Dreptul mediului 2021

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 35623
Mărime: 1.26MB (arhivat)
Publicat de: Andrei T.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ada-Iuliana Popescu
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Finanțe, Monedă și Administrație Publică

Cuprins

 1. Capitolul 1. Premise ale reglementării relațiilor privind mediul și dezvoltarea durabilă a societății umane .. 3
 2. 1.1. Noțiunea de mediu și de protecție a mediului . 3
 3. 1.2. Poluarea și implicațiile sale 6
 4. 1.3. Mediul și dezvoltarea durabilă 8
 5. Capitolul 2. Dreptul mediului - ramură autonomă de drept ... 11
 6. 2.1. Noțiune .. 11
 7. 2.2. Principiile dreptului mediului 12
 8. 2.3. Izvoarele dreptului mediului .. 21
 9. 2.4. Raportul juridic de drept al mediului 22
 10. 2.4.1. Definiție și trăsături 22
 11. 2.4.2. Elementele raportului juridic în dreptul mediului ... 22
 12. Capitolul 3. Protecția juridică a atmosferei . 25
 13. 3.1. Cauzele și efectele poluării atmosferei .. 25
 14. 3.2. Reglementări juridice privind protecția atmosferei ... 26
 15. 3.2.1. Reglementări juridice privind protecția stratului de ozon .. 26
 16. 3.2.2. Reglementări juridice privind schimbarea climaterică ... 29
 17. 3.2.3. Reglementări juridice privind poluarea transfrontalieră a aerului .. 33
 18. Capitolul 4. Protecția juridică a hidrosferei .. 38
 19. 4.1. Noțiune .. 38
 20. 4.2. Reglementări juridice privind protecția apelor curgătoare și lacurilor . 38
 21. 4.3. Protecția juridică a apelor marine și a zonei costiere ... 46
 22. Capitolul 5. Protecția juridică a litosferei . 54
 23. 5.1. Degradarea solului 54
 24. 5.2. Instrumente juridice internaționale privind protecția solului . 55
 25. 5.3. Instrumente juridice naționale de protecție a solului și subsolului 56
 26. Capitolul 6. Biodiversitatea 60
 27. 6.1. Considerații generale 60
 28. 6.2. Măsuri moderne privind protecția biodiversității . 62
 29. 6.3. Instrumente juridice internaționale privind conservarea biodiversității 65
 30. 6.4. Instrumente juridice naționale privind protecția biodiversității 75
 31. Capitolul 7. Populația și protecția factorilor antropogeni de mediu . 77
 32. 7.1. Populația ... 77
 33. 7.2. Așezările umane 78
 34. 7.3. Regimul juridic special al anumitor activități umane 80
 35. Capitolul 8. Răspunderea juridică în dreptul mediului 86
 36. 8.1. Noțiunea de răspundere în dreptul mediului .. 86
 37. 8.2. Particularități ale condițiilor de angajare a răspunderii în dreptul mediului . 86
 38. 8.3. Formele răspunderii în dreptul mediului ... 88
 39. Bibliografie ... 92

Extras din curs

Capitolul 1. Premise ale reglementării relațiilor privind mediul și dezvoltarea durabilă a societății umane

1.1. Noțiunea de mediu și de protecție a mediului

Termenul de mediu, așa cum îl definim astăzi, a apărut relativ recent în numeroase limbi vorbite în lume. Indiferent de origine sau de forma expresiei, preluarea acestui termen de către limbajul comun denotă că degradarea mediului ambiant este un proces evident cu repercusiuni grave în prezent.

Mai precis, începutul anilor 1960 marchează descoperirea efectelor nefaste ale acțiunilor umane asupra mediului înconjurător și, în același timp, momentul lansării la nivel mondial a campaniei de protecție a mediului pe termen lung. Societatea civilă, urmând atenționările oamenilor de știință, a conștientizat pericolul propriei dispariții din cauza diversificării dezordonate a activităților umane, pe fondul unui „boom” demografic, și a folosirii tehnologiilor moderne fără o evaluare preliminară a consecințelor. Efectele comportamentului uman neadecvat în raport cu mediul s-au concretizat în poluarea atmosferei, determinând accelerarea procesului de încălzire globală, subțierea stratului de ozon, ploile acide, degradarea solului, poluarea apelor fluviale, mareele negre, care afectează în special litoralul marin, diminuarea în număr sau dispariția unor specii de animale și plante sălbatice.

