Elemente de Igiena in Industria Alimentara

Imagine preview
(8/10 din 14 voturi)

Acest curs prezinta Elemente de Igiena in Industria Alimentara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 133 de pagini .

Profesor: Druga Marioara

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Industria Alimentara

Extras din document

Cap. 1. CERINTE IGIENICE PRIVIND AMPLASAREA SI PROIECTAREA ÎNTREPRINDERILOR PENTRU INDUSTRIE ALIMENTARA

1.1. Amplasarea unitatilor

Întreprinderile pentru industrie alimentara se amplaseaza în zona industri¬ala a localita-tilor, stabilita prin planurile de dezvoltare si sis¬tematizare ale aces¬tora.

Se recomanda ca unitatile alimentare sa fie grupate într-un anu¬mit sector al platformei industriale pentru ca de obicei ele nu se polu¬eaza reciproc si în acelasi timp pot folosi în co-mun sursele de aprovi¬zionare cu apa, canalizarea si instalatiile de epurare ale apelor rezidu¬ale, retelele energetice etc. Se va urmari sa se pastreze o distanta sufi¬cient de mare fata de alte în-treprinderi care genereaza factori poluanti (praf, pulberi, gaze toxice, mirosuri puternice ne-placute) în asa fel în¬cât chiar în conditiile meteorologice cele mai nefavorabile, concentra¬tia poluantilor din atmosfera sa nu depaseasca limitele maxime admise pentru zo¬nele de locuit. În acelasi scop se recomanda sa se tina seama de directia vântu¬rilor dominante; acestea trebuie sa bata dinspre uni¬tatea alimentara spre cea po¬luanta si nu invers.

La abatoare se va lua în calcul posibilitatea aplicarii de carantina sanitara veterinara, organizându-se circulatia materiei prime, a produ¬selor finite si a de¬seurilor, fara incomodarea întreprinderilor din zona (Banateanu si Teveloiu, 1987).

Cerinte privind terenurile destinate amplasarii unitatilor

Terenurile destinate amplasarii întreprinderilor de industrie ali¬mentara trebuie sa înde-plineasca urmatoarele cerinte:

- sa fie uscate plane, ferite de vânturi puternice, cu mare putere de autopurificare;

- sa fie ferite de pericolul avalanselor sau al inundatiilor;

- sa nu fie inundabile, iar nivelul superior al pânzei de apa frea¬tica sa se ga¬seasca la cel putin 3-4 metri de suprafata solului pentru a nu exista riscul aparitiei apei în în-caperile situate în subsol sau demisol si pentru preîntâmpinarea dezvoltarii co¬loniilor de mucegai si pulverizarea ten¬cuielilor;

- sa fie ferite de riscurile surparii si alunecarii;

- sa fie ferite de emanatiile sau infiltratiile de substante toxice, in¬flama¬bile ori ex-plozive;

- sa fie ferite de influenta nocivitatilor eliminate de obiectivele econo¬mice învecina-te (mirosuri neplacute, fum, gaze toxice, praf, alte noxe) si sa permita dezvoltarea normala a plantatii¬lor;

- sa fie departe de rafinarii de petrol, unitati ale in¬dustriei chi¬mice, unitati pentru in-dustrializarea cadavrelor si confiscate¬lor de origine animala, locuri pentru depozi-tarea gunoaielor menajere etc.;

- sa asigure conditii igienice de aprovizionare cu apa si de înde¬partare a apelor me-teorice, a celor uzate, a reziduurilor solide, precum si de în¬tretinere a salubritatii solului;

- sa fie în apropierea unor cai de comunicatie corespunzatoare pentru trafi¬cul auto, feroviar sau fluvial;

- sa aiba cai de acces adecvate pentru transportul animalelor si separat pentru trans-portul carnii si al produselor de abator, pentru transportul pestelui, pentru transpor-tul laptelui; caile de acces sa fie pietruite sau asfaltate, iar daca este necesar, se va amenaja si o linie de garaj pentru vagoane de cale ferata, cu rampa pentru descar-care - încarcare;

- se va avea în vedere, la proiectare, un spatiu de rezerva pentru a per¬mite extinderea sectiilor pentru frig tehnologic si pentru prelucrarea carnii, pestelui, laptelui;

- sectiile pentru prelucrarea produselor necomestibile si confis¬cate, bazi¬nele pentru colectarea grasimilor, se vor amplasa, în mod obligatoriu, în spatele salilor pentru taiere, si separat de rampele pentru livrarea carnii si a produselor din carne.

Cerinte privind prevenirea poluarii mediului

Acestea se refera la:

- orientarea astfel încât vânturile dominante sa nu polueze cen¬trele locu¬ite prin difu-zarea mirosurilor; adaposturile din uni¬tatile în care se sa¬crifica animalele sa fie amplasate la o dis¬tanta de minimum 300 m de zonele pentru locuinte;

- asigurarea protectiei întreprinderilor de industrie alimentara fata de polu¬area pro-dusa de industriile care degaja noxe, printr-o zona pentru protectie sanitara, cu res-pectarea distan¬telor minime legal admise. Fata de unitatile zootehnice si alte uni-tati industriale poluante ale mediului înconjurator, distanta minima pentru protectie se va stabili, pe baza unui studiu pri¬vind factorii poluanti. Concentratia acestora trebuie sa fie in¬ferioara concentratiei maxime admise chiar în conditii, din cele mai nefavorabile, din punct de vedere meteorologic. În realizarea acestui studiu se va tine seama de: directia vânturi¬lor dominante, astfel încât unitatea sa fie protejata de nocivi¬tatea din zona si, la rândul ei, sa nu polueze atmosfera altor industrii alimen-tare sau centre locuite; can¬titatea si natura substantelor poluante eliminate de unita-tile vecine din zona; înaltimea cosurilor si a altor dispozitive pentru evacuarea sub-stantelor nocive ale unitatilor vecine din zona; eficienta instalatiilor pentru retinere si neutralizare a nocivitatilor la unitatile vecine din zona si de concentratiile ma-xime admise de substante poluante în zo¬nele pentru industrie alimentara.

Cerinte privind protectia sanitara împotriva zgomotelor si vibratii¬lor

Pe teritoriul întreprinderilor de industrie alimentara care prelu¬creaza sau depoziteaza produse alimentare de origine animala, nivelul limita admis al zgo¬motului în timpul zilei este de 80 dB, iar în timpul noptii este necesar sa fie re¬dus cu 10 dB.

Fisiere in arhiva (1):

  • Elemente de Igiena in Industria Alimentara.doc