Managementul Productiei și Operațiilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 154 în total
Cuvinte : 57645
Mărime: 948.19KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roman Teodora
UNIVERSITATEA “Al.I.Cuza “ IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Cap. 1 Abordãri generale privind managementul producþiei industriale.1

1.1. Obiectul managementului producþiei .1

1.2. Organizarea si funcþionarea sistemelor de producþie – obiect al managementului producþiei.5

1.3. Noþiunile de performanþã, eficacitate, eficienþã si competitivitate – elemente esenþiale în studiul managementului producþiei.8

Cap. 2 Întreprinderea – definiþie, clasificare, abordare sistemicã .14

2.1. Definirea întreprinderii si principalele sale trãsãturi .14

2.2. Clasificarea întreprinderilor .15

2.3. Abordarea întreprinderii ca sistem .24

Cap. 3 Funcþiunile întreprinderii – funcþiuni de gestiune.27

3.1. Funcþiunile întreprinderii.27

3.2. Conþinutul funcþiunii de producþie.28

3.3. Caracteristicile esenþiale ale managementului la nivelul funcþiunii de producþie.31

3.4. Problemele fundamentale ale managementului producþiei.32

Cap. 4 Producþia – proces si clasificare .37

4.1. Procesul de producþie.37

4.2. Clasificarea proceselor de producþie.40

4.3. Obiectivele si mijloacele la nivelul funcþiunii de producþie.42

Cap. 5 Arhitectura sistemelor de producþie si influenþa asupra managementului producþiei.46

5.1. Arhitectura sistemelor de producþie.46

5.2. Tipologia sistemelor de producþie .55

5.3. Alegerea proceselor de producþie si implicaþiile asupra managementului producþiei la diferite niveluri.61

Cap. 6 Capacitatea de producþie .71

6.1. Noþiunea de capacitate de producþie si factorii care determinã mãrimea acesteia.71

6.2. Unitãþile de exprimare a mãrimii capacitãþii de producþie .74

6.3. Elemente fundamentale, teoretice si practice, ale calculului capacitãþii de producþie .75

6.4. Metode de calcul a capacitãþii de producþie .78

Cap. 7 Diagnosticul funcþiunii de producþie a întreprinderii .83

7.1. De ce un diagnostic al întreprinderii? .83

7.2. Tipuri de diagnostic .84

7.3. Diagnosticul funcþiunii de producþie .93

Cap. 8 Tipuri de decizii în managementul producþiei .101

8.1. Metode si modele de decizie utilizate în cazul producþiei de masã .101

8.2. Metode si modele de decizie utilizate în cazul producþiei de tip atelier .104

8.3. Influenþa arhitecturii sistemelor de producþie asupra managementului producþiei .109

Cap. 9 Strategii si politici de producþie .118

9.1. Politica, strategia, tactica .118

9.2. Alegeri strategice de bazã .119

Cap. 10 Managementul activitãþilor de suport pentru producþie.129

10.1. Managementul sistemului logistic al întreprinderii .129

10.2. Sistemul logistic al întreprinderii si subsistemele acestuia.131

10.3. Elemente de suport ale sistemului logistic .132

10.4. Managementul subsistemelor sistemului logistic .135

10.5. Sistemul informaþional al activitãþii de logisticã .139

Cap. 11 Metode si modele de planificare a producþiei .142

11.1. Metode moderne utilizate în managementul producþiei .142

11.2. Modelarea economico-matematicã a proceselor de producþie .147

Bibliografie.150

Extras din document

CAPITOLUL I

ABORDÃRI GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL PRODUCÞIEI

INDUSTRIALE

Obiectivele capitolului 1

Dupã parcurgerea acestui capitol veþi sti:

- care este obiectul managementului producþiei

- care sunt categoriile de resurse moblizate în procesul de producþie

- care este diferenþa între managementul producþiei si gestiunea operativã a producþiei

- care sunt laturile esenþiale ale managementului producþiei

- care sunt formele principale de organizare

- care este legãtura dintre obiective, mijloace si rezultate

- ce este performanþa întreprinderii, eficacitate si eficienþa si care sunt indicatorii de apreciere a

acestora

- ce este competitivitatea întreprinderii

1.1. Obiectul managementului producþiei

Problema producþiei poate fi pusã în urmãtorii termeni:

- existã, pe de o parte, un ansamblu de NEVOI umane, care sunt multiple si de intensitãþi

variabile, trebuind sã fie satisfãcute pentru ca oamenii sã poatã trãi;

- pe de altã parte, se situeazã NATURA în care se gãsesc resursele naturale, mai usor sau mai

greu exploatabile.