Astăzi, progresul tehnicii moderne a dus la investigații mai profunde și elocvente în ceea ce privește impactul activităților umane asupra mediului. Subțierea stratului de ozon, încălzirea climaterică au devenit realități palpabile, pentru care se încearcă găsirea unor soluții viabile și eficiente care să stopeze deteriorarea mediului ambiant și a propriei noastre existențe.

Noțiunea de mediu comportă numeroase definiții, atât în limbajul curent, cât și în cel de specialitate.

În Dicționarul explicativ al limbii române, mediul este definit ca fiind „cadrul de viață al individului și ansamblul condițiilor susceptibile să acționeze asupra organismelor vii și activităților umane”.

Plecând de la definiția dată de savantul român Emil Racoviță, din punct de vedere strict științific, mediul a fost definit ca fiind „totalitatea condițiilor energetice, fizice, chimice și biologice care înconjoară o ființă sau grupuri de ființe și cu care acestea se găsesc în relații permanente de schimb” (Vancea, 1972, p.17).

De asemenea, în limitele acestei din urmă definiții, noțiunea de mediu este explicată și instituită și prin intermediul normei juridice internaționale, comunitare sau naționale.

În reglementarea din 1973, legiuitorul român a statuat că mediul înconjurător este constituit din „totalitatea factorilor naturali și a celor creați prin activități umane care, în strânsă interacțiune, influențează echilibrul ecologic, determinând condițiile de viață pentru om, de dezvoltare a societății”.

Aproximativ douăzeci de ani mai târziu, în condițiile noilor descoperiri științifice, a regândirii strategiei mondiale de protecție a mediului și a recunoașterii componentelor întregii ambianțe ecologice în care se desfășoară activitățile umane, definiția juridică a mediului înconjurător este actualizată și întregită. Potrivit actului normativ în vigoare, mediul constă în „ansamblul de condiții și elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice și anorganice, precum și ființele vii, sistemele naturale în interacțiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale și spirituale, calitatea vieții și condițiile care pot influența bunăstarea și sănătatea omului” (O.U.G. nr.195/2005, art.1, pct.21).

Ulterior, în 2002, Guvernul României, într-o ordonanță de urgență referitoare la gospodărirea integrată a zonei costiere a României (O.U.G. nr. 202/2002, Anexa 1, pct. 132), punctează cu mai multă acuratețe principalele componente care alcătuiesc mediul înconjurător:

1. resurse naturale biotice și abiotice cum sunt aerul, apele subterane și de suprafață, solul, clima, fauna și flora și habitatul acestora;

2. bunurile care fac parte din mediul constituit și din patrimoniul cultural;

3. aspectele caracteristice ale peisajului;

4. calitatea vieții și a mediului de viață, în măsura în care au sau pot avea influență asupra bunăstării și sănătății omului; și

5. interacțiunea dintre factorii menționați mai sus.

Bibliografie

Cărți și tratate:

1. Anghel, D., Răspunderea juridică privitoare la protecția mediului : privire specială asupra răspunderii, București: Universul Juridic, 2010.

2. Bădescu, V.S., Dreptul mediului: sisteme de management de mediu, București: C.H. Beck, 2011.

3. Birnie, P. și Boyle, A., International Law and the Environment, New York: Oxford University Press, 2002.

4. Buleandră, M., Elemente de standardizare și legislația mediului, București: Editura Univ. București, 2010.

5. Cobzaru, A., Dreptul mediului, Iași: Sedcom Libris, 2007.

6. Constantin E., Reglementări europene privind regimul infracțiunilor ce afectează mediul înconjurător, Sibiu: Psihomedia, 2009.

