Teoria și Metodologia Instruirii

Curs
7.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 214 în total
Cuvinte : 83699
Mărime: 864.53KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: NICHITA ANDREI

Cuprins

PARTEA I

TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII

CAPITOLUL I

DIDACTICA – TEORIA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

1.1. Precizări conceptuale 7

1.2. Procesul de învăţământ ca unitate predare-învăţare-evaluare 10

1.2.1. Învăţarea 11

1.2.1.1. Teorii ale învăţării şi modele de instruire 14

1.2.1.2. Tipuri de învăţare 16

1.2.2. Predarea 17

1.3. Componentele procesului de învăţământ 18

1.4. Procesul de învăţământ ca act de comunicare 21

1.5. Procesul de învăţământ ca unitate a informării şi formării 21

Bibliografie 25

CAPITOLUL II

NORMATIVITATEA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

2.1. Definirea şi caracterizarea generală a principiilor procesului de învăţământ 26

2.2. Fundamentarea principiilor didactice 27

2.3. Sistemul principiilor didactice 28

2.3.1. Principiul participării conştiente şi active a elevilor în procesul de învăţământ 29

2.3.2. Principiul caracterului intuitiv al învăţământului 29

2.3.3. Principiul integrării teoriei cu practica 31

2.3.4. Principiul sistematizării şi continuităţii în învăţare 33

2.3.5. Principiul accesibilităţii şi luării în considerare a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor 35

2.3.6. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 37

2.3.7. Principiul conexiunii inverse (retroacţiunii) în procesul de învăţământ 39

Bibliografie 40

CAPITOLUL III

FORME DE ORGANIZARE A PROCESULUI

DE ÎNVĂŢĂMÂNT

3.1. Definirea conceptului de formă de organizare a procesului de învăţământ 41

3.2. Evoluţia formelor de organizare a procesului de învăţământ 42

3.3. Organizarea procesului de învăţământ pe clase şi lecţii 47

3.3.1. Clasa de elevi ca unitate psiho-socio-pedagogică 47

3.3.2. Lecţia – formă de bază a organizării procesului de învăţământ 49

3.3.2.1. Structura procesuală a lecţiei 51

3.3.2.2. Tipologia lecţiei 52

3.4. Forme de activitate folosite în învăţământul preşcolar 61

3.5. Alte forme de organizare a procesului de învăţământ 64

3.6. Instruirea asistată pe calculator 65

Bibliografie 68

CAPITOLUL IV

METODOLOGIA INSTRUIRII

4.1. Precizări conceptuale 69

4.2. Noi tendinţe şi orientări în dezvoltarea metodologiei instruirii 72

4.3. Sistemul şi clasificarea metodelor de instruire 74

4.3.1. Metodele de comunicare şi însuşire a valorilor culturii 76

4.3.2. Metode de explorare a realităţii 92

4.3.3. Metode bazate pe acţiune 102

4.3.4. Metode de raţionalizare a predării şi învăţării 107

4.4. Mijloacele de învăţământ 110

4.4.1. Definirea mijloacelor de învăţământ şi funcţiile lor pedagogice 110

4.4.2. Clasificarea mijloacelor de învăţământ 112

4.5. Strategia didactică 115

4.5.1. Conceptul de strategie didactică 115

4.5.2. Criterii de elaborare a strategiei didactice 115

4.5.3. Tipuri de strategii de instruire 117

Bibliografie 119

CAPITOLUL V

COMUNICAREA DIDACTICĂ

5.1. Definirea conceptului de comunicare 120

5.2. Specificul comunicării didactice 121

5.3. Factorii care asigură eficienţa comunicării didactice 123

Bibliografie 125

Extras din document

PARTEA I

TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII

CAPITOLUL I

DIDACTICA – TEORIA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

1.1. PRECIZĂRI CONCEPTUALE

Activitatea instructiv-educativă în unităţile şcolare se desfăşoară în cadrul procesului de învăţământ. Acesta reprezintă forma cu cel mai înalt nivel de organizare a activităţii de formare a fiinţei umane, fiind mijlocul principal prin care societatea educă şi instruieşte noile generaţii.