Resursele naturale, în starea lor brutã, sunt, în cea mai mare parte a lor, puþin utilizabile de

om. Este necesar sã se aplice un efort, adicã sã intervinã MUNCA pentru a transforma aceste resurse

brute în bunuri economice, adicã în lucruri utile satisfacerii nevoilor umane.

Ca urmare, se poate spune cã producþia este transformarea resurselor în cadrul unui sistem

productiv, având ca obiectiv crearea de bunuri materiale si/sau servicii. Acest aspect poate fi redat

asa cum se aratã în fig.1.1.

Fig. 1.1. Producþia si transformarea resurselor

Bunuri si

servicii

OAMENII:

NEVOI

NATURA:

RESURSE

ÎNTREPRINDEREA

SISTEM

PRODUCTIV

(Producþia)

MUNCÃ

RESURSE

BRUTE

De o manierã generalã, resursele mobilizate în procesul de producþie pot fi grupate în cinci

categorii:

- echipamente: clãdiri, masini, utilaje etc.;

- materii prime si materiale: materii si materiale diverse, componente, combustibil etc.;

- resurse umane (oameni): operatori care intervin direct în procesul de transformare, sau

indirect pentru a permite buna derulare sau chiar existenþa acestuia prin intermediul

activitãþilor numite de suport;

- resurse financiare: mijloacele bãnesti de care dispun întreprinderile pentru acoperirea

nevoilor de finanþare pe o perioadã anumitã;

- informaþii tehnice si economice sau procedurale (game de operaþii, nomenclaturi de

materiale si produse, proceduri, însemnãri etc.) sau referitoare la starea si la utilizarea

sistemului productiv, permiþând de a programa producþia si a reacþiona la perturbaþiile

observate.

Problemele si preocupãrile manageriale legate de producþie sunt de naturã strategicã si

operaþionalã. Aspectele strategice ale producþiei fac obiectul managementului producþiei, iar

aspectele operaþionale si tactice sunt de competenþa managementului operaþional al producþiei

sau gestiunii producþiei. Ambele laturi ale producþiei þin de funcþiunea de producþie a întreprinderii

de care se ocupã managementul si gestiunea producþiei (fig. 1.2).

Fig. 1.2. Sfera de cuprindere a managementului si gestiunii producþiei

Managementul producþiei înglobeazã problemele strategice care, în general, se referã pe

termen lung, cum sunt: definirea portofoliului si a specificitãþii produselor si activitãþilor de realizat;

amplasarea geograficã a unitãþilor de producþie; riscul de þarã; amenajarea fizicã a sistemelor de

producþie; tipul, capacitatea si organizarea aparatului de producþie; definirea tehnologiilor de

fabricaþie; direcþiile strategice ale progresului tehnic etc. Ca urmare, managementul producþiei

stabileste condiþiile stabile de funcþionare a aparatului de producþie, fixând obiectivele si restricþiile

în care va evolua gestiunea producþiei.

Gestiunea producþiei sau managementul operaþional al producþiei se ocupã de rezolvarea

problemelor curente ale producþiei, care apar la nivel tactic si operaþional, pe termen scurt si mediu,

Probleme strategice

(termen lung)

Probleme tactice si

operaþionale

(termen scurt si mediu)

Managementul producþiei

Gestiunea producþiei sau

managementul operaþional

al producþiei

Funcþiunea de producþie

cum sunt: planificarea producþiei, calculul nevoilor brute si nete, programarea producþiei, gestiunea

stocurilor etc.

Managementul producþiei cuprinde toate problemele menþionate, însã un rol hotãrâtor pentru

bunul mers al desfãsurãrii producþiei îl are organizarea producþiei.

Ca urmare, managementul producþiei are ca obiect, în primul rând, cercetarea unei

organizãri eficiente si eficace a producþiei de bunuri si servicii, precizând condiþiile stabile de

funcþionare a aparatului de producþie, fixând obiectivele si restricþiile în care va evolua gestiunea

producþiei. Aceastã disciplinã se sprijinã pe un ansamblu de instrumente de analizã si de rezolvare a

problemelor care vizeazã de a limita (minimiza) resursele necesare obþinerii unei producþii ale cãrei

caracteristici tehnice si comerciale sunt cunoscute.

