Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Programa de Caracterizare a Elevului

  1 Produsul 1.1.1 Caracteristici generice ale produselor Se consideră produs orice bun material, un serviciu, sau o combinaţie a acestora, care satisface o nevoie sau o dorinţă. Produsul se poate manifesta sub următoarele forme: produs tangibil (material – o piesă materială sau un ansamblu de piese), produs intangibil (imaterial – o idee, un concept, un algoritm sau o metodă...) sau o combinaţie a acestora. În ultima vreme accentul a căzut pe partea de servicii care vin ataşate unui produs...

 • Proiectarea si Managementul Proiectelor Educationale

  Sens larg Tot ceea ce vizează societatea educaţională ca ansamblu articulat de relaţii si structuri. Sens restrans Condiţiile de deşfăşurare a educaţiei individuale şi colective. Nevoi educaţionale Distanta dintre nivelul de formare la un moment dat a unui individ, grup sau colectivitate şi starea considerată de sistemul educaţional ca fiind normala si necesara; Nevoile recunoscute de catre societatea educaţională pentru satisfacerea carora aceasta este deprinsă şi poate să intervină....

 • Metodica Instruirii

  Delimitări conceptuale Metodologia didactică se referă la ansamblul metodelor şi procedeelor utilizate în procesul de învăţământ şi constituie un subiect extrem de abordat în teoria şi practica instruirii datorită faptului că indică căile de dobândire a cunoaşterii. Raportată la cadrul conceptual oferit de teoria curriculum-ului, metodologia instruirii constituie latura acţională, executorie, ce mobilizează ansamblul componentelor şi interdependenţelor caracteristice unui curriculum,...

 • Managementul Clasei de Elevi

  TEMA 1. Implicaţii ale managementul în educaţie 1.1.Managementul - fenomenul conducerii ştiinţifice Având ca scop limitarea empirismului în conducere, managementul ştiinţific, raţional ne conduce la ideea profesionalizării, a căutării de modalităţi şi instrumente în măsură să traducă teoria în practică, pe baza unor principii specifice (al eficienţei, eficacităţii şi randamentului, al rolului central al obiectivelor, al asigurării dinamismului conducerii etc.). Managementul este o ştiinţă...

 • Stiluri de Conducere

  Stilul de conducere este modul concret de jucare a unui rol, deci de transpunere efectivă în plan comportamental a exigenţelor ce derivă din statutul de conducător. (Zlate, 2004: p. 97) O problemă ce poate fi abordată în legătură cu stilurile de conducere o constituie tipologiile stilurilor de conducere. Numărul tipologiilor stilurilor de conducere este foarte mare şi de aceea am avut în vedere o clasificare în funcţie de numărul dimensiunilor luate în calcul de diverşi cercetători....

 • Instruire Diferentiata - Metode si Procedee

  TEMA 1 INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ – METODE, TEHNICI ŞI RESURSE I. Instruirea diferenţiată, de la teorie la practică Raţiunile pentru care instruirea trebuie să se realizeze diferenţiat au resorturi în genetica umană şi în psihologie. Fiecare individ este unic, prin genotipul moştenit (zestrea genetică), dar şi prin particularităţile psiho- sociale care construiesc personalitatea umană. Pornind de la această premisă a unicităţii, educaţia trebuie să conţină o componentă diferenţiată. Pentru...

 • Abilitare pe Curriculum

  I. Curriculum: proiect, proces, produs Proiectarea globală Obiectivele temei urmăresc: • cunoaşterea conceptelor din domeniul curriculumului; • utilizarea şi aplicarea documentelor curriculare naţionale (plan de învăţământ, programă şcolară); • proiectarea curriculară la diferite niveluri ( planificare anuală, semestrială, planul unităţii de învăţare, plan de lecţie); • identificarea unor modalităţi de transpunere a proiectului curricular în practică, desfăşurarea lecţiei, utilizarea...

