Managementul investițiilor de capital

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 159 în total
Cuvinte : 57292
Mărime: 2.09MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Gabriela Fotache

Cuprins

Capitolul 1 PIAȚA DE CAPITAL ... 4

1.1. Caracteristici ale pieței de capital .. 4

1.2. Arhitectura instituțională a pieței de capital din România . 8

1.2.1. Emitenții de valori mobiliare (cererea de capital) ... 8

1.2.2. Investitorii (oferta de capital) 10

1.2.3. Intermediarii pe piața de capital . 12

1.2.4. Piețe reglementate de capital . 13

1.2.5.Organismul de reglementare și supraveghere . 14

1.2.6. Fondul de compensare a investitorilor ... 14

1.2.7. Casele de compensație ... 15

1.2.8. Depozitarul central . 16

1.2.9. Organisme și asociații cu caracter profesional .. 17

Capitolul 2. INSTRUMENTE ALE PIEȚEI FINANCIARE .. 19

2.1. Caracteristicile valorilor mobiliare .. 19

2.2.Acțiunile - instrumente de capitaluri proprii 21

2.2.1.Definiție: . 21

2.2.2.Tipologie: 21

2.2.3. Elementele de gestiune a unui portofoliu de acțiuni .. 28

2.2.4. Formarea cursului de deschidere al unei acțiuni prin metoda fixing . 39

2.2.5. Determinarea valorii teoretice a drepturilor preferențiale de subscriere și a drepturilor de atribuire . 44

2.2.6. Dividendul . 49

2.3. Obligațiunile- instrumente de credit 53

2.3.1. Prezentare generală 53

2.3.2. Elementele tehnice de bază ale unei obligațiuni 54

2.3.3.Randamentul obligațiunilor 68

2.3.4. Aplicații practice 84

Capitolul 3 BURSA ȘI PIAȚA EXTRABURSIERĂ 95

3.1. Caracteristici ale bursei de valori . 95

3.2. Bursa de Valori București 96

3.3. Cota Bursei de Valori București .. 97

3.4. Fluxul operațiunilor desfășurate la Bursa de Valori București .. 100

3.5. Organizarea pieței extrabursiere în România . 104

3.6. Instituțiile pieței extrabursiere ... 105

3.7. Actorii pieței extrabursiere 107

3.7.1. Emitenții - societățile comerciale 107

3.7.2. Intermediarii - societățile de valori mobiliare .. 108

3.7.3. Investitorii 108

3.8. Mecanismul tranzacțiilor efectuate pe RASDAQ .. 110

Capitolul 4. TRANZACȚII BURSIERE .. 111

4.1. Tranzacții spot (la vedere) . 113

4.2.Tranzacții în marjă .. 115

4.2.1. Tranzacții de cumpărare în marjă 117

4.2.2.Tranzacții de vânzare în marjă .. 121

4.3. Tranzacții cu instrumente financiare derivate (IFD) .. 125

4.3.1. Tranzacții cu contracte futures . 127

4.3.2. Tranzacții cu contracte de tip options. . 136

4.3.3. Rolul contractelor futures în construirea strategiilor de hedging ... 145

Capitolul 5 INDICI BURSIERI ... 154

5.1. Caracteristici ale indicilor bursieri . 154

5.2. Indicii pieței de capital din România . 155

BIBLIOGRAFIE 159

Extras din document

Capitolul 1 PIAȚA DE CAPITAL

1.1. Caracteristici ale pieței de capital

Piața de capital reprezintă ansamblul relațiilor și mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital - investitorii - către cei care au nevoie de capital, cu ajutorul unor instrumente specifice (valorile mobiliare emise) și prin intermediul unor operatori specifici (societățile de valori mobiliare).

Se poate afirma despre piața de capital că este specializată în efectuarea de tranzacții cu active financiare cu scadențe pe termene medii și lungi. Prin intermediul ei, capitalurile disponibile sunt dirijate către agenții economici naționali sau de pe piețele altor țări, unde nevoile de capital depășesc posibilitățile financiare interne de acoperire sau autoritățile monetare impun anumite restricții privind accesul la resursele financiare interne.

Aceste definiții nu acoperă în întregime activitatea de pe piața de capital, ținând cont de locul și rolul pieței de capital în ansamblul mecanismelor economice, deoarece nu se poate face o delimitare strictă între piața de capital și piața financiară, cele două noțiuni confundându-se, prin includere sau completare reciprocă, în funcție de reglementările fiecărei țări în parte.