Producþia ca proces constituie o cerinþã si o condiþie fundamentalã de existenþã si dezvoltare

a societãþii umane. Raþiunea existenþei unei întreprinderi industriale (firmã sau societate comercialã)

este realizarea unei producþii sau prestarea de servicii cu caracter industrial. De asemenea, producþia

este procesul în cadrul cãruia se efectueazã un schimb de substanþã, energie si informaþii între om si

mediul înconjurãtor, realizat prin intermediul factorului de producþie capitalul tehnic

Preview document

Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 1
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 2
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 3
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 4
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 5
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 6
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 7
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 8
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 9
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 10
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 11
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 12
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 13
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 14
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 15
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 16
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 17
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 18
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 19
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 20
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 21
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 22
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 23
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 24
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 25
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 26
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 27
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 28
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 29
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 30
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 31
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 32
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 33
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 34
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 35
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 36
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 37
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 38
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 39
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 40
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 41
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 42
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 43
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 44
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 45
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 46
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 47
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 48
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 49
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 50
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 51
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 52
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 53
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 54
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 55
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 56
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 57
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 58
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 59
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 60
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 61
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 62
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 63
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 64
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 65
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 66
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 67
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 68
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 69
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 70
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 71
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 72
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 73
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 74
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 75
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 76
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 77
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 78
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 79
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 80
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 81
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 82
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 83
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 84
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 85
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 86
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 87
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 88
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 89
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 90
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 91
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 92
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 93
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 94
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 95
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 96
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 97
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 98
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 99
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 100
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 101
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 102
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 103
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 104
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 105
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 106
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 107
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 108
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 109
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 110
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 111
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 112
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 113
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 114
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 115
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 116
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 117
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 118
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 119
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 120
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 121
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 122
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 123
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 124
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 125
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 126
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 127
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 128
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 129
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 130
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 131
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 132
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 133
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 134
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 135
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 136
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 137
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 138
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 139
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 140
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 141
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 142
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 143
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 144
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 145
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 146
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 147
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 148
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 149
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 150
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 151
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 152
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 153
Managementul Productiei și Operațiilor - Pagina 154

Conținut arhivă zip

  • Managementul Productiei si Operatiilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul Producției

Capitolul 1 Consideraţii teoretice privind modelele de motivare a resurselor umane 1.1.Introducere în managementul resurselor umane...

Managementul producției și operațiilor - globuri geografice

Motivatia alegerii produsului Firma noastra activeaza in domeniul producerii si comercializarii globurilor geografice/pamantesti. Motivul pentru...

Managementul Producției și Operațiilor

1. Motivaţie Pentru acest proiect am ales o ,,temă dulce ”, şi anume ,,Ciocolata”. Aceasta este alintul savuros pentru toate vârstele: copii,...

Management Operațional

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL OPERATIONAL AL PRODUCTIEI ÎN CADRUL SISTEMELOR DE PRODUCTIE INDUSTRIALE 1.1 LOCUL MANAGEMENTULUI OPERATIONAL AL...

Bazele Ingineriei și Managementului Sistemelor de Producție

Ingineria ca profesie si activitatea inginereasca ca domeniu de munca si creatie se regasesc cu origini înca din primele faze ale civilizatiei...

Managementul producției și serviciilor

Curs 1: Introducere in managementul productiei si serviciilor 1.Intreprinderea- sistem de productie 2. Tipologia intreprinderilor de productie si...

Managementul producției

CAPITOLUL I ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIALA. OBIECT DE REALIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR 1.1. Definirea conceptului de întreprindere. Elemente....

Managementul Lanțului Logistic

1. Rolul logisticii în mediul de afaceri Abordarea afacerilor în funcţie de succes şi competiţie s-a schimbat dramatic de la era planificărilor...

Te-ar putea interesa și

Managementul producției și operațiilor - proiect SC Happy Snacks SRL

Structură proiect S.C.Happy Snacks S.R.L Produsul.Motivaţia alegerii produsului „pufuleţi cu ciocolată”. Motivul pentru care am ales acest...

Managementul producției și operațiilor

1.Motivatie In viziunea mea un acvariu reprezinta o modalitate excelenta de relaxare , echivalentul unui foc in semineu sau a unei muzici bune in...

Managementul Producției și Operațiilor

Managementul operaţiunilor abordează problematica realizării de produse şi servicii pe care organizaţiile le pun la dispoziţia societăţii in...

Managementul producției și operațiilor - Conservă cu păstăi

Motivaţie alegere produs Am ales produsul conserve de pastai deoarece acest produs face parte din industria agricola care este un punct nefolosit...

Managementul producției și operațiilor - SC Ludmin SRL

SC.LUDMIN.SRL are ca obiect principal de activitate comertul cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de produse ne...

Proiect managementul producției și operațiilor - bisturiu

S.C. Ia’si RomHealth S.R.L. are ca obiect de activitate producerea de instrumente chirurgicale, consumabile şi produse de unică folosinţă necesare...

Managementul producției și operațiilor - skateboard

1. Motivaţie alegere produs Skateboarding- ul este poate cel mai popular sport extrem în rândul tinerilor şi al adulţilor din România şi din...

Containere de gunoi - managementul producției și operațiilor

1. Notiuni despre firma si motivația alegerii produsului Societatea Suprem Service cu sediul în Iasi in localitatea Tomesti km 1 specializata in...

Ai nevoie de altceva?