Managementul Riscului în Afaceri

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 47157
Mărime: 1003.46KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Driga Imola
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZARE MASTER: MANAGEMENTUL STRATEGIC AL AFACERILOR

Cuprins

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RISCUL

1. Abordări conceptuale privind riscul şi incertitudinea

2. Adoptarea deciziilor în condiţii de risc

3. Atitudinile faţă de risc

4. Clasificarea riscurilor

II. PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI

1. Managementul riscului - concepte si curente

2. Identificarea riscurilor, evaluarea şi cuantificarea lor

3. Control şi finanţarea riscurilor

III. ANALIZA RISCULUI LA NIVELUL FIRMELOR

1. Definirea şi tipologia riscului la nivelul firmelor

2. Analiza riscului economic (de exploatare)

3. Analiza riscului financiar (de finanţare)

4. Analiza riscului de faliment (de insolvabilitate)

IV. ANALIZA RISCULUI LA NIVELUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT

1. Riscurile şi specificitatea lor în domeniul bancar. Tipuri de risc bancar

2. Indicatori de măsurare a riscurilor bancare

3. Reducerea riscurilor în activitatea bancară

4. Indicatori globali pentru aprecierea poziţiei de risc a băncii

V. ANALIZA RISCULUI DE ŢARĂ

1. Concept şi importanţa analizei riscului de ţară

2. Factori care influenţează riscul de ţară

3. Metode uzuale şi instituţii de evaluare a riscului de ţară

Extras din document

1. Abordări conceptuale privind riscul şi incertitudinea

Astăzi, noţiunea de risc pare a fi sinonimă cu cea de activitate. Deşi omniprezent în

mediul de afaceri, şi nu numai, riscul este adesea, relativ dificil de detectat sau anticipat.

Evenimentele ce pot afecta veniturile şi performanţele ulterioare investiţiei sunt atât de

numeroase şi variate încât identificarea lor reprezintă o provocare chiar şi pentru cei mai abili

şi experimentaţi investitori, fiindcă viitorul este în mare măsură necunoscut.

Multe decizii în afaceri se iau plecându-se de la estimări asupra viitorului. Luarea unei

decizii în baza unor estimări, prezumţii, aşteptări, previziuni, prognoze asupra evenimentelor

viitoare implică o doză bună de risc, uneori destul de dificil de definit şi, în cele mai multe

cazuri, imposibil de măsurat cu precizie, dată fiind natura abstractă a conceptului.

Generalmente, conceptul este folosit pentru a descrie situaţii sau evenimente cu

rezultate sau consecinţe incerte. În domenii precum statistica, managementul financiar şi

managementul investiţiilor, riscul, ca noţiune, face trimitere la posibilitatea şi probabilitatea

unor variaţii ale rezultatelor faţă de valorile sau nivelurile estimate iniţial. În alte situaţii, pe

piaţa asigurărilor spre exemplu, noţiunea de risc este asociată cu cea de pierdere.

Unii autori fac distincţie între risc şi incertitudine, riscul fiind considerat ca având

atribute cuantificabile, în timp ce incertitudinea nu, fiind asociată acelor situaţii sau

evenimente despre care există informaţii insuficiente pentru a putea înţelege şi anticipa

schimbările ce vor avea loc. Prin urmare, atunci când informaţiile necesare înţelegerii şi

anticipării evoluţiilor, schimbărilor ce pot avea loc într-un anumit context sunt fie

insuficiente, fie indisponibile, situaţia este catalogată ca fiind una incertă.

Gradul de incertitudine este dat de numărul factorilor care pot afecta cursul unei

acţiuni şi de frecvenţa şi amplitudinea schimbărilor aferente lor. Gradul ridicat de

incertitudine induce operatorilor de pe piaţă un comportament de adaptare la modificările

intervenite în mediul de afaceri sau, după caz, un comportament de influenţare a acestora.

Incertitudinea a fost şi este utilizată pentru a descrie situaţii sau evenimente cărora nu

le pot fi asociate probabilităţi privind o potenţială producere a lor. Incertitudinile nu sunt

asigurabile, dat fiind faptul că nu este posibil, din punct de vedere actuarial, să se stabilească

nivelul primei necesare pentru a acoperi ceva ceea ce este calificat ca fiind incert şi indefinibil.

