Abilitare pe Curriculum

Curs
9.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 51929
Mărime: 575.45KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

I. I. Curriculum:proiect, proces, produs Poiectarea globală 4

1. Delimitări conceptuale .4

2. Proiectarea globală .7

3. 2. Proiectarea curriculară.8

3. Produsele curriculare.10

4. Proiectarea activităţii didactice.14

Activităţi practic - aplicative 19

II. Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice 20

1. Delimitări conceptuale: proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice 221

2. Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative 277

Activităţi practic-aplicative 32

III. Aplicarea strategiilor de comunicare didactică, pedagogică şi educaţională 33

1. Delimitări conceptuale – comunicarea educaţională, comunicarea didactică, feedbackul 33

2. Factori favorizanţi ai comunicării didactice 36

3. Procesul instructiv – educativ ca act de comunicare 38

Activităţi practic-aplicative 39

IV. Aplicarea metodelor moderne în activitatea de predare – învăţare – evaluare 41

1. Tehnici şi procedee de învăţare 41

2. Clasificarea metodelor de instruire 42

3. Metodele didactice interactive 45

4. Clasificarea metodelor de evaluare 46

4.1. Descrierea metodelor de evaluare utilizate la disciplina limba şi literatura română 49

Activităţi practic-aplicative 53

V. Utilizarea de tehnici de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei în învăţare 54

1. Creativitatea 54

2. Tipuri/Niveluri ale creativităţii 56

3. Rolul şi factorii creativităţii 56

4. Fazele procesului de creaţie 58

5. Blocajele creativităţii 59

6. Dezvoltarea creativităţii elevilor; tradiţional/vs/modern 60

7. Metode pentru stimularea creativităţii 65

8. Motivaţia în activitatea de învăţare 69

9. Tehnici motivaţionale în predare.70

Activităţi practic-aplicative 73

VI. Aplicarea în activitatea didactică a modalităţilor de lucru în echipă 75

VI.1. Forme de organizare a activităţii didactice 75

VI.2. Conceptul de grup şi de echipă: asemănări şi deosebiri 77

VI.3. Metode didactice bazate pe lucrul în echipă 79

Activităţi practic-aplicative 96

VII. Utilizarea metodelor didactice interactive în scopul transferului de cunoştinţe dintr-un domeniu în altul. 97

VIII. Utilizarea softurilor educaţionale în proiectarea activităţii didactice 122

1. Utilizarea calculatorului în activitatea didactică 122

2. Potenţialul softului educaţionalpentru procesul didactic .125

3. Elaborarea unor instrumente de lucru şi de evaluare (fişe de lucru, teste, proiecte, planuri de lecţie) folosind un soft educaţional 12

Activităţi practic-aplicative 132

IX. Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională în societatea bazată pe cunoaştere 146

1. Viziune şi concepte de bază .146

2. Managementul carierei 148

2. Formarea continuă a cadrelor didactice 152

Activităţi practic-aplicative 1

X. BIBLIOGRAFIE .

Extras din document

I. Curriculum: proiect, proces, produs

Proiectarea globală

Obiectivele temei urmăresc:

• cunoaşterea conceptelor din domeniul curriculumului;

• utilizarea şi aplicarea documentelor curriculare naţionale (plan de învăţământ, programă şcolară);

• proiectarea curriculară la diferite niveluri ( planificare anuală, semestrială, planul unităţii de învăţare, plan de lecţie);

• identificarea unor modalităţi de transpunere a proiectului curricular în practică, desfăşurarea lecţiei, utilizarea resurselor şi a materialelor didactice moderne).

I.1. Delimitări conceptuale

Curriculum - definiţie şi clasificare

Termenul curriculum provine din limba latină (traseu, cursă, alergare în cerc), s-a îndepărtat de sensul originar şi are mai multe semnificaţii; în sens larg, cuprinde definiţia obiectivelor învăţământului, conţinuturile, metodele (inclusiv evaluarea), mijloacele (inclusiv manualele şcolare) şi dispozitivelor privitoare la formarea adecvată a educatorilor. În sens restrâns, termenul curriculum se referă la organizarea şi structurarea conţinutului procesului de învăţământ pentru un model concret (ciclu şcolar, clasă, obiect de învăţământ, capitol, temă, lecţie etc.), aspecte consemnate în programele şcolare.