- Procesul de învăţământ reprezintă ansamblul activităţilor organizate, dirijate şi evaluate în cadrul unor instituţii specializate, sub îndrumarea cadrelor didactice, care sunt special pregătite în acest scop, în vederea realizării unor obiective instructiv-educative. Cu studiul ştiinţific al acestui proces se ocupă o ramură distinctă a pedagogiei denumită didactica sau teoria instruirii.

- Didactica este una din ramurile principale ale ştiinţelor educaţiei. Termenul de didactică provine din grecescul didaskein, care înseamnă a învăţa pe alţii. Introducerea lui în teoria şi practica şcolii o datorăm în primul rând marelui pedagog ceh J.A. Comenius (1592-1670) prin lucrarea "Didactica Magna" (1657) *). În concepţia lui Comenius, didactica urma să fie "arta universală de a învăţa pe toţi toate". Conţinutul termenului de didactică includea tot ceea ce se referea la educaţie şi învăţământ, la formarea personalităţii în general. Din această cauză - arată Nicola I. - nu se putea opera o distincţie logică între pedagogie şi didactică, cele două discipline substituindu-se reciproc, situaţie întreţinută şi de faptul că deosebirea între educaţie, ca acţiune practică şi teoria asupra ei era destul de ambiguă" (11, p.333). Treptat, organizarea şi conducerea procesului de învăţământ a devenit tot mai mult o problemă de observaţie sistematică, de explicaţie ştiinţifică, didactica primind înţelesul de: ştiinţă sau teorie a procesului de învăţământ, teorie a predării şi învăţării la toate formele şi pe toate treptele învăţământului, teoria conducerii procesului de predare-învăţare sau teoria instruirii (4).

Cele mai importante probleme pe care le studiază didactica, teorie a predării /învăţării, ar putea fi sistematizate astfel:

- Conţinutul procesului de învăţământ. Este vorba de volumul şi calitatea cunoştinţelor, criterii de selectare şi ordonare a cunoştinţelor, metodologia întocmirii planurilor de învăţământ, a programelor şi manualelor şcolare.

- Tehnologia desfăşurării procesului de învăţământ, care vizează principiile, metodele, mijloacele şi formele de organizare folosite în procesul transmiterii /asimilării cât mai eficiente a cunoştinţelor.

- Asigurarea unui echilibru funcţional dintre predare /învăţare. Ea vizează crearea condiţiilor în care predarea favorizează apariţia unei atmosfere coparticipative între profesor şi elev, între elevii înşişi.

- Evaluarea randamentului procesului de învăţământ. Este vorba de măsurarea şi aprecierea progresului în activitatea de învăţare, preocuparea pentru aplicarea unor procedee cât mai adecvate de evaluare a randamentului şcolar şi de perfecţionare continuă a tehnicilor folosite.

- Conducerea acţiunii didactice, relaţia profesor-elevi. Vizează aspectele privind personalitatea institutorului/profesorului, rolul său în procesul de învăţământ, funcţiile celor doi poli (profesor-elev) în realizarea unei cooperări între ei şi a unui schimb reciproc de mesaje.

Domeniile menţionate ale didacticii reprezintă în acelaşi timp şi direcţii ale cercetării ştiinţifice. Din acest motiv problematica didacticii este într-o permanentă restructurare (13).

Didactica este deopotrivă o ştiinţă explicativă, practică şi normativă.

