Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Integrarea Copiilor cu CES

  1. Integrarea şcolară –origini şi istorie. În lumea antică şi în Evul Mediu biserica a avut un rol important în integrarea şi acceptarea persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale, prin chemările spre compasiune, milă şi îndurare faţă de copii deficienţi. Deşi atitudinile sociale erau diferite, persoanele deficiente au avut un rol în societate, acela de a distra sau de a întreţine din cerşit anumite persoane sau instituţii, cum ar fi biserica. În Epoca Renaşterii atitudinile faţă de...

 • Finalitatile Educatiei

  2007.03.26 Curs 03 Finalităţile educaţiei Finalităţile educaţiei se încadrează pe 3 paliere 1. idealul educativ 2. scopul educativ 3. obiectivele educaţionale Finalităţile şi idealul educativ înseamnă anticiparea pe termen lung (toţi anii de şcoală) a activităţilor educative cu un anumit scop. Scopul educativ este o anticipare pe termen mediu (un an, un ciclu de pregătire) a activităţilor educative. Obiectivele educaţionale = anticipări pe termen scurt (sau sarcini concrete mai...

 • Principiile Procesului de Invatamant

  Procesul de învăţământ a evoluat de la empirism la o ştiinţă aplicată şi urmare a acestui fapt didactica se ocupăacum cu proiectarea, organizarea şi cu metodologia procesuluide învăţământ (I.Radu, 1995) Educarea-instruirea are caracter teleologic; un ansamblu de norme şi reguli interdependente, care acţionează la mai multe niveluri (macro/microstructural, instituţional/funcţional ş.a.m.d.) pe un interval cuprins între obligativitate şi opţionalitate (C. Cucoş, 1996) circumscriu...

 • Principiile Didactice

  PRINCIPIILE DIDACTICII Definire Vom considera principiile didactice ca fiind sistemul normativ care circumscrie activi-tatea cadrului didactic, indiferent de nivelul la care prestează sau disciplina de predare. În limba latină, termenul principium înseamnă fie început, fie bază (fundament), fie imperativ. În acest sens, definim principiile didactice ca norme generale care stau la baza proiectării,organizării şi desfăşurării activităţii de predare-învăţare, în vederea realizării optime a...

 • Tehnologia Informatiei si Comunicarii

  Schimbările rapide din societate şi de pe piaţa muncii au determinat modificări ale relaţiilor dintre viaţa profesională şi educaţie. Cunoştinţele dobândite în timpul formării iniţiale sunt rapid depăşite şi îşi pierd valoarea pentru viaţa profesională. Deprinderile şi cunoştinţele necesare în activitatea profesională nu pot fi însuşite în totalitate în cadrul formării iniţiale. Viaţa profesională solicită noi competenţe, printre care achiziţionarea independentă a cunoştinţelor şi...

 • Pedagogia Comunicarii

  Aptitudinea de a comunica şi capacitatea de a beneficia de efectele acestui proces sunt competenţe extrem de importante într-o lume a comunicării.Cursul urmăreşte familiarizarea cursanţilor cu teoriile şi conceptele specifice pedagogiei comunicării, urmărindu-se operaţionalizarea acestora în termeni care să faciliteze o cât mai bună aplicabilitate practică a conţinuturilor vehiculate. Este necesară o sensibilizare şi o educare a cadrelor didactice pentru a fi capabile să realizeze o...

 • Educatia si Evolutia Social-Morala a Personalitatii

  EDUCATIA SI EVOLUTIA SOCIAL-MORALA A PERSONALITATII 1. ARGUMENTE: Obiectivul general al educatiei in toate institutiile scolare -educationale consta in internalizarea la elevi, tineri, studenti a valorilor socio-morale. Apare deci problema invatamantului vazut din perspectiva socio-morala, scopul principal fiind organizarea, planificarea,si favorizarea deliberata a formarii constiintei, atitudinilor morale si a comportamentului moral. Procesul formarii la elevi a valorilor socio-morale...

 • Personalitatea

  5. Relaţiile extrapersonale presupun interacţiunile cu realităţi extrapersonale (suprapersonale):  Relaţiile cu structurile obiectivate ale culturii;  Relaţiile transcedentale, cu alterego-ul divinităţii. Pentru personalitatea umană este esenţial contactul permanent cu structurile obiectivate ale culturii, care se constituie istoriceşte şi care formează ceea ce se cheamă zestre socială sau ereditate socială. Aceste structuri sunt reprezentate prin: - sisteme de norme, reguli, principii...