7. Danklefsen, N., Transportul maritim: reglementări privind traficul și securitatea, iulie 2011, [Online] la adresa http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_4.6.9.pdf, accesat la data de 28 martie 2012.

8. Dogaru, L., Dreptul mediului: curs universitar, Târgu-Mureș: Editura Univ. Petru Maior, 2008.

9. Durac, Gh. și Bouriaud, L., Dreptul mediului. Răspunderea juridică pentru daune ecologice, Iași: Junimea, 2004.

10. Dușcă, A.I., Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia mediului, București: Universul juridic, 2010.

11. Dușcă, A.I., Dreptul mediului, București: Universul Juridic, 2009.

12. Duțu, M., Dreptul mediului, București: C.H. Beck, 2010.

13. Duțu, M., Dicționar de drept al mediului, București: Editura Economică, 2000.

14. Ene, C., Dreptul mediului. Noțiuni, București: C.H. Beck, 2011.

15. Guruswamy, L.D., International Environmental Law in a Nutshell, St. Paul MN: Thomson West, 2003.

16. Ionescu, R., Dreptul mediului: note de curs, Craiova: Scrisul Românesc, 2010.

17. Ioniță G. I., Dreptul protecției mediului, București: Universul Juridic, 2010.

18. Kiss, A., și Beurier, JP., Droit international de l’environnement, Paris: Pedone, 2000.

19. Louka, E., International Environmental Law. Fairness, Effectiveness and World Order, New York: Cambridge University Press, 2006.

20. Lupan, E., Tratat de dreptul protecției mediului, București: C.H. Beck, 2009.

21. Marinescu, D., Tratat de dreptul mediului, București: Universul Juridic, 2008.

22. Mazilu, D., Dreptul comunitar al mediului, București: Lumina Lex, 2006.

23. Mihăiescu, T. și col., „Dificultăți în implementare Directivei nitraților în România”, 2010, ProEnvironment 3, pp.608-612, [Online] la adresa http://proenvironment.ro/promediu/article/viewFile/5574/5193, accesat la data de 19 aprilie 2012.

24. Morand-Deviller, J., Droit de l’environnment, Paris: ESTEM, 1996.

25. Oprea, R., Dezvoltarea durabilă și protecția mediului, București: Ed. Didactică și Pedagogică, 2008.

26. Ost, F., L’écologie à l’épreuve du droit, Paris: La Découverte, 2003.

27. Panjwani, R., Wildlife Law. A Global Perspective, Chicago: ABA, 2008.

28. Petrescu-Mag R. M., Aspecte teoretice și practice privind protecția mediului prin intermediul normelor de drept internațional, Cluj-Napoca: Maga, 2009.

93

29. Petrescu-Mag R. M., Politici, instituții și legislație pentru mediu, Cluj-Napoca: Academic Pres, 2008.

30. Romițan, C. R., Dicționar de dreptul mediului, București: All Beck, 2004.

31. Stătescu, C. și Bîrsan, C., Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, București: All, 1997.

32. Suian, P., Dreptul european al mediului, Cluj-Napoca: Risoprint, 2008.

33. Teodoroiu, S.M., Dreptul mediului și dezvoltării durabile: curs universitar, București: Universul Juridic, 2009.

34. Țarcă, Ș., Tratat de dreptul mediului: curs universitar, București: Lumina Lex, 2010.

35. Zaharia, C., Legislația pentru protecția mediului, Iași: Univ. „Al.I. Cuza”, 2003.

36. Directiva 2010/75/EC privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), OJ L 334, 17.12.2010.

37. Directiva 2000/60/EC privind stabilirea unui cadru de acțiune comunitar în domeniul politicii apei, OJ L 327, 22.12. 2000.

38. Directiva 91/676/EC privind protecția apelor împotriva nitraților proveniți din surse agricole, OJ L 375, 31.12 1991.

39. Directiva 91/61/EC referitoare la prevenirea și reducerea completă a poluării, versiunea consolidată, OJ L 275, 29.01.2008.

...