Societatea umană este într-o transformare continuă şi acest progres se reflectă în conţinutul obiectelor de învăţământ; astfel, unele cunoştinţe reprezintă fundamentul pentru cunoştinţe ulterioare şi nu se revine asupra lor, iar altele se reiau, concentric, într-o formă mai dezvoltată, într-un ciclu de învăţământ superior.

• J. Dewey înţelege prin curriculum: (a) disciplinele şi subiectele studiate în şcoală; şi (b) experienţa de învăţare a copilului, organizată de şcoală.

• A. I. Olivier, 1965: „ Curriculum înseamnă :

a. toate experienţele copilului şi referinţele la când şi cum vor avea loc experienţele;

b. toate experienţele celui care învaţă ghidat de şcoală;

c. experienţa de învăţare pe care şcoala i le oferă;

d. aranjarea sistematică a unui număr de ore, zile, săptămâni, în funcţie de obiective şi aşteptări;”

• Glathorn: „Curriculum înseamnă planurile concepute pentru a ghida învăţarea în şcoli, în general, obiectivate în documente elaborate la diferite nivele de generalitate, precum şi aplicarea acestor planuri în clasă; sunt experienţe de învăţare care se desfăşoară într-un mediu de învăţare (după Carmen Creţu, 2000, p 28) ”.

• Taner & Taner: Experienţele de învăţare planificate şi ghidate, precum şi rezultatele aşteptate în urma procesului de învăţare, toate formulate printr-o sistematică reconstrucţie a cunoştinţelor şi a experienţei de învăţare, făcută sub auspiciile şcolii, în vederea dezvoltării permanente a competenţelor personale şi sociale ale educaţilor” (după Carmen Creţu, 2000, p 27-28).

• Shorter Oxford Dictionnary: „Curriculum este cursul organizat al studiului în şcoală sau universitate, caracterizat prin:

- formă, structură şi aranjare a materiilor pe bază de principii şi reguli;

- armonia părţilor şi elementelor care îl compun;

- uniformitatea procedurilor şi activităţilor;

- conformarea la anumite reguli şi standarde acceptate şi adoptate; (după Ion Negreţ-Dobridor, 2001, p. 15) .

• G. Văideanu: „ansamblul coerent de conţinuturi, metode de învăţare şi metode de evaluare a performanţelor şcolare, organizat în vederea atingerii unor obiective determinate ”.

Structura şi componentele curriculum-ului:

- finalităţile educaţionale,

- conţinuturile,

- strategiile,

- metodele, strategiile.

Termenul de curriculum înseamnă conţinuturile învăţământului, în sens restrâns, sau, în sens larg, un program coerent de acţiuni educaţionale, cu tot ce implică acestea.

De asemenea, „utilizarea termenului în teoria şi practica pedagogică se justifică şi se impune în contextul abordării proceselor educaţionale, acordându-se atenţie sporită componentelor procesului de învăţământ şi relaţiilor dintre acestea, abordate în mod tradiţional de didactică ”.

În România, elaborarea programelor şcolare de gimnaziu şi de liceu a fost, în perioada 2000-2007, în responsabilitatea unei instituţii specializate: Consiliul Naţional pentru Curriculum, instituţie subordonată Ministerului Educaţiei, care a continuat activitatea de proiectare curriculară a Componentei Curriculum din cadrul Proiectului de Reformă a Învăţământului Preuniversitar, responsabilităţile în domeniul curriculumului naţional au revenit Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (CNCEIP), iar din noiembrie 2009, au revenit Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Elaborarea unui curriculum este un proces complex, care implică participarea unor grupuri de lucru profesioniste, este un domeniu tehnic presupunând o abordare specializată.

I.2. Proiectarea globală

I.2.1. Curriculum-ul Naţional - structură

Structura Curriculumului Naţional românesc are în vedere descentralizarea şi adaptarea la aptitudinile şi obiectivele elevilor, părinţilor şi comunităţii locale.

Tipuri de curriculum

După Mihaela Secrieru, există o paradigmă curriculară alcătuită din mai multe curricula interrelaţionate.

• După criteriul educaţional şi cross-educaţional, conjugat cu cel temporal, există curriculum:

- General sau fundamental, destinat întregului sau unui stadiu al şcolarităţii.

- Specializat, care este proiectat pe discipline şi arii de discipline înrudite.

- Subliminal, care ia în considerare mediul instrucţional care promovează valori, atitudini, personalităţi paralele educaţiei formale.

