Management Public și al Resurselor Financiare Publice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 193 în total
Cuvinte : 71452
Mărime: 398.14KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iosif Moldovan

Cuprins

Introducere pag.2

Tema I Conceptul de management public pag.5

1.1 Definirea conceptului de management pag.7

1.2 Evoluţia managementului ca ştiinţă pag.10

1.3 Trăsăturile managementului modern pag.12

1.4 Delimitări conceptuale privind managementul public pag.13

1.5 Caracteristicile managementului public pag.17

Tema 2 Sectorul public şi managementul financiar public pag.20

2.1, Putere publică, interes public, servicii publice şi sector public

2.2 Caracteristicile şi performanţa sectorului public pag.23

2.3 Funcţiile sectorului public pag.24

2.4 Managementul financiar public, definire şi obiective pag.25

2.5 Posibilităţi de modernizare a managementului financiar public pag.27

2.5.1 Managementul prin obiective a organizatiilor publice pag.27

2.6 Direcţii de modernizare a managementului public pag. 47

2.7 Managementul companiilor de stat prin guvernanţa corporativă pag.52

Tema 3 Funcţiile managementului public pag.60

3.1 Previziunea pag.25

3.2. Organizarea pag.28

3.3. Coordonarea pag.31

3.4. Antrenarea pag.34

3.5. Controlul pag.36

3.5.1. Tipuri de control pag.37

3.6 Posibilităţi de eficientizare a managementului public pag.95

Tema 4 Bugetul public şi cheltuielile publice pag.74

4.1 Delimitări conceptuale privind bugetul public

4.1.1Componentele bugetului general consolidat

4.2 Principii bugetare - proces bugetar pag.80

4.3 Cheltuielile publice pag.83

4.4 Factori care influenţează creşterea cheltuielilor publice, indicatori de evaluare pag.84

4.5 Reguli privind cheltuielile publice pag,86

4.6 Operațiunile specifice utilizării creditelor bugetare pag.87

Tema 5 Managementul resurselor financiare publice pag.63

5.1 Politici fiscal-bugetare pag. 64

5.2Categorii de resurse financiare publice pag.65

5.3 Factorii care influenţează nivelul resurselor financiare publice pag.67

5.4 Structura resurselor financiare publice pag.68

5.5 Impozitele – definire. caracteristici şi elementele impozitelor pag.70

5.6 Principii fiscale pag.70

5.7 Impozitele şi mediul de afaceri pag.71

5.8. Impozite şi taxe reglementate prin Codul Fiscal pag.72

5.8.1. Impozite directe pag.72

5.8.2. Impozite indirecte pag.76

5.9 Evaluarea resursele financiare publice pag.115

5.10 Cadrul Financiar Multianual aferent perioadei 2014-2020 – perspective pentru România.

Tema 6 Definirea managementului fiscal, caracteristici şi funcţii pag.

6.1 Definirea conceptului de management fiscal pag.39

6.2 Caracteristicile managementului fiscal pag.40

6.3 Caracteristicile managementului fiscal pag.43

6.4 Management fiscal performant pag.49

Tema 8 Sistem fiscal - management fiscal pag.78

8.1 Structura sistemului fiscal, definire pag.80

8.2 Procesul fiscal pag.80 8.3Mecanismul fiscal pag.81

8.4 Funcţiile sistemului fiscal pag.82

8.5 Trăsăturile sistemului fiscal pag.83

8.6 Intercondiţionări ale managementului fiscal pag. 85

8.7 Aspecte privind armonizarea legislatiei fiscale cu cea comunitară pag.85

Tema 9 Interdependenţa obligaţii şi creanţe fiscale, inspecţie fiscală, tehnici de colectare a creanţelor fiscale şi răspundere fiscală pag. 87

9.1 Obligaţia fiscală şi creanţa fiscală pag.87

9.2 Tehnici de colectare a creanţelor fiscale, titlul de creanţă pag.88

9.2.1 Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare sau restituire pag.89

9.2.2 Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită pag.90

9.2.3 Alte modalităţi de stingere a creanţelor fiscale pag. 93

9.3 Inspecţia fiscală

9.4 Răspunderea fiscală

Tema 10

Management fiscal –bugetar şi responsabilitate fiscal-bugetarăpag.99

10.1 Domenii reglementate pag.99

10.2 Principiile şi sustenabilitatea politicii fiscal-bugetare pag.100

10.3 Obiectivele politicii fiscal-bugetare pag.101

10.4 Reglementări ce privesc veniturile bugetare pag.103

10.5 Strategia fiscal-bugetară pag.104

10.6 Reglementări ce privesc procesul bugetar pag.106

10.7 Transparenţa politicilor fiscal-bugetare pag.107

Tema 11 Responsabilităţile Consiliului fiscal în procesul bugetar pag.109

11.1 Competenţe şi responsabilităţi pag.111

11.2 Raportul anual al Consiliului fiscal

Tema 12 Evaziunea fiscală, consecinţa directă a administrării fiscale ineficiente pag.112

