Analiza și ingineria valorii

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 22076
Mărime: 1.03MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. dr. ing. Stan Ivan Felicia Elena
Facultatea de Inginerie Electrica
Universitatea din Craiova, Craiova

Cuprins

Curs 1. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE INGINERIEI VALORII 3

1.1. APARIIA șI DEZVOLTAREA INGINERIEI VALORII 3

1.2. OBIECTIVELE METODEI 4

Curs 2. PRINCIPIILE DE BAZA ALE INGINERIEI VALORII 6

1.3. PRINCIPIILE DE BAZA ALE INGINERIEI VALORII 6

Curs 3. NOșIUNILE DE BAZ CU CARE OPEREAZ INGINERIA VALORII 9

Curs 4. METODOLOGIA DE APLICARE A INGINERIEI VALORII LA

PRODUSE

13

2.1. METODOLOGIA DESFțșURțRII STUDIILOR DE INGINERIA VALORII 13

2.2. MSURI PREGTITOARE - ETAPA I 14

Curs 5. ANALIZA NEVOII SOCIALE - ETAPA II 17

2.3. ANALIZA NEVOII SOCIALE - ETAPA II 17

Curs 6. ANALIZA țI EVALUAREA SITUAșIEI EXISTENTE - ETAPA III 21

3.1. DIMENSIONAREA TEHNICț A FUNCIILOR 21

3.2. DIMENSIONAREA ECONOMICț A FUNCIILOR 22

3.3. ANALIZA SISTEMICț A FUNCIILOR - FAZA 10 23

3.4. STABILIREA DIRECIILOR DE CERCETARE - FAZA 11 23

3.5. CONCLUZII LA ETAPA ANALIZA șI EVALUAREA SITUAIEI EXISTENTE 23

Curs 7. CONCEPERA SAU RECONCEPEREA PRODUSULUI - ETAPA IV 24

4.1. ELABORAREA PROPUNERILOR DE PROIECTARE A PRODUSULUI - FAZA 12 24

4.2. SELECIONAREA PROPUNERILOR CARE PREZINTț INTERES - FAZA 13 24

4.3. DEZVOLTAREA șI CONCRETIZAREA PROPUNERILOR LA NIVEL DE SOLUIE

- FAZA 14

25

4.4. EVALUAREA SOLUIILOR - FAZA 15 25

Curs 8. APROBAREA SOLUșIEI OPTIME - ETAPA V 27

5.1. PREZENTAREA PROPUNERII - FAZA 16 27

5.2. SUSTINEREA șI APROBAREA STUDIULUI - FAZA 17 27

5.3. CONCLUZII LA ETAPA DE APROBARE A SOLUIEI OPTIME - FAZA 18 27

6.1. STABILIRE PROGRAMULUI DE REALIZARE - FAZA 19 27

6.2. REALIZAREA SOLUIEI APROBATE - FAZA 20 28

6.3. EVALUAREA REZULTATELOR DUPț APLICARE - FAZA 21 28

6.4. CONCLUZII LA ETAPA REALIZAREA șI CONTROLUL SOLUIEI APROBATE 29

Curs 9. EXEMPLE DE STUDII CE AU LA BAZ ANALIZA țI INGINERIA

VALORII

30

Curs 10. ANALIZA SI INGINERIA VALORII SI EXPLOATAREA

INSTALAșIILOR

33

Curs 11. APLICAșII PRACTICE UTILIZÂND METODA DE ANALIZ țI

INGINERIA VALORII

41

Bibliografie 72

Extras din document

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE INGINERIEI VALORII [1], [2]

1.1. Apariia ți dezvoltarea ingineriei valorii

Metoda a fost elaboratț spre sfâritul celui de-al doilea rțzboi mondial ca urmare a crizei

de materii prime strategice provocatț de cererea mare pentru producția de armament. Situația

creatț a fțcut necesarț folosirea unor înlocuitori la aceste materiale, ceea ce a impus i

reproiectarea produselor fabricate în noile condiții.

Dupț terminarea rțzboiului, când dificultțțile de aprovizionare cu materialele deficitare

au fost înlțturate, s-a constatat faptul cț, la unele produse, revenirea la proiectele originale, care

prevedeau folosirea acestor materiale, nu se mai justifica deoarece noile produse funcționau la

fel de bine i, în plus, erau mai ieftine. Pornind de la aceastț constatare, cercetțtorii i-au propus

sț elaboreze un sistem prin care sț studieze posibilitatea schimbțrii soluțiilor constructive i la

alte produse, pentru realizarea acestora cu costuri mai mici, menținând în acelai timp sau chiar

îmbunțtțțind funcționalitatea lor. Sarcina a fost atribuitț lui Lawrence D.Miles, eful serviciului

aprovizionare din cadrul unei secții a G.E.C. (General Electic Company)

