Prețuri și tarife

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 40112
Mărime: 152.35KB (arhivat)
Publicat de: Astrid Stoian
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adela Cristea
Toate temele la preturi si tarife

Extras din curs

1. ABORDAREA CONCEPTULUI DE PREŢ IN TEORIA ECONOMICĂ.

2. FUNCŢIILE PREŢULUI.

3. SISTEMUL DE PREŢURI.

4. TIPURILE PREŢURILOR ŞI CLASIFICAREA LOR.

=1=

Preţurile, “ creaţie “ a producţiei şi schimbului de mărfuri, au devenit o categorie economică de prim rang sub raportul complexităţii şi intercondiţionării lor cu alte categorii şi procese economice, cu dinamica globală a dezvoltării economico-sociale a unei ţări. Preţurile sunt cuvinte întâlnite pretutindeni, oriunde şi oricând, cu o frecvenţă pe care nu o au ceilalţi termeni economici. Orice individ sau agent economic plăteşte sau/şi încasează zilnic nenumărate preţuri.

În domeniul economic prezenţa preţului este evidentă, fiindcă în categoria de preţ sunt întrunite toate problemele de dezvoltare economică: producţia, mărfurile, munca, informaţia, capitalul, investiţiile, transporturile, serviciile, folosirea pământului etc. Aceste realităţi au făcut şi fac din problema analizei naturii preţurilor o formă frecventă de investigare ştiinţifică a lor.

De la începutul întroducerii în limbajul economic termenului de preţ i s-au atribuit sensuri variate, dar toţi cei care l-au însuşit şi folosit au intuit faptul că preţul măsoară ceva. De pildă, încă în antichitate, Aristotel susţinea că “preţul exprimă echivalenta a două bunuri diferite calitativ”. Preţul ca expresie banească a valorii mărfii a apărut odată cu dezvoltarea producţiei de mărfuri şi anume atunci când au apărut banii, moneda măsurând acel “ceva” existent în toate bunurile supuse schimbului. Una din cele mai controversate probleme a ştiinţei economice a fost gasirea acelui “ceva” care le face comparabile, masurabile şi transferabile pe toate bunurile supuse schimbului.

Analiza naturii economice a preţului a început cu economia clasică, respectiv cu A. Smith, care a arătat că masura reală a valorii de schimb ale marfurilor este munca. Mai tîrziu D. Ricardo consolidează acest punct de vedere şi susţine că munca ce întruchipează valoarea are dublu caracter: munca vie (reprezintă transferarea valorii de la mijloacele de producţie la produsul finit şi crearea unei noi valori, având un caracter activ activ asupra valorii) şi munca materializată (întruchipată în mijloacele de producţie şi are un caracter pasiv asupra valorii).

K.Marx a preluat teoria valorii de la clasici, îmbogaţind-o cu elemente noi, şi defineste valoarea ca “timpul de muncă socialmente necesar pentru producere în condiţii de producţie existente, normale din punct de vedere social, cu un nivel mediu de îndemânare şi intensitate a muncii”. Analize asupra naturii economice a preţului au fost făcute şi de economiştii români. Astfel, V. Madgearu explică existenţa unei identitaţi între proporţia schimbului de mărfuri şi cheltuielile necesare obţinerii acestora.

Toate aceste concepţii s-au întruchipat în teoria valorii-muncă sau teoria obiectivă a valorii.

Ramura subiectivă a valorii are la origine utilitatea la care s-a referit, la începutul preocupărilor economice, Xenofon. Printre motivele apariţiei acestei teorii putem menţiona imposibilitatea teoriei valorii-muncă de a explica contribuţia pieţei la formarea preţului, la influienţarea valorii prin raportul cerere-ofertă. Drept fundament al preţului a fost considerată utilitatea, teoria subiectivă având ca autori pe W. Jevons, K. Menger, A. Marshall ş.a. Ideia de bază este: dacă marfa nu are utilitate valoarea ei este nulă.