Se pot delimita însă două modele de definire a piețelor (de capital și financiară):

Abordarea europeană, bazată pe sistemul bancar, în care băncile (ca operatori specifici) sunt prezente pe ambele tipuri de piețe, prin unificarea definiției acestora și în care găsim următoarea structură pentru piața de capital: piața monetară - capitaluri atrase pe termen scurt și mediu; piața ipotecară - capitalurile sunt atrase în special pentru construirea de locuințe; piața financiară - pentru emisiunea, plasarea și tranzacționarea titlurilor de capital pe termen lung.

Abordarea anglo-saxonă, bazată pe manifestarea liberă a cererii și ofertei pe fiecare tip de piață în parte și care prezintă instrumente, operatori și instituții de reglementare și supraveghere specifice și în care piața financiară cuprinde: piața de capital - pentru capitaluri pe termen mediu și lung; piața monetară - pentru capitaluri atrase și plasate pe termen scurt.

În fapt, organizarea instituțională a piețelor este dată de trei elemente: instrumentele folosite de fiecare piață; operatorii specifici; mecanismul de piața cu regulile sale specifice.

Spre deosebire de piețele monetare, unde instrumentele se negociază pe termen scurt, piața de capital se caracterizează prin tranzacții pe termen mediu și lung cu valori mobiliare specifice: acțiuni, obligațiuni, bonuri de tezaur și derivate pe baza acestora: contracte options, futures, forward (care au cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în ultimii ani).

În general, instrumentele pe piața de capital sunt: valori mobiliare cu venituri fixe:

- titluri de valoare de trezorerie:

- note de trezorerie;

- obligațiuni de trezorerie

- titluri de valoare emise de agenții guvernamentale;

- obligațiuni municipale;

- obligațiuni ale societăților comerciale. valori mobiliare cu venituri variabile:

- acțiuni comune și preferențiale;

- derivate:

- combinate;

- forwards;

- standardizate (futures, options).

- sintetice (contracte pe indici bursieri).

Organizarea unei piețe de valori mobiliare depinde de satisfacerea unor condiții obligatorii: existența cererii de capital din partea societăților publice sau private, guverne, instituții financiar-bancare, societăți de asigurare. Cererea este exprimată prin emisiunea de valori mobiliare, care urmează a fi schimbate pe lichidități pentru satisfacerea nevoii economice. Cererea poate fi:

- structurală - pentru finanțarea de investiții productive de bunuri și servicii, de creare de noi societăți, de dezvoltare a celor existente, de achiziționare de bunuri și servicii de către persoane fizice sau juridice;

- conjuncturală - pentru necesități tranzitorii: limitări la plafonul de credite, deficite bugetare și ale balanțelor de plăți; existența ofertei de capital pe baza disponibilităților acumulate prin care se vor achiziționa titlurile de pe piață; tranzacții cât mai ușoare și rapide; posibilitatea de întâlnire a cererii cu oferta într-un loc centralizat, bine determinat: referința poate fi fizică sau informațională (concentrarea datelor într-o rețea electronică specializată); nivelul cursului de cumpărare și de vânzare trebuie să fie public.

Piața de capital are două componente:

1. Piața primară - asigură întâlnirea cererii cu oferta de titluri permițând finanțarea activității agenților economici. Este mijloc de distribuire și plasament de titluri.

2. Piața secundară - are rolul de concentrare a cererii și ofertei de titluri derivate. Este deschisă, publică (plasamentul se efectuează în marea masă a investitorilor și tranzacțiile au caracter public). Există în practică emisiuni și plasamente private, dar ele nu fac obiectul reglementărilor și nu beneficiază de mecanismele specifice unei piețe financiare publice.

Pentru a funcționa eficient, piața secundară trebuie să respecte anumite cerințe: lichiditate: abundența de fonduri și titluri asigură continuitatea; eficiența: mecanisme operative la costuri cât mai reduse; transparența: informația asigură o bună orientare investițională și contracararea tendințelor de monopol; corectitudine: prin reglementări se contracarează tendințele de manipulare a pieței; adaptabilitatea la condițiile economice și extra-economice.

Funcțiile pieței secundare sunt: asigurarea lichidității și mobilității economiilor investite; răspunsul la necesitatea creării unei piețe oficiale și organizate pentru deținătorii care doresc recuperarea fondurilor înainte de scadență (durata de viață a acțiunii este egală cu durata de viață a societății care în general este de 99 ani și mai mult; este puțin probabil ca un deținător va aștepta sfârșitul acestei perioade pentru a-și retrage investiția inițială); evaluarea permenentă a titlurilor cotate.

