Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Managementul clasei

  I. Managementul științific – definiții management (lat. manum agere = „a conduce cu mâna“) = manevrare, pilotare, strunirea cailor. to manage (engl.) = a reuşi, a conduce, a rezolva, a dirija, a manevra, a găsi mijloace etc. manager (engl.) = conducător, administrator, organizator, coordonator al unei echipe. Toate aceste sensuri ne conduc la două accepţiuni: în sensul larg, management = activitate umană complexă de pregătire, proiectare, organizare, coordonare, administrare a tuturor...

 • Model de Proiectare Curriculara Centrat pe Competente

  Competenta este un ansamblu integrat de cunostinte, deprinderi si atitudini care permit subiectului, in fata unei categorii de situatii, de a se adapta, de a rezolva probleme si de a realiza proiecte. (C.Delory - 2002). Competenta este o caracteristica individuala sau colectiva atasata posibilitatii de a mobiliza si de a pune in actiune de maniera eficace intr-un context dat, un ansamblu de cunostinte, de capacitati si de atitudini comportamentale. STRUCTURA EXTERNA sau contextuala cuprinde...

 • Evaluare in Procesul Didactic

  Teoreticienii definesc evaluarea scolara evidentiinu-i notele specifice. Asfel, Ion T Radu apreciind ca trasaturi specifice investigarea cu scopul fundamentarii deciziilor, emiterea unor judecati de valoare, efectul anticipativ si uneori retroactiv, o defineste ca “activitatea prin care sunt colectate, prelucrate si interpretate informatiile privind starea si functionarea unui sistem (sistem de invatamant sau proces de invatamant), a rezultatelor pe care le obtine , activitate ce conduce la...

 • Notiuni Generale Despre Psihopedagogie si Aprofundari

  Notiuni generale despre Psihopedagogie si aprofundari Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 1. Componentele curriculumului şcolar: - curriculum naţional pag 4 - trunchi comun pag 4 - planuri cadru, pag 7 - arii curriculare pag 8 - discipline pag 9 - module pag 10 - standarde de pregătire profesională pag 12 - programe şcolare pag 14 - manuale şcolare pag 17 - auxiliare curriculare pag 19 2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia...

 • Poligoane Regulate

  Nume, prenume: Data: Şcoala: Clasa: Disciplina: Unitatea de învățare: Subiectul lecției: Durata de desfăşurare a lecţiei: Competenţe generale: Competenţe specifice: Obiective operaționale(Oo) : - Cognitive Ganea Ștefania 11.06.2014 Școala Centrală, București a VII-a A Matematică Poligoane regulate Calcularea elementelor unui pătrat. 50’ 1. Identificarea unor date și relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite. 2. Prelucrarea...

 • Proiectarea Didactica

  Conceptul de proiectare didactică are sensul de activitate didactică desfăşurată cu scop de prefigurare, anticipare, predeterminare sau de prognoză a activităţii ce urmează să se desfăşoare cu elevii. După M., Momanu „Proiectarea didactică este procesul de anticipare a obiectivelor, conţinuturilor, metodelor şi mijloacelor de învăţare, a instrumentelor de evaluare şi a relaţiilor ce se stabilesc între toate aceste elemente în contextual unei modalităţi specifice de organizare a activităţii...

 • Curicula si Proiectarea Curiculara

  Reforma curriculară declanşată la nivelul sistemului educaţional a stârnit în lumea educatorilor şi/sau formatorilor numeroase incertitudini şi inadvertenţe. Pentru a le elimina recurgem la bibliografia de specialitate şi mai ales la lucrările unor autori care au pus bazele conceptului de curriculum. În acest sens, vom emite o serie de întrebări la care încercăm să răspundem cât mai clar şi concis. Reforma curriculară a fost determinată de următorii factori: Orientările şi tendinţele...

 • Pedagogie

  1. PEDAGOGIA – ŞTIINŢĂ FUNDAMENTALĂ A EDUCAŢIEI 1.1. Obiectul de studiu al pedagogiei 1.2. Sistemul ştiinţelor educaţiei 1.3. Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe 1.4. Cercetarea pedagogică 1.1. Obiectul de studiu al pedagogiei Din punct de vedere etimologic, termenul pedagogie, provine din grecescul „paidagogia” care înseamnă „a conduce copilul” (pais, paidos = copil, agoge = a conduce). Semnificaţia cuvântului era aceea de a conduce copilul, de a-l creşte şi de a-l forma. Un alt termen...