Spirit inventiv, L. D.Miles a dezvoltat creator aceastț problemț, ocupându-se de toate

aspectele care puteau conduce la diminuarea costurilor de producție. El i-a orientat cercetțrile

asupra funcționalitțții produsului i mai puțin asupra produsului în sine. În calitatea sa de ef al

serviciului de aprovizionare, Miles a început sț-i punț tot mai des întrebarea: „Ce funcii

trebuie sș cumpșr?” i nu „Ce materiale trebuie sș cumpșr?”. Drept urmare, a inceput sț facț

specificațiile materialelor necesare în termeni de funcții i criterii (de exemplu: produsul necesar

trebuie sț translateze o forțț de rotație într-una lateralț. Trebuie sț reziste la aceste tensiuni, sț se

potriveascț în zona permisț i sț se conecteze cu aceste piese).

Cu alte cuvinte el i-a schimbat concepția nemai cumpțrând un produs pentru calitțțile

sale, ci cumpșrând calitșile produslului.

Din acest moment nu i-a mai exprimat nevoia în termeni de produs, ci în termeni de

funcții înlocuind schema veche:

cu o schema nouț: Nevoie ® Funcii utile ® Produs

Miles a stabilit astfel o metodș de analizș funcionalș ți sistemicș a produselor în

vederea reducerii costurilor de fabricație prin eliminarea costurilor care nu contribuiau la

funcționarea produselor. Miles a denumit acest metodț „Analiza valorii”.

Aplicatț chiar în cadrul G.E.C, metoda a condus într-un timp scurt la economii

spectaculoase, ceea ce a fțcut ca, începând din 1954, sț fie generalizatț în industria de armament

americanț. În anii `60 Robert Mc Namera, ministrul apțrțrii din acei ani a hotțrât ca în toate

contractele pentru achiziționarea de furnituri militare sț fie introdusț o clauzț care sț-i oblige pe

fabricanți sț aplice I.V în vederea reducerii cheltuielilor de apțrare.

Procesul a fost îmbunțtțțit continuu de Miles i în anii ’50 este preluat de multe companii

din SUA. Câteva organizații au fost create pentru a oferi consultanțț celor care doreau sț aplice

IV i sț elaboreze standarde pentru aplicare.

Printre cele mai cunoscute organizații sunt SAVE International si Fundatia Miles.

4

În unele țțri europene (Anglia) metoda a fost adoptatț sub denumirea de Ingineria valorii

(value engineering), în altele denumirea datț de Miles - Analiza valorii (AV) care este folosit

numai când se aplic la reproiectarea produselor (value analysis), iar când se folosește la

proiectarea unor produse noi metoda poartț denumirea de Ingineria valorii.

În acest curs s-a adoptat denumirea de Ingineria valorii (I.V) întrucât s-a considerat cț

sub impactul procesului de restructurare a economiei i de adaptare a structurii sortimentale de

produse la cerințele pieței, metoda va fi folositț cu precțdere la proiectare noilor bunuri i

servicii ce se vor impune pe piața internț i externț în condițiile aderțrii țțrii noastre la Uniunea

Europeanț.

1.2.Obiectivele metodei

Pornind de la necesitțțile sociale i pe baza aplicțrii legii economiei de timp, precum i a

celor mai noi realizțri din tiințț i tehnicț I.V urmșrețte stabilirea unui raport optim între

valoarea de întrebuinare a bunului analizat (Vî) ți costurile de producie directe ți indirecte

pe care le genereazș (Ct).

Acesta este obiectivul fundamental al metodei i poate fi exprimat printr-o relație

matematicț, astfel:

max

Ct

Vî = (1)

inând sema de principiul abordțrii sistemice, promovat de I.V, obiectivul exprimat de

relația (1) se considerț realizat numai atunci când este rezultatul optimizțrii tuturor rapoartelor din

relația (2):

max, ( 1,2,..., )

1

1 i n

C

F

n

i

i

n

i

i

= =

=

= (2)

în care:

F - funcția produsului;

C - costul corespunzțtor funcției i;

i - numțrul de ordine al funcțiilor produsului.

Un alt obiectiv al I.V este generalizarea soluiilor tehnologice, constructive,

organizatorice demonstrate ca fiind optime din punct de vedere economic la toate produsele,

serviciile etc. similare realizate în filialele organizației pentru care s-a elaborat studiul, ori de alți

producțtori dacț beneficiarul studiului acceptț sț le vândț rezultatele.

Printre obiectivele urmțrite de I.V este i crețterea valorii de întrebuinare a produselor,

aceasta chiar i în condițiile în care costurile nu se reduc sau chiar cresc, dar într-o anumitț

limitț.

