Toate cursurile din domeniul Geografie

 • Geomorfologie

  I.Geomorfologia ca stiinta 1.Obiectul geomorfologiei Geomorfologia este stiinta care se ocupa cu studiul sistematic al reliefului terestru. Geomorfologia se ocupa: - de originea si dezvoltarea reliefului terestru in timp si spatiu; - de caracteristicile particularitatilor sale interne si externe; - de tipizarea si regionarea sa. Geomorfologia este stiinta nasterii si dezvoltarii (explicarii) formelor de relief. Asupra obiectului sau au fost emise mai multe definitii, dar cea mai...

 • Carstologie

  I. GENERALITĂłI. ETIMOLOGIA SI SEMNIFICAłIA NOłIUNII DE „CARST” Totalitatea proceselor legate de circulaŃia apei în roci solubile (calcar, dolomit, gips, sare, anhidrit, sulf, sulfuri etc.) si formele de relief la care dau nastere (de suprafaŃă si subterane), definesc noŃiunea de carst. Spre de deosebire de alte peisaje (glaciar, marin, eolian, fluviatil etc.) mai mult sau mai puŃin expresive în morfologia actuală a reliefului, cel carstic se impune prin masivitatea, declivitatea si...

 • Geografia Fizica a Romaniei

  I. CLIMA ROMÂNIEI Caractere generale Clima teritoriului României se caracterizează printr-o mare diversitate spaŃială, aspect condiŃionat de specificul acŃiunii factorilor genetici. AcŃiunea acestora depinde de asezarea pe latitudine si pe continent, de poziŃia faŃă de principalii centri de acŃiune atmosferică. La acestia se mai adaugă influenŃa exercitată de factorii geografici locali, în special de relieful carpatic. Prin asezarea pe Glob, la 45° latitudine nordică, Ńara noastră...

 • Utilisasion de L`Argile au Cours des Ages

  CHAPITRE I UTILISASION DE L`ARGILE AU COURS DES AGES Le terme ARGILE trouve son origine dans le mot grec ARGILOS dont la racine ARGOS signifie blanc, puis dans le mot latin ARGILLA. C`est donc la couler blanche des matériaux utilises en céramique qui est l`origine. L`argile est une matière première utilisée depuis la plus haute antiquité par toutes les civilisations; c`est ainsi qu`en Extrême-Orient (Japon), on a retrouve des figurines dates de – 10000 ans. On a signale au Proche-Orient,...

 • Geomorfologie

  Miscarea materialelor se face sub impulsul gravitatiei. Ea se realizeaza in 2 moduri principale: 1. Prin intermediul unui mediu / agent de transport – se numeste transport si este efectuata in mod obisnuit de catre rauri, ghetari, apa marii, vant; 2. Prin autodeplasare (miscare de la sine) – se mai numeste deplasare de mase. Ambele procese constituie miscarile maselor la suprafata globului. FORTELE MOTRICE ALE DEPLASARII Exista o serie de forte care contribuie la miscarea materialelor...

 • Definitia Geografiei

  DEFINIŢIA GEOGRAFIEI Definirea unei ştiinţe se face în funcţie de obiectul de cercetare, metodologia de cercetare şi de sarcinile pe care şi le propune Denumirea disciplinei provine de la Eratostene matematician şi filosof grec care a trait în Alexandria, între anii 275-195 Î. H. şi care a definit geografia ca pe o descriere a Pământului (Gheea = Pământ; grafein = a descrie). Alexander von Humboldt (1769 – 1859) geograf şi naturalist german considerat întemeietorul geografiei moderne, a...

 • Riscuri Pedologice

  Riscuri pedologice-curs 1 1. Studiul riscurilor pedologice Principalele tipuri de riscuri pedologice si restrictii functionale induse de acestea sunt riscurile natural si riscurile antropice. Risurile naturale, care implica cuvertura de sol se subimpart in : • Riscuri naturale directe (climatic, hidrologice, geomorfologice) ; • Riscuri natural indirect (induse de cumulul de conditii de mediu care actioneaza interconexiv) 1. Evaluarea si prognoza riscurilor pedologiceogice legate de...

 • Hidrologia Apelor Curgatoare

  Introducere. Potamologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul apelor curgătoare. Elementul de bază în studiul potamologiei îl reprezintă râul. Râul este forma scurgerii superficiale organizate, permanentă sau temporară, care-şi păstrează traseul pe întreaga lungime a sa. Din punct de vedere hidrologic, noţiunea include toate cursurile de apă, indiferent de mărmea lor: pârâu, râu sau fluviu. Râul este un produs al climei (Volikov, 1954). Apa provenită din precipitaţii poate împrumuta...

