Medicină legală

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 149 în total
Cuvinte : 55219
Mărime: 833.88KB (arhivat)
Cost: Gratis
Facultatea de Drept
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

Unitatea de învă.are 1: Reglementarea legala a activitații medicinei legale, rolul și valoarea probei medico-legale

în justiție, Organizarea medicinei legale în România, Legatura medicinei legale cu ramuri ale dreptului

Responsabilitatea juridică a medicului - 2 ore

Unitatea de învă.are 2: Leziuni de violența: definiție, clasificari, evoluție, timp și modalitate de vindecare, efecte

asupra vieții și sanatații.- 2 ore

Unitatea de învă.are 3: Expertiza medico-legală a persoanei vii. Expertiza medico-legala traumatologica- 2 ore

Unitatea de învă.are 4: Expertiza medico-legală a persoanei vii. Expertiza medico-legală psihiatrică - 2 ore

Unitatea de învă.are 5: Expertiza medico-legală a persoanei vii. Expertiza medico-legală sexologică - 2 ore

Unitatea de învă.are 6: Problematica medico-legală în avort și pruncucidere - 2 ore

Unitatea de învă.are 7: Identificarea în medicina legală - 2 ore

Unitatea de învă.are 8: Expertiza medico-legală pe cadavru. Tanatologia medico-legală - 2 ore

Unitatea de învă.are 9 : Expertiza medico-legală pe cadavru. Tanatologia medico-legală - 2 ore

Unitatea de învă.are 10: Expertiza medico-legală pe cadavru în moartea violentă prin factori mecanici - 2 ore

Unitatea de învă.are 11: Expertiza medico-legală pe cadavru în moartea violentă prin factori mecanici - 2 ore

Unitatea de învă.are 12: Expertiza medico-legală pe cadavru în moartea violentă prin factori mecanici Asfixii

mecanice - 2 ore

Unitatea de învă.are 13: Expertiza medico-legală pe cadavru în moartea violentă prin factori fizici - 2 ore

Unitatea de învă.are 14:Expertiza medico-legală în moartea prin intoxicații. Moartea violentă prin factori

biologici, psihici, terorism, tortură - 2 ore

Extras din document

Unitatea de invatare 1

Reglementarea activit..ii de medicin. legal. in Romania

Activitatea de medicin. legal. . cadru general

Atribu.iile institu.iilor sanitare care desf..oar. activitate de medicin. legal.

Reguli generale privind examinarile medico-legale

Reglementarea legala a activita.ii medicinei legale, rolul .i valoarea probei medico-legale in justi.ie

Organizarea medicinei legale in Romania

Legatura medicinei legale cu ramuri ale dreptului

Responsabilitatea juridic. a medicului

I. Activitatea de medicin. legal. . cadru general

Activitatea de medicin. legal. se desf..oar. in concordan.. cu reglement.rile legale existente .i

anume g Legea privind organizarea activit..ii .i func.ionarea institu.iilor de medicin. legal. cu cu

modificarile aduse de gLegea Nr 459/2001; OG 57/2001; Legea 271/2004g.

Conform acestei legi, activitatea de medicin. legal. este parte integrant. a asisten.ei medicale

.i const. in efectuarea de:

- expertize

- examin.ri

- examene de laborator

- alte lucr.ri medico-legale

Acestea vor fi efectuate asupra:

- persoanelor in via..

- cadavrelor

- produselor biologice

- corpurilor delicte

Institu.iile de medicin. legal. sunt singurele unit..i sanitare care efectueaz. constat.ri,

expertize, precum .i alte lucr.ri medico-legale.

Activitatea de medicin. legal. are drept scop stabilirea adev.rului:

- in cauzele privind infrac.iunile contra vie.ii

- in cauzele privind integrit..ii corporale .i s.n.t..ii persoanelor

- in alte situa.ii prev.zute de lege

Activitatea de medicin. legal.:

- asigur. mijloace de prob. cu caracter .tiin.ific organelor de urm.rire penal.,

instan.elor judec.tore.ti

- la cererea persoanelor interesate, in solu.ionarea cauzelor penale, civile sau de alt.

natur., contribuind prin mijloace specifice, prev.zute de lege, la stabilirea

adev.rului.

In desf..urarea activit..ii de medicin. legal., institu.iile de medicin. legal. colaboreaz. cu:

- organele de urm.rire penal.

- instan.ele judec.tore.ti,

in vederea stabilirii lucr.rilor de preg.tire .i a altor m.suri necesare pentru ca expertizele, constat.rile

sau alte lucr.ri medico-legale s. fie efectuate in bune condi.ii.

