Didactică

Curs
8.5/10 (12 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 49473
Mărime: 312.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioana Leustean

Cuprins

I Aspecte introductive

1.Didactica generala si didacticile speciale 1

2.Obiectul didacticii limbii si literaturii romane 1

3.Relatia cu disciplinele psihopedagogice,cu stiintele limbii si literaturii 2

4.Profesorul de limba si literatura romana-un posibil model 2

II Obiectivele studierii limbii si literaturii romane in scoala

1.Locul disciplinei in Planurile-cadru de invatamant 3

2.Obictivele generale ale studierii limbii si literaturii romane in

gimnaziu 3

3.”Valori si atitudini” cultivate prin studiul limbii si literaturii roma-

ne 4

4.Reforma curriculara si modelul comunicativ-functional 5

5.Despre competenta de comunicare si competenta culturala 6

6.Prelucrarea continutului stiintific 9

III Organizarea procesului didactic.Componentele Curriculum-ului national

1.Planurile-cadru de invatamant 10

2.Programa scolara de limba si literatura romana 11

3.Manualele alternative 13

4.Ghiduri,materiale-suport,reglementari 14

5.Proiectarea activitatii didactice. Niveluri ale proiectarii 14

6.Proiectarea lectiei- un demers strategic 16

IV Modele de proiectare a lectiei / a secventelor lectiei de limba si literatura romana

1.Lectia-forma cadru de organizare a predarii- invatarii 20

2.Modelul “invatarii directe sau explcite” 22

3.Modelul “Stiu.Vreau sa stiu. Am invatat” 22

4.Modelul “Evocare. Realizarea sensului. Reflectie” 23

5.Eficientizarea demersului didactic prin alternarea organizarii

frontale,individuale si pe grupe 24

V Elemente de didactica limbii. Constructia comunicarii

1.Modelul comunicativ – functional si elemente de constructie

a comunicarii; prevederile programei 27

2.Formarea notiunilor / conceptelor gramaticale 28

3.Metode si procedee didactice valorificate in activitatile de con-

structie a comunicarii 30

4.Mijloacele de invatamant-componenta a strategiei didactice 43

5.Lectia de limba romana 44

VI Elemente de didactica literaturii

1.Consideratii generale 48

2.Receptarea textului literar in gimnaziu Etape si activitati de

intelegere a textul epic,liric si dramatic 48

3.Studierea literaturii in liceu-premisa a dezvoltarii competentei

culturale 59

Textul literar in ciclul inferior al liceului 60

Particularitati ale studierii literaturii in ciclul superior al

liceului 63

4.Divarsificare metodelor si procedeelor de receptare a textului

literar.Valorificarea metodelor”cadrului”E.R.R 66

5.Mijloacele de invatamant – suporturi ale studierii textului li-

terar 81

6.Lectia de literaturaTipuri/categori de lectii 82

VII Comunicare orala. Comunicare scrisa

1.Elemente de didactica oralului.Elevul ca receptor/ emitator de mesaje orale 85

2.Elemente de didactica redactarii. Elevul ca receptor/ emitator de mesaje scrise 89

VIII Verificarea si evaluarea competentelor la limba si literatura romana

1.Aspecte generale 93

2.Diversificarea modalitatilor de evaluare orala si scrisa 93

3.Testele-probe obiective de apreciere a randamentului scolar 94

4.Modalitati complementare / alternative de evaluare/autoevalu-

are la limba si literatura romana:observarea sistematica,investi-

gatia, proiectul portofoliul etc.Evaluarea de progres, de proces

si de produs 98

Bibliografie selectiva 100

Extras din document

I. ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Didactica generală şi didacticile speciale

2. Obiectul Didacticii limbii şi literaturii române

3. Relaţia cu disciplinile psihopedagogice, cu ştiinţele limbii şi literaturii

4. Profesorul de limba şi literatura română – un posibil model

1.Didactica generală şi didacticile speciale

Didactica generală, disciplină din sfera ştiinţelor educaţiei, s-a constituit, în decursul timpului, ca o ramură distinctă în interiorul pedagogiei, problematica sa conducînd la conturarea unor teorii şi modele diferite în literatura de specialitate.