Preview document

Dreptul mediului 2021 - Pagina 1
Dreptul mediului 2021 - Pagina 2
Dreptul mediului 2021 - Pagina 3
Dreptul mediului 2021 - Pagina 4
Dreptul mediului 2021 - Pagina 5
Dreptul mediului 2021 - Pagina 6
Dreptul mediului 2021 - Pagina 7
Dreptul mediului 2021 - Pagina 8
Dreptul mediului 2021 - Pagina 9
Dreptul mediului 2021 - Pagina 10
Dreptul mediului 2021 - Pagina 11
Dreptul mediului 2021 - Pagina 12
Dreptul mediului 2021 - Pagina 13
Dreptul mediului 2021 - Pagina 14
Dreptul mediului 2021 - Pagina 15
Dreptul mediului 2021 - Pagina 16
Dreptul mediului 2021 - Pagina 17
Dreptul mediului 2021 - Pagina 18
Dreptul mediului 2021 - Pagina 19
Dreptul mediului 2021 - Pagina 20
Dreptul mediului 2021 - Pagina 21
Dreptul mediului 2021 - Pagina 22
Dreptul mediului 2021 - Pagina 23
Dreptul mediului 2021 - Pagina 24
Dreptul mediului 2021 - Pagina 25
Dreptul mediului 2021 - Pagina 26
Dreptul mediului 2021 - Pagina 27
Dreptul mediului 2021 - Pagina 28
Dreptul mediului 2021 - Pagina 29
Dreptul mediului 2021 - Pagina 30
Dreptul mediului 2021 - Pagina 31
Dreptul mediului 2021 - Pagina 32
Dreptul mediului 2021 - Pagina 33
Dreptul mediului 2021 - Pagina 34
Dreptul mediului 2021 - Pagina 35
Dreptul mediului 2021 - Pagina 36
Dreptul mediului 2021 - Pagina 37
Dreptul mediului 2021 - Pagina 38
Dreptul mediului 2021 - Pagina 39
Dreptul mediului 2021 - Pagina 40
Dreptul mediului 2021 - Pagina 41
Dreptul mediului 2021 - Pagina 42
Dreptul mediului 2021 - Pagina 43
Dreptul mediului 2021 - Pagina 44
Dreptul mediului 2021 - Pagina 45
Dreptul mediului 2021 - Pagina 46
Dreptul mediului 2021 - Pagina 47
Dreptul mediului 2021 - Pagina 48
Dreptul mediului 2021 - Pagina 49
Dreptul mediului 2021 - Pagina 50
Dreptul mediului 2021 - Pagina 51
Dreptul mediului 2021 - Pagina 52
Dreptul mediului 2021 - Pagina 53
Dreptul mediului 2021 - Pagina 54
Dreptul mediului 2021 - Pagina 55
Dreptul mediului 2021 - Pagina 56
Dreptul mediului 2021 - Pagina 57
Dreptul mediului 2021 - Pagina 58
Dreptul mediului 2021 - Pagina 59
Dreptul mediului 2021 - Pagina 60
Dreptul mediului 2021 - Pagina 61
Dreptul mediului 2021 - Pagina 62
Dreptul mediului 2021 - Pagina 63
Dreptul mediului 2021 - Pagina 64
Dreptul mediului 2021 - Pagina 65
Dreptul mediului 2021 - Pagina 66
Dreptul mediului 2021 - Pagina 67
Dreptul mediului 2021 - Pagina 68
Dreptul mediului 2021 - Pagina 69
Dreptul mediului 2021 - Pagina 70
Dreptul mediului 2021 - Pagina 71
Dreptul mediului 2021 - Pagina 72
Dreptul mediului 2021 - Pagina 73
Dreptul mediului 2021 - Pagina 74
Dreptul mediului 2021 - Pagina 75
Dreptul mediului 2021 - Pagina 76
Dreptul mediului 2021 - Pagina 77
Dreptul mediului 2021 - Pagina 78
Dreptul mediului 2021 - Pagina 79
Dreptul mediului 2021 - Pagina 80
Dreptul mediului 2021 - Pagina 81
Dreptul mediului 2021 - Pagina 82
Dreptul mediului 2021 - Pagina 83
Dreptul mediului 2021 - Pagina 84
Dreptul mediului 2021 - Pagina 85
Dreptul mediului 2021 - Pagina 86
Dreptul mediului 2021 - Pagina 87
Dreptul mediului 2021 - Pagina 88
Dreptul mediului 2021 - Pagina 89
Dreptul mediului 2021 - Pagina 90
Dreptul mediului 2021 - Pagina 91
Dreptul mediului 2021 - Pagina 92
Dreptul mediului 2021 - Pagina 93
Dreptul mediului 2021 - Pagina 94
Dreptul mediului 2021 - Pagina 95
Dreptul mediului 2021 - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Dreptul mediului 2021.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu Geografic Complex