Din moment ce nu toate părţile ale aceluiaşi produs au utilităţi egale, pe măsură ce se asigură o suficientă acoperire a trebuinţelor, orice cantitate suplimentară are un grad de utilitate diferit, respectiv mai mic. De aceea, teoria subiectivă a valorii face distincţie între utilitatea totală, dată de întreaga cantitate consumată dintr-o marfă, şi utilitatea ultimei unităţi, care este cel mai puţin dorită şi se numeşte utilitate finală sau marginală. La baza formării preţurilor, în lumina teoriei subiective, se află utilitatea marginală, într-o influenţă direct proporţională. Cu cât utilitatea marginală scade, cu atât se consumă o cantitate mai mare din bunul respectiv pentru care, însă, a fost plătit un preţ mai mic pe unitate de produs.

Teoria valorii bazată pe utilitate aşează la baza formării valorii de schimb şi a preţurilor, pe lângă utilitate, şi raritatea mărfurilor. Aşa se explică unele situaţii aparent paradoxale ale unor produse cu utilitate mare, dar valoare de schimb mică sau ale unor mărfuri de utilitate mică, dar valoare de schimb mare (de ex: paradoxul apă-diamante).

Pentru explicarea naturii economice a preţului în condiţiile actuale este nevoe de o teorie – sinteză a valorii. Dacă formarea preţului este dictată de latura ofertei în teoria obiectivă şi de cerere în cea subiectivă, într-o teorie sintetizatoare a factorilor de influenţă asupra mărimii, dinamicii şi corelaţiilor dintre preţuri, acestea din urmă apar ca expresie a confruntării intereselor dintre vânzători şi cumpărători. Aşa cum apreciază M. Manoilescu: “Noi înţelegem să luăm în considerare toţi factorii, atât obiectivi, cât şi subiectivi care contribuie la formarea valorilor şi ne situăm pe terenul teoriei moderne a echilibrului care, de asemenea, are în vedere multilateralitatea factorilor constituenţi ai valorii”. Iar A. Marshall înaintează următoarea afirmaţie :”Pe bună dreptate se poate discuta dacă este lama superioară sau inferioară a unei foarfeci cea care taie o foaie de hârtie, ca şi dacă valoarea este guvernată de utilitate (cererea consumatorului) sau costul de producţie (oferta producătorului)”.

Preţul reprezintă cantitatea de bani pe care cumpărătorul o plăteşte în schimbul unei unităţi de bun economic, suma pentru transferarea drepturilor de proprietate de la o persoană la alta.

=2=

Esenţa oricărei categorii economice poate cunoscută în toată amploarea prin studierea funcţiilor îndeplinite. În cadrul mecanismului economico-financiar preţurile sunt menite să îndeplinească anumite următoarele funcţii:

1) Funcţia de instrument de măsură, prin care se măsoară consumurile de muncă, materie primă, materiale ş.a., precum şi mărimea profitului. În cadrul pieţei concurenţiale mărimea preţului poate fi diferită de cea dorită de vânzător datorită confruntării cererii cu oferta. În situaţia pieţei imperfecte preţul, la fel, se abate de la mărimea justificată prin cost şi un profit rezonabil datorită presiunii din partea producătorilor, ce urmăresc folosirea ofertei dificitare sau al altor factori pentru a manipula preţul în scopul maximizării profitului. Deaceea preţul nu măsoară totdeauna la justa valoare costul de producţie şi profitul aşteptat.

Prin intermediul acestei funcţii preţul serveşte ca bază de calcul pentru indicatorii cantitativi (PIB, VN, volumul investiţiilor, volumul producţiei ) şi calitativi (rentabilitatea, productivitatea muncii, randamentul fondurilor ş.a.)

2) Funcţia de stimulare se manifestă prin mărimea profitului inclus în structura preţului. Cu ajutorul preţului pot fi stimulate sau nu următoarele procese:

- progresul tenhico-ştiinţific ce presupune elaborarea şi implementarea tehnologiilor performante pentru stimularea productivităţii muncii, creşterii calităţii producţiei, lărgirii gamei de produse, economiei resurselor materiale;

- modificarea structurii de producţie şi de consum se petrece din contul cotelor diferenţiate de impozite şi taxe, precum şi datorită practicării preţurilor diferenţiate la produsele substituibile.