În afara efectelor economice directe corespunzțtor obiectivelor urmțrite, studiul de I.V

genereazț o serie de efecte economice indirecte, derivate. Astfel, prin aplicarea I.V la

reproiectarea produselor organizației pot fi evidențiate unele carențe majore în sistemul de

organizare, care genereazț pierderi în diferite faze ale proceselor de fabricație, aprovizionare,

desfacere etc. De asemenea, prin rezultatele lor studiile de I.V creeazț o stare de emulație a

salariaților pentru creativitate, o atitudine nouț cu privire la rolul factorului economic în

conceperea i realizarea bunurilor materiale.

Bibliografie

[1].Miles L.D. Techniques of value analysis and engineering, Mc Graw- Hill Book

Company, New York 1961

[2].L. W. Crum, Ingineria valorii, Ed. Tehnica, 1976

[3].Orțnescu P., Analiza Valorii, Academia „șt. Gheorghiu”, Bucureti, 1979

[14.STAS11272/2 -79, Analiza valorii Aplicarea metodei la produse, 1979

[5].Petrescu Paul, Gherasim Teodor, Elemente de Analiza Valorii, Editura Academiei

RSR, Bucureti, 1981

[6].Prabhu V., Value Analysis, Pregamon Press, Headington Hill Hall, Oxford, 1986

[7].Niculae Mihai, Contribuții la dezvoltarea metodologiei analizei valorii, vol. SIM-91,

Timioara ,1991

[8].Niculae Mihai, Analiza și Ingineria Valorii, Editura Tehnicț, Chiințu 1995

[9]. Lazarescu C.D., Niculae Mihai - „Corpuri de incalzire“, Editura „Gh. Asachi“ Iasi,

1999

[10]. Niculae Mihai, Turcu Ovidiu, Lazarescu C.D. - „Metode de cercetare si evaluare a

produselor industriale“, Editura „Gh. Asachi“ Iasi, 2000

[11]. Niculae Mihai, Lazarescu C.D.- „Efficient algorithm for evaluating new products &

technologies“, 15th Brazilian Congress of Mechanical Engineering, Sao Paulo, Brazilia,

1999

[12]. S. Prutianu, B.Anastasiei, T. Jidie - Cercetarea de marketing - Ed. Polirom, 2003

Preview document

Analiza și ingineria valorii - Pagina 1
Analiza și ingineria valorii - Pagina 2
Analiza și ingineria valorii - Pagina 3
Analiza și ingineria valorii - Pagina 4
Analiza și ingineria valorii - Pagina 5
Analiza și ingineria valorii - Pagina 6
Analiza și ingineria valorii - Pagina 7
Analiza și ingineria valorii - Pagina 8
Analiza și ingineria valorii - Pagina 9
Analiza și ingineria valorii - Pagina 10
Analiza și ingineria valorii - Pagina 11
Analiza și ingineria valorii - Pagina 12
Analiza și ingineria valorii - Pagina 13
Analiza și ingineria valorii - Pagina 14
Analiza și ingineria valorii - Pagina 15
Analiza și ingineria valorii - Pagina 16
Analiza și ingineria valorii - Pagina 17
Analiza și ingineria valorii - Pagina 18
Analiza și ingineria valorii - Pagina 19
Analiza și ingineria valorii - Pagina 20
Analiza și ingineria valorii - Pagina 21
Analiza și ingineria valorii - Pagina 22
Analiza și ingineria valorii - Pagina 23
Analiza și ingineria valorii - Pagina 24
Analiza și ingineria valorii - Pagina 25
Analiza și ingineria valorii - Pagina 26
Analiza și ingineria valorii - Pagina 27
Analiza și ingineria valorii - Pagina 28
Analiza și ingineria valorii - Pagina 29
Analiza și ingineria valorii - Pagina 30
Analiza și ingineria valorii - Pagina 31
Analiza și ingineria valorii - Pagina 32
Analiza și ingineria valorii - Pagina 33
Analiza și ingineria valorii - Pagina 34
Analiza și ingineria valorii - Pagina 35
Analiza și ingineria valorii - Pagina 36
Analiza și ingineria valorii - Pagina 37
Analiza și ingineria valorii - Pagina 38
Analiza și ingineria valorii - Pagina 39
Analiza și ingineria valorii - Pagina 40
Analiza și ingineria valorii - Pagina 41
Analiza și ingineria valorii - Pagina 42
Analiza și ingineria valorii - Pagina 43
Analiza și ingineria valorii - Pagina 44
Analiza și ingineria valorii - Pagina 45
Analiza și ingineria valorii - Pagina 46
Analiza și ingineria valorii - Pagina 47
Analiza și ingineria valorii - Pagina 48
Analiza și ingineria valorii - Pagina 49
Analiza și ingineria valorii - Pagina 50
Analiza și ingineria valorii - Pagina 51
Analiza și ingineria valorii - Pagina 52
Analiza și ingineria valorii - Pagina 53
Analiza și ingineria valorii - Pagina 54
Analiza și ingineria valorii - Pagina 55
Analiza și ingineria valorii - Pagina 56
Analiza și ingineria valorii - Pagina 57
Analiza și ingineria valorii - Pagina 58
Analiza și ingineria valorii - Pagina 59
Analiza și ingineria valorii - Pagina 60
Analiza și ingineria valorii - Pagina 61
Analiza și ingineria valorii - Pagina 62
Analiza și ingineria valorii - Pagina 63
Analiza și ingineria valorii - Pagina 64
Analiza și ingineria valorii - Pagina 65
Analiza și ingineria valorii - Pagina 66
Analiza și ingineria valorii - Pagina 67
Analiza și ingineria valorii - Pagina 68
Analiza și ingineria valorii - Pagina 69
Analiza și ingineria valorii - Pagina 70
Analiza și ingineria valorii - Pagina 71
Analiza și ingineria valorii - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Analiza si ingineria valorii.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul calității la SC Com Divers Auto Ro SA