Bibliografie

1. Anghelache G., Piața de capital în context european, Editura Economică, București, 2009

2. Anghelache G., Piața de capital. Caracteristici, Evoluții, Tranzacții, Editura Economică, 2004

3. Anghelache G., Piețe de capital și burse de valori. Teste grilă și aplicații, Editura Economica 2003

4. Anghelache, G., Bursa și piața extrabursieră, Editura Economică, București, 2000;

5. Badea L., Mocanu F., Piețe de capital.Analiza și gestiunea plasamentelor financiare, Editura Economică, București, 2007

6. Brealey, R. and Myers St., - Principles of Corporate Finance; fifth edition, The McGraw Hill Companies, Inc., 1996.

7. Chirică, L., Piețe financiare și decontări internaționale, Ed. Economică, București, 2010

8. Corduneanu, C., Miloș L.R., Boțoc C., Piețe de capital, Editura Universității Al.I.Cuza, Iași 2014

9. Dragota, V. și colectivul - Management financiar; vol II, Ed. Economică, București, 2003.

10. Dragotă, M., Decizia de investire pe piața de capital: criterii de selecție bazate pe politica de finanțare. Guvernanța corporativă. Factori determinanți ai structurii capitalului, Editura ASE, București, 2006

11. Dragotă, V., Dragotă M., ș.a.Gestiunea portofoliului de valori mobiliare, Editia a II-a, Ed. Economică, București, 2009

12. Dufloux C., Piețe financiare , Editura Economică, București, 2002

13. Miclăuș P.G., Lupu R., Piața instrumentelor financiare derivate, Editura Economică ,București, 2008

14. Popa, I. Bursa. Editura Adevarul, 1994.

15. Popescu, V., Dumitrescu, M. Clauzele, emisiunea, și plasarea titlurilor financiare. Voreepexim, Bucuresti, 1996.

16. Radu S.C., Boajă D.M., Piețe de capital. Instituții și instrumente financiare tranzacționate, Editura Universitară, București,2012

17. Sandu, Gh., Finanțe și piețe financiare, Ed. Economică, București, 2010

18. Stancu, I., Piețe financiare și gestiunea portofoliului, Editura Economică, București, 2004

19. Stancu, Ion (coordonator) - Finante, vol III: Analiza si gestiunea financiara a intreprinderii și vol II: Investiții reale și finanțarea lor, Editura Economică, București, 2003.