3) Funcţia de distribuire rezidă din faptul că preţul oscilează în jurul valorii sub influenţa factorilor pieţei. Preţul participă la distribuirea şi redistribuirea veniturilor între ramuri, între regiuni, între diverse forme de proprietate, între fondul de acumulare şi cel de consum, între clasele sociale, între vânzător şi cumpărător. De exemplu, nivelul ridicat al preţurilor la mărfurile de lux, prin intermediul accizelor şi a TVA permite alocarea resurselor financiare acumulate în scopuri sociale. Sau, în caz când statul stabileşte limite de preţ mai mari decât mărimea valorii, are de câştigat producătorul pe seama creşterii diferenţei dintre preţul practicat şi costul de producţie.

4) Funcţia de echilibrare a cererii cu oferta reflectă legătura dintre producţie şi consum, legătură posibilă numai prin intermediul preţului. În cazul apariţiei disproporţiilor în dezvoltarea economiei semnalul vine din partea preţurilor. În cadrul sistemului administrativ de comandă această funcţie a fost îndeplinită în totalitate de către stat care stabilea mărimea ofertei, a cererii, precum şi nivelul de preţ ce trebuie practicat. În cadrul economiei libere preţul limitează sau stopează producţia ce nu are cerere şi favorizează oferta la producţia ce se caracterizează prin utilitate înaltă.

5) Prin intermediul funcţiei de pârghie a politicii economice preţurile au menirea de a orienta activitatea întreprinderilor spre utilizarea raţională a resurselor materiale, umane şi financiare. Această funcţie deseori este îndeplinită de către stat.

Preview document

Prețuri și tarife - Pagina 1
Prețuri și tarife - Pagina 2
Prețuri și tarife - Pagina 3
Prețuri și tarife - Pagina 4
Prețuri și tarife - Pagina 5
Prețuri și tarife - Pagina 6
Prețuri și tarife - Pagina 7
Prețuri și tarife - Pagina 8
Prețuri și tarife - Pagina 9
Prețuri și tarife - Pagina 10
Prețuri și tarife - Pagina 11
Prețuri și tarife - Pagina 12
Prețuri și tarife - Pagina 13
Prețuri și tarife - Pagina 14
Prețuri și tarife - Pagina 15
Prețuri și tarife - Pagina 16
Prețuri și tarife - Pagina 17
Prețuri și tarife - Pagina 18
Prețuri și tarife - Pagina 19
Prețuri și tarife - Pagina 20
Prețuri și tarife - Pagina 21
Prețuri și tarife - Pagina 22
Prețuri și tarife - Pagina 23
Prețuri și tarife - Pagina 24
Prețuri și tarife - Pagina 25
Prețuri și tarife - Pagina 26
Prețuri și tarife - Pagina 27
Prețuri și tarife - Pagina 28
Prețuri și tarife - Pagina 29
Prețuri și tarife - Pagina 30
Prețuri și tarife - Pagina 31
Prețuri și tarife - Pagina 32
Prețuri și tarife - Pagina 33
Prețuri și tarife - Pagina 34
Prețuri și tarife - Pagina 35
Prețuri și tarife - Pagina 36
Prețuri și tarife - Pagina 37
Prețuri și tarife - Pagina 38
Prețuri și tarife - Pagina 39
Prețuri și tarife - Pagina 40
Prețuri și tarife - Pagina 41
Prețuri și tarife - Pagina 42
Prețuri și tarife - Pagina 43
Prețuri și tarife - Pagina 44
Prețuri și tarife - Pagina 45
Prețuri și tarife - Pagina 46
Prețuri și tarife - Pagina 47
Prețuri și tarife - Pagina 48
Prețuri și tarife - Pagina 49
Prețuri și tarife - Pagina 50
Prețuri și tarife - Pagina 51
Prețuri și tarife - Pagina 52
Prețuri și tarife - Pagina 53
Prețuri și tarife - Pagina 54
Prețuri și tarife - Pagina 55
Prețuri și tarife - Pagina 56
Prețuri și tarife - Pagina 57
Prețuri și tarife - Pagina 58
Prețuri și tarife - Pagina 59
Prețuri și tarife - Pagina 60
Prețuri și tarife - Pagina 61
Prețuri și tarife - Pagina 62
Prețuri și tarife - Pagina 63
Prețuri și tarife - Pagina 64
Prețuri și tarife - Pagina 65
Prețuri și tarife - Pagina 66
Prețuri și tarife - Pagina 67
Prețuri și tarife - Pagina 68
Prețuri și tarife - Pagina 69
Prețuri și tarife - Pagina 70
Prețuri și tarife - Pagina 71
Prețuri și tarife - Pagina 72
Prețuri și tarife - Pagina 73
Prețuri și tarife - Pagina 74
Prețuri și tarife - Pagina 75
Prețuri și tarife - Pagina 76
Prețuri și tarife - Pagina 77
Prețuri și tarife - Pagina 78
Prețuri și tarife - Pagina 79
Prețuri și tarife - Pagina 80
Prețuri și tarife - Pagina 81
Prețuri și tarife - Pagina 82
Prețuri și tarife - Pagina 83
Prețuri și tarife - Pagina 84
Prețuri și tarife - Pagina 85
Prețuri și tarife - Pagina 86
Prețuri și tarife - Pagina 87
Prețuri și tarife - Pagina 88
Prețuri și tarife - Pagina 89
Prețuri și tarife - Pagina 90
Prețuri și tarife - Pagina 91
Prețuri și tarife - Pagina 92
Prețuri și tarife - Pagina 93
Prețuri și tarife - Pagina 94
Prețuri și tarife - Pagina 95
Prețuri și tarife - Pagina 96
Prețuri și tarife - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Preturi si Tarife.doc