Există numeroase controverse în practică privind această distincţie, dat fiind faptul că

cea mai mare parte a deciziilor în afaceri se iau fără a dispune de date statistice şi calcule

matematice. Distincţia are, totuşi, o oarecare valoare conceptuală. Incertitudinea asociată cu

un impact ridicat reprezintă o necunoscută mai mare decât riscul asociat aceluiaşi eveniment.

Cu toate acestea, în practică, utilitatea este relativ redusă, nu este una de substanţă,

depinzând de gradul de informare asupra evenimentelor viitoare, dar şi de credibilitatea

informaţiilor despre evenimentele în cauză.

Definirea riscului are multe variante întâlnite în literatura de specialitate. Astfel: este

„posibilitatea de-a ajunge într-o primejdie, de-a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o

pagubă"1, „riscul este practic ameninţarea ca un eveniment să afecteze abilitatea unei

companii de a funcţiona şi de a-şi urmări îndeplinirea obiectivelor strategice. Riscul apare în

general nu atât din probabilitatea că nu se va întâmpla ceva bine, ci din posibilitatea de a se

întâmpla ceva rău." De asemenea „viaţa economică este guvernată de incertitudine şi orice

proiecţie a unor evenimente viitoare este, prin definiţie, lovită de riscul de a nu se realiza în

parametrii prevăzuţi". El există permanent şi se produce sau nu în funcţie de condiţiile create.

Riscul este prezent în toate acţiunile şi evenimentele omenirii. Riscul este într-o permanentă

schimbare el evoluează în complexitate, pe lângă tradiţionalele expuneri la hazard,

adăugându-se riscuri operaţionale, financiare, strategice, de piaţă, de ţară, legislative, umane,

de fraudă, iar caracterul complex al riscului poate fi atribuit mai multor factori care în

literatura de specialitate se grupează în factori macroeconomici numiţi şi externi şi

microeconomici numiţi şi interni.

Cap. 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RISCUL

Riscul se defineşte drept un element incert dar posibil ce apare permanent în procesul

evenimentelor tehnice, umane, sociale, politice, reflectând variaţiile distribuirii rezultatelor

posibile, probabilitatea de apariţie cu valorile subiective şi obiective, având efecte posibil

păgubitoare şi ireversibile.

Factorii care determină apariţia riscurilor pot fi grupaţi în factori externi şi interni.

Factorii externi sunt următorii:

- economici determinaţi de: schimbarea ratelor dobânzilor, inflaţie, asigurări, taxe şi

impozite, schimbări economice bruşte.

- politici determinaţi de: legislaţia ambiguă şi schimbătoare, anumite politici protecţioniste,

reglementări şi respectarea lor, priorităţi politice sectoriale.

- concurenţiali determinaţi de: modificări ale pieţei, presiuni ale firmelor mari, tipurile şi

serviciile oferite, tendinţe ale modei, folosirea de mass-media, cererile şi aşteptările

clienţilor, cererile contractuale.

Factorii interni sunt următorii:

- sociali determinaţi de: etica şi credinţa angajaţilor, cultura individuală a persoanelor

implicate privind riscul, presiunea exercitată de angajaţi prin drepturile salariale sau

prestarea unei activităţi necorespunzătoare, schimbări frecvente de personal, relaţiile prea

intime dintre salariaţi.

- economici determinaţi de: schimbări în procesarea informatică, substituirea materialelor,

o securitate mai bună a noilor produse şi tehnologii, un sistem de operare mai bun în ceea

ce priveşte procedurile şi metodele de operare, nevoia de reducere a pierderilor,

aşteptările investitorilor şi a acţionarilor, de strategia adoptată.

- fizici determinaţi de: distrugerea clădirilor, de fraudă efectuată prin actele sau intenţiile

salariaţilor sau clienţilor.

Unele riscuri sunt uşor de identificat: spre exemplu riscul ca o persoană să sufere un

accident şi riscul ca o clădire să fie afectată de un incendiu. Riscurile pot fi însă mult mai

complexe. Practic, fiecare decizie pe care o luaţi implica riscuri cu efect pozitiv sau negativ.