20. Stoica, V., Ionescu E., Piețe de capital și burse de valori, Ediția a II-a, Editura Economică, București, 2002

21. Tulai H., Piețe financiare Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2004

22. Zăpodeanu D., Popa D., Piețe de capital.Teorie și probleme, Editura Universității din Oradea, 2006

Preview document

Managementul investițiilor de capital - Pagina 1
Managementul investițiilor de capital - Pagina 2
Managementul investițiilor de capital - Pagina 3
Managementul investițiilor de capital - Pagina 4
Managementul investițiilor de capital - Pagina 5
Managementul investițiilor de capital - Pagina 6
Managementul investițiilor de capital - Pagina 7
Managementul investițiilor de capital - Pagina 8
Managementul investițiilor de capital - Pagina 9
Managementul investițiilor de capital - Pagina 10
Managementul investițiilor de capital - Pagina 11
Managementul investițiilor de capital - Pagina 12
Managementul investițiilor de capital - Pagina 13
Managementul investițiilor de capital - Pagina 14
Managementul investițiilor de capital - Pagina 15
Managementul investițiilor de capital - Pagina 16
Managementul investițiilor de capital - Pagina 17
Managementul investițiilor de capital - Pagina 18
Managementul investițiilor de capital - Pagina 19
Managementul investițiilor de capital - Pagina 20
Managementul investițiilor de capital - Pagina 21
Managementul investițiilor de capital - Pagina 22
Managementul investițiilor de capital - Pagina 23
Managementul investițiilor de capital - Pagina 24
Managementul investițiilor de capital - Pagina 25
Managementul investițiilor de capital - Pagina 26
Managementul investițiilor de capital - Pagina 27
Managementul investițiilor de capital - Pagina 28
Managementul investițiilor de capital - Pagina 29
Managementul investițiilor de capital - Pagina 30
Managementul investițiilor de capital - Pagina 31
Managementul investițiilor de capital - Pagina 32
Managementul investițiilor de capital - Pagina 33
Managementul investițiilor de capital - Pagina 34
Managementul investițiilor de capital - Pagina 35
Managementul investițiilor de capital - Pagina 36
Managementul investițiilor de capital - Pagina 37
Managementul investițiilor de capital - Pagina 38
Managementul investițiilor de capital - Pagina 39
Managementul investițiilor de capital - Pagina 40
Managementul investițiilor de capital - Pagina 41
Managementul investițiilor de capital - Pagina 42
Managementul investițiilor de capital - Pagina 43
Managementul investițiilor de capital - Pagina 44
Managementul investițiilor de capital - Pagina 45
Managementul investițiilor de capital - Pagina 46
Managementul investițiilor de capital - Pagina 47
Managementul investițiilor de capital - Pagina 48
Managementul investițiilor de capital - Pagina 49
Managementul investițiilor de capital - Pagina 50
Managementul investițiilor de capital - Pagina 51
Managementul investițiilor de capital - Pagina 52
Managementul investițiilor de capital - Pagina 53
Managementul investițiilor de capital - Pagina 54
Managementul investițiilor de capital - Pagina 55
Managementul investițiilor de capital - Pagina 56
Managementul investițiilor de capital - Pagina 57
Managementul investițiilor de capital - Pagina 58
Managementul investițiilor de capital - Pagina 59
Managementul investițiilor de capital - Pagina 60
Managementul investițiilor de capital - Pagina 61
Managementul investițiilor de capital - Pagina 62
Managementul investițiilor de capital - Pagina 63
Managementul investițiilor de capital - Pagina 64
Managementul investițiilor de capital - Pagina 65
Managementul investițiilor de capital - Pagina 66
Managementul investițiilor de capital - Pagina 67
Managementul investițiilor de capital - Pagina 68
Managementul investițiilor de capital - Pagina 69
Managementul investițiilor de capital - Pagina 70
Managementul investițiilor de capital - Pagina 71
Managementul investițiilor de capital - Pagina 72
Managementul investițiilor de capital - Pagina 73
Managementul investițiilor de capital - Pagina 74
Managementul investițiilor de capital - Pagina 75
Managementul investițiilor de capital - Pagina 76
Managementul investițiilor de capital - Pagina 77
Managementul investițiilor de capital - Pagina 78
Managementul investițiilor de capital - Pagina 79
Managementul investițiilor de capital - Pagina 80
Managementul investițiilor de capital - Pagina 81
Managementul investițiilor de capital - Pagina 82
Managementul investițiilor de capital - Pagina 83
Managementul investițiilor de capital - Pagina 84
Managementul investițiilor de capital - Pagina 85
Managementul investițiilor de capital - Pagina 86
Managementul investițiilor de capital - Pagina 87
Managementul investițiilor de capital - Pagina 88
Managementul investițiilor de capital - Pagina 89
Managementul investițiilor de capital - Pagina 90
Managementul investițiilor de capital - Pagina 91
Managementul investițiilor de capital - Pagina 92
Managementul investițiilor de capital - Pagina 93
Managementul investițiilor de capital - Pagina 94
Managementul investițiilor de capital - Pagina 95
Managementul investițiilor de capital - Pagina 96
Managementul investițiilor de capital - Pagina 97
Managementul investițiilor de capital - Pagina 98
Managementul investițiilor de capital - Pagina 99
Managementul investițiilor de capital - Pagina 100
Managementul investițiilor de capital - Pagina 101
Managementul investițiilor de capital - Pagina 102
Managementul investițiilor de capital - Pagina 103
Managementul investițiilor de capital - Pagina 104
Managementul investițiilor de capital - Pagina 105
Managementul investițiilor de capital - Pagina 106
Managementul investițiilor de capital - Pagina 107
Managementul investițiilor de capital - Pagina 108
Managementul investițiilor de capital - Pagina 109
Managementul investițiilor de capital - Pagina 110
Managementul investițiilor de capital - Pagina 111
Managementul investițiilor de capital - Pagina 112
Managementul investițiilor de capital - Pagina 113
Managementul investițiilor de capital - Pagina 114
Managementul investițiilor de capital - Pagina 115
Managementul investițiilor de capital - Pagina 116
Managementul investițiilor de capital - Pagina 117
Managementul investițiilor de capital - Pagina 118
Managementul investițiilor de capital - Pagina 119
Managementul investițiilor de capital - Pagina 120
Managementul investițiilor de capital - Pagina 121
Managementul investițiilor de capital - Pagina 122
Managementul investițiilor de capital - Pagina 123
Managementul investițiilor de capital - Pagina 124
Managementul investițiilor de capital - Pagina 125
Managementul investițiilor de capital - Pagina 126
Managementul investițiilor de capital - Pagina 127
Managementul investițiilor de capital - Pagina 128
Managementul investițiilor de capital - Pagina 129
Managementul investițiilor de capital - Pagina 130
Managementul investițiilor de capital - Pagina 131
Managementul investițiilor de capital - Pagina 132
Managementul investițiilor de capital - Pagina 133
Managementul investițiilor de capital - Pagina 134
Managementul investițiilor de capital - Pagina 135
Managementul investițiilor de capital - Pagina 136
Managementul investițiilor de capital - Pagina 137
Managementul investițiilor de capital - Pagina 138
Managementul investițiilor de capital - Pagina 139
Managementul investițiilor de capital - Pagina 140
Managementul investițiilor de capital - Pagina 141
Managementul investițiilor de capital - Pagina 142
Managementul investițiilor de capital - Pagina 143
Managementul investițiilor de capital - Pagina 144
Managementul investițiilor de capital - Pagina 145
Managementul investițiilor de capital - Pagina 146
Managementul investițiilor de capital - Pagina 147
Managementul investițiilor de capital - Pagina 148
Managementul investițiilor de capital - Pagina 149
Managementul investițiilor de capital - Pagina 150
Managementul investițiilor de capital - Pagina 151
Managementul investițiilor de capital - Pagina 152
Managementul investițiilor de capital - Pagina 153
Managementul investițiilor de capital - Pagina 154
Managementul investițiilor de capital - Pagina 155
Managementul investițiilor de capital - Pagina 156
Managementul investițiilor de capital - Pagina 157
Managementul investițiilor de capital - Pagina 158
Managementul investițiilor de capital - Pagina 159

