Politici de Marketing

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Politici de Marketing.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 256 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Marketing

Cuprins

1. Politica de marketing
Teste grilă
Teme de dezbatere
2. Politica de produs
2.1. Produs în viziunea marketingului
2.1.1. Conceptul de produs
2.1.2. ActivităŃile componente ale politicii de produs
2.1.2.1. Alcătuirea gamei de fabricaŃie si politica sortimentală
2.1.2.2. Politica de service si garanŃie
2.1.3. SemnificaŃii tehnico-economice si sociale ale produsului în optica
marketingului
2.1.4. Clasificarea produselor
2.1.5. Gama de produse si asortimentul de mărfuri
2.2. Ciclul de viaŃă al produselor
2.3. Înnoirea produselor
2.3.1. Conceptul de produse noi
2.3.2. Conducerea procesului inovaŃiei de produs
2.3.3. Dezvoltarea noilor produse
2.3.3.1. Procesul de creaŃie a noilor produse
2.3.3.2. Căutarea ideilor pentru noi produse
2.3.3.3. SelecŃia ideilor de produse noi
2.3.3.4. Testarea noilor produse
2.3.3.5. Testarea si omologarea produselor destinate pieŃei externe
2.3.4. Înnoirea produselor si lansarea lor pe piaŃă
2.4. Ambalarea si marcarea în cadrul politicii de produs
2.4.1. Conceptul de ambalaj si caracteristicile acestuia
2.4.2. Proiectarea ambalajului
2.4.3. Necesitatea proiectării ambalajului
2.4.4. Conceptul de marcă si utilizarea mărcilor
2.5. Orientarea strategică a politicii de produs
2.5.1. Planificarea produsului
2.5.2. Obiectivele unei politici a gamei de produse
2.5.3. Mărimea gamei
2.5.4. Structura si echilibrul strategic al gamei
2.5.5. Eliminarea produselor
2.5.6. Strategii ale politicii de produs
Teste grilă
Teme de dezbatere
3. Politica de preŃ
3.1. Conceptul de preŃ si rolul dimensionării preŃurilor
3.2. Obiectivele politicii de preŃ a firmei
3.3. Determinarea preŃurilor
3.3.1. Fixarea preŃurilor pornind de la raportul cerere-ofertă
3.3.2. Fixarea preŃurilor pornind de la preŃurile practicate de concurenŃă
3.3.3. Politica de preŃ si ciclul de viaŃă al produselor
3.4. Politica preŃurilor si categorii de preŃuri
3.5. Fixarea preŃurilor de export
3.6. Coordonate ale strategiilor de preŃ
3.7. Legătura politicii de preŃ cu strategia de piaŃă

Extras din document

Firmele îsi desfăsoară activitatea într-un mediu tot mai turbulent, fiind necesară

adaptarea acestora. Toate activităŃile desfăsurate în mod curent de o firmă trebuie astfel

derulate încât să ducă la atingerea unor obiective strategice. O asemenea viziune se

numeste viziune strategică.

Politica de marketing desemnează modul (stilul, maniera) în care firma concepe

dezvoltarea activităŃii sale, direcŃiile de perspectivă si acŃiunile practice vizând

valorificarea potenŃialului său în concordanŃă cu cerinŃele pieŃei. Politica de marketing

reprezintă conduita pe care o adoptă firma (producătoare, comercială sau prestatoare de

servicii) privind dimensiunile si structura gamei de produse si servicii pe care le fabrică

sau comercializează, prin raportare permanentă la cerinŃele mediului social-economic si

la tendinŃele manifestate de ceilalŃi competitori de pe piaŃă.

Politica de marketing a firmei implică toate aspectele principale ale gestiunii, de

la conducerea proceselor de aprovizionare, la desfăsurarea cercetării-dezvoltării

produselor si serviciilor noi, de la fabricaŃie la comercializare, iar apoi la supravegherea

comportării în consum a mărfurilor pe care le-a realizat întreprinderea. Ea se transpune în

practică printr-o anumită strategie de marketing.

Politica de marketing este alcătuită din strategii si tactici si are cinci zone:

- strategia de piaŃă

- politica de preŃ

- politica promoŃională

- politica de produs

- politica de distribuŃie

În mod curent strategia de marketing desemnează liniile definitorii ale conduitei

si atitudinii întreprinderii în vederea atingerii unor obiective. Strategia de marketing este

în esenŃă rezultatul unei opŃiuni dintre mai multe variante, alegându-se în funcŃie de

potenŃial si situaŃia mediului extern.

Strategia de marketing reprezintă principalele direcŃii în care firma îsi mobilizează

potenŃialul său uman, financiar si material pentru a atinge si depăsi indicatorii economici

programaŃi.

Consolidarea poziŃiei câstigate de oferta unei întreprinderi pe o anumită piaŃă,

spre exemplu, se poate materializa, fie într-o strategie a perfecŃionării continue a nivelului

calitativ al mărfurilor fabricate, fie printr-o strategie de diversificare sortimentală, de

natură să răspundă unui număr sporit de segmente de cumpărători. Elementele

componente ale unei strategii de marketing sunt dezvoltate în activitatea economică

concretă cu ajutorul tacticilor de marketing.

Tactica de marketing reprezintă modalitatea concretă de punere în aplicare a unei

anumite strategii de marketing.

Tacticile au un grad sporit de eterogenitate faŃă de strategiile de marketing. Ele

pot privi modificări de ordin tehnologic, sau organizatoric, în cadrul firmei, variaŃii ale

dimensiunilor liniilor de produs etc. De exemplu, o firmă producătoare de produse

cosmetice ce fabrică sampoane poate decide mărimea gabaritului; la ambalajul unui astfel

de produs cu scopul de a-l adresa consumului întregii familii. Modificarea formei de

vânzare într-un magazin de la expunerea liberă la autoservire se constituie tot într-o

tactică de marketing, subordonată unei anumite strategii de piaŃă. 1

O întreprindere trebuie să-si stabilească un loc al produselor sale pe piaŃă pentru a

putea fi distinse de clienŃi faŃă de concurenŃă. Această poziŃionare trebuie gândită foarte

amplu de firmă.

Odată poziŃionat produsul, firma trebuie să identifice posibilele avantaje

competitive faŃă de concurenŃă. Astfel, strategiile de marketing vor defini calea prin care

se pot atinge obiectivele.

Este imposibil pentru companiile de astăzi să multumeasca toŃi cumpărătorii de pe

piaŃă sau, cel puŃin nu-i pot mulŃumi pe toŃi în aceeasi măsură. Cumpărătorii sunt prea

numerosi, împrăstiaŃi pe o suprafaŃă geografică prea mare si au nevoi si obiceiuri mult

prea variate. În plus companiile însele diferă foarte mult în ceea ce priveste capacitatea de

a satisface nevoile unui segment de piaŃă. Decât să încerce să concureze cu o întreagă

piaŃă, uneori împotriva unei concurenŃe care este superioară, fiecare companie trebuie să

identifice segmente de piaŃă pe care le poate servi cel mai bine si cu cel mai mare profit.

Astfel, companiile îsi selectează mai atent clienŃii. Majoritatea companiilor au

renunŃat la marketingul de masă în favoarea segmentării pieŃei si alegerii unuia sau mai

multor segmente-Ńintă si creării unor programe de marketing special destinate acestor

segmente. În loc să-si disperseze eforturile firmele se concentrează asupra consumatorilor

cei mai interesaŃi de domeniul unde ele excelează.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politici de Marketing.pdf