Transportul Gâzelor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Instalații
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 22625
Mărime: 3.17MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gligor Alina

Cuprins

I.PREZENTAREA ȘI DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE

NATURALE - SNTGN ... 3

1.1.CONSIDERAȚII GENERALE ... 3

1.2. DEZVOLTAREA SNT ÎN PERIOADA 2016 - 2025 . 5

1.3. DEFINIREA CALITĂȚII GAZELOR NATURALE AFERENTE TRANSPORTULUI PRIN CONDUCTE

MAGISTRALE CONFORM STANDARDELOR ... 9

1.4. VARIAȚIA PRESIUNII, VITEZEI ȘI A TIMPULUI NECESAR GAZULUI SĂ PARCURGĂ CONDUCTA DE

TRANSPORT 16

II.NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA CONDUCTELOR DE TRANSPORT

AL GAZELOR NATURALE .18

2.1. DISPOZIȚII GENERALE. OBIECTUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE 18

2.2. SUCCESIUNEA ACTIVITĂȚILOR DE PROIECTARE A CONDUCTELOR ..18

2.3. STABILIREA TRASEULUI CONDUCTELOR ..21

2.3.1. Criteriile tehnice și de protecție a mediului utilizate la selectarea traseului conductei 21

2.3.2. Divizarea și încadrarea în clase de locație a traseului conductei ..23

2.3.3. Culoarul de lucru la construirea conductei ...26

III. PROIECTAREA CONDUCTELOR 30

3.1.CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI .30

3.2.CALCULUL DE REZISTENȚĂ AL CONDUCTEI ..31

IV. MATERIALUL TUBULAR SI ARMĂTURI .34

4.1. MATERIALUL TUBULAR 34

4.2. ARMĂTURILE AFERENTE CONDUCTELOR MAGISTRALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE .40

4.2.1.Robinetele trebuie să asigure următoarele funcțiuni .40

4.2.2.Supapele de siguranță 42

4.2.3. Dispozitive de reducere a presiunii ..42

4.2.4. Elemente de legătură și asamblare 42

4.2.5.Garnituri de etanșare ..43

4.2.6.Cerințe minime de fabricație pentru produsele utilizate la execuția conductelor ..43

V. PROIECTAREA TRAVERSĂRILOR AERIENE ȘI SUBTERANE ...45

5.1. TRAVERSĂRI .45

5.1.1. Traversări de ape ..45

2

5.1.2. Traversarea căilor de comunicație 50

VI. METODE SI MIJLOACE DE INVESTIGARE ȘI DIAGNOSTICARE A STĂRII TEHNICE A

CONDUCTELOR (PROTECȚIE CATODICA + PIG) .52

6.1. CONSIDERAȚII GENERALE 52

6.2. CAUZELE DEFECTĂRII ȘI DEGRADĂRII CONDUCTELOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE 54

6.3. INVESTIGAREA DE LA SUPRAFAȚA A STĂRII IZOLAȚIEI CONDUCTELOR INGROPATE ..57

6.4. INVESTIGAREA INTERIOARĂ A CONDUCTELOR CU METODA DISPOZITIVELOR DE TIPUL PIG

INTELIGENT .61

VII. EXPLOATAREA CONDUCTELOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE 75

7.1. URMĂRIREA ÎN EXPLOATARE A CONDUCTELOR DE TRANSPORT GAZE ..75

7.2. ÎNTREȚINEREA CONDUCTELOR MAGISTRALE DE TRANSPORT GAZE ..77

7.2.1. Aspecte generale ...77

7.2.2. Reviziile tehnice anuale (RT) ale conductelor magistrale 78

7.2.3. Reparații accidentale la conductele magistrale .79

7.2.4. Reparații curente (RC) ale conductelor magistrale ...80

VIII. CERINȚELE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PROTECȚIA

MEDIULUI ȘI PREVENIREA INCENDIILOR LA PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA CONDUCTELOR

82

8.1. SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 82

8.2. PROTECȚIA MEDIULUI .82

8.3. PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR 83

BIBLIOGRAFIE 84

Extras din document

I. PREZENTAREA ȘI DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE

TRANSPORT GAZE NATURALE - SNTGN

1.1.CONSIDERAȚII GENERALE

România dispune de zăcăminte de gaze naturale care acoperă 70% din consumul intern,

30% din consum fiind acoperit din import. Acestea asigură 40% din consumul de energie al

țării. În anul 2011, consumul intern a fost de aprox. 15 mld. m3. Rezervele estimate ale

Romăniei sunt de 185 mld. m3. Cea mai mare parte din gazele extrase sunt din zăcămintele

existente în Bazinul Transilvaniei.