1. Introducere in Managementul Calitatii Conceptul de calitate Termenulul provine din limba latină de la cuvantul “ qualis”, care poate fi tradus...

Managementul inovării

1.Informarea.Stabilirea funcţiilor. Pentru stabilirea funcţiilor produsului am întocmit următorul chestionar: Stimată doamnă,cunoscând...

Ingineria și Managementul Valorii

1.PREGATIREA ANALIZEI SI INGINERIEI VALORII pentru Pantofi de Dama 1.1.TEMA DE PROIECTARE PROFILUL FIRMEI - S.C. “FILTY” S.A. Unitatea a fost...

Cercurile de calitate

1. Introducere Pentru început o să vorbesc puţin despre locul unde au apărut pentru prima dată cercurile de calitate dar mai ales şi cine le-a...

Instrumente de Bază ale Managementului Calității

Instrumente de bază ale managementului calităţii Calitatea este dezvoltată şi susţinută, din punct de vedere comercial, pe toată suprafaţa...

Economia muncii

Economia muncii Capitolul 1. ECONOMIA MUNCII – DEFINIȚIE, CONȚINUT, IPOTEZE Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care...

Fundamentele economice ale investițiilor

1.1. Definitii si acceptiuni 1.1.1. Proiect și program de investitii Proiect de investitii - anticiparea documentata a realizarii unui...

Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017

Capitolul 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND LOGISTICA 1.1. Conținutul și componentele logisticii Filozofia logisticii promovează ca obiectiv...

Te-ar putea interesa și

Formarea Prețurilor în Industria Alimentară

INTRODUCERE Şcoala clasică a economiei politice a corelat preţul cu valoarea obiectivă a mărfurilor, preţul a fost definit ca fiind expresia în...

Managementul Proiectelor

1. Titlu: „Amenajare Piscina Acoperita si Spatii Complementare” - APASC 2.Localizarea proiectului : Romania,Iasi,B-dul Nicolina 3.Obiectivele...

Analiza și Ingineria Valorii - Mobilier pentru Calculator

Mobilier pentru calculator 1.Descriere Un birou este o piesă de mobilier având o formă şi o funcţie asemănătoare cu aceea a unei mese, dar fiind...

Managementul Proiectelor

Capitolul I Prezentarea generală a proiectului 1.1 Titlul proiectului Renovarea Căminelor Studenţeşti T1-T2. 1.2 Locul de desfăşurare...

Analiza și Ingineria Valorii pentru un Produs Electrotehnic

1. Introducere 1.1. Culegerea informaţiilor Informarea pe plan social Procesele industriale de fabricare sunt din ce în ce mai raţionalizate....

Proiectarea si Implementarea unei Campanii de Promovare a Facultatii de Textile - Pielarie la Nivelul Judetelor din Moldova

Proiectarea si implementarea unei campanii de promovare a Facultatii de Textile- Pielarie la nivelul judetelor din Moldova 2. Localizarea...

Ecologizarea Râului Bahlui

I. ECOLOGIZAREA RÂULUI BAHLUI (ERB) II. Localizarea proiectului (geografică şi organizaţională) Râul Bahlui are o lungime totală de 119 km şi un...

Managementul Proiectelor - Conservarea și Prelucrarea Vinurilor

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI 1. Denumirea proiectului Conservarea şi prelucrarea vinurilor 2.Localizarea proiectului S.C.Bahus S.R.L....

Ai nevoie de altceva?