Toate cursurile din domeniul Geografie

 • Geografia Solurilor

  INTRODUCERE Solul este unul din componenţii mediului înconjurător, ce are o importanţă deosebită în existenţa vieţii terestre, dar mai ales în dezvoltarea societăţii omeneşti. Mediul înconjurător este alcătuit din o serie de componente naturale, cum sunt: aerul, apa, vegetaţia şi fauna, relieful, litologia şi solul, care prin proprietăţile lor realizează ecosistemul terestru. Aceste componente se află într-un echilibru dinamic, realizat în decursul timpului. Componentelor naturale li se...

 • Carpatii

  Caracteristici: - face parte din lanţul muntos alpino-carpato-himalayan, format în orogeneza alpină - are o lungime de ≈ 1 300 km  al III-lea lanţ muntos din Europa, din care 2/3 pe teritoriul României (910 km) - sunt situaţi în partea central- nord-estică a României - joacă rolul de barieră orografică pentru masele de aer din V, E şi S - prin altitudine influenţează varietatea asociaţiilor vegetale, faunistice, tipurile de sol şi apariţia unor topoclimate (climate locale) - reprezintă...

 • Romania in Contextul Geopolitic si European in Perioada 1859-1938

  Pozitia României fatã de evenimente si crize diplomatice si militare Relatiile cu marile puteri în contextul acutizãrii politicii revizioniste Pozitia României fatã de evenimentele care au premers declansarea celui deal doilea rãzboi mondial si din primii ani acestuia Recrudescenta revizionismului ungar, bulgar si sovietic Schimbarea politicii externe Dupã Marea Unire din 1918, România a promovat în plan extern o politicã activã, care a vizat apãrarea independentei si suveranitãtii...

 • Turism - Romania - Locuri Unice, Oameni Ospitalieri

  Datorită configuraţiei variate a teritoriului şi istoriei multimilenare a poporului român, potenţialul turistic natural şi antropic al României este de o mare complexitate şi de o valoare deosebită. În România există câteva regiuni turistice foarte atractive cu valoare de unicat pe plan naţional şi internaţional. Bucovina deţine o mare bogăţie de elemente folclorice şi de monumente religioase cu valoare de unicat. Regiunea dispune de un remarcabil potenţial turistic, atât natural cât şi...

 • Bursele de Poluare

  Bursele de poluare Instrumente -Continuare - Răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului. s-au provocat daune ecologice: 1. stabilirea vinovatului 2. evaluarea daunelor 3. stabilirea legăturii de cauzalitate între responsabilul de producerea daunelor şi daunele produse 4. precizarea victimei 5. modul în care se poate repara prejudiciul produs. Răspunderea civilă, în dreptul mediului, cumulativ următoarele condiţii: - să se fi săvârşit o faptă cu caracter ilicit; - să existe un...

 • Geostrategia

  I. MEDIUL INTERNATIONAL DE SECURITATE 1. Aspecte generale privind mediul de securitate Mediul de securitate este o realitate reprezentatã de sistemul conditiilor favorabile, interne si internationale, ecologice, sociale, economice, militare, diplomatice, politice, informationale si culturale în care fiinteazã si activeazã orice comunitate umanã. El reprezintã spatiul (locul) în care se manifestã starea de securitate/insecuritate, atât la nivel individual, grupal, statal, zonal,...

 • Diplomatie si Comunicare

  I SERVICIUL DIPLOMATIC Notiuni principale: diplomatia, serviciul diplomatic ministerul de externe, relatiile diplomatice, misiunea diplomaticã Termenul diplomatie este folosit pentru desemnarea priceperii de a rezolva o problemã delicatã, cu tact, cu politete. Prin diplomatie se întelege însã si duplicitate. Sunt doctrinari care, conform perceptiei comune, admit sinonimia dintre politica externã si diplomatie. Prin diplomatie, se întelege activitatea reprezentantilor statelor, legatã de...

 • Geografie Economica

  1. Resursele economice Definiţie: Resursele economice sunt elemente existente natură care pot fi utilizate în activitatea umană. Clasificare: a. după gradul de acoperire în timp: - resurse inepuizabile / regenerabile: energia solară şi derivatele acesteia (energia eoliană, energia mareomotrică), energia geotermală, resurse de materiale de construcţie, componentele aerului atmosferic; - resurse epuizabile / neregenerabile: combustibilii fosili (petrol, cărbuni, gaze naturale), resurse...