Pe termen mediu și lung, România va fi dependentă de gazele din import. În prezent

importul se realizează prin stațiile de la Isaccea, județul Tulcea, si Medieșul Aurit, județul Satu

Mare.

Sursele de gaze naturale din import sunt pe termen mediu și lung 2015 - 2020 din

Federația Rusă, Iran, Egipt, zona Marii Caspice.

Sistemul național de transport gaze din România este alcătuit din:

- 13.138 km, din care 553 km conductele de tranzit;

- 5 statii de comprimare cu o putere totala instalata de 32 MW;

- 49 statii de comanda vane/noduri tehnologice;

- 1012 statii de protectie catodica;

- 818 instalatii de odorizare gaze; [8]

Capacitatea de transport și tranzit a gazelor naturale este asigurată prin rețeaua de

conducte și racorduri de alimentare gaz cu diametre cuprinse intre 50 (2”) mm si 1200 mm

(48”), la presiuni cuprinse intre 6 bar si 35 bar, cu excepția tranzitulul internațional (54 bar);

Capacitatea de comprimare este asigurată de 5 stații de comprimare gaze, amplasate pe

principalele direcți de transport și dispun de o putere instalată de 32 MW, cu o capacitate anuală

de comprimare de 5,5 mld mc. Toate aceste componente ale SNT asigură preluarea gazelor

naturale de la producatori/furnizori și transportarea lor către consumatori/distribuitori sau

depozitele de înmagazinare. [8]

În momentul de față sistemul național de transport gaze naturale se confruntă cu o serie

de probleme, cum ar fi:

a. Starea tehnică a SNTGN:

- In prezent, conductele magistrale, in majoritatea lor au durata de viață depășita, iar restul

prezintă uzuri tehnice și morale, prin neefectuarea corectă a intreținerii și a ciclurilor de

reparați, ceea ce, conduce la apariția coroziunii, imbătrânirea protecției pasive și scăderea

randamentului protecției active.

- Datorită neefectuării ciclurilor de reparații (în special după 1996), prezintă uzuri și

coroziuni avansate, îmbătrânirea protecției pasive a celei active.

- Nu a fost proiectat și realizat pentru curățirea lui periodică cu godevilul și nici pentru

inspecția stării tehnice cu pig-ul inteligent, ceea ce a dus la:

- Reducerea capacităților de transport datorate depozitelor de lichide și solide în

cantități foarte mari și pierderi însemnate de gaze naturale utilizate pentru

evacuarea acestora prin refulatoare în atmosferă, ceea ce afecteaza mediul

ambiant.

- Consumul de energie suplimentar pentru a compensa pierderile de presiune

datorate rezistențelor hidraulice din interiorul conductelor.

- Planificarea lucrărilor de reparații nu este fundamentată tehnic și economic în

lipsa unor diagnosticări cu pig-uri inteligente.

- Traseele de conducte sunt amplasate în multe zone destabilizate, ca urmare a

inundațiilor, a schimbării cursurilor de apă, alunecări de teren, defrișări etc.