Alții au mai descărcat și

Prețul de Transfer

Introducere Activităţile economice considerate atât la nivel naţional cât şi mondial sau global prezintă o realitate extrem de complexă şi...

Creditare bancară

CURS NR. 1 CREDITUL BANCAR 1. Creditul – acceptiuni generale 1.1. Definire Creditul1 reprezinta o valoare actuala care se transmite de la un...

Sistemele fiscale - concept, evolutii, clasificări

1. Sistemele fiscale: concept, evoluţii, clasificări 1.1. Noţiunea de fiscalitate şi de sistem fiscal Evoluţia societăţii umane a determinat în...

Riscul Comercial

Cursul 4 F.C. Riscul comercial Pe parcursul derulării contractului comercial pot apărea atat pentru vanzator cat si pentru cumparator o serie de...

Convențiile de evitare a dublei impuneri

Conventiile de evitare a dublei impuneri Sunt acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte state numai in ceea ce priveste impozitele...

Fiscalitate

1. Contribuabili Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare...

Abordări Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Consumului

impozitare a consumului Impozitarea consumului este una din cele mai vechi forme de impozitare, fiind practicată încă din antichitate. Uşurinţa în...

Auditul Operațiunilor cu Clientela

Auditul operaţiunilor cu clientela 1. Tipologia operaţiunilor cu clientela şi riscurile asociate a) Operatiunile cu numerar( depunerea/...

Te-ar putea interesa și

Prognoza unor indicatori ai nivelului de trai

CAPITOLUL I CONSIDERENTE TEORETICE PRIVIND NIVELUL DE TRAI SI CALITATEA VIETII 1.1. Caracterizarea generala a nivelului de trai si a calitatii...

Metodologii Manageriale Tarom SA

1 PREZENTARE GENERALA 1.1 CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI Compania Nationala TAROM a luat fiinta in 1954. Compania Nationala Aeroportul...

Analiza Mediului de Afaceri a Firmei Turistice

ARGUMENT In aceasta lucrare este prezentata analiza mediului de afaceri a firmei turistice. Analiza mediul de afaceri a firmei turistice cuprinde...

Prețuri și tarife

INTRODUCERE Conceptul de preţ în economia de piaţă contemporană Privit în termeni generali, preţul poate reprezenta o sumă de bani primită sau...

Marketingul în domeniul turismului - firma SC Normandia SRL

INTRODUCERE Conceptul de marketing Din perspectivă etimologică, cuvântul “marketing” reprezintă participiul prezent al verbului “to market” care,...

Formarea și funcțiile prețului în turism

Capitolul 1. Preturile si tarifele in turism 1.1 Definirea preturilor si tarifelor Pretul reprezinta un element fundamental al politicii de...

Metodologia stabilirii tarifelor la o pensiune turistică

1. Consideratii teoretice Teoria preturilor si cererii, elaborata si sofisticata asa cum este ea, are putina relevanta directa si utilitate...

Tarifele hoteliere și politica de vânzare

Capitolul I: Preturi si tarife in turism 1. Preturi si tarife practicate in turism Pretul, expresia baneasca a valorii sau utilitatii marfurilor...

Ai nevoie de altceva?