Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Instruire Asistata de Calculator

  CURS 1 Cuprins 1.Mijloace de învã.ãmânt. Instruirea asistatã de calculator 2.Introducere în E-Learning 3.Platforme educa.ionale. Moodle Mijloace de învã.ãmânt .Realizarea obiectivelor procesului de învãþãmânt impune ca necesarã, în diferite etape ale învãþãrii, intuirea obiectelor, proceselor, fenomenelor realitãþii, fie direct, fie prin intermediul unor substitute. .Totodatã, formarea unor priceperi ºi deprinderi solicitã prezenþa unor suporturi materiale pentru exersarea acþiunilor....

 • Managementul Clasei de Elevi

  Procesul educational este un proces instructiv-educativ dar si unul managerial, datorita faptului ca, activitatea este proiectata, organizata, coordonata, corectata, condusa potrivit unor principii de eficienta si succes. Managerul clasei de elevi – profesorul – are o viziune de ansamblu asupra învatamântului si educatiei, initiaza proiecte educationale, organizeaza activitati didactice si educationale, coordoneaza resursele umane, materiale si financiare, ia decizii împreuna cu cei...

 • Integrarea - Trasatura a Personalitatii

  Def: Personalitatea reprezintă o sinteză calitativă de procese şi însuşiri bio-¬psiho-socio-culturale necesare efectuării diferitelor activităţi care-l solicită pe om în cadrul raporturilor sale cu societatea în care trăieşte. Personalitatea este un sistem dinamic care se înţelege şi se cunoaşte mai bine, raportat la o “realitate socială distinctă”. În procesul devenirii personalităţii, există câteva perioade sau momente cruciale, care-şi pun amprenta asupra evoluţiei individului. Premisa...

 • Problematica Dezvoltarii Umane

  1.1. Precizări conceptuale Dezvoltarea umană are loc pe mai multe nivele: fizic - se vizează creşterea în lungime şi greutate, dezvoltarea organelor interne; cognitiv – percepţie, învăţare, memorie, raţionament, limbaj; psihosocial – personalitate, emoţii, relaţii cu alţii. Conceptul de dezvoltare se referă la anumite modificări ce apar în organismul uman începând de la momentul concepţiei şi până la moarte. Modificările înregistrate în tot acest parcurs sunt determinate de două categorii de...

 • A Treia Copilarie

  Perioada dintre intrarea copilului in scoala si terminarea ciclului elementar este adesea descrisa fie ca un fel de sfirsit al copilariei, fie ca etapa de debut primar al adolescentei. Perioada scolara mica prezinta insa caracteristici importante si progrese in dezvolatarea psihica, din cauza ca procesul invatarii se constientizeaza ca atare, intens solicitat de institutia scolara care pentru acest nivel de dezvolatre psihica este obligatorie si gratuita in numeroase tari cu traditii...

 • Cursuri Deprinderi de Comunicare

  TEMA 1 PERCEPtIA INTERPERSONALÃ Obiectivele temei 1. CunoaSterea Si întelegerea factorilor care influenteazã perceptia interpersonalã Si formarea impresiei. 2. Formarea capacitãtii de a analiza acuratetea propriilor perceptii de sine Si de altii. 1.1. Specificul perceptiei interpersonale 1.2. Caracteristicile unui bun percepãtor 1.3. Distorsiuni în perceperea celuilalt Omul se miScã într-o lume complexã, de obiecte Si persoane, o lume care este în acelaSi timp fizicã, socialã Si...

 • Pedagogie Generala

  INTRODUCERE ÎN STUDIUL PEDAGOGIEI Pedagogia este ştiinţa socioumană care studiază educaţia la nivelul funcţiei şi a structurii sale specifice prin metodologii de cercetare specifice, care vizează descoperirea şi valorificarea unor legităţi, principii şi norme de acţiune specifice. Abordarea problemelor fundamentale ale pedagogiei presupune explicarea şi înţelegerea conceptelor de bază ale domeniului, care pot fi aplicate, analizate, sintetizate, apreciate critic la nivelul ştiinţelor...

 • Didactica Pedagogica

  Metode de instruire l. Cerghit, prezintă metodele de predare utilizate în învăţământ, în general, noi încercând să efectuăm o particularizare în domeniul ştiinţelor educaţiei. Etimologic, termenul de metodă, provenit din gr. methodos (compus din odos „cale", „drum" şi metha „către", „spre") înseamnă „drum care duce spre...", „cale de urmat" în vederea aflării adevărului, în învăţământ, metoda reprezintă o cale pe care profesorul o urmează pentru a-i încuraja pe...

