Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii

Curs
9/10 (8 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 203 în total
Cuvinte : 120292
Mărime: 691.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Drd. GHERMAN ADRIANA

Cuprins

I. Probleme teoretice 4

1.1.Istoricul cercetărilor – regiune geografică 4

1.2.Principiile regionării turistice 5

1.3.Metodologia analizei turistice regionale 6

1.4.Unităţile taxonomice ale regionării turistice 7

1.5.Tipologia regiunilor, zonelor şi a centrelor turistice 7

II. Europa 9

2.1 Profilul continentului 9

2.2. REGIUNI TURISTICE 11

2.2.1.Europa Nordică (Scandinavia) 11

2.2.2. Arhipelagul britanic 19

2.2.3.Europa Vestică / Atlantică 24

2.2.4.Europa Sudică (Mediteraneană) 34

2.2.4.1. Peninsula Iberică 35

2.2.4.2.Regiunea turistică mediteraneană franceză 36

2.2.4.3.Regiunea mediteraneană vest italiană 45

2.2.4.4. Regiunea turistică est-italiană 46

2.2.4.5. Regiunea turistică greco-egeană 50

2.2.4.6. Zona turistică a Apeninilor Central-Nordici 51

2.2.4.7. Zona turistică adiacentă Câmpiei Padului 52

2.2.4.8.REGIUNEA TURISTICĂ A MUNŢILOR PIRINEI 53

2.2.4.9. REGIUNEA TURISTICĂ A MUNŢILOR ALPI 54

2.2.4.10. Peninsula Balcanică 67

2.2.5. EUROPA CENTRALĂ 74

2.2.6. EUROPA CENTRAL – ESTICĂ 79

2.2.7. EUROPA DE EST 87

III Asia 97

3.1 Profilul continentului 97

3.2 REGIUNI TURISTICE 102

3.2.1. ASIA CENTRAL – ESTICĂ 102

3.2.2. ASIA DE SUD-EST 109

3.2.3. ASIA DE SUD 116

3.2.4. ASIA CENTRAL – VESTICĂ 122

3.2.5. TRANSCAUCAZIA 125

3.2.6. ASIA DE VEST ŞI SUD – VEST 127

IV. America 137

4.1 Proflul continentului 137

4.2. ZONE TURISTICE 143

4.2.1. STATELE UNITE ALE AMERICII (U.S.A) 143

4.2.2 AMERICA CENTRALĂ 158

4.2.3. AMERICA LATINĂ ANDINĂ 164

4.2.4. AMERICA LATINĂ / ATLANTICĂ 169

V. Africa 177

5.1. Profilul continentului 177

5.2. ZONE TURISTICE 178

5.2.1. AFRICA SAHARIANĂ 178

5.2.2. AFRICA DE SUD 185

5.2.3. AFRICA DE VEST 186

5.2.4. AFRICA CENTRALĂ 188

5.2.5. AFRICA DE EST 189

5.2.6. AFRICA DE SUD 192

5.2.7. AFRICA INSULARĂ 194

VI. Australia şi Oceania 196

6.1. Profilul continentului 196

6.2. ZONE TURISTICE 197

6.2.1. AUSTRALIA DE EST ŞI SUD-EST 197

6.2.2. AUSTRALIA CENTRALĂ 198

6.2.3. AUSTRALIA DE VEST 198

6.2.4. TASMANIA 198

6.2.5. INSULELE AUSTRALIENE 198

6.2.6.NOUA ZEELANDĂ (NEW ZEALAND) 199

6.2.7. MELANEZIA 199

6.2.8. NOUA GUINEE 199

6.2.9. NOUA CALEDONIE 200

6.2.10 Insulele SOLOMON, FIDJI ŞI VANUATU 200

6.2.11. MICRONEZIA 200

6.2.12. POLINEZIA 200

6.2.13. HAWAI 201

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1.1. Istoricul cercetărilor – regiune geografică

Încă din antichitatea greacă şi romană (sec. VII î. Hr.) se schiţează douaă direcţii în ceea ce priveşte geografia (Dionisă I., 1977) şi anume: direcţia de geografie generală şi direcţia descriptiv- regională. Cea de a doua se mai numeşte şi Chorographie şi se baza pe observaţii directe având ca obiect de studiu oicumena (teritoriu locuit). Printre cei care s-au ocupat de cea de-a doua direcţie se numără: Herodot, Polibiu, Strabon.