 • Educatie Ecologica in Invatamantul Prescolar

  Unitatea tematicã nr. 1 I. MEDIUL ÎNCONJURÃTOR SI INFLUENtA LUI ASUPRA FORMÃRII PERSONALITÃtII COPIILOR I.1. Rolul cunoaSterii mediului în deschiderea drumului cãtre cunoaSterea realitãtii lumii înconjurãtoare Învãtãmântul preScolar reprezintã prima treaptã a sistemului de învãtãmânt din tara noastrã. Perioada preScolarã este de mare importantã, reverberatiile perioadei preScolare rãmân o sursã de sustinere psihicã în viatã, pentru cã prin toate dimensiunile sale Si, mai ales, prin...

 • Conceptul de Evaluare in Invatamant

  Evaluarea este o componentă a oricărei activităţi umane care tinde spre obţinerea unor rezultate, fapt ce implică necesitatea de a stabili în ce măsură rezultatele propuse au fost efectiv obţinute. Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsuram în raport cu o anumită normă la care ne raportam” (Etienne Brunswic). Evaluarea, într-o accepţiune...

 • Introducere in Pedagogie

  Termenul „principiu” provine din latinescul princeps, traductibil prin „primul, cel mai mare ori cel mai important” – este clar că şi sensul etimologic originar trimite la importanţa problemei principiilor pentru educaţie; - principiile educaţiei sînt, deci, teze cu valoare imperativă care au rolul de a orienta, la nivelul cel mai general, întreg fenomenul educativ al unei epoci şi arii culturale; - întotodeauna şi oriunde, orice act de educaţie se desfăşoară prin raportarea la un set de...

 • Managementul Clasei de Elevi

  Cap.1. Managementul clasei de elevi 1.1.Delimitari conceptuale Intalnim o multitudine de definitii pentru termenul de management. Etimologia acestui termen provine din latinescul „manus” care inseamna mana, conducere, strunirea cailor, pilotare. Verbul englezesc „to manage” are urmatoarele sensuri: a administra, a tine un cal in frau, a duce la bun sfarsit, a trata cu indulgenta. (Iucu, R., 2000, p.31). Managementul, ca proces, este definit ca totaltea eforturilor de gândire şi acţiuni...

 • Fundamente Pedagogice

  Capitolul I EDUCAtIA – DIMENSIUNE INTEGRATOARE A VIEtII OBIECTIVE: .. Sã redefineascã conceptul de educatie, extinzând sfera abordãrilor traditionale spre noi perspective teoretico-aplicative; .. Sã argumenteze principalele caracteristici ale educatiei prin utilizarea unor exemple din realitatea cotidianã; .. Sã interpreteze sub aspect valoric, functiile educatiei si aportul acestora în dezvoltarea societãtii si a individului; .. Sã diferentieze formele educatiei, stabilind...

 • Educatia

  1. CONCEPTUL DE EDUCATIE Termenul de educatie se pae ca a fost pus in circulatie pe la 157 ca echivalent al expresiilor “instruire”, “infiintare” utilizate in acea vreme pentru a desemna formarea umana. Radacinile etimologice ale conceptului de educatie se afla in latinescul education, in sensul sau general, crestere, formare, instruire. Existau si expresiile: educo-educere, ce insemnau a scoate din, care se apropie de sensul de “a educa”. Treptat, educatia va tinde sa exprime efortul de a...

 • Fundamentele Psihopedagogiei Speciale

  Deficienţa vizează consecinţele leziunii (leziunilor) produse la nivelul unor organe sau părţi ale corpului. Este vorba de consecinţele unor defecte sau pierderi la nivelul membrelor, organelor, ţesuturilor sau la nivelul altor structuri ale corpului, indiferent de cauza acestora. Tot în această categorie intră şi defectele funcţiilor psihologice/cognitive. Potrivit definiţiei ICIDH, deficienţa constituie orice pierdere sau anormalitate la nivel psihologic, fiziologic sau al...

 • Didactica Specialitatii

  Etimologie - didactikos=instrucţie, instruire - didaskein (gr.) = a învăţa pe alţii - didactike (gr.) =arta învăţării - didactica (lat.)=ştiinţa învăţării - Didactica Magna (Comenius, 1657) - Omnes omnia docendi artificium= arta universală de a-i învăţa pe toţi totul DIDACTICA-DEFINIŢII - ştiinţă sau teorie a procesului de învăţământ; - ştiinţă sau teorie a predării şi învăţării în toate formele şi pe toate treptele învăţământului; - teoria conducerii procesului de predare –...

Pagina 3 din 19