- Informal, oferit de organizaţii din educaţie, din societatea civilă, instituţii de cultură.

• După traseul curriculum-ului, de la proiectare la realizare:

- Recomandat, oficial, general, naţional (oficial, de stat – cadru de referinţă);

- Scris, oficial, concret, destinat unei instituţii;

- Suport, al resurselor;

- Testat - un curriculum al evaluării curriculare;

- Învăţat efectiv de elevii care au parcurs şcolaritatea.

Preview document

Abilitare pe Curriculum - Pagina 1
Abilitare pe Curriculum - Pagina 2
Abilitare pe Curriculum - Pagina 3
Abilitare pe Curriculum - Pagina 4
Abilitare pe Curriculum - Pagina 5
Abilitare pe Curriculum - Pagina 6
Abilitare pe Curriculum - Pagina 7
Abilitare pe Curriculum - Pagina 8
Abilitare pe Curriculum - Pagina 9
Abilitare pe Curriculum - Pagina 10
Abilitare pe Curriculum - Pagina 11
Abilitare pe Curriculum - Pagina 12
Abilitare pe Curriculum - Pagina 13
Abilitare pe Curriculum - Pagina 14
Abilitare pe Curriculum - Pagina 15
Abilitare pe Curriculum - Pagina 16
Abilitare pe Curriculum - Pagina 17
Abilitare pe Curriculum - Pagina 18
Abilitare pe Curriculum - Pagina 19
Abilitare pe Curriculum - Pagina 20
Abilitare pe Curriculum - Pagina 21
Abilitare pe Curriculum - Pagina 22
Abilitare pe Curriculum - Pagina 23
Abilitare pe Curriculum - Pagina 24
Abilitare pe Curriculum - Pagina 25
Abilitare pe Curriculum - Pagina 26
Abilitare pe Curriculum - Pagina 27
Abilitare pe Curriculum - Pagina 28
Abilitare pe Curriculum - Pagina 29
Abilitare pe Curriculum - Pagina 30
Abilitare pe Curriculum - Pagina 31
Abilitare pe Curriculum - Pagina 32
Abilitare pe Curriculum - Pagina 33
Abilitare pe Curriculum - Pagina 34
Abilitare pe Curriculum - Pagina 35
Abilitare pe Curriculum - Pagina 36
Abilitare pe Curriculum - Pagina 37
Abilitare pe Curriculum - Pagina 38
Abilitare pe Curriculum - Pagina 39
Abilitare pe Curriculum - Pagina 40
Abilitare pe Curriculum - Pagina 41
Abilitare pe Curriculum - Pagina 42
Abilitare pe Curriculum - Pagina 43
Abilitare pe Curriculum - Pagina 44
Abilitare pe Curriculum - Pagina 45
Abilitare pe Curriculum - Pagina 46
Abilitare pe Curriculum - Pagina 47
Abilitare pe Curriculum - Pagina 48
Abilitare pe Curriculum - Pagina 49
Abilitare pe Curriculum - Pagina 50
Abilitare pe Curriculum - Pagina 51
Abilitare pe Curriculum - Pagina 52
Abilitare pe Curriculum - Pagina 53
Abilitare pe Curriculum - Pagina 54
Abilitare pe Curriculum - Pagina 55
Abilitare pe Curriculum - Pagina 56
Abilitare pe Curriculum - Pagina 57
Abilitare pe Curriculum - Pagina 58
Abilitare pe Curriculum - Pagina 59
Abilitare pe Curriculum - Pagina 60
Abilitare pe Curriculum - Pagina 61
Abilitare pe Curriculum - Pagina 62
Abilitare pe Curriculum - Pagina 63
Abilitare pe Curriculum - Pagina 64
Abilitare pe Curriculum - Pagina 65
Abilitare pe Curriculum - Pagina 66
Abilitare pe Curriculum - Pagina 67
Abilitare pe Curriculum - Pagina 68
Abilitare pe Curriculum - Pagina 69
Abilitare pe Curriculum - Pagina 70
Abilitare pe Curriculum - Pagina 71
Abilitare pe Curriculum - Pagina 72
Abilitare pe Curriculum - Pagina 73
Abilitare pe Curriculum - Pagina 74
Abilitare pe Curriculum - Pagina 75
Abilitare pe Curriculum - Pagina 76
Abilitare pe Curriculum - Pagina 77
Abilitare pe Curriculum - Pagina 78
Abilitare pe Curriculum - Pagina 79
Abilitare pe Curriculum - Pagina 80
Abilitare pe Curriculum - Pagina 81
Abilitare pe Curriculum - Pagina 82
Abilitare pe Curriculum - Pagina 83
Abilitare pe Curriculum - Pagina 84
Abilitare pe Curriculum - Pagina 85
Abilitare pe Curriculum - Pagina 86
Abilitare pe Curriculum - Pagina 87
Abilitare pe Curriculum - Pagina 88
Abilitare pe Curriculum - Pagina 89
Abilitare pe Curriculum - Pagina 90
Abilitare pe Curriculum - Pagina 91
Abilitare pe Curriculum - Pagina 92
Abilitare pe Curriculum - Pagina 93
Abilitare pe Curriculum - Pagina 94
Abilitare pe Curriculum - Pagina 95
Abilitare pe Curriculum - Pagina 96
Abilitare pe Curriculum - Pagina 97
Abilitare pe Curriculum - Pagina 98
Abilitare pe Curriculum - Pagina 99
Abilitare pe Curriculum - Pagina 100
Abilitare pe Curriculum - Pagina 101
Abilitare pe Curriculum - Pagina 102
Abilitare pe Curriculum - Pagina 103
Abilitare pe Curriculum - Pagina 104
Abilitare pe Curriculum - Pagina 105
Abilitare pe Curriculum - Pagina 106
Abilitare pe Curriculum - Pagina 107
Abilitare pe Curriculum - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Abilitare pe Curriculum.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa...