Activitatea institu.iilor de medicin. legal. este coordonat., din punct de vedere administrativ, de

Ministerul S.n.t..ii.

Activitatea de medicin. legal. este coordonat., sub raport .tiin.ific .i metodologic, de

Ministerul S.n.t..ii .i de Consiliul superior de medicin. legal. (cu sediul la Institutul Na.ional de

Medicin. Legal. "Mina Minovici" Bucure.ti).

II. Atribu.iile institu.iilor sanitare care desf..oar. activitate de medicin. legal.

Institutul Na.ional de Medicin. Legal. "Mina Minovici" Bucure.ti, precum .i celelalte

institute de medicin. legal., in limitele competen.ei lor teritoriale, au urm.toarele atribu.ii principale:

a) efectueaz., din dispozi.ia organelor de urm.rire penal., a instan.elor judec.tore.ti sau la

cererea persoanelor interesate, expertize precum .i alte lucr.ri medico-legale;

b) efectueaz. noi expertize medico-legale dispuse de organele de urm.rire penal. sau de

instan.ele judec.tore.ti, precum .i in cazurile de deficien.e privind acordarea asisten.ei medicale ori in

cazurile in care sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;

c) execut. examene complementare de laborator, solicitate de serviciile de medicin. legal.

jude.ene, de organele de urm.rire penal., de instan.ele judec.tore.ti sau de persoanele interesate;

d) indeplinesc, pentru jude.ele in care i.i au sediul, respectiv pentru municipiul Bucure.ti,

atribu.iile ce revin serviciilor de medicin. legal. jude.ene;

e) efectueaz. cercet.ri .tiin.ifice in domeniul medicinei legale .i pun la dispozi.ie

inv...mantului universitar .i postuniversitar materiale documentare, precum .i alte mijloace necesare

procesului de inv...mant;

f) contribuie la sprijinirea asisten.ei medicale atat prin analiza aspectelor medico-legale din

activitatea unit..ilor sanitare, cat .i prin efectuarea unor analize de specialitate, la cererea acestora;

g) propun Consiliului superior de medicin. legal. m.suri corespunz.toare in vederea

asigur.rii, din punct de vedere metodologic, a unei practici unitare in domeniul medicinei legale pe

intregul teritoriu al ..rii;

h) avizeaz. func.ionarea a agen.ilor economici care desf..oar. activit..i de imb.ls.mare .i

alte servicii de estetic. mortuar..

Serviciile de medicin. legal. jude.ene au urm.toarele atribu.ii principale:

a) efectueaz. expertize medico-legale din dispozi.ia organelor de urm.rire penal. sau a

instan.elor judec.tore.ti, precum .i in cazurile de deficien.e in acordarea asisten.ei ori in cazurile in

care sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;

b) efectueaz. orice alt. expertiz. medico-legal., in cazul in care se apreciaz. c. aceasta nu

poate fi efectuat. de cabinetul de medicin. legal.;

c) efectueaz., cu plat., examin.ri medico-legale, la cererea persoanelor interesate, precum .i

orice alte lucr.ri medico-legale, cu excep.ia celor care intr. in competen.a cabinetului de medicin.

legal.;

d) efectueaz. noi expertize medico-legale, cu excep.ia celor care intr. in competen.a

institutelor de medicin. legal.;

e) pun la dispozi.ie catedrelor de medicin. legal. din universit..ile de medicin. .i farmacie, in

condi.iile prev.zute de dispozi.iile legale, de deontologia medical. .i de reglement.rile privind

drepturile omului, materiale documentare, cadavre, .esuturi .i alte produse biologice necesare

procesului didactic;

f) pun la dispozi.ie Institutului Na.ional de Medicin. Legal. "Mina Minovici" Bucure.ti .i

institutelor de medicin. legal. materiale necesare pentru cercetarea .tiin.ific.;

g) particip., la cererea institu.iilor sanitare .i a Colegiului Medicilor din Romania, la lucr.rile

comisiilor de anchet., instituite de acestea, .i contribuie, atunci cand diagnosticul este incert, la

clarificarea cauzelor care au provocat v.t.marea integrit..ii corporale, a s.n.t..ii sau decesul

bolnavilor.

Bibliografie

Gheorghe Scripcaru, Vasile Astarăstoae, Călin Scripcaru, Medicină legală pentru juriști, Ed.