Dacă la început accepţiunea termenului (sau a derivatelor acestuia) era oarecum restrictivă: gr. didaskein „a învăţa”; didaktikos „instruire”; didasko „învăţare”, „învăţămînt”; didastike „arta învăţării” – neputîndu-se opera o distincţie clară faţă de pedagogie – treptat, didactica a căpătat înţelesul de «teorie generală a procesului de învăţămînt» care „studiază şi fundamentează ştiinţific analiza, proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea predării şi învăţării ca proces de instruire şi educare, atît în şcoală şi alte instituţii, cît şi prin autoinstruire”. (M.Ionescu,Discursuri creative in predare si invatare,2000 p.23)

Didacticile speciale, derivate din teoria generală a procesului de învăţămînt, aplică discursul didactic general în predarea-învăţarea diferitelor discipline de învăţămînt. Între didacticile speciale şi didactica generală se stabilesc „raporturi de interdependenţă şi complementaritate”( M.Stanciu,2003,p.6)

2. Obiectul Didacticii limbii şi literaturii române

Didactica limbii şi literaturii române – o didactică specială – îşi limitează sfera de investigaţie la domeniile limbă, literatură şi comunicare orală/scrisă ale disciplinei noastre, adaptează modalităţile specifice de lucru la diferitele cicluri curriculare, are deopotrivă „un caracter teoretic şi aplicativ” şi un pronunţat conţinut formativ. (V.Goia ,2000,p.14)

Obiectul disciplinei este „problematica amplă implicată în procesul instrurii teoretice şi practice, conştiente şi active, a limbii române literare ca instrument de cunoaştere şi comunicare; pe de altă parte, acest proces înseamnă şi familiarizarea elevilor cu literatura română, pe baza unor modele reprezentative, din diferite etape ale dezvoltării acesteia” (C.Parfene,1999,p.14)

Problematica Didacticiilimbii si literaturii romane poate fi sintetizata in urmatoarele intrebari (A.Pamfil,2003,p.7):

De ce ese preda disciplina - (care este scopul ,ce obiective sint vizate)

Ce se preda - (ce continuturi sint selectate)

Cum se preda - (cum structuram continuturile,ce strategii didactice folosim)

Cui se preda - (care sint caracteristicile colectivului de elevi)

Unde si cand se preda - (in ce circumstante fizice,istorice ,socio-culturale sau institutionale)

În literatura de specialitate, alături de didactica specialităţii se vehiculează termeni precum: metodică, metodologie, pedagogia specialităţii şi tehnologie didactică.

Pornind de la etimologia cuvîntului (gr. methodos „cale, drum”), termenii metodică şi metodologie au caracter restrictiv si nu acopera toate aspectele procesului de predare-învăţare-evaluare.Termenul de tehnologie didactică a fost utilizat începînd cu anii ’70, cînd, în procesul predării-învăţării, s-au folosit mijloace audio-vizuale diverse, care au îmbogăţit tehnicile de învăţămînt prin utilizarea „maşinilor” şi „aparatelor” în „laboratoarele fonetice”.

Sintagma didactica specialităţii se referă la toate aspectele generale şi speciale ale procesului de însuşire a conţinuturilor unor discipline: obiective, conţinuturi, strategii , categorii de lecţii, modele de structurare a demersului didactic, de proiectarea activităţii didactice, de evaluarea performanţelor atinse de elev, asupra căruia sînt centrate, de altfel, toate eforturile factorilor educaţionali.Se realizeaza,astfel, o deschidere a disciplinei si inspre problematica finalitatilor invatarii.

3. Relaţia cu disciplinele psiho-pedagogice, cu ştiinţele limbii şi literaturii

Fiind o disciplină psihopedagogică, didactica limbii şi literaturii române interferează cu stiintele educatiei si cu psihologia educatiei de la care preia date, noţiuni şi concepte pe care le utilizează în procesul instruirii. Sînt informaţii din domeniul psihogenezei, al cercetărilor privind motivaţia şi motivarea, din domeniul teoriilor învăţării sau al principiilor procesului de învăţămînt.Didactica specială vehiculează apoi noţiuni şi concepte precum: ideal educaţional, finalităţi obiective cadru, de referinţă, competenţe generale şi specifice, obiective operaţionale, resurse materiale şi procedurale, mod de organizare, forme de evaluare etc. pe care ştiinţele educaţiei i le furnizează.