Ca teorie cu caracter explicativ, didactica îşi propune ca, pornind de la sintetizarea datelor din propriile cercetări şi a celor cu semnificaţie pedagogică ale altor ştiinţe (psihologie, sociologie, teoria comunicării, teoria informaţiei, cibernetică, teoria conducerii ştiinţifice a activităţilor social-umane, praxiologie etc.), să ofere o imagine de ansamblu asupra procesului de învăţământ, privind toate problemele implicate în organizarea şi desfăşurarea acestui proces. În preocupările ei intră elaborarea bazelor teoretice ale legităţilor organizării şi conducerii cât mai eficiente a procesului de învăţământ.

Didactica este însă cu precădere o ştiinţă practică, aplicativă. Este o teorie a acţiunii transformatoare, o teorie a procesului de construire de cunoştinţe, de formare de deprinderi, de noi conduite şi competenţe, de modelare a personalităţii prin intermediul instruirii.

Didactica este şi o teorie normativă (prescriptivă). Ea elaborează anu-mite reguli şi recomandări, norme sau standarde privitoare la desfăşurarea procesului de învăţământ, stabileşte condiţii care se impun respectate pentru obţinerea rezultatelor proiectate. Indică experienţele cele mai eficiente de organizare a învăţării /predării, determină succesiunea optimă de prezentare a materialului, ritmurile învăţării, sugerează combinaţii de metode şi mijloace didactice eficiente etc. Evantaiul soluţiilor pe care le propune este practic nelimitat, acoperind toate aspectele procesului de învăţământ. Soluţiile preconizate sunt eficiente numai în măsura în care reprezintă rezultatul unor cercetări şi reflexii ştiinţifice, având un caracter prospectiv şi înscriindu-se pe linia perfecţionării procesului de învăţământ.

În afară de didactica generală, care studiază procesul de învăţământ în ceea ce are el esenţial şi general, independent de obiectul de învăţământ, s-au dezvoltat şi didacticile speciale.

- Didacticile speciale (metodicile) studiază şi orientează practica predării /învăţării/evaluării la diferite discipline de învăţământ (metodica predării limbii române, metodica predării matematicii, metodica predării fizicii etc.).

Preview document

Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 1
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 2
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 3
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 4
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 5
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 6
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 7
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 8
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 9
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 10
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 11
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 12
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 13
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 14
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 15
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 16
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 17
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 18
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 19
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 20
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 21
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 22
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 23
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 24
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 25
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 26
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 27
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 28
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 29
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 30
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 31
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 32
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 33
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 34
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 35
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 36
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 37
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 38
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 39
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 40
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 41
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 42
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 43
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 44
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 45
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 46
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 47
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 48
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 49
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 50
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 51
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 52
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 53
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 54
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 55
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 56
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 57
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 58
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 59
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 60
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 61
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 62
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 63
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 64
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 65
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 66
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 67
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 68
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 69
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 70
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 71
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 72
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 73
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 74
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 75
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 76
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 77
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 78
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 79
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 80
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 81
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 82
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 83
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 84
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 85
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 86
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 87
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 88
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 89
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 90
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 91
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 92
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 93
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 94
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 95
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 96
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 97
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 98
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 99
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 100
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 101
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 102
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 103
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 104
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 105
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 106
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 107
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 108
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 109
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 110
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 111
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 112
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 113
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 114
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 115
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 116
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 117
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 118
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 119
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 120
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 121
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 122
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 123
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 124
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 125
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 126
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 127
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 128
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 129
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 130
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 131
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 132
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 133
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 134
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 135
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 136
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 137
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 138
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 139
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 140
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 141
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 142
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 143
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 144
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 145
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 146
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 147
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 148
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 149
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 150
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 151
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 152
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 153
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 154
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 155
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 156
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 157
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 158
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 159
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 160
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 161
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 162
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 163
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 164
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 165
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 166
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 167
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 168
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 169
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 170
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 171
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 172
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 173
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 174
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 175
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 176
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 177
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 178
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 179
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 180
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 181
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 182
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 183
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 184
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 185
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 186
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 187
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 188
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 189
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 190
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 191
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 192
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 193
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 194
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 195
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 196
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 197
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 198
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 199
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 200
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 201
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 202
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 203
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 204
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 205
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 206
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 207
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 208
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 209
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 210
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 211
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 212
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 213
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 214

Conținut arhivă zip

  • Teoria si Metodologia Instruirii
    • partea I - instruirii.doc
    • partea II - evaluarii.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități de diferențiere și individualizarea activității instructiv-educative

INTRODUCERE “Copilul nu se naşte nici bun, nici rău din punct de vedere intelectual, ca şi din punct de vedere moral, ci stăpân al destinului său”...