Polirom 2005;

Diana Bulgaru Iliescu, V Astarastoae, G Costea, L Oprea , Expertiza medico-legală în psihiatria ,

abordare interdisciplinara, Ed Timpul, 2012;

Scripcaru Gh., Astărăstoae V., Principii de bioetică, deontologie și drept medical, Ed. Omnia Iași;

Gheorghe Scripcaru, Medicină legală, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1993;

Preview document

Medicină legală - Pagina 1
Medicină legală - Pagina 2
Medicină legală - Pagina 3
Medicină legală - Pagina 4
Medicină legală - Pagina 5
Medicină legală - Pagina 6
Medicină legală - Pagina 7
Medicină legală - Pagina 8
Medicină legală - Pagina 9
Medicină legală - Pagina 10
Medicină legală - Pagina 11
Medicină legală - Pagina 12
Medicină legală - Pagina 13
Medicină legală - Pagina 14
Medicină legală - Pagina 15
Medicină legală - Pagina 16
Medicină legală - Pagina 17
Medicină legală - Pagina 18
Medicină legală - Pagina 19
Medicină legală - Pagina 20
Medicină legală - Pagina 21
Medicină legală - Pagina 22
Medicină legală - Pagina 23
Medicină legală - Pagina 24
Medicină legală - Pagina 25
Medicină legală - Pagina 26
Medicină legală - Pagina 27
Medicină legală - Pagina 28
Medicină legală - Pagina 29
Medicină legală - Pagina 30
Medicină legală - Pagina 31
Medicină legală - Pagina 32
Medicină legală - Pagina 33
Medicină legală - Pagina 34
Medicină legală - Pagina 35
Medicină legală - Pagina 36
Medicină legală - Pagina 37
Medicină legală - Pagina 38
Medicină legală - Pagina 39
Medicină legală - Pagina 40
Medicină legală - Pagina 41
Medicină legală - Pagina 42
Medicină legală - Pagina 43
Medicină legală - Pagina 44
Medicină legală - Pagina 45
Medicină legală - Pagina 46
Medicină legală - Pagina 47
Medicină legală - Pagina 48
Medicină legală - Pagina 49
Medicină legală - Pagina 50
Medicină legală - Pagina 51
Medicină legală - Pagina 52
Medicină legală - Pagina 53
Medicină legală - Pagina 54
Medicină legală - Pagina 55
Medicină legală - Pagina 56
Medicină legală - Pagina 57
Medicină legală - Pagina 58
Medicină legală - Pagina 59
Medicină legală - Pagina 60
Medicină legală - Pagina 61
Medicină legală - Pagina 62
Medicină legală - Pagina 63
Medicină legală - Pagina 64
Medicină legală - Pagina 65
Medicină legală - Pagina 66
Medicină legală - Pagina 67
Medicină legală - Pagina 68
Medicină legală - Pagina 69
Medicină legală - Pagina 70
Medicină legală - Pagina 71
Medicină legală - Pagina 72
Medicină legală - Pagina 73
Medicină legală - Pagina 74
Medicină legală - Pagina 75
Medicină legală - Pagina 76
Medicină legală - Pagina 77
Medicină legală - Pagina 78
Medicină legală - Pagina 79
Medicină legală - Pagina 80
Medicină legală - Pagina 81
Medicină legală - Pagina 82
Medicină legală - Pagina 83
Medicină legală - Pagina 84
Medicină legală - Pagina 85
Medicină legală - Pagina 86
Medicină legală - Pagina 87
Medicină legală - Pagina 88
Medicină legală - Pagina 89
Medicină legală - Pagina 90
Medicină legală - Pagina 91
Medicină legală - Pagina 92
Medicină legală - Pagina 93
Medicină legală - Pagina 94
Medicină legală - Pagina 95
Medicină legală - Pagina 96
Medicină legală - Pagina 97
Medicină legală - Pagina 98
Medicină legală - Pagina 99
Medicină legală - Pagina 100
Medicină legală - Pagina 101
Medicină legală - Pagina 102
Medicină legală - Pagina 103
Medicină legală - Pagina 104
Medicină legală - Pagina 105
Medicină legală - Pagina 106
Medicină legală - Pagina 107
Medicină legală - Pagina 108
Medicină legală - Pagina 109
Medicină legală - Pagina 110
Medicină legală - Pagina 111
Medicină legală - Pagina 112
Medicină legală - Pagina 113
Medicină legală - Pagina 114
Medicină legală - Pagina 115
Medicină legală - Pagina 116
Medicină legală - Pagina 117
Medicină legală - Pagina 118
Medicină legală - Pagina 119
Medicină legală - Pagina 120
Medicină legală - Pagina 121
Medicină legală - Pagina 122
Medicină legală - Pagina 123
Medicină legală - Pagina 124
Medicină legală - Pagina 125
Medicină legală - Pagina 126
Medicină legală - Pagina 127
Medicină legală - Pagina 128
Medicină legală - Pagina 129
Medicină legală - Pagina 130
Medicină legală - Pagina 131
Medicină legală - Pagina 132
Medicină legală - Pagina 133
Medicină legală - Pagina 134
Medicină legală - Pagina 135
Medicină legală - Pagina 136
Medicină legală - Pagina 137
Medicină legală - Pagina 138
Medicină legală - Pagina 139
Medicină legală - Pagina 140
Medicină legală - Pagina 141
Medicină legală - Pagina 142
Medicină legală - Pagina 143
Medicină legală - Pagina 144
Medicină legală - Pagina 145
Medicină legală - Pagina 146
Medicină legală - Pagina 147
Medicină legală - Pagina 148
Medicină legală - Pagina 149