- Siguranța conductelor este afectată si datorită construcțiilor (locuințe, obiective

industriale, căi de comunicație, etc.) ridicate fără a respecta distanțele legale, fără

avize, fără luarea unor măsuri de securitate speciale, fiind astfel expuse la un real

pericol

b. Utilizarea capacităților de transport:

Scăderea presiuni gazelor naturale din conductele magistrale de la 50 bar la 15÷30 bar și

a debitelor transportate, de la 40 miliarde m3/an în anul 1980 la 15 miliarde m3/an în anul 2011,

a condus la:

- Utilizarea capacității de transport medii anuale la sub 40% față de cea proiectată

- Ieșirea din parametrii proiectați a instalațiilor tehnologice aferente (stații de

turbocompresoare, stații de reglare măsurare, etc.) și efectiv dezafectarea unora,

alături de funcționarea la parametrii neeconomici a celorlalte

c. Mentenanța și reabilitarea SNTGN:

Cunoașterea stării tehnice a conductelor destinate transportului gazelor naturale reprezintă

una din cerințele principale care trebuie indeplinită pentru a putea elabora programe de

mentenanță fundamentate stiintific pentru acestea si a le asigura o durată de exploatare in

siguranță cât mai lungă. Cunoașterea precisă și detaliată a stării tehnice a conductelor permite

operatorului acestora să practice mentenanța preventiva si predictiva, cu intervenții

necostisitoare si sa diminueze semnificativ riscul apariției avariilor, ale căror consecințe pot fi

inlăturate numai prin lucrări de mentenanță corectiva (reparații) foarte costisitoare.

Pentru a determina cu exactitate starea tehnică a conductelor si pentru a stabilii măsurile ce

trebuie aplicate pentru ca acestea să funcționeze in siguranță pe o perioada de timp cât mai mare

se realizează centralizarea tuturor caracteristicilor, defectelor, reparațiilor (RT, RK), a diferitelor

inspecții și constatări intr-o baza de date.

Bibliografie

1. Nemes, T. - „Coroziune si Protectie Anticoroziva”, Editura Universității Lucian Blaga - Sibiu

2014;

2. Simescu, N., Chisăliță, D. - „Proiectarea, construirea și exploatarea conductelor magistrale de

transport gaze naturale”, Editura Universității Lucian Blaga - Sibiu 2001;

3. Simescu, N., Chisăliță, D. - „Conditionarea gazelor naturale”, Editura Universității Lucian

Blaga - Sibiu 2001;

4. Simescu N., Trifan C., Albulescu M., Chisăliță D. - „Activitatea gazieră din România în tranziția

la o piață liberă, funcțională și integrabilă în Uniunea Europeană”, Editura Universității Petrol

- Gaze din Ploiești, Ploiești, 2008;

5. Soare, A., Strătulă, C., -„Transportul și depozitarea fluidelor”, Editura Universității din Ploiești,

2002;

6. Trifan, C., - „Transportul și distribuția gazelor naturale prin conducte”, Editura Universității

din Ploiești, 2004;

7. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze

naturale, indicativ NTPEE-2009, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu

modificările și completările ulterioare;

