagina 146
Politici Financiare Publice - Pagina 147
Politici Financiare Publice - Pagina 148
Politici Financiare Publice - Pagina 149
Politici Financiare Publice - Pagina 150
Politici Financiare Publice - Pagina 151
Politici Financiare Publice - Pagina 152
Politici Financiare Publice - Pagina 153
Politici Financiare Publice - Pagina 154
Politici Financiare Publice - Pagina 155
Politici Financiare Publice - Pagina 156
Politici Financiare Publice - Pagina 157
Politici Financiare Publice - Pagina 158
Politici Financiare Publice - Pagina 159
Politici Financiare Publice - Pagina 160
Politici Financiare Publice - Pagina 161
Politici Financiare Publice - Pagina 162
Politici Financiare Publice - Pagina 163
Politici Financiare Publice - Pagina 164
Politici Financiare Publice - Pagina 165
Politici Financiare Publice - Pagina 166
Politici Financiare Publice - Pagina 167
Politici Financiare Publice - Pagina 168
Politici Financiare Publice - Pagina 169
Politici Financiare Publice - Pagina 170
Politici Financiare Publice - Pagina 171
Politici Financiare Publice - Pagina 172
Politici Financiare Publice - Pagina 173
Politici Financiare Publice - Pagina 174
Politici Financiare Publice - Pagina 175
Politici Financiare Publice - Pagina 176
Politici Financiare Publice - Pagina 177
Politici Financiare Publice - Pagina 178
Politici Financiare Publice - Pagina 179
Politici Financiare Publice - Pagina 180
Politici Financiare Publice - Pagina 181
Politici Financiare Publice - Pagina 182

Conținut arhivă zip

  • Politici Financiare Publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Sistemul bancar din Spania

Introducere Prezenta lucrare vizează analiza sistemului bancar din Spania și evoluția acestuia în perioada 2015-2019 din punct de vedere al...

Sistemul financiar al româniei. Politică financiară. Bugetul public

1. Conţinutul şi structura sistemului financiar Sistemul financiar are un rol esenţial în economia unei ţări. De exemplu, În S.U.A., sistemul...

Finanțe - capitolul 7

CARACTERIZAREA GENERALA A PRINCIPALELOR CATEGORII DE CHELTUIELI PUBLICE (BUGETARE) 7.1. Cheltuielile publice pentru actiuni social-culturale 7.1.1....

Finanțele Întreprinderii

CAP.1. ÎNTRPRINDEREA ÎN CONTEXTUL MECANISMELOR ECONOMICO-FINANCIARE Modalităţi de exprimare a valorii în raport cu anticipările agenţilor...

Buget și trezorerie

- CURS 2 - Bugetul: continut, tipologie Bugetul : instrument financiar/ mecanism Conţinutul bugetului:- Document/Instrument financiar/Instrument...

Finanțele întreprinderii

Tema 1:Continutul finantelor intreprinderii 1.1esenta si rolul finantelor intreprinderii.Obiectivele financiare ale intreprinderii 1.2 functiile...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Introducere Titlul cursului: Gestiunea financiarã a întreprinderii Cursul se adreseazã studentilor înscrisi la programul de studiu ID, organizat...

Fiscalitatea și creșterea economică în Uniunea Europeană

Cuvinte cheie: Fiscalitate, crestere economica, criza, Uniunea Europeana, masuri, solutii, consolidare. Argument Fiscalitatea a fost si va ramane...

Te-ar putea interesa și

Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strâns legate de apariţia şi consolidarea statului. Finanţele publice, în...

Raport de țară privind politica financiară în Finlanda

Secțiunea 1: Analiza eficacității politicilor financiare publice în perioada crizei economice Toate statele cu economiile dezvoltate au fost...

Politici financiare publice

Introducere Din punct de vedere etimologic, noțiunea de politică provine de la cuvintele grecești „politike”, ce semnifica „arta de a administra...

Politicile financiare publice din Danemarca și Lituania

In aceasta lucrare ne propunem sa analizam politicile financiare alea țarilor Danemarca și Lituania in perioada 2017-2019. Incepem prin a analiza...

Politici financiare publice

Secțiunea 1 - Analiza eficacității politicilor financiare publice în perioada crizei economice În vederea realizării acestei secțiuni au fost...

Politici bugetari - fiscali

Introducere Acualitatea Temei - Politica bugetar- fiscala , este o parte component a politicii economice a tarii , reprezinta o pirghie efectiva...

Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Creșterea economică constituie o problemă de maximă importanță pentru organele de guvernamânt din toate țările și...

Sistemul financiar al româniei. Politică financiară. Bugetul public

1. Conţinutul şi structura sistemului financiar Sistemul financiar are un rol esenţial în economia unei ţări. De exemplu, În S.U.A., sistemul...

Ai nevoie de altceva?