 • Programa de Caracterizare a Elevului

  1 Produsul 1.1.1 Caracteristici generice ale produselor Se consideră produs orice bun material, un serviciu, sau o combinaţie a acestora, care satisface o nevoie sau o dorinţă. Produsul se poate manifesta sub următoarele forme: produs tangibil (material – o piesă materială sau un ansamblu de piese), produs intangibil (imaterial – o idee, un concept, un algoritm sau o metodă...) sau o combinaţie a acestora. În ultima vreme accentul a căzut pe partea de servicii care vin ataşate unui produs...

 • Proiectarea si Managementul Proiectelor Educationale

  Sens larg Tot ceea ce vizează societatea educaţională ca ansamblu articulat de relaţii si structuri. Sens restrans Condiţiile de deşfăşurare a educaţiei individuale şi colective. Nevoi educaţionale Distanta dintre nivelul de formare la un moment dat a unui individ, grup sau colectivitate şi starea considerată de sistemul educaţional ca fiind normala si necesara; Nevoile recunoscute de catre societatea educaţională pentru satisfacerea carora aceasta este deprinsă şi poate să intervină....

 • Metodica Instruirii

  Delimitări conceptuale Metodologia didactică se referă la ansamblul metodelor şi procedeelor utilizate în procesul de învăţământ şi constituie un subiect extrem de abordat în teoria şi practica instruirii datorită faptului că indică căile de dobândire a cunoaşterii. Raportată la cadrul conceptual oferit de teoria curriculum-ului, metodologia instruirii constituie latura acţională, executorie, ce mobilizează ansamblul componentelor şi interdependenţelor caracteristice unui curriculum,...

 • Managementul Clasei de Elevi

  TEMA 1. Implicaţii ale managementul în educaţie 1.1.Managementul - fenomenul conducerii ştiinţifice Având ca scop limitarea empirismului în conducere, managementul ştiinţific, raţional ne conduce la ideea profesionalizării, a căutării de modalităţi şi instrumente în măsură să traducă teoria în practică, pe baza unor principii specifice (al eficienţei, eficacităţii şi randamentului, al rolului central al obiectivelor, al asigurării dinamismului conducerii etc.). Managementul este o ştiinţă...

 • Stiluri de Conducere

  Stilul de conducere este modul concret de jucare a unui rol, deci de transpunere efectivă în plan comportamental a exigenţelor ce derivă din statutul de conducător. (Zlate, 2004: p. 97) O problemă ce poate fi abordată în legătură cu stilurile de conducere o constituie tipologiile stilurilor de conducere. Numărul tipologiilor stilurilor de conducere este foarte mare şi de aceea am avut în vedere o clasificare în funcţie de numărul dimensiunilor luate în calcul de diverşi cercetători....

 • Instruire Diferentiata - Metode si Procedee

  TEMA 1 INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ – METODE, TEHNICI ŞI RESURSE I. Instruirea diferenţiată, de la teorie la practică Raţiunile pentru care instruirea trebuie să se realizeze diferenţiat au resorturi în genetica umană şi în psihologie. Fiecare individ este unic, prin genotipul moştenit (zestrea genetică), dar şi prin particularităţile psiho- sociale care construiesc personalitatea umană. Pornind de la această premisă a unicităţii, educaţia trebuie să conţină o componentă diferenţiată. Pentru...

 • Abilitare pe Curriculum

  I. Curriculum: proiect, proces, produs Proiectarea globală Obiectivele temei urmăresc: • cunoaşterea conceptelor din domeniul curriculumului; • utilizarea şi aplicarea documentelor curriculare naţionale (plan de învăţământ, programă şcolară); • proiectarea curriculară la diferite niveluri ( planificare anuală, semestrială, planul unităţii de învăţare, plan de lecţie); • identificarea unor modalităţi de transpunere a proiectului curricular în practică, desfăşurarea lecţiei, utilizarea...

Pagina 3 din 20