Ştiinţele limbii şi literaturii – lingvistica generala, pragmatica lingvistica,gramatica limbii romane, teoria literaturii, istoria literaturii teoriile receptarii etc. – oferă materialul pe care didactica specialităţii îl selectează, prelucrează şi adaptează nevoilor şcolii, găsind cele mai potrivite modalităţi şi forme de predare-învăţare-evaluare ale conţinuturilor disciplinei.

Această interdependenţă îi conferă statutul de disciplină „de frontieră”, „de graniţă” care însă se îmbogăţeşte mereu „pe baza generalizării practicii şcolare” ,fiind orientata ,in egala masura,teoretic si practc( cf. V.Goia,2000,p.12)

4. Profesorul de limba şi literatura română – un posibil model

Este bine cunoscut faptul că profesorul de limba şi literatura română, prin calităţi înnăscute sau dobîndite în cariera didactică, prin importanţa cunoştinţelor pe care le transmite, dar şi prin legătura afectivă, de cele mai multe ori foarte puternică, ce se naşte între el şi elevii săi, poate deveni – şi adesea devine – un model pentru generaţiile pe care le îndrumă pe calea descifrării tainelor literaturii, a frumuseţii şi bogăţiei limbii noastre.

A fi model pentru elevii tăi înseamnă să posezi acele însuşiri care alcătuiesc „vocaţia pedagogică”: dragoste pentru copii şi pentru disciplina pe care o predai, sensibilitate, capacitatea de a te face înţeles, o seamă de calităţi intelectuale – gîndire clară, memorie bună, spirit de observaţie, atenţie distributivă, însuşiri cărora li se adaugă cele care ţin de timbrul vocii, o dicţie bună etc.( cf.V.Goia,2000,p.14)

Reuşita demersului didactic presupune o bună pregătire de specialitate, o competentă cunoaştere şi aplicare a noutăţilor din ştiinţele psihopedagogice, dorinţa de a-ţi îmbogăţi continuu repertoriul strategiilor didactice, ţinînd pasul cu inovaţiile din domeniu, dar aplicîndu-le selectiv şi creator; voi putea să ajungă, astfel, la „măiestria pedagogică” sau „arta de a preda”, adică să dobîndească anumite „calităţi didactice” precum:

- capacitatea de a expune clar şi convingător;

- concizia şi precizia formulărilor;

- plasticitatea vocabularului;

- „tact pedagogic”, adică „simţul măsurii în toate”.( cf.V.Goia,2000p.15)

A fi un profesor bun înseamnă să asiguri o pregătire de specialitate corespunzătoare, dar şi să formezi tineri capabili de adaptare rapidă unor standarde mereu în schimbare.

Ca o concluzie la cele afirmate, reproducem aprecierile pedagogului francez A. Prost: Dascălul cel mai bun „nu este nici cel mai savant, nici cel care munceşte cel mai mult; este cel care îi determină pe elevi să muncească mai bine, în modul cel mai inteligent, cel mai stimulant şi cel mai eficace, nu neaparat cel mai respingător”( cf. M.Stanciu,2003,Argument)