 • Geologie si Pedologie

  CAPITOLUL I OBIECTUL DE STUDIU AL GEOLOGIEI Cuvinte cheie: geologie; cristalografie; mineralogie; pertografia; paleontologie; sedimentologie; hidrogeologie Etimologic cuvântul „geologie” provine din grecescul „geo” care are înţelesul de pământ şi „logos” care înseamnă cuvântare, cântare cu înţelesul de ştiinţă. Geologia este o ştiinţă a Pământului, care studiază rocile, mineralele, fosilele, structurile tectonice, alcătuirea stratigrafică a diferitelor regiuni, originea şi istoria...

 • Strategii si Politici Promotionale in Turism

  4. Strategii şi politici promoţionale turism Literatura internațională de specialitate tratează pe larg aspectele teoretice privind terminologia de marketing și respectiv de promovare. Aceasta poate fi împărțită în două categorii: literatura în care termenii de marketing şi politică promoţională sunt sinonimi și cea în care cei doi termeni sunt complementari. Autoarea este adepta celei de-a doua categorii de literatură de specialitate conform căreia politica promoţională şi marketing-ul nu...

 • Stiinta Solului

  8.1. Componenţii coloidali ai solului 8.1.1. Generalităţi privind coloizii solului Coloizii sunt substanţe cu grad sporit de dispersare şi reprezintă totalitatea particulelor cu diametrul <0,001mm. Coloizii se formează în urma alterării şi dispersării particulelor brute din sol sau prin unirea produselor fine ale dispersării. Se cunosc trei căi de formare a coloizilor: 1) prin dezagregarea fizică a rocilor pe care se formează solurile(fracţionare mecanică); 2) prin policondensare şi...

 • Patrimoniul Pedologic

  I. PATRIMONIUL PEDOLOGIC 1. 1. Patrimoniul pedologic, definiţii, categorii. Cu referinţă la termenul „patrimoniul pedologic” în vorbirea curentă sunt folosite mai multe abordări: - pământ- în sensul menţionat, este stratul de la suprafaţa uscatului, care permite dezvoltarea vegetaţiei. Acest termen este folosit cel puţin cu 3 accepţiuni: a) de natură şi calitate (argilos, lutos, nisipos, calcaros, humifer, sărac, gras etc.); b) de întindere şi folosinţă (hectare de pământ arabil sau cu...

 • Bonitarea Terenurilor - Tabele

  Bonitarea terenurilor agricole reprezintã o acþiune complexã de cercetare ºi apreciere cantitativã a principalelor condiþii care determinã creºterea ºi rodirea plantelor, de stabilire a gradului de favorabilitate a acestor condiþii pentru fiecare folosinþã. Întrucât capacitatea de producþie a terenurilor se modificã sub influenþa factorilor naturali dar mai ales datoritã intervenþiei omului, bonitarea trebuie actualizatã în permanenþã. Exprimarea favorabilitãþii pentru diferite plante se...

 • Riscuri Geomorfologice Induse de Activitatile Antropice - Hidrotehnice

  Amenajãrile hidrotehnice sunt lucrãri care se executã fie pentru folosirea apelor în diferite scopuri, fie în controlul sau evitarea unor efecte destructive ale acestora. alimentarea cu apã potabilã şi industrialã; producerea de energie electricã; irigaţii; atenuarea viiturilor; lucrãri de apãrare şi drenare; transportul pe apã, pisciculturã, sporturi nautice; ameliorarea microclimatului şi a mediului înconjurător. Realizarea construcţiilor hidrotehnice necesitã lucrãri ample cu...

 • Riscuri Geomorfologice Induse de Activitatile Antropice - Minerit

  4. Riscurile geomorfologice legate de activităţile miniere Mineritul este singura activitate antropicã prin care se aduc la suprafaţă (adesea de la profunzimi de peste 1000 m) roci care, în mod efectiv, nu ar putea ajunge în sfera modelãrii subaeriene decât dupã milioane de ani faţã de momentul actual. Cantitatea depozitelor extrase, dacã se ia în considerare doar cele aduse la zi într-un an, depãşeşte de multe ori debitul solid al râurilor. De exemplu la nivelul anului 2002, pe întreg...

Pagina 6 din 27