Tema 13 Bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pag.173

Tema 14 Descentralizarea competenţelor publice centrale pag.188

Bibliografie pag.202

Extras din document

Introducere

Analiza modului în care statul îşi îndeplineşte funcţiile, îmbracă aspecte cantitative şi calitative. Aspectele cantitative sunt date de nivelul resurselor pe care statul le are la dispoziţie (umane, materiale, financiare şi informaţionale), iar cele calitative sunt date de rezultatul modului în care aceste resurse sunt utilizate în procesul bugetar, respectiv, de calitatea managementului public practicat în toate componentele sale organizaţionale, al resurselor financiare publice, al cheltuielilor publice, al celui fiscal-bugetar etc.).

Ambele aspecte menţionate sunt reprezentate în bugetul public, care trebuie înţeles ca fiind, un instrument complex prin care instituţii abilitate, gestionează finanţele publice ale statului. Prin buget public se stabileşte un raportul, care se doreşte a fi optim, între veniturile publice şi nevoile economico-sociale, urmărindu-se evitarea inechităţii în repartiţia sarcinilor fiscale pe seama contribuabililor.

De regulă în procesul bugetar nivelul cheltuielilor publice are tendința de creştere pe cicluri bugetare consecvente, motivat de creşterea complexităţii statului modern. Nivelul cheltuielilor publice este influenţat de: politica fiscal-bugetară a statului, de arealul instituţional public central şi local, crescut ca număr după evenimentele din decembrie 1989, de numărul de salariaţi din sectorul public/bugetar, de valoarea obiectivelor economico-social propuse a se realiza într-un an bugetar, de eficienţa finanţării administraţiei locale, de angajamentele internaţionale, de plata datoriei publice scadente etc.

Pentru colectarea la bugetul general consolatidat a resurselor financiare publice la nivelul şi în structura estimată, sistemul fiscal joacă rolul major, care dispune de, legislaţie fiscală specifică prin care sunt instituite prelevările fiscale obligatorii, proceduri, metode, tehnici şi instru-mente fiscale adecvate şi de aparat fiscal. Modul în care funcţionează aceste trei componente ale sistemului fiscal conferă sustenabilitate finanţelor publice pentru finanţarea cheltuielilor publice.

Prin temele abordate în această lucrare, cei preocupaţi de domeniulul vast sau al managementului public, al finanţelor publice şi al fiscalităţii, pot dobîndi cunoştinţe despre conceptul de management, management public, management fiscal –bugetar şi despre structura resurselor financiare.

Sunt prezentate în lucrare aspecte ce privesc, bugetul public şi cheltuielile publice, posibilităţile de mdernizare a managementului financiar public, definirea şi caracteristicile conceptului de management fiscal, structura celor mai importante venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale, interdependenţa obligaţii fiscale-inspecţie fiscală- răspundere fiscal-bugetară, responsabilităţile Consiliului fiscal în procesul bugetar, etc.

Aderarea României la Uniunea Europeană a adus modificări importante în managementul public practicat şi în mod deosebit ăn structura resurselor financiare publice. Din poziţia de stat membru, statul român după ianuarie 2007, dublă calitate , de contributor la bugetul U E şi de beneficiar al bugetului U E. In domeniul fiscal-bugetar, organismul cu rol de urmărire a modului de aplicare a legislaţiei fiscal-bugetare este Comisia Europeană , iar obiectivul principal al Tratatului Comunităţii Economice Europene este crearea pieţei comune bazate pe concurenţă loială cu caracteristici similare unei pieţe naţionale cu respectarea regulilor impuse de Tratatul de Stabilitate Fiscală

In noua construcţie europeană, modernizarea managementului public, responsabilizarea lui în scopul creşterii sustenabilităţii finanţelor publice apare ca o necesitate evidentă. În acest context şi cunoscută fiind importanţa respectării disciplinei financiar fiscale în procesul bugetar, în temele prezentate se regăsesc aspecte ce privesc responsabilizarea decidenţilor publici în raport cu modul de constituire şi utilizare a resurselor financiare publice atît prin îmbunătăţirea cadrului legislativ cît şi prin creerea unor organisme neutre de analiză şi supervizare.

