Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Sociologia educatiei

  Cap. I. OBIECTUL DE STUDIU AL SOCIOLOGIEI EDUCAȚIEI 1. Sociologia educației, subramură a sociologiei; 2. Alte ramuri ale sociologiei preocupate de educație; 3. Utilitatea studierii sociologiei educației; 4. Paradigme teoretico metodologice ale sociologiei educației. Metodele de cercetare specifice Exerci Exercițțiuiu - - Ce studiază sociologia?Ce studiază sociologia? 1. Sociologia educației 1. Sociologia educației - - subramură a sociologieisubramură a sociologiei Sociologia...

 • Proiectarea demersului didactic

  Delimitări conceptuale În realizarea proiectării didactice la disciplinele economice atenția este focalizată pe curriculum, care descrie oferta educațională pentru un parcurs școlar determinat, prezentând o structură comună cu programele oricărei alte discipline din învățământul liceal. În aceste condiții, profesorul trebuie să aibă o imagine de ansamblu bine conturată asupra întregului curriculum alocat unui an de studiu, urmând să identifice acele teme majore prin intermediul cărora elevul...

 • Didactica specialitatii

  1. PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT- OBIECT DE STUDIU AL DIDACTICII Didactica, alături de teoria educației, reprezintă științele fundamentale ale educației (nucleul tare al științelor educației). Didactica este, în sens etimologic, știința învățării, știință care a evoluat de-a lungul timpului sub influența maturizării celorlalte științe ale educației și ca urmare a relațiilor cu alte domenii științifice. Prin obiectul de studiu comun (procesul de învățământ, instruirea realizată prin procesul de...

 • Fundamentele pedagogiei

  6 Resurse si mijloace de lucru Metodele indicate pentru parcurgerea cursului: - lectura; - reflecșia; - conversașia euristica; Structura cursului Cursul conșine urmatoarele unitași de învașare: 1. Sistemul stiinșelor educașiei 2. Educașia, obiect de studiu al stiinșelor educașiei. 3. Educabilitatea. Factorii fundamentali ai educabilitații 4. Formele educației ți funcțiile educației. Mediile educaționale ți impactul acestora asupra dezvoltarii ființei umane 5. Educația ți...

 • Teorii sociologice

  Socializarea individul social eul social Constituirea eului social este rezultatul acțiunii complexelor mecanisme ale socializării. Socializarea este un proces progresiv, cu ritmuri și intensități variabile, cu faze de maximă intensitate urmate de ritmuri mai lente. 1. Paradigma funcționalistă 3. Paradigma structuralistă 4. Paradigma interacționismului simbolic 5. Paradigma dramaturgică Funcționalismul Ce funcții sociale ? Émile Durkheim (1858-1917) Societatea = fapt social (un...

 • Managementul comunicarii si conflictului in clasa de elevi

  1. Competența de comunicare în context educațional Competența de comunicare = atingerea nivelului de performanță care asigură emiterea și receptarea mesajului în condiții optime. Competența de comunicare se bazează pe existența unor: aptitudini specifice, disponibilitate biopsihică primară, exerciții și experiență. Procesul de comunicare în clasă se derulează la două niveluri: nivelul informațional= profesorul asigură transmiterea coerentă a unui sistem de cunoștințe nivelul...

 • Fundamentele pedagogiei

  CURS I INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE 1.a. EDUCAȚIA - DEFINIRE Alte definiții relevante: - educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este capabil (Kant); - educația este acțiunea de formare a omului pentru el însuși, dezvoltându-i-se o multitudine de interese (Herbart); - educația constituie acțiunea generațiilor adulte asupra celor tinere, cu scopul de a le forma...