Portofoliu pedagogie

CAPITOLUL I RELAȚIA PROFESOR-ȘCOALĂ 1.1. Rolul profesorului în școală și societate În România, primele așezăminte de tip școlar au apărut pe...

Aspecte generale ale optimizării curriculum-ului

Obiectivul lucrării de față este acela de a prezenta componentele importante ale curriculum-ului şi anume: conţinuturile învăţământului. Întrucât...

Strategii de stimulare a creativității școlarilor mici

ARGUMENT Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se finalizează într-un produs. Ea se manifestă în...

Metodele Interactive de Predare

1. ARGUMENT Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că...

Metode de Învățământ

1. Definirea conceptelor de: tehnologie didactică, strategie didactică, metodologie didactică, metode de învăţământ, procedee didactice Conceptul...

Metode alternative

Pedagogia competentelor: o viziune integratoare In invatamantul modern, o preocupare importanta este aceea a formarii de competente generale si...

Probleme de docimologie didactică

Docimologia este disciplina științifică care cercetează problemele examinării și notării elevilor și a candidaților la examene și concursuri, în...

Te-ar putea interesa și

Rolul Cheltuielilor Publice și Formele Acestora

Capitolul I Rolul cheltuielilor publice si formele acestora 1.1 Continutul si rolul cheltuielilor publice Înlaturarea unor disfunctionalitati...

Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti

I. CONSIDERAŢII TEORETICE Planificarea este o activitate complexă prin care se stabilesc obiective, activităţi sau acţiuni, termene,...

Studiu de caz - Colegiul Național Costache Negruzzi Iași

CAPITOLUL I Pregătirea profesională a personalului din administraţia publică Societatea informaţională generează noi posibilităţi pentru...

Abilitarea pe curriculum la decizia scolii, la nivel interdisciplinar

PROIECTAREA OPTIONALULUI 1) Denumirea optionalului : MATEMATICI IN CONTABILITATE 2) Aria curriculara : Matematica si Stiinte 3) Tipul de...

Analiza Ofertelor de Formare Continuă de la CCD Brașov și CCD Vaslui

Formarea profesională continuă a adulților - cadru general 1. Reglementări privind formarea profesională continuă Sistemul românesc de formare...

Didactica Specialitatii

Predarea disciplinelor socio-umane este necesara intrucat responsabilitatile profesorilor se concentreaza atât asupra educarii elevilor, cât si...

Management Strategic - Grup Scolar de Constructii si Arhitectura Carol I Sibiu

Descrierea organizaţiei 1. Scurt istoric: Continuând tradiţia de oraş al breslelor, aflat în pas cu vremea, Sibiul îşi pune bazele invăţământului...

Pedagogie

Scopul unităţii de învăţare: - Înţelegerea şi interpretarea de către student a principalelor distincţii şi precizări de ordin conceptual cu...

Ai nevoie de altceva?