Sistemul Achizițiilor Publice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 27829
Mărime: 184.93KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

INTRODUCERE

In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana in cadrul capitolului 1 “ Libera circulatie a marfurilor” si a recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si contractelor de concesiune de servicii,odata cu aceasta abrogandu-se OUG nr.60/2001 privind achizitiile publice.

OUG nr.60/2001 a abrogat la randu-i OG Nr. 118 din 31 august 1999

privind achiziţiile publice care a abrogat la randu-i OG 12/1993 privind achiziţiile publice şi investiţii publice.

OUG nr.34/2006 a fost modificata si completata de mai multe ori;cea mai recenta modificare facuta este prin Legea nr. 278/2010.

SECTIUNEA I

SISTEMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE REGLEMENTATE PRIN OUG 34/2006

Scopul noii legislatii il constituie:

- Promovarea concurentei intre operatorii economici;

- Garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;

- Asigurarea transparentei si integrarii procesului de achizitie publica

- Asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatea contractanta.

Prezentul ghid de aplicare a legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica este un instrument ajutator pentru o aplicare corecta si in acord cu bunele practici europene.

Capitolul 1

Sistemul achizitiilor publice

Definiţii

a) acceptarea ofertei câştigătoare - actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare;

b) acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;

c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;

d) candidatură - documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în urma obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;

e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii;

f) contract de achiziţie publică – contract cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

g) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite;

h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite;

i) contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică;

j) documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;

k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate;

l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;

m) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

- deţin majoritatea capitalului subscris;

- deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;

- pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;

n) licitaţie electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate;

o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

p) ofertant - oricare operator economic care a depus ofertă;

q) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică;

r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;

s) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice - persoană juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;

Preview document

Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 1
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 2
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 3
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 4
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 5
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 6
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 7
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 8
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 9
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 10
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 11
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 12
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 13
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 14
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 15
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 16
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 17
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 18
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 19
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 20
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 21
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 22
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 23
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 24
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 25
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 26
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 27
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 28
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 29
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 30
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 31
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 32
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 33
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 34
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 35
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 36
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 37
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 38
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 39
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 40
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 41
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 42
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 43
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 44
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 45
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 46
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 47
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 48
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 49
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 50
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 51
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 52
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 53
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 54
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 55
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 56
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 57
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 58
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 59
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 60
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 61
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 62
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 63
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 64
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 65
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 66
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 67
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 68
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 69
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 70
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 71
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 72
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 73
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 74
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 75
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 76
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 77
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 78
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 79
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 80
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 81
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 82
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 83
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 84
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 85
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 86
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 87
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 88
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 89
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 90
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 91
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 92
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 93
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 94
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 95
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 96
Sistemul Achizițiilor Publice - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Achizitiilor Publice.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul Achizitiilor Publice

SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE Elementele principale ale sistemului achizitiilor publice sunt : autoritatea de reglementare(Autoritatea Nationala...

Management Financiar Contabil

INTRODUCERE Ce rol joacă “finanţele” în cadrul unei firme în general, al unei întreprinderi de servicii în particular? Ce sarcini specifice are...

Statistică

I.Ce este statistica? Accepţiuni: Date ex.: statistici ale cursului valutar, şomajului, ratei inflaţiei etc. Ştiinţa care studiază aspectele...

Managementul Achizitiilor Publice

2.1. Achizitiile publice  Concepte În realizarea activitatii de achizitii publice se folosesc anumite concepte  definite prin legislatia în...

Managementul Riscului

CURSUL NR. 1 CONCEPTUL , TRĂSĂTURILE ŞI TIPOLOGIA RISCURILOR Cuprins: 1.1.Scopul si obiectivele cursului 1.2. Riscul - concept si trăsături...

Riscul, Element Esential in Activitatea Unitatilor Economice

1.1. Conceptul de risc Cel mai adesea, riscurile sunt considerate din două puncte de vedere sensibil diferite: punctul de vedere teoretic şi cel...

Management Resurse Umane

Managementul resurselor umane este acea activitate organizaţională care permite folosirea în modul cel mai eficient a oamenilor (angajaţilor)...

Management Sanitar

DEFINIŢIA ORGANIZAŢIEI: Organizaţia este o entitate socială, relativ autonomă, conştient coordonată, care funcţionează pe o bază relativ continuă,...

Te-ar putea interesa și

Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Coruptia si Licitatia

Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pâna în prezent unul dintre cele mai grave si mai raspândite...

Sistemul de Achiziții Publice din România

CAPITOLUL 1. Sistemul şi tipurile de autoritate care analizează achiziţiile publice Introducere Procedurile de analizare a achiziţiilor publice...

Importanta Contractului de Achizitii Publice in Administratia Publica

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Achizitii Publice

1. Aspecte generale privind contractul de achizitie publica Sistemul achizitilor publice desemneaza totalitatea regulilor si actiunilor...

Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice

REZUMAT ACHIZIȚIILE PUBLICE Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei...

Organizarea și Funcționarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice în România

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI ELECTRONIC DE ACHIZIȚII PUBLICE ÎN ROMÂNIA Cap.I Sistemul Electronic de Achiziții publice 1.1 Scurtă...

Prețuri și concurență - achizițiile publice

Scopul studiului Scopul studiului achizitiilor publice este acela de a intelege importanta pe care o are acest tip de cheltuiala asupra resurselor...

Ai nevoie de altceva?