 • Invatare Asistata de Calculator

  educaţia trebuie sa prevină utilizările oarbe ale noilor tehnologii informaţice în comunicare, sa împiedice înstrăinarea omului, să lupte contra dorinţei de divertisment permanent, contra fricii nejustificate faţă de noile tehnologii informaţice în comunicare, să prevină diminuarea spiritului creativ." G. de Landsheere Cuvânt înainte Societatea în care trăim, este un mediu într-o dinamică continuă, cu profunde consecinţe asupra fiecărui individ; consecinţe determinate de rata...

 • Maria Montesori

  Maria Montessori(1870 – 1952) este una dintre marii reformatory ai educatiei care prin contributiile sale teoretice a condos la o noua conceptie asupra educatiei. Ea pune in evidenta unul dintre principiile fundamentale ale educatiei noi si anume: libertatea de manifestare a copilului – conditie fundamentala a educatiei. Teoria Mariei Montessori s-a raspandit in intreaga lume reusind sa creeze din ea un adevarat curent – montessorianismul. Maria Montessori a facut sdudii medicale, iar din...

 • Psihologia Educatiei – Parte Integranta a Fenomenului Educational

  CURS 1 Psihologia educaţiei – parte integrantă a fenomenului educaţional Parte integrantă a dezvoltării sociale şi personale, educaţia poate fi întâlnite în multiple ipostaze: ca fenomen, proces, relaţie, ansamblu de influenţe, intervenţii şi interacţiuni etc. Esenţa educaţiei ne este dezvăluită chiar de sensurile pe care le au „rădăcinile” latine ale cuvântului : educo, educare= a creşte, a hrăni (din punct de vedere cultural, moral, social). Ca fenomen - educaţia apare ca element...

 • Didactica Educatiei Civice si a Disciplinelor Socioumane

  Didactica si semnificatiile acesteia Didactica zilelor noastre s-a dezvoltat din colecţia de „reţete” ale pedagogilor de casă evoluând treptat spre o ştiinţă despre instruire şi învăţarei. Termenul didactică nu este folosit în literatura de specialitate anglo-saxonă. Termeni cu o utilizare oarecum asemănătoare sunt: curriculum, teoria instruirii, cercetarea instruirii. În zilele noastre termenul didactica cumulează o multitudine de semnificaţii referindu-se la tot ceea ce este în...

 • Teoria si Metodologia Curriculum-ului

  I. Curriculum: conceptualizare şi problematică Obiective: - definirea Teoriei şi metodologiei curriculum-ului; - identificarea locului şi rolului TMC în sistemul ştiinţelor educaţiei; - conceptul de curriculum: semantică, conceptualizare; - diferenţierea tipurilor de curriculum; - definirea conceptelor corelative ale curriculum-ului; - cunoaşterea şi evaluarea perspectivelor de analiză ale curriculum-ului. Structura tematica 1.1. Cine este teoria şi metodologia curriculum-ului? 1.2....

 • Fundamentele Pedagogiei Curs

  Competenţe profesionale vizate Competenţe de cunoaştere şi înţelegere: – Caracterizarea statutului epistemologic al FP şi determinarea poziţiei acesteia în sistemul ştiinţelor educaţiei; – Definirea şi analiza principalelor categorii de concepte specifice domeniului; – Integrarea conceptelor într-un limbaj ştiinţific şi utilizarea lui în activitatea profesională. Competenţe de explicare şi interpretare: – Formarea unor modele de analiză, interpretare şi evaluare a paradigmelor educatiei...

 • Elemente de Teorie a Curriculei la Disciplina Economie

  Termenul de curriculum se referă la ansamblul experienţelor de învăţare pe care le oferim copiilor, în toată complexitatea pe care o presupun aceste experienţe; proiectarea curriculară vizează anticiparea unui întreg program educativ, cu toate componentele sale, obiective, conţinuturi, metodologii de predare şi evaluare. Componenta finalităţilor Reprezintă cadrul general axiologic în care trebuie realizat un act de educaţie. Sistemele de valori educaţionale se metamorfozează în finalităţi...

Pagina 6 din 20