Conținut arhivă zip

  • Managementul investitiilor de capital.pdf

Alții au mai descărcat și

Economia muncii

Economia muncii Capitolul 1. ECONOMIA MUNCII – DEFINIȚIE, CONȚINUT, IPOTEZE Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care...

Fundamentele economice ale investițiilor

1.1. Definitii si acceptiuni 1.1.1. Proiect și program de investitii Proiect de investitii - anticiparea documentata a realizarii unui...

Analiza și ingineria valorii

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE INGINERIEI VALORII [1], [2] 1.1. Apariia ți dezvoltarea ingineriei valorii Metoda a fost elaboratț spre sfâritul...

Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017

Capitolul 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND LOGISTICA 1.1. Conținutul și componentele logisticii Filozofia logisticii promovează ca obiectiv...

Managementul organizațiilor

1.1. Conceptul de management Definirea managementului. Baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării managementului a constituit-o activitatea...

Managementul afacerilor

Capitolul I MICILE AFACERI ȘI IMPORTANȚA LOR ÎN ECONOMIE - Obiectivele specifice ale capitolului: - cunoașterea rolului pe care îl joacă micile...

ISP Răspunsuri

1. Cu care din tipurile de sisteme productive se asimilieaza, in general, o intreprindere industriala? c) un sistem de productie stocuri. 2....

Analiza economico - financiară

În condiţiile trecerii de la economia de comandă la economia de piaţă, analiza activităţii economico-financiare a unei întreprinderi a capatat un...

Te-ar putea interesa și

Rentabilitatea Financiara a Bancilor in Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, această teză se...

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Monografie Raiffeisen

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1 Momentul istoric al înfiinţării (legea/HG şi principalele repere). În 1994 RZB –...

Estimarea Fluxurilor de Numerar

Partea A. ESTIMAREA FLUXURILOR DE NUMERAR − COMPONENTĂ A FUNCŢIEI DE MANAGEMENT FINANCIAR TRADIŢIONAL I. Privire de ansamblu asupra managementului...

Managementul Finanțării Internaționale a Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Managementul firmelor cu activitate internaţională 1.1 Rolul firmelor internaţionale în economia contemporană În actualul context...

Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale

INTRODUCERE În orice domeniu de activitate există preocupări privind dereglările care pot să apară în interiorul lui, studiindu-se astfel cauzele,...

Practica la Tehnica Bancara - Unicredit

PREZENTARE GENERALA SCURTA DESCRIERE UniCredit Tiriac Bank este membra a Grupului UniCredit, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata...

Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune

INTRODUCERE Complexul energetic al Republicii Moldova timp destul de îndelungat se află în stare de criză. Punctele slabe ale complexului...

Ai nevoie de altceva?