Se regăsesc tratate în lucrare şi aspecte ce privesc modul în care o parte foarte mare din PIB nu se colectează la buget general consolidat pe fondul neimplicării şi lipsei de autoritate a instituţiilor statului care nu stăpînesc evaziunea fiscală ca fenomen economic care a atins cote alarmante şi care produce efecte negative asupra echilibrului economico-social general..

Bibliografie

• Alexandru F. - "Fiscalitate şi preţuri în economia de piaţă", Ed Economică, Bucureşti, 2002 ;

• Androniceanu A., Management public, Ed. Economică, Bucureşti, 1999

• Bistriceanu G., Adochiţei M., Negrea N. - “Finanţele agenţilor economici”, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995

• Brezeanu P. - "Fiscalitate - concepte, metode, practici", Ed.Economică, Bucureşti, 1999

• Boulescu M., Cadâr F., Borună V. - "Administrarea impozitelor şi taxelor", Ed. Economică, Bucureşti, 2003

• Bostan I. - “Controlul financiar”, Ed.Polirom, Iaşi, 2000;

• Budaus Ditrich, Management public, Universitatea Tubingen, Germania, 1999

• Comaniciu C. - "Fiscalitate - dispoziţii şi efecte", Ed. Continent, Sibiu, 2003

• Comaniciu C. - "Impozite, taxe, contribuţii - probleme şi studii de caz", Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2003

• Comaniciu C. - "Fiscalitate - valenţe multidimensionale", Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2005

• Corduneanu C. - “Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor”, Ed.Codecs, Bucureşti, 1998

• Drăganu T., Actele de drept administrative, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1959

• Florescu D.A.P., Coman P., Bălaşa G. - "Fiscalitatea în România. Reglementare - Doctrină - Jurisprudenţă", Ed.All Beck, Bucureşti, 2005

• Gorcea C. - “Indexul obligaţiilor fiscale”, Ed.Tribuna Economică, Bucureşti, 1998

• Ionescu L. - "Controlul şi implicaţiile economice, financiare şi fiscale ale impozitelor indirecte", Ed. Economică, Bucureşti, 2001

• Matei Lucica, Management public, Ed. Economică, Bucureşti, 2001

• I.Moldovan, Finanţe Publice şi legislaţie incidentă, Ed. Techno Media 2010,

• I Moldovan, Finanțarea proiectelor din fonduri europene, Ed. ULBSibiu 2013.

• Moşteanu T. (coord.), Stroe R., Alexandru F., Moşteanu R., Armeanu D., Ţâţu L., Câmpeanu E. - "Politici fiscale şi bugetare pentru reformarea economiei şi relansarea creşterii economice", Ed. Economică, Bucureşti, 2003;

• Nicolescu O., I. Verboncu, Management, Ed. Economică, Bucureşti, 1997;

• Russu C., Management, Editura Expert, Bucureşti, 1996;

• I. Santai, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 1999

• Slemrod J. - “Tax policy în the real world”, Cambridge University Press, U.S.A., 1999

• Stolojan T., Turcan R. - "Integrarea şi politica fiscală europeană", Ed. Burg, Sibiu, 2002;

• Ţîţu Lucian ş.a. Fiscalitate de la lege la practică*.ed. a-VII-a Editura C.H.Beck. Bucureşti 2010;

• Topciu C, Vintilă G., Fiscalitate, Editura Secorex, Bucureşti, 1998

• Văcărel I., Anghelache G., Bistriceanu Gh. D., Moşteanu T., Bercea F., Bodnar M., Georgescu F. - ”Finanţe publice – Ediţia a III-a revăzută şi adăugită”, Ed.Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2002

• Verboncu I., Ghid metodologic pentru manageri, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1999

• Vintilă Georgeta, * Fiscalitate- Metode şi tehnici fiscale* ed.a II-a, Ed. Economica 2006

• Voinea G.M., Boariu A., Soroceanu M. - "Concepte şi expresii importante pentru aplicarea legislaţiei fiscale din România", Ed. Polirom, Iaşi, 2005

• Wright G. (coord.), Nemec J. - “Finanţe publice. Teorie şi practică în tranziţia central-europeană”, Ed. Ars Longa, Bucureşti, 2000;