 • Pedagogia comunitatii - Parteneriate socio-educationale

  Modulul 1. Pedagogia comunității. Parteneriate socio-educaționale - abordări conceptuale Disciplina Pedagogia comunității. Parteneriate socio-educaționale urmărește crearea unui context pentru învățarea organizațională, prin valorificarea conexiunilor existente în comunitate, antrenarea implicării sociale și eficientizarea cooperării între școală și diverse instituții publice sau organizații în calitate de parteneri comunitari ai instituțiilor școlare. Parteneriatul ofera posibilitatea...

 • Principiile invatarii la adult

  Invatarea O modificare relative permanenta a capacitatilor umane care nu este rezultat al maturizarii. Noe, 2008 Principiile invatarii la adult Obiective educationale: La sfarsitul acestei prezentari, studentii vor fi capabili sa: 1. Defineasca andragogia. 2. Defineasca invatatul ca o schimbare in procesul comportamental sau cognitive. 3. Descrie caracteristicile invatatului la adult. 4. Descrie principiile invatatului la adult. 5. Aplice in training principiile invatatului la...

 • Educatie timpurie

  CURS 1 EDUCATIE TIMPURIE Educația Timpurie Educație = educatio( lat.) = creștere, cultivare - Educația = o activitate socială complexă care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiui exercitate în mod conștient, sistematic și organizat, în fiecare moment un subiect - individual sau colectiv - acționând asupra unui obiect - individual sau colectiv - în vederea transformării acestuia din urmă într-o personalitate activă și creatoare, corespunzătoare atât condițiilor istorico-sociale...

 • Suport de curs - Casuta cu povesti

  Motto : “Copilul se naște curios în lume și nerăbdător de a se orienta în ea.Literatura care îi satisface această pornire îl încantă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze și pe oamenii maturi, instruiți. A ieși din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.” (George Călinescu) Locuitori ai lumii poveștilor sunt cei care vorbesc limba poveștilor . Locuitori ai lumii poveștilor suntem , am fost sau vom fi cu...

 • Pedagogie

  Curs.nr.1 Introducere în problematica instruirii și evaluării Introducere în problematica instruirii și evaluării Obiective: - Să definească conceptele cheie utilizate; - Să înțeleagă raportul didactică generală-didactică specifică; - Să analizeze legătura didacticii cu alte științe Introducere în problematica instruirii și evaluării Etimologic, termenul didactică - provine din limba greacă: ❑didaskein = a învăța pe alții; ❑didaktike = știința învățării; ❑didactikos = instruire....

 • Didactica

  1. Didactica domeniului si integrarea curriculara 1. invatamantul in ansamblul sau, pe toate treptele de scolaritate - didactica generală, vizeaza construirea conceptelor si teoriilor; poate fi folosita de toate cadrele didactice. 2. procesul de de invatamant din perspectiva pedagogică a predarii si invatarii obiectelor de studiu- didactica specială sau metodica: ramura pedagogică interdisciplinara care reprezinta aplicarea didacticii la predarea unei anumite discipline de invatamant...

 • Metoda de identificarea a sunetelor

  Complementaritatea obiectivelor de referinta Capacități : să desprindă semnificația unui mesaj; să recunoască sensul exact al unor cuvinte; să distingă silabele dintr-un cuvânt și sunetele dintr-o silabă; să pronunțe corect sunetele specifice limbii române, în combinații de sunete; să utilizeze cuvintele în enunțuri proprii simple, pronunțate clar și corect; să identifice litere în textul tipărit și în textul scris de mână; să scrie corect litere, silabe, cuvinte; să utilizeze...

 • Raport de autoevaluare a activitatii cadrului didactic

  Proiectarea activității 15 Proiectarea didactiă este adaptată pe baza evaluării inițiale a preșcolarilor.Planificarea s-a realizat pe nivelul 1 preșcolari-grupa mijlocie, în conformitate cu cerențele Curriculumului pentru învățământul preșcolar, scrisorile metodice, Metodicii pentru desfășurarea activităților educative în grădiniță. Am identificat preșcolarii capabili de performanță și i-am pregătit pentru concursuri la nivel local, județean, național și internațional. Am întocmit programa...

Pagina 1 din 20