Preview document

Didactică - Pagina 1
Didactică - Pagina 2
Didactică - Pagina 3
Didactică - Pagina 4
Didactică - Pagina 5
Didactică - Pagina 6
Didactică - Pagina 7
Didactică - Pagina 8
Didactică - Pagina 9
Didactică - Pagina 10
Didactică - Pagina 11
Didactică - Pagina 12
Didactică - Pagina 13
Didactică - Pagina 14
Didactică - Pagina 15
Didactică - Pagina 16
Didactică - Pagina 17
Didactică - Pagina 18
Didactică - Pagina 19
Didactică - Pagina 20
Didactică - Pagina 21
Didactică - Pagina 22
Didactică - Pagina 23
Didactică - Pagina 24
Didactică - Pagina 25
Didactică - Pagina 26
Didactică - Pagina 27
Didactică - Pagina 28
Didactică - Pagina 29
Didactică - Pagina 30
Didactică - Pagina 31
Didactică - Pagina 32
Didactică - Pagina 33
Didactică - Pagina 34
Didactică - Pagina 35
Didactică - Pagina 36
Didactică - Pagina 37
Didactică - Pagina 38
Didactică - Pagina 39
Didactică - Pagina 40
Didactică - Pagina 41
Didactică - Pagina 42
Didactică - Pagina 43
Didactică - Pagina 44
Didactică - Pagina 45
Didactică - Pagina 46
Didactică - Pagina 47
Didactică - Pagina 48
Didactică - Pagina 49
Didactică - Pagina 50
Didactică - Pagina 51
Didactică - Pagina 52
Didactică - Pagina 53
Didactică - Pagina 54
Didactică - Pagina 55
Didactică - Pagina 56
Didactică - Pagina 57
Didactică - Pagina 58
Didactică - Pagina 59
Didactică - Pagina 60
Didactică - Pagina 61
Didactică - Pagina 62
Didactică - Pagina 63
Didactică - Pagina 64
Didactică - Pagina 65
Didactică - Pagina 66
Didactică - Pagina 67
Didactică - Pagina 68
Didactică - Pagina 69
Didactică - Pagina 70
Didactică - Pagina 71
Didactică - Pagina 72
Didactică - Pagina 73
Didactică - Pagina 74
Didactică - Pagina 75
Didactică - Pagina 76
Didactică - Pagina 77
Didactică - Pagina 78
Didactică - Pagina 79
Didactică - Pagina 80
Didactică - Pagina 81
Didactică - Pagina 82
Didactică - Pagina 83
Didactică - Pagina 84
Didactică - Pagina 85
Didactică - Pagina 86
Didactică - Pagina 87
Didactică - Pagina 88
Didactică - Pagina 89
Didactică - Pagina 90
Didactică - Pagina 91
Didactică - Pagina 92
Didactică - Pagina 93
Didactică - Pagina 94
Didactică - Pagina 95
Didactică - Pagina 96
Didactică - Pagina 97
Didactică - Pagina 98
Didactică - Pagina 99
Didactică - Pagina 100
Didactică - Pagina 101
Didactică - Pagina 102
Didactică - Pagina 103
Didactică - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Didactica
  • bibliografie selectiva curs.doc
  • cuprins-curs.doc
  • I-curs-varianta finala.doc
  • II-curs-varianta finala.doc
  • III-curs-varianta finala.doc
  • IV-curs varianta finala.doc
  • V-curs-varianta finala.doc
  • VI+VII curs-varianta finala.doc
  • VIII-curs-varianta finala.doc

Alții au mai descărcat și

Portofoliu de Evaluare Finala - Identificarea Profilului Intelectual al unui Adolescent

I. ELEMENTE SEMNIFICATIVE DIN PORTOFOLIILE DISCIPLINELOR DPPD 1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI - IDENTIFICAREA PROFILULUI INTELECTUAL AL UNUI ADOLESCENT...

Portofoliu de Evaluare Finală

1. Fişă de consiliere privind rezolvarea unei probleme cu care se confruntă un elev 81 2. Fişă pentru orientarea în carieră 83 IX. Proiect de...

Predarea Notiunilor de Teorie Literara la Clasele I-IV

INTRODUCERE Lucrarea de fata are in vedere conceptele fundamentale cu care ne confruntam mai des in analiza si interpretarea operei literare:...

Instruirea Asistata de Calculator

Instruirea asistata de calculator Nu demult, calculatorul era un obiect rar si exotic in scolile americane. Apoi, in anii 70, multe scoli au...

Identitatea Profesionala a Cadrelor Didactice - Observare

Metoda observatiei Observatia ca metoda de cercetare consta in urmarirea intentionata si inregistrarea exacta, sistematica a diferitelor...

Reforma Curriculara din Roamania

I. Coordonatele actualului Curriculum Naţional În sistemul de învăţământ românesc, termenul "curriculum" a început să fie utilizat numai după anul...

Conceptul, Problematica si Tipurile de Curriculum Scolar

1. ANALIZA CONCEPTELOR: CURRICULUM, ARIE CURRICULARĂ, CICLU CURRICULAR, CONŢINUT AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, SITUAŢIE DE ÎNVĂŢARE - Conceptul de...

Istoria Pedagogiei

Inainte de inventarea scrisului si a cititului, oamenii traiau intr-un mediu in care luptau pentru supravietuire impotriva fortelor naturale, a...

Ai nevoie de altceva?