8. http://new.transgaz.ro/ro/activitati/proiecte-majore-de-dezvoltare

9. http://www.reabilitariconducte.ro/page/pig-uri-de-curatare-conducte

10. http://www.inspetsa.ro

Preview document

Transportul Gâzelor - Pagina 1
Transportul Gâzelor - Pagina 2
Transportul Gâzelor - Pagina 3
Transportul Gâzelor - Pagina 4
Transportul Gâzelor - Pagina 5
Transportul Gâzelor - Pagina 6
Transportul Gâzelor - Pagina 7
Transportul Gâzelor - Pagina 8
Transportul Gâzelor - Pagina 9
Transportul Gâzelor - Pagina 10
Transportul Gâzelor - Pagina 11
Transportul Gâzelor - Pagina 12
Transportul Gâzelor - Pagina 13
Transportul Gâzelor - Pagina 14
Transportul Gâzelor - Pagina 15
Transportul Gâzelor - Pagina 16
Transportul Gâzelor - Pagina 17
Transportul Gâzelor - Pagina 18
Transportul Gâzelor - Pagina 19
Transportul Gâzelor - Pagina 20
Transportul Gâzelor - Pagina 21
Transportul Gâzelor - Pagina 22
Transportul Gâzelor - Pagina 23
Transportul Gâzelor - Pagina 24
Transportul Gâzelor - Pagina 25
Transportul Gâzelor - Pagina 26
Transportul Gâzelor - Pagina 27
Transportul Gâzelor - Pagina 28
Transportul Gâzelor - Pagina 29
Transportul Gâzelor - Pagina 30
Transportul Gâzelor - Pagina 31
Transportul Gâzelor - Pagina 32
Transportul Gâzelor - Pagina 33
Transportul Gâzelor - Pagina 34
Transportul Gâzelor - Pagina 35
Transportul Gâzelor - Pagina 36
Transportul Gâzelor - Pagina 37
Transportul Gâzelor - Pagina 38
Transportul Gâzelor - Pagina 39
Transportul Gâzelor - Pagina 40
Transportul Gâzelor - Pagina 41
Transportul Gâzelor - Pagina 42
Transportul Gâzelor - Pagina 43
Transportul Gâzelor - Pagina 44
Transportul Gâzelor - Pagina 45
Transportul Gâzelor - Pagina 46
Transportul Gâzelor - Pagina 47
Transportul Gâzelor - Pagina 48
Transportul Gâzelor - Pagina 49
Transportul Gâzelor - Pagina 50
Transportul Gâzelor - Pagina 51
Transportul Gâzelor - Pagina 52
Transportul Gâzelor - Pagina 53
Transportul Gâzelor - Pagina 54
Transportul Gâzelor - Pagina 55
Transportul Gâzelor - Pagina 56
Transportul Gâzelor - Pagina 57
Transportul Gâzelor - Pagina 58
Transportul Gâzelor - Pagina 59
Transportul Gâzelor - Pagina 60
Transportul Gâzelor - Pagina 61
Transportul Gâzelor - Pagina 62
Transportul Gâzelor - Pagina 63
Transportul Gâzelor - Pagina 64
Transportul Gâzelor - Pagina 65
Transportul Gâzelor - Pagina 66
Transportul Gâzelor - Pagina 67
Transportul Gâzelor - Pagina 68
Transportul Gâzelor - Pagina 69
Transportul Gâzelor - Pagina 70
Transportul Gâzelor - Pagina 71
Transportul Gâzelor - Pagina 72
Transportul Gâzelor - Pagina 73
Transportul Gâzelor - Pagina 74
Transportul Gâzelor - Pagina 75
Transportul Gâzelor - Pagina 76
Transportul Gâzelor - Pagina 77
Transportul Gâzelor - Pagina 78
Transportul Gâzelor - Pagina 79
Transportul Gâzelor - Pagina 80
Transportul Gâzelor - Pagina 81
Transportul Gâzelor - Pagina 82
Transportul Gâzelor - Pagina 83
Transportul Gâzelor - Pagina 84
Transportul Gâzelor - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Transportul Gazelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Instalații electrice

Definiţii, clasificări: Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat, formând un singur...

Actionari hidropneumatice

1. Elemente generale privind structura sistemelor hidropneumatice 1.1. Structura generală sistemelor hidropneumatice Funcția sistemului este de a...

Termotehnica III - Suport curs

Principiul întâi al termodinamicii în sisteme închise si deschise care au o evoluie între două stări oarecare; Principiul al doilea al...

Termoelasticitate

I. RELAȚII DIN TEORIA ELASTICITĂȚII. RELAȚIILE DUHAMELNEWMANN Relații din teoria elasticității În cazul materialelor izotrope și liniar elastice...

Instalație de preparare și distribuție a apei fierbinți

Prepararea apei fierbinti se realizeaza utilizand agent termic primar abur saturat la 18 bar, in rezervoarele si schimbatorul de caldura. Initial...

Forajul sondelor de gaze naturale

Introducere in forajul sondelor 1.1 Notiuni introductive Sondele-sunt constructii miniere de forma cilindrica caracterizate printr-o lungime...

EIVAC

1.1CARACTERIZAREA CONFORTULUI UMAN AMBIENTAL În esenţă, proiectarea şi funcţionarea sistemelor E.I.V.AC. impune îndeplinirea unor cerinţe şi...

Ai nevoie de altceva?