 • Management

  Şcolile de gândire in management-sinteza Cunoştinţele contemporane despre management sunt produsul a trei abordări de bază: abordarea clasică, abordarea comportamentală şi abordarea ştiinţifică a managementului. a) Abordarea clasică a evoluat de la nevoia de a spori eficienţa şi productivitatea forţei de muncă, nevoie întâlnită la începutul secolului. Abordarea clasică este bazată acum pe două perspective distincte: perspectiva managementului ştiinţific şi perspectiva teoriei organizaţiei...

 • Geografia Transporturilor

  Geografia transporturilor §1. Constituirea geografiei transporturilor ca ramură, importanţa şi structura ramurii Geografia transporturilor este una dintre cele mai vechi ramuri ale geografiei economice şi sociale, care a apărut ca disciplină în Germania la mijlocul secolului al XIX-lea. Fondatorul ei, este considerat pe drept cuvânt, geograful şi călătorul german Iohan Kol, care a studiat de dezvoltarea şi repartizarea transporturilor în Germania, Marea Britanie, Franţa, Rusia, Olanda,...

 • Realitatea Geopolitica a Lumii Contemporane

  1. Întrebarea care se iscă în prezent în lume este - Ce factori au determinat rolul hotărâtor în finisarea “războiului rece”. În prezent se afirmă tot mai des în izvoarele de literatură că rolul îi aparţine Americii şi aliaţilor săi. Pentru o înţelegere corectă a evoluţiei de dezvoltare a lumii bipolare este necesar de a pătrunde în unele amănunturi şi este important de a conştientiza că biruinţa a sosit în momentul când conducătorii au conştientizat că sistema internă ca şi politica externă...

 • Formarea Economiei Mondiale

  Formarea economiei mondiale § 1. Etapele formării economiei mondiale Termenul economie provine de la grecescul oikonomia, (oikos - casă, gospodărie, şi nomos - ordine, regulă, dirijare). În modul cel mai simplu economia poate fi definită ca fiind o anumită regulă în administrarea unei gospodării. Sinonim cu noţiunea de economie se foloseşte şi noţiunea activitate economică, sau viaţa economică. Activitatea economică reprezintă ansamblul comportamentelor societăţii şi a deciziilor lor de a...

 • Geografia Resurselor Forestiere Mondiale si Industria Prelucrarii Lemnului

  Geografia resurselor forestiere mondiale si industria prelucrării lemnului § 1. Resursele forestiere mondiale şi repartizarea teritorială Una dintre resursele apreciabile ale Terrei o constituie pădurile, oferind o mare varietate de produse pentru necesităţile populaţiei şi pentru ramurile economiei. Pădurea reprezintă una dintre cele mai complexe biocenoze ale planetei, ecosistemele forestiere fiind foarte dinamice, aflate într-o metamorfoza continuă. Ele sunt influenţate de acţiunea...

 • Geografia Resurselor Metalurgice si a Industriei Metalurgice Mondiale

  Geografia resurselor metalurgice şi a industriei metalurgice mondiale § 1. Importanţa şi structura metalurgiei ca ramură Metalurgia este una dintre ramurile de bază ale industriei grele. Indicatorii dezvoltării acestei ramurii caracterizează nivelul de dezvoltare a întregii economii naţionale. Importanţa ramurii constă în faptul că ea constituie fundamentul dezvoltării industriei constructoare de maşini, ramură ce asigură progresul tehnic al întregii economii naţionale. Trebuie de menţionat...

 • Geografia Industriei Constructoare de Masini

  § 1. Importanţa, locul şi structura industriei constructoare de maşini Industria constructoare de maşini sau industria de echipament [1, p. 149] este ramura principală a industriei de prelucrare a economiei contemporane, ramura de prim rang în dezvoltarea economică a societăţii umane. De nivelul dezvoltării industriei constructoare de maşini, depinde în mare măsură nivelul dezvoltării societăţii, nivelul progresului tehnico-ştiinţific, gradul de apărare şi securitate a statului; ea determină...

Pagina 10 din 27