Caracterul predominant previzional al procesului decizional determină o complexitate

crescândă a deciziei manageriale, implicând concomitent variabile de natură economică,

tehnică, juridică, umană, managerială etc. Ca urmare, acesteia îi sunt asociate numeroase

riscuri, care au un efect inhibitor asupra decidenţilor potenţiali. Pentru a depăşi această

reacţie - deoarece supravieţuirea şi funcţionarea oricărei organizaţii necesită în mod

obligatoriu adoptarea şi aplicarea de decizii în condiţii de risc şi incertitudine - este necesară,

în primul rând, cunoaşterea riscurilor implicate în vederea diminuării lor.

Orice domeniu de activitate umană organizată presupune o mulţime de riscuri care pot

apărea la un moment dat, fiind mai mult sau mai puţin cunoscute, simţite, evaluate,

influenţând rezultatul final al activităţii. O abordare teoretică a riscului permite evidenţierea

principalelor domenii în care acesta se manifestă (economic, financiar, tehnic, administrativ),

reprezentând un pericol, un inconvenient sau o perturbaţie posibilă, care poate fi previzibil

sau imprevizibil, total sau parţial.

Riscul reprezintă un concept vag şi evaziv, fiind greu de definit de către economişti şi

cu atât mai greu de definit de către investitori. Dicţionarul enciclopedic ilustrat defineşte

riscul ca posibilitatea de a avea de înfruntat un pericol, o pagubă, un necaz, un inconvenient

posibil. O definiţie foarte elocventă este cea conform căreia riscul într-o afacere constituie un

eveniment viitor şi probabil, producerea căruia ar putea provoca anumite pierderi.

Dicţionarele englezeşti menţionează definiţia standard acceptată lingvistic conform

căreia riscul reprezintă probabilitatea producerii unui eveniment cu rezultate adverse pentru

subiect.

Toate definiţiile menţionate abordează riscul din perspectiva corelaţiei cu noţiunea de

probabilitate, considerând cele două concepte echivalente. Teoria modernă însă aduce

nuanţări acestor definiţii, arătând că nu trebuie pus semnul egalităţii între probabilitate şi

risc, având în vedere faptul că probabilitatea constituie de fapt unitatea de măsură a riscului,

un mijloc de cuantificare pentru acesta.

Bibliografie

1. Ciocoiu C.N. - Managementul riscului în afaceri si proiecte, Editura ASE, 2006

2. Ciocoiu C.N. - Managementul riscului: vol 1: Teorii, practici, metodologii, Editura ASE, 2008

3. Ciocoiu C.N. - Managementul riscului: vol 2: Modele economico-matematice, instrumente si tehnici, Editura ASE, 2008

4. Ciocoiu N. - Managementul riscului în afaceri şi proiecte, Editura ASE, Bucureşti, 2006

5. Cismasu I. - Riscul - element în fundamentarea deciziei: concept, metode, aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003

6. Ciurariu G. - Diagnoza şi prognoza în analiza rentabilităţii şi riscului firmei, Editura Tehnică, Didactică şi Ştiinţifică CERMI, Iaşi, 2004

7. Doltu T. - Abordări în economia riscului şi incertitudinii, Editura Economică, Bucureşti, 2006

8. Drigă I. - Analiza şi managementul riscurilor în activitatea bancară, Editura Universitas, Petroşani, 2007

9. Druică E. - Risc şi afaceri, C.H. Beck, Bucureşti, 2006

10. Dudian M. - Managementul riscului de ţară în România din perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Editura ASE, Bucuresti, 2003

11. Gogoneata B. - Economia riscului si incertitudinii, Editura Economică, Bucureşti, 2004

12. Gup B., Kolari J. - Commercial Banking: The Management of Risk, 3rd Edition, John Wiley & Sons, New York, 2005

13. Horobeţ A. - Managementul riscului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=126&idb=21

14. Isaic-Maniu I. - Măsurarea si analiza statistica a riscului în economie, Editura ASE, Bucuresti, 2003

15. Niţu I. - Managementul riscului bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2000

16. Orfescu, D.; Gheorghiu, A. - Analiza riscurilor în activitatea firmei şi strategii de prevenire, Editura ASE, Bucuresti, 2006

17. Patarlageanu B., Tiganescu E. - Analiza cantitativă a riscului şi incertitudinii în economie, Editura ASE, Bucuresti, 2004

18. Predescu I. - Activitatea bancară între performanţă şi risc, Editura Expert, Bucureşti, 2005

19. Prunea P. - Riscul în activitatea economică: ipostaze, factori, modalitati de reducere, Editura Economică, Bucureşti, 2003

