Algoritmica si Programare

Imagine preview
(9/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Algoritmica si Programare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 18 fisiere pdf de 191 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Limbaje de Programare

Cuprins

1. Descrierea algoritmilor, limbajul Pseudocod. 3
2. Subalgoritmi, func•ii. 11
3. Limbajul Pascal : structura programelor, tipuri simple de date. 19
4. Expresii, func•ii predefinite, etichete, constante, tipuri, variabile. 29
5. Instructiunea de atribuire, compus•, vid•, citire/scriere, conditional•. 35
6. Structuri repetitive în Pascal : For, While, Repeat 45
7. Tipuri structurate : Array, Set , String , Record. 49
8. Subprograme : Procedure, Function, parametri, vizibilitate. 65
9. Parametrii func•ie/procedur•, apel recursiv, definire simultan•. 70
10. Fi•iere Pascal. Utilizarea fi•ierelor text. 77
11. Fi•iere cu tip , opera•ii cu fi•iere. 82
12. Tipuri abstracte de dat• (Unit Pascal). 91
13. Tipul referin•• (structuri de date dinamice : liste,arbori binari). 104
14. Elemente de grafic• în Pascal (unit-ul Graph ). 133
15. Tehnici de programare. 156
xx. Lucr•ri de laborator 182

Extras din document

1. Descrierea algoritmilor, limbajul Pseudocod.

1.1. Descrierea algoritmilor.

Prin algoritm putem în•elege o succesiune finit• de opera•ii. Acesta

presupune executarea unor calcule într-o anumit• ordine. Putem considera c• un

algoritm este o secven•• finit• de propozi•ii ale unui limbaj de descriere a

algoritmilor. Fiecare propozi•ie a limbajului precizeaz• o anumit• regul• de

calcul, a•a cum se va observa atunci când vom prezenta limbajul Pseudocod.

Algoritmii pe care îi descriem ar trebui s• fie cât mai generali ( s• rezolve o clas•

de probleme de acela•i tip), s• dea rezultate într-un anumit timp (finit, adic• s• se

termine oricare ar fi datele de intrare) •i de asemenea s• asigure unicitatea

rezulatelor ori de câte ori se dau acelea•i date de intrare. Aceste trei caracteristici

generalitate, finitudine •i unicitate trebuie s• ne preocupe ori de câte ori scriem un

algoritm, indiferent de forma (scheme logice sau limbaj Pseudocod) în care este

prezentat acesta.

Schema logic• este un mijloc de descriere a algoritmilor prin reprezentare

grafic•. Regulile de calcul ale algoritmului sunt descrise prin blocuri (figuri

geometrice) reprezentând opera•iile (pa•ii) algoritmului, iar ordinea lor de

aplicare (succesiunea opera•iilor) este indicat• prin s•ge•i. Fiec•rui tip de opera•ie

îi este consacrat• o figur• geometric• (un bloc tip) în interiorul c•reia se va înscrie

opera•ia din pasul respectiv. Datele utilizate într-un algoritm pot fi variabile sau

constante (î•i pot modifica valoarea sau nu ). În descrierea unui algoritm,

intervin variabile care marcheaz• atât datele cunoscute ini•ial, cât •i rezultatele

dorite, precum •i alte rezultate intermediare necesare în rezolvarea problemei.

Variabila define•te o m•rime care î•i poate schimba valoarea. Valorile pe care le

poate lua variabila apar•in unei mul•imi D pe care o vom numi domeniul

variabilei. Prin variabil• vom în•elege tripletul (nume, domeniul D, valoare)

4

În continuare vor fi descrise blocurile ce descriu în schema logic• o

anumit• opera•ie.

Blocurile delimitatoare (Start •i Stop) (figura 1a •i 1.b) vor marca

începutul respectiv sfâr•itul unui algoritm dat printr-o schem• logic•. Descrierea

unui algoritm prin schem• logic• va începe cu un singur bloc Start •i se va

termina cu cel pu•in un bloc Stop.

Blocurile de intrare/ie•ire (Cite•te •i Tip•re•te) (figura 1.c •i 1.d) indic•

introducerea unor Date de intrare respectiv extragerea unor Rezultate finale. Ele

permit precizarea datelor ini•iale cunoscute în problem• •i tip•rirea rezultatelor

cerute de problem•. Blocul Cite•te ini•ializeaz• variabilele din lista de intrare cu

valori corespunz•toare, iar blocul Tip•re•te va preciza rezultatele ob•inute (la

execu•ia pe calculator cere afi•area pe ecran a valorilor expresiilor din lista de

ie•ire).

Blocurile de atribuire (calcul) se utilizeaz• în descrierea opera•iilor de

atribuire (:=). Printr-o astfel de opera•ie, unei variabile var i se atribuie valoarea

calculat• a unei expresii expr (figura 1.e).

Fisiere in arhiva (18):

 • Algoritmica si Programare
  • 00 Cuprins.pdf
  • 01 Descrierea Algoritmilor. Limbajul Pseudocod.pdf
  • 02 Subalgoritmi, Functii.pdf
  • 03 Limbajul Pascal. Structura Programelor, Tipuri Simple de Date.pdf
  • 04 Expresii, Functii Predefinite, Etichete, Constante, Tipuri, Vqariabile.pdf
  • 05 Instructiunea de Atribuire, Compusa, Vida, IO, Conditionala.pdf
  • 06 Structuri Repetitive in Pascal.pdf
  • 07 Tipuri Structurate-Array, Set, String, Record.pdf
  • 08 Subprograme-Procedure, Function, Parametrii, Vizibilitate.pdf
  • 09 Parametrii Functie Procedura, Apel Recursiv, Definire Simultana.pdf
  • 10 Fisiere Pascal. Utilizarea Fisierelor Text.pdf
  • 11 Fisiere cu Tip, Operatii cu Fisiere.pdf
  • 12 Tipuri Abstracte de Date( Unit Pascal ).pdf
  • 13 Tipul Referinta( Structuri de Date Dinamice ).pdf
  • 14 Elemente de Grafica in Pascal.pdf
  • 15 Tehnici de Programare.pdf
  • Bibliografie.pdf
  • Teme de Laborator.pdf