INTRODUCERE Calitatea mediului este o notiune complexa, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natura. Utilizând acest termen se are...

Parcul Național Călimani - plan de management

1. INTRODUCERE ŞI CONTEXT 1.1 Scurtă descrierea a planului Planul de management al Parcului Naţional Călimani constituie documentul oficial de...

Sistemul Informatic Geografic

Sistemul Informatic Geografic Tehnologia sistemelor informationale geografice (GIS) este o tehnologie încontinua dezvoltare, un instrument...

Impactul deșeurilor industriale sau menajere asupra mediului

Toate tipurile de deseuri generate pe teritoriul tarii sunt clasificate în: •deseuri municipale si asimilabile: totalitatea deseurilor generate,...

Meteorologia Poluării

PROBLEMELE GENERAE ASUPRA POLUARII AERULUI PROBLEME GLOBALE Sfârsitul secolului al XX-lea este al mondializarii, globalizarii, al mediului. În...

Geografia Mediului

CURS 1 Termenul de mediu (environment, umwheinat, milieu) a fost folosit începând cu secolul al XIX-lea, în sens biologic, de ambianţă naturală a...

Factorii Naturali

CAP.III. CLIMA. III.1. ASPECTE GENERALE Spre deosebire de relief, atmosfera este cea mai mobila dintre sferele externe. In cadrul sau se...

Hidrologie

Apa reprezinta unul din elementele naturale indespensabile existentei lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfasurarea proceselor naturale...

Te-ar putea interesa și

Înrijirea pacientului cu arsuri

SCOPUL LUCRĂRII În lucrarea de față am reunit cunoștințele teoretice, deprinderile practice, noțiunile se farmacologie, de anatomie și fiziologie...

Importanța resurselor umane în aplicarea managementului total al calității în serviciile culturale

Introducere Managementul resurselor umane este considerat a fi un ansamblu de activități ce au loc la nivel organizațional, permițând astfel...

Raport de Evaluare Antibiotice SA

Pentru stabilirea valorii afacerii S.C. Antibiotice S.A. au fost aplicate: activul net corectat, valoarea de rentabilitate, valoarea bazata pe...

Diagnosticarea Firmei SC Gubax SA

CAPITOLUL I ANALIZA DIAGNOSTIC I-1 DIAGNOSTIC JURIDIC Diagnosticul societatii verifica aspectele legale privind activitatea firmei sau a...

Protecția internațională a apelor - oceane, mări și apă dulce

Noțiuni generale despre apele internaționale Apele continentale reprezintă circa 2,7% din masa globală de apă a planetei, o mare parte din aceasta...

Management Strategic - Analiza PORTER RCS RDS SA

1. Descrierea societății comerciale: 1. 1 Scurt istoric: Grupul RCS & RDS a fost înființat în 1994, fiind prezent în majoritatea localităṭilor...

Activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism

INTRODUCERE În prezenta lucrare „Activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism” voi relata noțiuni generale despre urbanism, amenajarea...

Cooperarea pe plan internațional în domeniul protecției mediului

Protejarea mediului este esențială pentru calitatea vieții generațiilor prezente și viitoare. Provocarea actuală este reprezentată de combinarea...

Ai nevoie de altceva?