Conținut arhivă zip

  • Medicina legala.pdf

Alții au mai descărcat și

Traumatologia medico - legală

I N T R O D U C E R E Capitolul I. Traumatologia medico-legală generală, sistemică şi topografică I.1. Traumatologia medico-legală generală...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

I N T R O D U C E R E Problemele pe care le ridică expertiza medico-legală psihiatrică sunt multiple şi uneori de o dificultate deosebită....

Asfixia mecanică - modificări anatomo-patologice

CAPITOLUL 1 1.1 Introducere Întreaga viaţă ca în toată activitatea optimă celulară este dependentă de oxigen. Lipsa sau insuficienţa de aport a...

Asfixii Mecanice

Lect.Univ.Dr. Ionescu- Radu Mihaita Eugenintervenii in cadrul acestuia Prin asfixie se înţelege, în mod obişnuit, acea stare patologică a...

Sexologie Curs 3

Zonele erogene sunt acele părţi ale corpului uman care nu se limitează la organele genitale şi care stimulate pot produce senzaţii erotice. La...

Anatomia corpului uman

Principale parti componenete ale corpului uman Anatomia= stiinta care studiaza structura fiintelor (animale sau vegetale) si a raporturilor...

Tehnici și investigații nursing

La nivelul spitalulului se asigură o asistenţă medicală completă de specialitate, preventivă, curativă şi de recuperare a bolnavilor. Procedura...

Structura pielii

EPIDERMUL: compus din keratinocite (pricipala populatie celulara) si cel dendritice (melanocite, cel Langerhans, cel Merkel si cel dendritice...

Te-ar putea interesa și

Traumatologia medico - legală

I N T R O D U C E R E Capitolul I. Traumatologia medico-legală generală, sistemică şi topografică I.1. Traumatologia medico-legală generală...

Aspecte Medico-Legale

Cap. I Noţiuni introductive în medicina legală 1.Importanţa medicinei legale în cadrul ştiintelor juridice . Medicina legala -definiţie şi obiect...

Dispunerea și Valorificarea Expertizei Medico-Legale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Dispunerea si valorificarea constatarii si expertizei medico-legale” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor...

Înecul

I. ELEMENTE DIN EVOLUŢIA MEDICINEI LEGALE Disciplină de graniţă prin excelenţă, medicina legală, în decursul timpurilor, a avut o evoluţie legată...

Cadrul Legislativ al Activității și Structura Rețelei de Medicină Legală din România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definiţia medicinei legale Pornind de la necesitatea respectării conceptului de dreptate, având in vedere...

Împușcarea - crimă sau sinucidere

CAP I. OBIECTUL ŞI SARCINILE MEDICINII LEGALE, LOCUL, ŞI DIMENSIUNILE SALE ÎN MEDICINA CONTEMPORANĂ I.1 Prefaţă la studiul medicinei legale...

Monografie sănătate Spital Ioan Lascăr Comănești

Scurt istoric Pe teritoriul oraşului Comăneşti s-a organizat prima unitate spitalicească în 1948, sub denumirea de Spitalul Unificat, având în...

Medicină legală

1 1_DREPT_4_ML DREPT Medicina legala 1 MULTIPLE CHOICE 1) Medicina legală este: 1. o disciplină socio-juridică; 2. o stiintă medicală de...

Ai nevoie de altceva?