Perioada Renaşterii şi a marilor descoperiri geografice (sec. XIV - XVII) contribuie la dezvoltarea celor două direcţii. Călătoriile, cuceririle de noi teritori, colonizările permit îmbunătăţirea cunoştinţelor geografiei regionale. Varenius B. în lucrarea „Geographia generalis” (1650) împarte ştiinşa geografiei în generală şi specială. Cea specială adica geografia regională era subdivizată în: Chorografie (descria întinderi mari de teren) şi Topografie (se ocupa cu descrierea unor porţiuni mai mici a suprafeţei terestre).

Contribuţii în geografia regională şi-au adus:

Alexander von Humboldt (1769 - 1859) – prezintă faptele în dinamica şi cauzalitatea lor;

Paul Vidal de la Blache (1845 - 1918) - este considerat întemeietorul geografiei regionale şi umane. El arată că „rezultatul influenţelor reciproce dintre societate şi natură se concretizează în formarea regiunilor geografice, caracterizate prin trăsături specifice ale condiţiilor naturale, social economice şi istorice.”(Nicoară L.,2002)

Lucien Gallois(1857 - 1941) sesizează că noţiunea de „regiune geografică este mult mai completă decât cea de regiune naturală, caci ea descrie peisaje mai mult sau mai puţin umanizate şi structuri economice şi demografice schimbătoare şi diversificate.”

După al doilea Război Mondial, regiunile geografice au primit un accentuat sens economic, funcţional. Au fost legate de existenţa unor centre polarizatoare, suprapunându-se arealelor de influenţă ale unor mari centre urbane.

A. Chollez (1942) distinge regiuni naturale şi regiuni umane; chiar realizează o ierarhie a spaţiilor în : -domenii – date de relie şi climă,

-medii – după formele de viaţă,

- regiuni – individualizate prin comunităţile umane şi activitatea

acestora.

O. Tulippe (Geografia regională a Belgiei) arată că regiunea geografică este un spaţiu în care factorii fizici şi umani au un caracter constant, conferindu-i o anumită personalitate geografică.

În şcoala românească geografică, contribuţii privind definirea şi delimitarea regiunilor geografice a adus Vintilă Mihăilescu – Geografia Teoretică (1968). El consideră că „regiunea geografică desemnează un anumit teritoriu cu un conţinut complex integral, rezultat din asocierea şi interrelaţiile existente între elementele naturale şi cele social economice. Este un teritoriu care, indiferent de întindere, se remarca prin aspect, structură şi funcţii specifice, deosebite de ale ţinuturilor vecine. Deci are un conţinut şi anumite limite.”

V.A Spork (1961) distinge două tipuri de regiuni: omogene (reg. Rurale cu economie agrară) şi cu structură ierarhizată (apar în jurul oraşelor).

Et. Juillard (1962) studiază trecerea de la regiunea omogenă la cea polarizată. În viziunea lui regiunea este un speţiu funcţional organizat de metropolă şi sateliţii săi. Consideră regiune un teritoriu cu raza de 50 – 100 km şi o populaţie de 3-8 milioane locuitori.

A. Dauphine (1979) deefineşte regiunea ca un sistem spaţial deschis, dialectic dezechilibrat, principiul unităţii dominând forţele diversităţii, de mărime inferioară naţiunii. Se pot deosebi trei tipuri de regiuni din punct de vedere spaţial:

- regiuni omogene (naturale, antropice)

- regiuni polarizate (definite prin: poli în jurul cărora gravitează un teritoriu; reţea care asigură legăturile între poli; câmp spaţial – spaţiu în care fiecărui punct îi corespunde un vector cu valoare dată de poziţia sa)

- regiuni anizotropice (este unitatea a cărei formă spaţială se ordonează de-a lungul uneia sau mai multor axe, ex. Coasta de Azur)

Regiunile turistice prezintă similitudini, de la caz la caz, cu aproape toate tipurile de regiuni geografice menţionate, dar cele mai însemnate sunt cu regiunile polarizate, definite prin poli, reţea şi câmp spaţial- Într-o regiune turistică de acest tip, polii sunt reprezentaţi de centre turistice (sau obiective turistice), reţeaua e constituită de căile de comunicaţie, iar câmpul spaţial de valenţele turistice ale peisajului geografic.

1.2. Principiile regionării turistice

Principiul obiectivităţii constă în existenţa şi individualizarea reală, obiectivă, a unităţilor teritoriale, pe baza dispunerii în teritoriu a elementelor geografico-turistice.

Principiul omogenităţii relative şi a comunităţii teritoriale are în vedere desfăşurarea continuă ăntr-un anumit spaţiu geografic a unor asocieri specifice de resurse turistice şi forme de exploatare a acestora. Acest principiu se bazează pe existenţa unicităţii prin diversitate.