 • Cursuri Interculturalitate

  1. ISTORIE ŞI INTERCULTURALITATE 1.1. Antichitate şi interculturalitate 1.2. Creştinismul şi impactul său intercultural 1.3. Etnicitatea în spaţiul românesc 1.4. Vocaţia interculturalităţii la români 1.5. Aspecte contemporane ale convieţuirii în spaţiul românesc Moto: “ A trăi şi a lăsa şi pe alţii să trăiască…” 1.1. Antichitate şi interculturalitate Tema îşi propune să prezinte diferite etape şi aspecte ale interculturalităţii în decursul “timpului istoric “ începând cu antichitatea...

 • Cursuri Pedagogie

  PROBLEMATICA INTRODUCERII ÎN PEDAGOGIE. CONCEPTE FUNDAMENTALE 1.Termenul de pedagogie este compus din grecescul pais, paidos, care înseamnă copil şi agô, gé, care înseamnă acţiunea de a conduce. Din punct de vedere etimologic, pedagogie înseamnă acţiunea de a conduce copilul. Câteva întrebări pot fi formulate pornind de la această semnificaţie etimologică: -a conduce copilul de unde până unde? -cu ce metode şi mijloace? -cine realizează această conducere? Ca urmare, semnificaţia...

 • Teoria si Metodologia Instruirii

  - Termenul de didactică a fost consacrat de pedagogul ceh Jan Amos Comenius în sec. XVII, prin lucrarea „Didactica Magna”. Sintagma „didactica magna” desemna, în traducere liberă „arta de a învăţa pe toţi, toate”. - Etimologic, termenul provine din limba greacă, limbă în care există mai mulţi termeni care circumscriu aria semantică a didacticii: didaskein = a învăţa, didactikos = instruire, instrucţie, didasko = învăţare, învăţământ, didaktike = arta învăţării. - După dicţionarul Le Petit...

 • Cunoasterea Mediului

  1.1 Obiectivele unităţii de învăţare După parcurgerea acestei unităţi de curs studentul va fi capabil: • Să explice fenomenele fizice prin utilizarea corectă a terminologiei de specialitate; • Să identifice surse de energie şi să explice rolul resurselor regenerabile în activitatea de protecţie a mediului; • Să utilizeze investigaţia şi experimentarea dirijată pentru evidenţierea şi explicarea unor procese fizice; • Să rezolve probleme cu caracter teoretic şi aplicativ; • Să descrie...

 • Management Scolar

  Cursul îşi propune să creeze contextul de învăţare din care să rezulte la nivelul studenţilor: Cunoaşterea tuturor conceptelor implicate în conţinututl cursurilor, probată prin definirea acestora şi prin interpretarea argumentată a definiţiilor; Înţelegerea esenţei conceptelor, probată prin capacitatea studenţilor de a interpreta definiţiile, de a le reformula cu cuvinte proprii şi prin capacitatea studenţilor de a realiza legături între sensurile lor (construcţia unor conceptograme);...

 • Introducere in Didactica Stiintelor Economice

  A. Metode bazate pe expunere Expunerea reprezintă forma tipică de comunicare monologată în procesul de învăţământ în care profesorul deţine poziţia centrală în transmiterea de informaţii. Expunerea constă practic în comunicarea pe cale verbală a unui ansamblu structurat de cunoştinţe în faţa întregului colectiv al clasei care, pentru a fi atractivă şi eficientă, trebuie să respecte anumite cerinţe: - conţinutul expunerii trebuie să fie bine sistematizat, structurat, să aibă o construcţie...

 • Educatie, Calitate, Excelenta

  Program de formare continua ”EDUCATIE, CALITATE, EXCELENTA” III.Principii şi indicatori ai calităţii.Autoevaluarea şi evaluarea externă a şcolii 1.Asigurarea calităţii în unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar Avem nevoie în România de calitate în educaţie? De ce? Unităţile de învăţământ au nevoie de calitate în educaţie pentru: • A face faţă concurenţei din mediul educaţional, în condiţiile finanţării per elev, impuse de procesul de descentralizare; • A se bucura de ...

Pagina 8 din 20