Dezvoltarea Comunicării Orale și Scrise la Ciclul Primar

În conditiile în care scoala contemporana deplaseaza accentul de pe memorarea unei cantitati de cunostinte pe dezvoltarea gândirii creatoare, pe...

Proiectarea curriculară a complexelor de dezvoltare fizică la grupa mică și mijlocie

1.1. Importanţa exerciţiilor fizice în formarea personalităţii preşcolarului Din cele mai vechi timpuri sănătatea, instruirea, educaţia au stat în...

Formarea Deprinderilor de Exprimare Orală a Elevilor din Clasa a ii-a

ARGUMENT Statutul limbii române are o însemnatate deosebita în formarea si educarea mladitelor neamului. Limba noastra româneasca este atât de...

Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar

ARGUMENT Creativitatea a devenit una dintre temele de bază ale psihologiei, în mare parte datorită societății contemporane care se caracterizează...

Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I

ARGUMENT Procesul formǎrii deprinderilor de citire şi scriere este deosebit de complex, deoarece înseşi aceste deprinderi sunt foarte complexe....

Rolul activităților integrate în realizarea educației morale la vârsta preșcolară

INTRODUCERE Rolul educaţiei este acela de a mijloci deschiderea spre lumea valorilor, de a forma atitudini de receptare şi preţuirea lor....

Metodele Interactive de Predare

1. ARGUMENT Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că...

Te-ar putea interesa și

Psihologia Educației

I.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.ÎNVAŢAREA ŞI TEORIILE ÎNVĂŢĂRII Conceptele de învaţare si învaţare şcolară.Mecanisme şi procesualitate. În sens...

Portofoliu Evaluare Finală

1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI Şcoala (liceul): Grupul Şcolar de Ecologie şi protecţia Mediului ,,GRIGORE ANTIPA” Bacău Localitatea: Bacău FIŞĂ DE...

Portofoliu de Evaluare Finala - Identificarea Profilului Intelectual al unui Adolescent

I. ELEMENTE SEMNIFICATIVE DIN PORTOFOLIILE DISCIPLINELOR DPPD 1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI - IDENTIFICAREA PROFILULUI INTELECTUAL AL UNUI ADOLESCENT...

Portofoliu de Evaluare Finală

1.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI 1.1. Clasificarea tipurilor de personalitate Oamenii au fost conştienţi din cele mai vechi timpuri de varietatea şi de...

Portofoliul Studentului - Teoria și Metodologia Instruirii

1) REFERATUL TEMATIC AL PREZENTĂRII DE SEMINAR OBIECTIVE EDUCAŢIONALE. OPERAŢIONALIZARE 2) ESEU REFLECTIV CU TITLUL PRINCIPIILE DIDACTICE ŞI...

Teoria și metodologia instruirii și evaluării

I. DESPRE INSTRUIRE ȘI TEORIA INSTRUIRII Pentru a defini teoria instruirii, trebuie să precizăm, mai întâi, ce este instruirea. O definiție ne...

Teoria si Metodologia Instruirii si Evaluarii

TEMA 1 : PROCESUL DE INVATAMANT Didactica - teorie a procesului de invatamant Analiza procesului de invatamant Predarea, invatarea şi evaluarea...

Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării

1. Didactica. Teoria procesului de invatamant • Definitii, conexiuni si delimitari Didactica. Teoria instruirii. Introducere Teoria instruirii –...

Ai nevoie de altceva?