Principiul genetic stipulează modul unitar de formare şi evoluţie a unui spaţiu geografic. Modul de geneză şi evoluţie a diverselor teritorii explică densitatea în unitate a resurselor turistice şi a modalităţilor de valorificare ale acestora.

Principiul selectării elementelor directoare.

Elementele directoare sunt acelea în jurul cărora se grupează celelalte elemente şi procese. Selectarea acestora se face pe baza analizei cantitative şi calitative, având în vedere o serie de indicatori sau aspecte. În privinţa resurselor naturale şi antropice se iau în considerare: arealul de manifestare, ponderea într-o anumită unitate teritorială, perspectivele valorificării în timp.

Principiul funcţionalităţii rezultă din acţiunea conexă, integrată, a

tuturor componentelor geografice. Funcţionalitatea turistică a unui teritoriu presupune existenţa fluxurilor turistice conexe, caracterizate printr-o anumită intensitate şi distribuţie spaţială. Pompei Cocean (1996) consideră că acest principiu este decisiv în individualizarea şi delimitarea zonelor turistice. Limitele acestora coincid cu apariţia rupturilor funcţionale (praguri), materializate în teritoriu prin existenţa fâşiilor sau arealelor de discontinuitate sub aspectul activităţilor turistice.

Principiul complexităţii ia în considerare diferenţierle grupărilor

teritoriale ale tuturor componentelor turistice: resurse atractive

naturale, antropice, baza de cazare, de tratament, de agrement, căile de

comunicaţie, circulaţia turistică, formele şi tipurile de turism.

Principiul unicităţii constă în nerepetarea identică ăn spaţiu şi timp a

fenomenului turistic.

Principiul comparabilităţii unităţilor taxonomice ale regionării turistice

Se referă la posibilitatea comparării diferitelor unităţi teritoriale din punct de vedere geografico-turistic.

1.3. Metodologia analizei turistice regionale

Analiza regională grupează ansamblul demersurilor utilizate pentru a identifica, a caracteriza şi a delimita regiunile geografice în interiorul unui stat sau a unui spaţiu mai vast, la baza specificităţilor şi a relativei lor autonomii de funcţionare sau de organizare, (Nonn Martin,1980).

Regionarea geografică se împarte din punct de vedere al complexului de elemente luate în considerare în:

- Regionare sintetică (are în vedere mediul geografic cu componenta fizico geografică şi antropică)

- Regionare analitică (operează pe baza variaţiei spaţiale a unui singur element sau elemente care aparţin aceleaşi ramuri de activitate: regionare turistică, regionare agricolă, climatică, etc.)

- Regionare sintetică parţială, plasată între cele două amintite (reprezentată prin regionarea fizico-geografică, geografico-umană)

Cercetarea turistică regională este o variantă a regionării geografice şi presupune mai multe etape caracteristice oricărui studiu geografio-regional:

Etapa de documentare – constă în adunarea tuturor informaţiilor posibile, pa baza materialelor bibliografice, a datelor statistice, a materialului cartografic. Informaţiile se referă la:

- potenţialul turistic natural şi antropic,

- istoricul activităţii turistice,

- baza materială,

- circulaţia turistică,

- forme de turism.

Etapa de cercetare pe teren – continuă şi aprofundează etape anterioară prin observaţii directe.

Materialul adunat în cele două etape stă la baza evaluării conţinutului fondului turistic şi activităţilor turistice, fiind esenţial în procesul de analiză şi regionare turistică.

Etapa de prelucrare a informaţiilor, de sintetizare şi generalizare – are ca rezultat elaborarea trăsăturilor esenţiale cu diferenţieri specifice pe subdiviziuni teritoriale. Elaborarea unui material cartografic exact cu un grad de generalizare adecvat scopului contribuie la perceperea deosebirilor din spaţiul analizat.