Preview document

Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 1
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 2
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 3
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 4
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 5
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 6
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 7
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 8
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 9
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 10
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 11
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 12
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 13
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 14
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 15
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 16
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 17
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 18
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 19
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 20
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 21
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 22
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 23
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 24
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 25
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 26
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 27
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 28
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 29
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 30
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 31
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 32
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 33
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 34
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 35
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 36
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 37
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 38
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 39
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 40
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 41
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 42
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 43
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 44
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 45
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 46
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 47
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 48
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 49
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 50
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 51
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 52
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 53
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 54
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 55
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 56
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 57
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 58
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 59
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 60
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 61
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 62
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 63
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 64
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 65
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 66
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 67
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 68
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 69
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 70
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 71
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 72
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 73
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 74
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 75
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 76
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 77
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 78
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 79
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 80
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 81
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 82
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 83
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 84
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 85
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 86
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 87
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 88
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 89
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 90
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 91
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 92
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 93
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 94
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 95
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 96
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 97
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 98
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 99
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 100
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 101
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 102
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 103
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 104
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 105
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 106
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 107
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 108
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 109
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 110
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 111
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 112
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 113
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 114
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 115
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 116
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 117
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 118
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 119
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 120
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 121
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 122
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 123
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 124
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 125
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 126
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 127
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 128
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 129
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 130
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 131
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 132
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 133
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 134
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 135
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 136
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 137
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 138
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 139
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 140
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 141
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 142
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 143
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 144
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 145
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 146
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 147
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 148
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 149
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 150
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 151
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 152
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 153
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 154
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 155
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 156
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 157
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 158
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 159
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 160
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 161
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 162
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 163
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 164
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 165
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 166
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 167
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 168
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 169
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 170
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 171
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 172
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 173
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 174
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 175
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 176
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 177
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 178
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 179
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 180
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 181
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 182
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 183
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 184
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 185
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 186
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 187
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 188
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 189
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 190
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 191
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 192
Management Public și al Resurselor Financiare Publice - Pagina 193

Conținut arhivă zip

  • Management Public si al Resurselor Financiare Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor

INTRODUCERE „Managementul resurselor umane reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului,...

Management

Actualul conținut al științei managementului este rezultatul acumulării și sintetizării unor cunoștințe științifice care s-au dezvoltat rând pe...

Performanțele Managementului Firmei

CAPITOLUL I. ELEMENTE FUNDAMENTALE ÎN MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul reprezintă...

Organizatii Publice vs Organizatii Private

„Managementul este cea mai noua dintre stiinte si cea mai veche dintre arte” Capitolul I 1.1. Definirea organizatiilor Organizatiile sunt...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Munca

1. Modificarea contractului individual de munca 1.1. Trasaturi si cazuri de modificare In baza exercitarii drepturilor si obligatiilor ce...

Managementul Financiar si Rolul Lui in Lumea Contemporana

INTRODUCERE Scopul principal al unei afaceri il constituie profitul. In vederea dezvoltarii controlabile a afacerii si maximizarii profitului,...

Modele de Gestiune a Serviciilor Publice

Modele de gestiune a serviciilor publice – concesionarea Termenul de gestiune, acceptat ca administrare a patrimoniului sau a unor bunuri ale unei...

Managementul Public în România

Introducere Există oare management public in România sau mai degrabă vorbim despre administratie publică? Poate că termenul de administraţie este...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea

Baza acestei lucrări o constituie strategia de acţiune şi de management al situaţiilor de urgenţă create în urma producerii unui cutremur într-o...

Proiect practică - Primăria Sectorului 3

I- PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Stagiul de...

Proiect Practica Primarie - Posta Calnau, Buzau

1. PREZENTAREA PRIMĂRIEI POŞTA CÎLNĂU 1.1. Denumirea institţtiei, profil, obiect de activitate profesională Primarul, Viceprimarul, Secretarul,...

Proiect Practica - Primaria Municipiul Caracal

1.Prezentarea Primariei Municipiului Caracal 1.1. Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala Practica s-a efectuat la...

Practica Ministerul Mediului

Prezentarea institutiei publice 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Ministerul Mediului se organizează şi...

Analiza Comparativa a Stilurilor de Management ale Birourilor de Resurse Umane si Control Masuri Active din Cadrul AJOFM Dambovita

CAPITOLUL I: Prezentarea generală a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa 1.1. Scurt istoric al serviciilor publice de...

Management fiscal și deductibilitate fiscală

Trecerea la economia de piaţă a adus importante reforme în viaţa economică dintre care o importanţă deosebită a avut-o privatizarea, proces în care...

Proiect de Practica in Cadrul Institutiei Publice Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar – Arseni

1. Prezentarea Spitalului Clinic de Urgenta “Bagdasar – Arseni “ 1.1. Denumirea institutiei: profil, obiectiv de activitate Creat in 1975 ca...

Ai nevoie de altceva?