20. Seitan S., Toma R. - Riscurile în derularea contractelor comerciale, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2006

21. Stana E., Bacescu M. - Riscul de ţară, Editura ASE, Bucuresti, 2003

22. Van Greuning, H.; Brajovic Bratanovic, S. - Analiza si Managementul Riscului Bancar, Editura Irecson, Bucureşti, 2004

23. *** - Revista Calitate şi Management

24. *** - Revista Finanţe. Bănci. Asigurări

25. *** - Revista Finanţe. Credit. Contabilitate

26. *** - Revista Tribuna Economică

Preview document

Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 1
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 2
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 3
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 4
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 5
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 6
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 7
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 8
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 9
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 10
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 11
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 12
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 13
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 14
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 15
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 16
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 17
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 18
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 19
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 20
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 21
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 22
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 23
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 24
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 25
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 26
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 27
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 28
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 29
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 30
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 31
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 32
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 33
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 34
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 35
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 36
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 37
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 38
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 39
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 40
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 41
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 42
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 43
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 44
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 45
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 46
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 47
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 48
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 49
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 50
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 51
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 52
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 53
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 54
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 55
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 56
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 57
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 58
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 59
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 60
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 61
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 62
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 63
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 64
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 65
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 66
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 67
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 68
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 69
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 70
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 71
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 72
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 73
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 74
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 75
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 76
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 77
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 78
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 79
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 80
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 81
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 82
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 83
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 84
Managementul Riscului în Afaceri - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului in Afaceri.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului în Afaceri

I. INTRODUCERE Tema lucrarii de fata este “Managementul Riscului în Afaceri” cu aplicatie pe IMM , domeniul servicii de divertisment. Alegerea...

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

INTRODUCERE Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător...

Implementarea comerțului online

INTRODUCERE Am ales acest subiect, pentru că societatea Aqua Top, unde sunt reprezentant comercial şi tehnic, preconizează să implementeze un...

Managementul riscurilor la nivel de întreprindere

INTRODUCERE Perioada actuală în care am crescut și în care traim desfășurându-ne activitățile cotidiene este caracterizată de instabilitate pe...

Managementul Riscului în Proiecte

INTRODUCERE Riscul este un fenomen întâlnit în viaţa de zi cu zi a oricărei instituţii, el fiind asociat de cele mai multe ori cu termenul de...

Managementul Riscului

OBIECTIVE: n Definirea riscului în cadrul organizatiilor. n Identificarea fazelor procesului de management al riscului. n Descrierea unor...

Model - Plan de managementul riscului

1.Obiective Acest document descrie cum se deruleaza activitatea de managementul ricului în cadrul proiectului/organizatiei <titlu proiect sau...

Managementul Liceului

1. Descrierea institutiei 1.1. Domeniul de activitate si tendintele existente Liceul Vasile Alecsandri este situate în orasul Iasi, Str C. Negri,...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscului în Afaceri

I. INTRODUCERE Tema lucrarii de fata este “Managementul Riscului în Afaceri” cu aplicatie pe IMM , domeniul servicii de divertisment. Alegerea...

Management Riscului în Afaceri

Capitolul I ASIGURĂRI: CONCEPT, CARACTERISTICI Şl CLASIFICARE 1.1 ASIGURAREA: DEFINIRE, ELEMENTE TEHNICE, CARACTERISTICI SI CLASIFICARE În ciuda...

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firma SC Beautymed Solution SRL

I Introducere Dacă se acceptată ideea conform căreia managementul e o artă, în mai mare măsură decât o ştiinţă, atunci managementul riscului...

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

INTRODUCERE Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător...

Managementul Riscului Bancar

I.Riscul in afaceri - notiuni generale 1.1.Riscul in afaceri – componenta intrinseca a economiei concurentiale Viata ne obliga sa initiem...

Managementul Riscului în Afaceri

INTROCUCERE Tema lucrării de faţă este “Managementul Riscului în Afaceri”. Alegerea acestei teme pentru acest proiect poate fii explicată prin...

Managementul riscului în afaceri și importanța lor în firmele internaționale

Introducere: Motivatia alegerii teei de proiect ,, Managementul riscului in afaceri si importanta lui in firmele international “ a fost...

Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor

Implicaţiile internetului în viaţa întreprinderilor 1.Internetul în economie Având în vedere toate modalităţile prin care ne informăm şi...

Ai nevoie de altceva?