Preview document

Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 1
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 2
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 3
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 4
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 5
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 6
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 7
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 8
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 9
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 10
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 11
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 12
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 13
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 14
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 15
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 16
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 17
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 18
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 19
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 20
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 21
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 22
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 23
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 24
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 25
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 26
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 27
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 28
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 29
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 30
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 31
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 32
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 33
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 34
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 35
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 36
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 37
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 38
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 39
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 40
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 41
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 42
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 43
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 44
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 45
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 46
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 47
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 48
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 49
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 50
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 51
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 52
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 53
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 54
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 55
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 56
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 57
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 58
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 59
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 60
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 61
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 62
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 63
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 64
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 65
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 66
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 67
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 68
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 69
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 70
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 71
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 72
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 73
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 74
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 75
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 76
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 77
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 78
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 79
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 80
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 81
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 82
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 83
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 84
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 85
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 86
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 87
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 88
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 89
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 90
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 91
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 92
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 93
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 94
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 95
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 96
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 97
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 98
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 99
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 100
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 101
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 102
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 103
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 104
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 105
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 106
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 107
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 108
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 109
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 110
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 111
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 112
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 113
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 114
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 115
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 116
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 117
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 118
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 119
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 120
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 121
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 122
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 123
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 124
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 125
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 126
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 127
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 128
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 129
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 130
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 131
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 132
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 133
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 134
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 135
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 136
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 137
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 138
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 139
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 140
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 141
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 142
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 143
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 144
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 145
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 146
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 147
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 148
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 149
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 150
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 151
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 152
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 153
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 154
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 155
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 156
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 157
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 158
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 159
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 160
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 161
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 162
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 163
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 164
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 165
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 166
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 167
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 168
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 169
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 170
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 171
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 172
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 173
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 174
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 175
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 176
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 177
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 178
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 179
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 180
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 181
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 182
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 183
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 184
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 185
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 186
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 187
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 188
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 189
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 190
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 191
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 192
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 193
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 194
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 195
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 196
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 197
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 198
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 199
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 200
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 201
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 202
Regiuni Geografice și Turistice ale Lumii - Pagina 203

Conținut arhivă zip

  • Regiuni Geografice si Turistice ale Lumii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză din punct de vedere al resurselor turistice - Județul Argeș

1. Evaluarea si propunerea de solutii de valorificare a resurselor locale si regionale de turism din judetul Arges. 1.1. Reliefarea principalelor...

Marea Britanie

Europa de vest insulara-Arhipelagul Britanic - Scotia Situata intre Marea Nordului,Marea Manecii si Oceanul Atlantic,Marea Britanie si Irlanda...

Comportamentul demografic al Republicii Moldova

L.P. 1 - Republica Moldova Moldova cu denumirea oficială Republica Moldova este un stat localizat în sud-estul Europei se învecinează cu România...

Consideranta privind utilizarea concepției de marketing în valorificarea resurselor turistice în Geoagiu Băi

Cap.1 Prezentarea cadrului general al statiunii Geoagiu Bai 1.1 Scurt Istoric În repertoriul bogățiilor și frumuseților naturale rânduite în...

Alpii Francezi

Introducere Alpii reprezintă un lanţ muntos din Europa, care se întinde din Austria şi Slovenia până în sud-estul Franţei, trecând prin nordul...

Statele mediteraneene

STATELE MEDITERANEENE Curprinsă întreEuropa centrală, Asia occidentală şi Africa de nord , cu 2,5 milioane de km² şi aproximativ 3.860 km lungime...

Clima polară și subpolară - studiu de caz Finlanda și Rusia

Clima este efectul pe termen lung al radiaţiei solare asupra suprafeţei variate şi asupra atmosferei Pământului, care se manifestă prin schimbări...

Statele Unite ale Americii

SUA constituie al patrulea stat ca marime dupa suprafata si al treilea ca populatie, fiind prima putere economica a lumii contemporane. POZITIA...

Te-ar putea interesa și

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Turism Rural

INTRODUCERE Ca sa poata fi cuprinsa intr-o definitie, sfera turismului il are in centrul sau pe “ Homo viator”, adica omul care calatoreste in...

Turismul Cultural și de Afaceri în Sibiu

Introducere Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Analiza Comparativă a Industriei Hoteliere în Republica Moldova și România

Introducere Importanţa deosebită a dezvoltării serviciilor turistice în economia oricărei ţări decurge din faptul că acestea asigură creşterea...

Turismul în Europa de Vest

Introducere : Evolutia turismului in Europa de Vest , ca rezultat al actiunii conjuncturale de mai multi factori ( economici , demografici , psiho...

Strategii de diversificare a circulației turistice în zona Horezu

INTRODUCERE Turismul este o ramură foarte importantă a economiei oricărei țări. Acesta contribuie la dezvoltarea economică a țării în cauză,...

Potențialul Ecoturistic al Raionului Rezina

INTRODUCERE Actualitatea temei: Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Turismul Mondial

DEFINIREA CONCEPTULUI DE „ TURISM ” Etimologic, cuvântul „turism" provine din termenul englez „tour" (călătorie), sau „to tour", „to make a tour"...

Ai nevoie de altceva?